Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ OMMF MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSÉNEK GYAKORLATA ELŐADÁSVÁZLAT a Fa-, Bútoripari Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság munkajogi képzéséhez Előadó:Dr. Végh.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ OMMF MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSÉNEK GYAKORLATA ELŐADÁSVÁZLAT a Fa-, Bútoripari Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság munkajogi képzéséhez Előadó:Dr. Végh."— Előadás másolata:

1

2 AZ OMMF MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSÉNEK GYAKORLATA ELŐADÁSVÁZLAT a Fa-, Bútoripari Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság munkajogi képzéséhez Előadó:Dr. Végh Lajos OMMF Munkaügyi Főosztály vezető-főtanácsos vezető-főtanácsos Szántód, 2008. szeptember 25.

3 OMMF A F OGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT A cél tartalma:  Egészséges, higiénés környezet és emberbarát munkahelyek kialakítása,  Ergonomikus, biztonságos eszközök, gépek, minőségi egyéni védőeszközök, megelőzés  munkavállalók törvényes foglalkoztatásának,  a foglalkoztatási kultúra emelésének, ezáltal a munkavállalók garanciális jogai érvényesülésének elősegítése a munkavállalók garanciális jogai érvényesülésének elősegítése

4 KIT ÉRINT A MUNKA VILÁGA Minden cselekvőképes magyar állampolgár Munkavállaló Munkáltató Az Európai Unió állampolgára és más külföldi állampolgár, ha rendelkezik a szükséges engedélyekkel

5 A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS JOGI HÁTTERE  295/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet  országos hatáskör, regionális illetékesség 2004. évi CXL. törvény (Ket.) általános eljárási szabályok 1996.évi LXXV. törvény (Met.) speciális eljárási szabályok 1992. évi XXII. törvény (Mt.) +(Kjt. Ktv. Stb.) anyagi jogi szabályok 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)  A foglalkoztatás politika és a törvényi szabályozás célja a jogellenes foglalkoztatás, illetve munkavállalás visszaszorítása, a munkavállalók és érdekképviseleti szerveik jogvédelme

6 A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ALANYAI ALANYOK MUNKÁLTATÓKMUNKAVÁLLALÓK AZ ÖNFOGLALKOZTATÓK NEM !

7 A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS ALANYA A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS ALANYA FOGLALKOZTATÓK:  természetes és jogi személy,  az egyéni vállalkozó,  jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság,  munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő *fiatal és külföldi munkavállaló FOGLALKOZTATÓ: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony, vállalkozási szerződés*, megbízási szerződés* keretében foglalkoztat

8 MUNKAÜGYI ELJÁRÁS INDÍTÁSA  Elsődlegesen hivatalból : Panasz, közérdekű bejelentés esetén is Panasz, közérdekű bejelentés esetén is ügyfél = a munkáltató  Másodlagosan Kérelemre: egyenlő bánásmód megsértése, egyenlő bánásmód megsértése, a kollektív szerződésben megállapított bér összegére vonatkozó szabályok megsértése, a kollektív szerződésben megállapított bér összegére vonatkozó szabályok megsértése, a szakszervezeti jogokat érintő munkáltatói jogsértések, a szakszervezeti jogokat érintő munkáltatói jogsértések, az európai üzemi tanács létrehozásával kapcsolatos munkáltatói jogsértések [Met. 3. § (2) bek.]. az európai üzemi tanács létrehozásával kapcsolatos munkáltatói jogsértések [Met. 3. § (2) bek.]. ügyfél = a kérelmező és a munkáltató ügyfél = a kérelmező és a munkáltató

9 A MUNKAÜGYI FELÜGYELŐ JOGAI AZ ELLENŐRZÉS SORÁN  előzetes értesítés nélkül lefolytatni az ellenőrzést,  belépni az ellenőrzése alá tartozó valamennyi munkahelyre,  akadályoztatása esetén a rendőrség igénybevételére,  a szükséges munkaügyi nyilvántartások megtekintésére, azokról másolat készítésére,  az ellenőrzéssel összefüggésben hang-és képfelvétel készítésére,  a munkahelyen tartózkodóktól felvilágosítás kérésére, személyi azonosságuk igazoltatással történő megállapítására,  a munkavállalók TAJ számának használatára.

10 A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS KITERJED  A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének (munkaszerződés, bejelentés)  A munkáltató nyilvántartási kötelezettségének  Az egyenlő bánásmód követelménye teljesülésének  A nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok alkalmazásának  A munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre valamint a szabadságra vonatkozó, rendelkezések betartásának  A jogszabályban, kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések betartásának

11 A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS KITERJED  A jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállításának és kiadásának, a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtének  A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának  A munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatás feltételeinek  A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok betartásának  A szakszervezetek szervezésével, azok tisztségviselőire vonatkozó szabályok betartásának, valamint az általuk kifogásolt intézkedésekkel összefüggő munkáltatói kötelességek végrehajtásának ellenőrzésére.

12 ÜGYFÉLJOGOK A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSBEN  Kérheti, hogy a felügyelő igazolja magát  Jogi képviselőt vehet igénybe  Anyanyelvét használhatja  Jegyzőkönyvre észrevételeket tehet, kérheti annak rögzítését  Kifogásolhatja az ellenőrzés módját  Jelen lehet a tanúk meghallgatásán  Nyilatkozattételi joga van, amit meg is tagadhat  Helyszíni jegyzőkönyvből másolatot kérhet  Bizonyítási indítványt tehet  Bevont munkaügyi iratokról másolatot kérhet  Jogorvoslati jog illeti meg  Az adatvédelmi törvény alapján megillető jogokat gyakorolhatja

13 A MUNKAÜGYI FELÜGYELŐ JOGOSÍTVÁNYAI  Figyelemfelhívás a jogszabályok betartására  Szabálytalanság megszüntetésére kötelezés  További foglalkoztatás megtiltása, tevékenység felfüggesztése  Külföldi munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása esetén a Munkaerőpiaci Alapba történő befizetésre kötelezés  Munkanélküli ellátás szüneteltetésének, megszűntetésének kezdeményezése  Javaslat munkaügyi bírság kiszabására  Szabálysértési eljárás lefolytatása Eljárási bírság kiszabása Eljárási bírság kiszabása

14 A LEGFŐBB JOGSÉRTÉS A FEKETEFOGLALKOZTATÁS  Megvalósulási formái: a munkaszerződés vagy bejelentés nélküli munka, a munkaszerződés vagy bejelentés nélküli munka, a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás, a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás, külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása, külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása, az alkalmi munkavállalói könyv kiváltásának hiánya, bejegyzés hiánya, nincs a helyszínen, az alkalmi munkavállalói könyv kiváltásának hiánya, bejegyzés hiánya, nincs a helyszínen, Jogellenes munkaerő-kölcsönzés, Jogellenes munkaerő-kölcsönzés, Teljes munkaidős foglalkoztatás részmunkaidősként történő bejelentése Teljes munkaidős foglalkoztatás részmunkaidősként történő bejelentése

15 16.009 11.335 19.586 12.480

16 103.130 68.530 184.000 107.363

17 2008. 01. 01 – 2008. 08. 31ig: 13 044 2008. 01. 01 – 2008. 08. 31ig: 13 044

18 2.080 2.120 3.993 3.202 16.590 9.936 1.182 1.840 1.527 6.839 2.411 4.769

19 GYAKORI JOGSÉRTÉSEK ÉS OKAIK  Bonyolult alvállalkozói láncolatok.  Fővállalkozói felelősség felvállalása még nem minden esetben jellemző.  Fantomcégek – fiktív szerződések.  Munkaidő-pihenőidő szabályainak megsértése (szabadság kiadásával kapcsolatos visszaélések).  Munkaidő-nyilvántartás hiánya, kettős nyilvántartás.  Munkabér védelmével kapcsolatos szabályok megsértése.

20 32.467 40.521 7.447 11.021 1.305 4.200 6.890 14.109 7.699 1.241 775 9.261

21 JOGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA A PREVENCIÓ ÉRDEKÉBEN   Bírságkiszabás lehetősége már 1 fő esetén is   Bírságtétel emelkedés, kategóriák bevezetése (felső határ: 20 millió Ft)   Munkavállaló eltiltása feketemunka esetén is   Fővállalkozói felelősség bevezetése   Hatósági nyilvántartás (kizárás közbeszerzésből, állami támogatásból)   Jogszabály- módosítás (AM könyv, külföldi, Áht. Kbt. Met.)

22 MEGVÁLTOZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK  A felügyelők ismételten visszatérnek a munkahelyre.  Általános munkarendtől eltérő időben, hétvégén és éjszaka is folytatnak ellenőrzéseket.  Következetes utóellenőrzések történnek az intézkedések végrehajtása és az ismételt előfordulás visszaszorítása érdekében.  Technikai háttér fejlesztése  Képzés szerepének fokozása, OKJ-s alapokon

23 EGYSÉGESÍTÉS A JOGSÉRTÉSEK MEGÍTÉLÉSÉBEN  A munkaügyi bírság új szabályrendszere differenciáltabb  Érvényesül a fokozatosság, és az arányosság elve  A bírságösszeg a több, mint 20 főt foglalkoztató munkáltató esetében, több munkavállalót érintő, több jogsértés megállapításakor, ismételt elkövetés esetén akár 20.000.000 Ft is lehet!

24 A MUNKAÜGYI BÍRSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK  A 30.00.-Ft-tól 20.000.000.-Ft-ig terjedő bírságtételek több feltétel értékelése mellett kerülnek kiszabásra.. – a foglalkoztató személye (szervezet, egyéni vállalkozás / természetes személy) – a foglalkoztatottak száma (húsz alatt/fölött) – az érintett munkavállalók száma (egy/több) – a jogsértések száma (egy/több) – a jogsértés típusa (súlyosság) – elkövetés előfordulása (egyszeri/ismételt)

25 A MUNKAÜGYI BÍRSÁG  Az OMMF-nek nem a szankcionálás, hanem a jogsértéstől való visszatartás, a foglalkoztatás biztonságának elősegítése a célja!  A bírság tehát nem cél, hanem eszköz a jogkövető magatartás kikényszerítésében.  A foglalkoztatási szabályok első és enyhe megsértése esetén leggyakrabban figyelemfelhívás intézkedést alkalmazunk.

26

27 Munkaügyi bírságok ágazatonkénti alakulása 2007. és 2008. I. félévében Feldolgozóipar; 411.875.000 429.865.000 Kereskedelem; 142.410.000 212.550.000 Szálláshely, vendéglátás; 162.045.000 169.025.000 Egyéb ágazat; 322.665.000 287.265.000 Építőipar; 1.978.605.000 1.393.600.000 Személy- és vagyonvédelem; 306.790.000 454.000.000 Mezőgazdaság; 186.550.000 249.230.000

28 HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS (WWW.OMMF.GOV.HU) A munkaügyi jogsértést elkövető munkáltatók nyilvánosságra hozatalával nőtt a hatóság felelőssége! Támogatás nyújtásához, pályázaton –közbeszerzésben- való részvételhez rendezett munkaügyi kapcsolatrendszer szükséges, melynek más szervek előtti igazolása céljából az OMMF hatósági nyilvántartást vezet.  A nyilvántartás öt évig tartalmazza: A foglalkoztató nevét és adatait (adószám), A jogsértést megállapító határozat számát, keltét, A jogsértés megjelölését, jogerő időpontját, A jogkövetkezmény megnevezését, mértékét.

29 Az eddig nyilvántartásba vett munkáltatók száma 2006. 09. 23-tól, 2008. 06. 30.-ig: 33.257 db Ebből: Közbeszerzési eljárásból kizárt munkáltatók; 22.085 db Lekérdezések száma 2008. 06. 30.-ig: 5.334.824 db HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS

30 OMMF ELLENŐRZÉSEI  Súlyos jogsértések feltárására összpontosulnak mind munkaügyi, mind munkavédelmi területen.  Ellenőrzések többsége azon ágazatokban, ahol a korábbi tapasztalatok alapján legnagyobb számban jelent meg a feketemunka és súlyos veszélyeztetés.  Munkaügyi és munkavédelmi követelmények betartását komplexen vizsgáljuk.

31 E NÉLKÜL NINCS SZIGORHUMÁNUMBIZALOM

32 Az OMMF célja, hogy felügyelői, a vonatkozó jogszabályi keretek között, a munkaügy és a munkavédelem területén, olyan eljárásokat folytassanak le, amikben a humánum és szigor, úgy legyen jelen, hogy az a hatósággal szembeni bizalom erősítését, valamint a foglalkoztatókkal és foglalkoztatottakkal szemben a törvények betartatását, vagyis a munkavállalók biztonságát, garanciális jogaik érvényesülését segítse elő!

33 ???KONZULTÁCIÓ


Letölteni ppt "AZ OMMF MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSÉNEK GYAKORLATA ELŐADÁSVÁZLAT a Fa-, Bútoripari Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság munkajogi képzéséhez Előadó:Dr. Végh."

Hasonló előadás


Google Hirdetések