Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A MUNKÁLTATÓK LEGFONTOSABB FELADATAI A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS TERÜLETÉN. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A MUNKÁLTATÓK LEGFONTOSABB FELADATAI A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS TERÜLETÉN. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL."— Előadás másolata:

1 1 A MUNKÁLTATÓK LEGFONTOSABB FELADATAI A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS TERÜLETÉN. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

2 2 ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKVÉDELEM A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS PARTNEREI

3 3 ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKVÉDELEM MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ / MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG/ SZAKSZERVEZET/TEK/ MUNKAVÁLLALÓ

4 4 MUNKAHELYI MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS

5 5 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

6 6 6/A. Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

7 7 A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

8 8 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK / Napjainkban folynak választások/ BÁR SOK HELYEN A MÚLT ÉVBEN MÁR VÁLASZTOTTAK KÉPVISELŐKET

9 9 Munkavédelmi képviselő A munkavállalók jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt (munkavédelmi képviselőt) választani. Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan – a Munka Törvénykönyve hatály alá tartozó – munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább ötven fő. A választás magtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató feladata.

10 10 Munkavédelmi képviselő Amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi tanács vagy a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választást megtartásával kapcsolatos kötelezettség a munkáltatót terheli.

11 11 1111 HOL KELL MUNKAVÉDELMI c) a munk á ltat ó ö n á ll ó telephely é n, r é szleg é n é l akkor lehet munkav é delmi k é pviselőt v á lasztani, ha az 54-56. -ban meghat á rozott munk á ltat ó i munkav é delmi jogos í tv á nyok az ö n á ll ó telephely, r é szleg vezetőj é t r é szben vagy eg é szben megilletik. HOL KELL MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐT VÁLASZTANI? c) a munk á ltat ó ö n á ll ó telephely é n, r é szleg é n é l akkor lehet munkav é delmi k é pviselőt v á lasztani, ha az 54-56. -ban meghat á rozott munk á ltat ó i munkav é delmi jogos í tv á nyok az ö n á ll ó telephely, r é szleg vezetőj é t r é szben vagy eg é szben megilletik.,

12 12 Ki választható munkavédelmi képviselővé? Legalább 6 hónapja munkaviszonyban van (újonnan alakult munkáltatónál ezt a szabályt nem kell alkalmazni) Nem választható képviselővé aki munkáltatói jogot gyakorol, azaz munkaviszonyt létesíthet, illetve megszüntethet Munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén jogkövetkezményt alkalmazhat Kártérítési felelősséget állapíthat meg Aki a munkáltató megbízásából munkavédelemmel kapcsolatos feladatot lát el A munkáltatónak, illetve vezetőjének közeli hozzátartozója A választási bizottság tagja.

13 13 Munkáltatói feladatok a munkavédelmi képviselő választással kapcsolatosan: Kapcsolatfelvétel munkavédelmi bizottsággal, ha ilyen nincs, akkor: szakszervezettel, ŰT.-vel, dolgozókkal. Kezdeményezi a választási bizottság létrehozását, de a bizottság munkájában nem vehet részt. A választás lebonyolításának biztosítása, helység, szavazó lapok, szavazó fülke stb. A dolgozók választáson való részvételének biztosítása /pl.: szállítás/

14 14 MUNKAHELYI MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

15 15 (4) Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre. Bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat - ha azok a munkavállalók összességét érintik - a bizottság gyakorolja. (5) A bizottság tárgyalásán - a bizottság kezdeményezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel rendelkező megbízottja köteles részt venni.

16 A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK 16

17 17 MÉG MIDIG „ELLENSÉGNEK” TEKINTIK A MUNKÁLTATÓK A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKET!!!!

18 A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKKEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB MUNKÁLTATÓI FELADATOK A KÉPVISELŐK MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA 10% MUNKAIDŐ KEDVEZMÉNY A KÉPVISELŐI MUNKA ELLÁTÁSÁHOZ KÖTELEZŐ KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA MUNKABALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA 18

19 A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKKEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB MUNKÁLTATÓI FELADATOK /FOLYT / A KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSBEN A MUNKAHELYEK ELLENŐRZÉSÉBEN A KÉPVISELŐK TÁJÉKOZTATÁSA A MUNKÁLTATÓ MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TERVEIRŐL A DOLGOZÓK TÁJÉKOZTATÁSA A MEGVÁLASZTOTT MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK SZEMÉLYÉRŐL 19

20 20 A MUNKAVÁLLALÓK- KAL FOLYTATOTT TANÁCSKOZÁS.

21 21 70§(1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

22 22 Mvt.70§ (2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben meghatározottak mellett - különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni:

23 23 Miről kell tanácskoznia a munkáltatónak? A munkavédelmi vezető, foglalkozás- egészségügyi szakorvos személyéről /Mvt.8§/ Veszély esetén történő magatartásról (elsősegély, orvosi ellátás, mentés, tűzvédelmi feladatok) /Mvt.54/A§/ Kockázatértékelés eredményéről a szükséges intézkedésekről./Mvt.54§ (2) bek. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések nyilvántartásáról. bejelentéséről és kivizsgálásáról. A munkavédelmi oktatás (Mvt.55§) megtervezéséről és megszervezéséről.

24 24 PARITÁSOS MUNKAVÉDELMI TESTÜLET /Mvt. 70/B§ (1)

25 25 25 Az Mvt. 70/B. §-(1)B pontja „(1) Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő, és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.”

26 26 Mvt.70/B.§(3) A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és póttagot) a 70/A.§(1) bek. a) pontja szerint megválasztott munkavédelmi képviselők maguk közül titkos szavazás útján jelölik. A munkáltató kezdeményezi a testület létrehozását, biztosítja a szavazás lebonyolításának feltételeit.

27 27 (4) A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót (Mt. 188 §), továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt (intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni.

28 28 A munkáltató számára rendszeres szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként vesznek részt a testület munkájában.

29 29 Mvt. 70/B.§ (5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása négy évre szól.

30 30 (6) A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják…..a testület….működési rendjében, ügyrendjében…a munkavállalók képviselői és a munkáltató állapodnak meg.

31 31 A testület működésének feltételeit a munkáltató biztosítja.

32 32 Mvt.70/B.§ (7) A testület….érdekegyeztető tevékenysége keretében: a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket; b) megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását; c) állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről.

33 33 Mvt.70/B§ (8) A testület működése nem érinti a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság jogállását, valamint a munkáltatónak a munkavédelmi követelmények megvalósításáért e törvényben meghatározott felelősségét.”

34 34 Paritásos testület működése, ügyrendje: Hathatós működés alapfeltétele a jó ügyrend. Az ügyrendnek tartalmaznia kell a testület működési szabályait. Így pl.: 1.,A rendes és póttagok számát / min. négy fő/ Helyettesítés??? 2.,Megbízatásuk és visszahívásuk rendjét.

35 35 3.,Az elnöklés szabályait 4.,A döntések meghozatalának szabályait. Határozatképesség. 5.,Az ülések összehívásának és lebonyolításának szabályait. 6.,Soron kívüli összehívás szabályai. 7.,A napirend összeállításának szabályai, új napirendi pontok felvételének előírásai. 8.,Döntéshozatal módja.

36 36 PARITÁSOS TESTÜLET működésével kapcsolatos tapasztalatok: Sok helyen még nem alakultak meg / kb. 70%/ Több esetben keveredik a fogalom Munkavédelmi Bizottsággal Általában a munkáltatók igyekeztek viszonylag kis létszámú testületben megállapodni a munkavállalókkal. Zavart okozott több helyen a a helyi szakszervezet szerepe.

37 37 PARITÁSOS TESTÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK: /folyt/ Sok esetben egyáltalán nem, vagy nem megfelelően lett szabályozva a testület működésével kapcsolatos eljárási rend. Ehhez célszerű lenne minta szabályzatokat készíteni, így segítve a munkáltatókat illetve a képviselőket.

38 38 Paritásos testületek /folyt/ Sok esetben nem értelmezik a „munkahelyi munkavédelmi program” készítésének kötelezettségét. Szakszervezetek és a program kapcsolata. A program készítésével kapcsolatos feladatok a munkavédelmi bizottságban. Alá és fölérendeltségi viszonyok.

39 39 ÖSSZEGZÉS: Az Mvt. módosítása jelentős előrelépést hozott a munkavédelmi érdekegyeztetés területén. 2008 évet „türelmi” évnek tekintette a hatóság, úgy az ellenőrzés, mint a végrehajtást illetően. 2009-ban megkezdődik a számonkérés és a szankcionálás.

40 40 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "1 A MUNKÁLTATÓK LEGFONTOSABB FELADATAI A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS TERÜLETÉN. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések