Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. Február 26. Előadó: dr. Várady Zoltán dr. Lukács Tamás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. Február 26. Előadó: dr. Várady Zoltán dr. Lukács Tamás"— Előadás másolata:

1 2014. Február 26. Előadó: dr. Várady Zoltán dr. Lukács Tamás
Hogyan jutunk el felhalmozott tartozások miatt, a lakótárs ellen indított végrehajtásig. A végrehajtást akadályozó és segítő tényezők szerepe. 2014. Február 26. Előadó: dr. Várady Zoltán dr. Lukács Tamás

2 Hogy juthatnak el a társasházak a végrehajtási eljárás megindításáig?
Amennyiben a lakónak fizetési hátraléka áll fenn, joga van a társasháznak követelése behajtását jogi útra terelni. Amennyiben – elsősorban anyagi – lehetősége van rá, a lejárt tartozásra célszerű jelzálogjogot bejegyeztetni. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díj. tv.) 32/A. § (2) A jelzálogjog bejegyzés díja érintett ingatlanonként ,- Ft.

3 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény 30
A társasházakról szóló évi CXXXIII. Törvény 30. § (1) A közgyűlés a határozatával a legalább három hónapnak megfelelő közös költség összegének befizetésével hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául. 32. § (2) A jelzálogjog bejegyzésének elrendelése három hónapnak megfelelő hátralékonként megismételhető.

4 A fizetési meghagyásos eljárásról szóló
2009. évi L. törvény Amennyiben a lakó nem teljesít, és a fizetési felszólítások is eredménytelenek voltak úgy a társasház kérheti a fizetési meghagyás kiállítását. 8. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző az ország egész területére illetékes. 11. § (3) A jogi képviselővel rendelkező fél és a vállalkozás és egyéb jogi személy beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő… kivéve, ha mellékletet csatol.

5 A fizetési meghagyás kézbesítése
A hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint postai szolgáltató útján A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 31/D. § alapján A részletszabályokat a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet tartalmazza. Ennek díja 7500,- Ft., melyet a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) részére kell befizetni, aki továbbítja a végrehajtó felé.

6 A végrehajtási eljárás megindítása
Jogerős fizetési meghagyást követően történhet Fmh.tv. 52. § (2) A végrehajtás elrendelésére a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző jogosult. 53. § (1) A végrehajtási lap az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben a MOKK rendszerén keresztül elektronikus közokiratként kerül kiállításra, és egy példányban … kerül megküldésre a végrehajtónak.

7 A végrehajtási lap kiállításának díja
55. § (1) A végrehajtási kérelem előterjesztéséért a MOKK részére … díjat kell fizetni, melynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint (a továbbiakban: végrehajtási díj). Ha a végrehajtást kérő ugyanazon fizetési meghagyás alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a végrehajtási díjat, a további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre 5000 Ft díjat kell adósonként megfizetni; az így megfizetett összes díjat az adósokon egyenlő arányban kell behajtani. A díjat a végrehajtást kérő előlegezi és a végrehajtás elrendelése esetén az adós, minden más esetben a végrehajtást kérő viseli. A végrehajtási díjat végrehajtási költségként kell behajtani.

8 A végrehajtási lap tartalma
Vht. 11. § (2) A végrehajtást kérő közölni köteles a végrehajtási kérelem előterjesztésekor a) az adós nevét (cégnevét) és az azonosításához szükséges adatokat (legalább a születési idejét vagy az anyja nevét, illetőleg a cégjegyzékszámát), továbbá b) az ügy körülményeitől függően: az adós lakóhelyét, munkahelyét, illetőleg székhelyét, telephelyét (a továbbiakban: székhelyét) és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helyét; e pontban felsorolt adatok közül legalább egyet közölni kell. (3) Ingatlan-végrehajtás kérése esetén közölni kell az ingatlannyilvántartási adatokat. Fontos! A társasház adószáma (ha van)

9 Kivel szemben érdemes megindítani az eljárást?
Véleményünk szerint minden bentlakóval szemben (kivéve a kiskorú személyek). Mert, ha az ingatlanban haszonélvező lakik, és a haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került, akkor a végrehajtó beköltözhetően tudja árverezni az ingatlant, hiszen a Vht § (2) bekezdés lehetőséget ad erre. Nem terheli az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát a haszonélvezeti jog - függetlenül attól, hogy az ingatlan- nyilvántartásba be van-e jegyezve -, ha annak jogosultja a végrehajtást kérő követelésének kielégítéséért felelős, vagy ha azt a jelzálogjog keletkezése után szerződéssel létesítették.

10 A végrehajtó költségeinek előlegezése
Vht. 34. (1) A végrehajtási eljárásban felmerült költséget a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli. Mértékét a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet állapítja meg. 17. § (1) A végrehajtót az eljárása kezdetén a munkadíj és a költségátalány részeként ügyenként megilleti a) pénzkövetelés behajtása esetén - kivéve a b) pontban foglalt eljárásokat - a pénzfizetésre irányuló végrehajtási eljárásban felszámítható munkadíj összege és a költségátalány 50%-ának megfelelő összeg, de összesen legalább 4000 Ft, legfeljebb Ft.

11 A végrehajtó eljárása A végrehajtó feladata a végrehajtás tárgyát képező követelés behajtása Erre a végrehajtási törvény számtalan lehetőséget biztosít. Ebben megkönnyíthetik és meggyorsíthatják a végrehajtó munkáját, ha ismerik az adós vagyontárgyait. Pénzforgalmi számlaszám (ha utalja a közös költséget, azt milyen számláról teszi) Munkahely (nem mindig ismert) Gépjármű, más értéket képviselő ingó vagyon Ingatlan Ezeket vagy a végrehajtási lapon, vagy egy végrehajtónak küldött külön tájékoztatóban tüntessék fel.

12 Mi a teendő, ha az adós gazdasági társaság. Vht. 82/A
Mi a teendő, ha az adós gazdasági társaság? Vht. 82/A. § (7) Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az adós pénzforgalmi számlájának adatait, vagy ha az ügyben helye van végrehajtásnak az adós pénzforgalmi számlán kezelt összegeire és a pénzforgalmi számla adatai egyébként rendelkezésre állnak, a végrehajtó a végrehajtható okirat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kiadja a hatósági átutalási megbízást – ilyenkor nem kell a költségeket előlegezni. Sikeres megbízás esetén a végrehajtó abból vonja le azt.

13 Az ingatlan lefoglalása
Ha a végrehajtási lap tartalmazza adós ingatlanának adatait, akkor a végrehajtó 3 munkanapon belül azt lefoglalja. Ennek az igazgatás-szolgáltatási díja ingatlanonként ,- Ft. (Díj.tv. 32/A. (1) bekezdés) 32/E. §56 (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan- nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet vagy a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés, feljegyzés, vagy törlés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetni: a) aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik (10) … a meg nem fizetett díj és annak járulékai adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

14 Hogy járjunk el, ha az adósunk külföldre költözött, vagy külföldi személy? Ez nem akadályozza meg a végrehatási eljárás lefolytatását. Ettől még a magyarországi ingatlan lefoglalható, értékesíthető. Azonban a magyar önálló bírósági végrehajtó nem járhat el külföldön. Ha nem maradt adós után ingatlanvagyon, de tudomást szereznek adós munkaviszonyáról, akkor a határon átnyúló végrehajtási eljárás szabályait kell alkalmazni.

15 Van-e adóssal szemben érvényes végrehajtási jogcím?
- ítélet - jogerős fizetési meghagyás Ha van, akkor adóssal szemben, akkor a Vht. 31/C. § alapján az illetékes bíróság (aki az elsőfokon eljárt) kiállítja a tanúsítványt, hogy a határozat végrehajtható. Ezt továbbítja a központi hatóság felé (Magyarországon a Közigazgatási ás Igazságügyi Minisztérium), aki megküldi adós tagállama szerinti központi hatósághoz. Ott a nemzeti jog szerint történik a végrehajtás.

16 (bármely magyar közjegyzőnél megindítható)
Ha nincs érvényes jogcímünk, akkor adóssal szemben eljárást kell kezdeményezni Két eljárás javasolható: - A Európai Parlament és Tanács 1896/2006/EK rendelete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról (bármely magyar közjegyzőnél megindítható) - Az Európai Parlament és Tanács 861/2007/EK rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről (csak 2000 Euro alatti követelések esetén)

17 A befolyt összeg kifizetése, a kielégítési sorrend A Vht § és 165. § a meghatározó. A 164. § (1) A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget - az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költséget - kell kielégíteni. Fontos! Ez nem a perköltség, illetve a fizetési meghagyás kiállításának költsége Ide tartozik: a végrehajtási lap kiállításáért fizetett közjegyzői eljárási díj, ugyanennek az ügyvédi díja, a végrehajtónak előlegezett költségek, igazgatás-szolgáltatási díjak stb.

18 A kielégítési sorrend (Vht. 165. §)
a) Gyermektartásdíj b) Jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj c) Munkavállalói munkabér d) Büntető, Bv-i, Szab.sértési összeg,illetve vagyonelkobzás az állam javára e) Adó- és Tb-i követelés, más köztartozás f) Egyéb követelés g) Rendbírság

19 „167. § A 165. § szerinti sorrendben előbb álló követelés teljes kielégítése után lehet a sorrendben hátrább álló követelést kielégíteni.” A követelés érvényesítésével felmerülő költségeket (perköltség) és egyéb járulékokat (kamat) a követeléssel azonos sorrendben kell kielégíteni. (A Ptk § érvényesül) „168. § Ha a befolyt összeg nem fedezi az azonos sorrendben felsorolt valamennyi követelést, e követeléseket arányosan kell kielégíteni.” Speciális eset: munkabér letiltás Itt a munkáltató az azonos sorban álló követelések közül nem arányosan, hanem a hozzá hamarabb érkezett letiltás alapján fogja a levonást foganatosítani (Vht. 64. § (3) bekezdés)

20 Kielégítés zálogjog alapján
Ingatlan esetén (Vht §) A 165. § d) - g) követeléseket megelőzően kell kifizetni. Megelőzi: Gyermektartásdíj, Jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj, Munkavállalói munkabér követelés, Jelzálogjoggal biztosított több követelés esetén a bejegyzés sorrendje (rangsora) az irányadó. Főszabály alóli kivétel: Ha a jelzálogjogot a már bejegyzett végrehajtási jog után jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba, akkor a jelzálogjoggal biztosított követelést csak a bejegyzett végrehajtási joggal biztosított követelést követően lehet kielégíteni.

21 Felosztási terv Ha a végrehajtás több követelés behajtására irányul, és a befolyt összeg nem fedezi valamennyi követelést, akkor felosztási tervet kell készíteni. - 15 napon belül 2 fontos különbség: Ingatlanárverésből befolyt összeget csak azokban az ügyekben lehet felosztani, amelyek az árverési hirdetményben szerepelnek Ingóárverésnél ez nincs így – a felosztási terv elkészítéséig elrendelt végrehajtási ügyekben dönthet a végrehajtó, hogy szerepelteti-e.

22 Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "2014. Február 26. Előadó: dr. Várady Zoltán dr. Lukács Tamás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések