Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályi változások EKE szakmai nap 2015. november 4. Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályi változások EKE szakmai nap 2015. november 4. Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály."— Előadás másolata:

1 Jogszabályi változások EKE szakmai nap 2015. november 4. Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály

2 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változása 54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthető, b) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert alkalmaz, c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, f) statisztikai adatokat szolgáltat, g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, h) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés. 22015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

3 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változása 54. § (5) Az (1) bekezdésben felsorolt követelmények betartását a miniszter ellenőrzi. Ha a könyvtár nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelmények valamelyikének, a miniszter elrendeli a hiány pótlását, aminek elmaradása esetén a könyvtárat törli a nyilvános könyvtárak jegyzékéből. Törvény az ellenőrzés lefolytatását - az érintett könyvtár megnevezésével - a fenntartó kérelméhez kötheti. 32015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

4 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változása 55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 42015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

5 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változása 55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. (1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 52015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

6 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változása A törvény módosítása várható a nyilvántartás és a kötelespéldány szabályozása tekintetében 62015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

7 A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.)Korm. rendelet 1. § (2) A jegyzékre az a könyvtár vehető fel, amely teljesíti a nyilvános könyvtár Kultv. 54. § (1) bekezdésében meghatározott alapkövetelményeit és ellátja a nyilvános könyvtár Kultv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatait. A minőség első lépcsője A jegyzék tartalmazza a könyvtár 72015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

8 A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.)Korm. rendelet A jegyzék tartalmazza a könyvtár a) nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, honlapjának címét, b) székhelye szerinti település nevét, KSH- és megyekódját, c) alapító okiratának keltét, d) fenntartójának, illetve működtetőjének megnevezését (a továbbiakban együtt: fenntartója), e) alaptevékenységét (alaptevékenységeit), f) vezetőjének nevét, g) részletes nyitva tartását, valamint h) ingyenes alapszolgáltatásainak felsorolását. 82015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

9 A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.)Korm. rendelet 1. § (3) A jegyzék a könyvtár alapító okiratával, vagy -az államháztartásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó könyvtárak esetében – a nyilvános könyvtári tevékenység folytatására jogosító okiratával egyezően, és a 2. § (3) bekezdése szerinti, a jegyzékbe történő felvétel iránti kérelemben foglaltak alapján tartalmazza a könyvtár adatait. 92015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

10 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 6. § (1) Vallási közösség az Országgyűlés által elismert egyház és a vallási tevékenységet végző szervezet. Az Országgyűlés által elismert egyház bevett egyház. (ld. a tv. Melléklete) 9/A. § (1) A vallási tevékenységet végző szervezet olyan egyesület, amelynek tagjai azonos hitelveket valló természetes személyek, és amelynek alapszabályában meghatározott célja vallási tevékenység végzése. 102015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

11 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról Az Országgyűlés által elismert egyház bevett egyházakat a tv. Melléklete sorolja fel. 9/B. § (1) A vallási tevékenységet végző szervezet nyilvántartásba vétele a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartozik. 112015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

12 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 10. § Egyházi jogi személy a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye. 11. § (2) A bevett egyház jogi személy. 12. § (1) A bevett egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye jogi személy. (2) A belső egyházi jogi személy a bevett egyház belső szabálya szerint működik, a bevett egyház belső szabályában meghatározott viszonyokban a bevett egyház képviseletében jár el. A belső egyházi jogi személyre a bevett egyházra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni. (3) A 9. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó intézmény a bevett egyház belső szabálya szerint belső egyházi jogi személynek minősülhet. Nem minősül belső egyházi jogi személynek a vallási közösség által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány és egyesület. 122015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

13 A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.)Korm. rendelet 6. § (2) A rendelet hatálybalépésével a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvános könyvtári jegyzék a rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló, a kormányzati portálon rögzített állapot szerinti tartalommal beépül az e rendelet alapján vezetett jegyzékbe. A jegyzékre ezen a módon felvett könyvtárakat a miniszter a Kultv. 54. § (5) bekezdése alapján e rendelet hatálybalépésétől számított 5 éven belül ellenőrzi, és a 4. § b) pontja vagy a 4. § d) pont da) alpontja szerinti döntést hoz. 132015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

14 A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.)Kor. rendelet 4. § (1) A miniszter dönt a) a jegyzékbe való felvételről, b) a jegyzéken a 6. § (2) bekezdésében szereplő könyvtár jegyzéken tartásáról, c) a jegyzékre való felvétel mellőzéséről, ha a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és nem látja el teljes körűen az alapfeladatokat, és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) bekezdése szerinti felhívásnak az abban meghatározott, 30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy d) a jegyzékről való törlésről, ha da) a könyvtár nem teljesíti az alapkövetelményeket és nem látja el teljes körűen az alapfeladatokat, és a könyvtár fenntartója a Kultv. 54. § (5) bekezdése szerinti felhívásnak az abban meghatározott, 30 napnál nem rövidebb határidőben nem tett eleget, vagy db) a Kultv. 54. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó könyvtár fenntartója a miniszternek címzett, a Könyvtári Intézetnek megküldött kérelmével a törlést kezdeményezi. 142015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

15 A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.)Korm. rendelet 6. § (3) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjainak nem teljesítése miatt a könyvtár a jegyzékről csak 2016. január 1. napjától törölhető. 152015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

16 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 7. A nyilvános könyvtárak együttműködési kötelezettsége 11. § (1) A kiemelt feladatok megvalósítása érdekében a nyilvános könyvtárak kötelesek együttműködni. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítése során a nyilvános könyvtár a) az elektronikus katalógusa építése során törekszik az online hozzáférhető bibliográfiai leírások, különösen a nemzeti bibliográfia és a Magyar Országos Közös Katalógus felhasználására, b) az általa készített elektronikus könyvtári dokumentum másolatát archiválás céljából beküldi a nemzeti könyvtárnak - ennek során a használatra vonatkozó korlátozásokat határozhat meg -, továbbá c) az általa készített elektronikus dokumentumok előírt metaadatait megküldi a 8. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nyilvántartás számára, valamint d) együttműködik a köznevelés eredményességét szolgáló könyvtári feladatok megvalósításában. (3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak a nem nyilvános könyvtárakra is vonatkoznak. 162015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

17 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról Országos szakkönyvtárakra és a megyei könyvtárakra kötelező Az egyházi könyvtárakra nem vonatkozik, de a munkaterv és a beszámoló készítése során jól alkalmazható mutatók, érdemes figyelembe venni vagy legalább válogatni belőle. 172015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

18 Előkészítésre kerülő jogszabályok A könyvtári állomány nyilvántartásának vezetésére A nyilvántartás tartalmára A könyvtári dokumentumok állományból történő kivezetésére A könyvtári állomány ellenőrzésére A könyvtári dokumentumok selejtezésére vonatkozó miniszteri rendeletek 182015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

19 Előkészítésre kerülő jogszabályok a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatására kötelezettek körét, a kötelespéldány-szolgáltatással összefüggő jelentés szabályait, a törvényben előírt kötelespéldány-szám szolgáltatása alóli kivételeket, a kötelespéldány-szolgáltatás módját és határidejét, a kötelespéldányra jogosult szervezetek körét, a kötelespéldányok szétosztásának módját, a kötelespéldányok megőrzésének és használatának szabályait, valamint a kötelespéldány-szolgáltatás jogszabálynak nem megfelelő teljesítése esetén követendő eljárást szabályozó Kormányrendelet 192015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások

20 Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága 2015. október 30-án közzétette a minisztérium felkérésére, a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által készített új módszertani ajánlást, amely a jogszabályokban előírt könyvtári minőségirányítás bevezetését segíti elő. Az Ajánlás elérhető elektronikus formában a Kormányzati portálon és hamarosan az Oktatási és Kulturális Közlönyben is: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos- allamtitkarsag/hirek/ajanlas-a-konyvtarak-minosegiranyitasanak-bevezetesehez 202015.11.04.Dr. Kenyéri Katalin: Jogszabályi változások


Letölteni ppt "Jogszabályi változások EKE szakmai nap 2015. november 4. Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések