Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Más funkció, más feladat”  Rendelkezik az MRK: - jogállása, feladata- és hatásköre - szervezete, m ű ködése - a Közgy ű lés tagjainak megválasztása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Más funkció, más feladat”  Rendelkezik az MRK: - jogállása, feladata- és hatásköre - szervezete, m ű ködése - a Közgy ű lés tagjainak megválasztása."— Előadás másolata:

1

2 „Más funkció, más feladat”

3  Rendelkezik az MRK: - jogállása, feladata- és hatásköre - szervezete, m ű ködése - a Közgy ű lés tagjainak megválasztása - tagsági viszony és az MRK tagjainak nyilvántartása - az MRK tisztségvisel ő ire, valamint ügyintéz ő i testületei nem tisztségvisel ő tagjaira vonatkozó közös szabályok - az MRK és állami szervek kapcsolata - a rendvédelmi érdekegyeztetés fórumai vonatkozásában.

4  Büntetés-végrehajtási Tagozat  Hivatásos Katasztrófavédelmi Tagozat  Nemzeti Adó- és Vámhivatali Tagozat  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozat  Rend ő rségi Tagozat  Országgy ű lési Ő rség Tagozat

5  Közgy ű lés  Elnökség Tagjai: Elnök, tagozatonként 1 Alelnök, F ő titkár PEB elnök EB elnök  Bizottságok - Pénzügyi Ellen ő rz ő Bizottság - Etikai Bizottság A tisztségvisel ő k neve megtekinthet ő a www.rendvedelmikar.hu weboldalon.www.rendvedelmikar.hu

6  Alapszabály  Megállapodás a RÁÉT SZMSZ-r ő l  MRK Konzultatív Tanács együttm ű ködés  Pénzügyi szabályzók: Pénzkezelési szabályzat, Számviteli politika 2013  Szabályzatok: MRK adatvédelmi szabályzat, Választási szabályzat, Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex  Együttm ű ködési megállapodás az MRK és a BVOP között (folyamatban)  Együttm ű ködési megállapodás az MRK Bv. Tagozat és a BVOP között (folyamatban)

7 A MRK a közös értékalapú, egységes rendvédelmi hivatásrend meger ő sítése érdekében a fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya önszabályozásával, szakmai továbbképzésével, érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat lát el. Ennek során országos hatáskörrel:  ellátja az érdekképviseletet a foglalkozás gyakorlásával összefügg ő ügyekben,  védi a MRK tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, jogait,  megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja az etikai eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat,  konzultációs joggal közrem ű ködik a tagjai foglalkoztatásának és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, az el ő írt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint a MRK-t érint ő jogszabályok megalkotásában,

8  véleményt nyilvánít, A. a szolgálati viszonnyal, valamint közalkalmazotti jogviszonnyal összefügg ő kérdésekben, B. a központi és társadalombiztosítási költségvetésnek a szolgálati viszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban állókat érint ő rendelkezéseivel összefüggésben, valamint C. az igazgatási munkaer ő vel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben,  a miniszter útján kezdeményezheti a Kormánynál a tagjai élet- és munkakörülményeit, foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érint ő jogszabályok megalkotását, illetve módosítását,  feladat- és hatáskörét érint ő bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol,  kezdeményezheti a miniszternél a szolgálati viszonnyal és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos jogszabálysért ő gyakorlat megváltoztatását,

9  tagjairól és szerveir ő l nyilvántartást vezet,  a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat, kitüntetés vagy más elismerés adományozását kezdeményezheti,  szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészít ő továbbképzéseket szervezhet,  pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a rendvédelem fejlesztésére, gyakorlatának egységesítésére, a példaadó rendvédelmi munkamódszerek megismertetésére, a rendvédelem hagyományainak ápolására,  szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony, valamint egyéb jogok tekintetében meghatalmazás alapján képviseli tagját a bíróság vagy más hatóság el ő tti, illetve képviselheti a munkáltató el ő tti eljárásban,  tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat,

10  megfigyel ő ként részt vehet tagjai szakmai vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben törvényességi vagy egyéb intézkedést kezdeményez,  tagot delegál a Rendészeti Szakvizsga Bizottság elnökségébe,  jogosult véleményezni a személyi állomány szolgálatteljesítésére, illetve munkavégzésére, szolgálatteljesítési idejére, illetve munkaidejére, pihen ő idejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó jogszabályok tervezeteit, a tagjai csoportját érint ő munkáltatói intézkedést (döntést) vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezhet,  önként vállalhatja minden olyan – tagságát érint ő – ügy megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe,  ellátja a törvényben, kormányrendeletben vagy a MRK szabályzataiban meghatározott feladatait.

11 Kiss BeátaTomán Albert Gaál CsabaLelovics Zoltán Pintér ErzsébetSáfrányos Krisztián Kucsera MiklósTakács Zoltán Gy ő ri LeventeLampert Csaba

12 1. Kiss Beáta ka.: Sopronk ő hidai Fegyház és Börtön, Gy ő r-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Veszprém Megyei Büntetés- végrehajtási Intézet, Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 2. Gaál Csaba László bv. ő rnagy: Szombathelyi Országos Büntetés- végrehajtási Intézet, Zala megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 3. Pintér Erzsébet bv. alezredes: Közép-Dunántúli Országos Büntetés- végrehajtási Intézet, Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 4. Kucsera Miklós bv. hadnagy: Budapesti Fegyház és Börtön, Igazságügyi Megfigyel ő és Elmegyógyító Intézet, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 5. Gy ő ri Levente bv. zászlós: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja, F ő városi Büntetés-végrehajtási Intézet, Fiatalkorúak Büntetés- végrehajtási Intézete (Tököl) Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza

13 6. Tomán Albert bv. törzszászlós: Márianosztrai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön 7. Lelovics Zoltán bv. ő rnagy: Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Hajdú –Bihar Megyei Büntetés- végrehajtási Intézet 8. Sáfrányos Krisztián bv. ő rnagy: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki Büntetés- végrehajtási Intézet, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés- végrehajtási Intézet 9. Takács Zoltán bv. f ő törzszászlós: Szegedi Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 10. Lampert Csaba bv. százados: Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet, Kalocsai Fegyház és Börtön

14 Annak érdekében, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományát az MRK bv. Tagozatának tagjai hatékonyan képviselhessék a bv. intézetek/intézmények biztosítják az alábbiakat:  Helyi szint ű együttm ű ködés  Intézetparancsnok 1 f ő kapcsolattartót jelöl ki, aki tartja a régiós kapcsolatot  Intézkednek, hogy a személyi állomány részére hozzáférhet ő legyen a bv. Szervért/szervezeti egységért felel ő s MRK bv. Tagozati tag neve és elérhet ő sége  Lehet ő ség szerint el ő segítik az MRK tag eljutását az MRK által tervezett hivatalos programokra.

15 A Tagozat a 2012. augusztus 30-án elfogadott ügyrendje alapján m ű ködik. Tevékenysége:  A Bv. Tagozat részére véleményezésre megküldött belügyi rendelet tervezetek és más minisztériumok az állomány élet és létkörülményét érint ő rendelet tervezeteinek véleményezése  Bv. Intézetek/intézmények személyi állományt érint ő intézkedéseinek el ő zetes megküldése véleményezésre  MRK régiós tisztségvisel ő részvételének biztosítása az egyes intézetek/intézmények vezet ő i értekezletein (a régiós képvisel ő és az egyes intézményvezet ő megállapodása részletezi)

16  Gondok, problémák jelzése. Akár a parancsnokok megkerülésével is. Arról is tudni akar amit a vezet ő k nem jeleznek-továbbítanak felé.  A beosztotti állomány munkáját mi akadályozza, mi segíti el ő.  Javaslatokat, átvehet ő megoldásokat kér egy-egy terület vonatkozásában.  Javaslatok továbbítását várja azokban az esetekben amikor az állampolgárok minket rendészeti dolgozókat keresnek meg.  Segítséget vár a miniszteri döntések el ő készítésében.  Javaslatokat vár a korrupció elleni küzdelemben.

17

18 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Más funkció, más feladat”  Rendelkezik az MRK: - jogállása, feladata- és hatásköre - szervezete, m ű ködése - a Közgy ű lés tagjainak megválasztása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések