Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet január 1-től hatályos módosítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet január 1-től hatályos módosítása"— Előadás másolata:

1 A 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet 2010. január 1-től hatályos módosítása

2 A legfontosabb módosítások
1. Hatáskör változás: Ha a szolgáltató a székhelyén vagy valamelyik telephelyén a gyermekjóléti szolgáltatás, illetve gyermekek napközbeni ellátása mellett bentlakásos intézményi ellátást is nyújt a szolgáltató (intézmény) ellátást nyújtó székhelye és valamennyi telephelye tekintetében a székhely, telephely szerint illetékes szociális és gyámhivatalok járnak el első fokon.

3 2. Többféle szolgáltatást nyújtó intézmény, telephely működési engedélye
Többféle gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató (intézmény) számára egy működési engedélyt kell kiadni. Telephellyel rendelkező szolgáltató (intézmény) esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell működési engedélyt kiadni.

4 3. A működési engedély kiadása, módosítása, visszavonása formanyomtatványon
Az adatlap tartalma: 1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetősége; 2. a fenntartó képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetősége; 3. a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) vezetőjének neve és elérhetősége;

5 4. a szolgáltató (intézmény, hálózat) székhelyének és valamennyi telephelyének ágazati azonosítója, továbbá családi napközi esetén annak megjelölése, hogy más családi napközire nyújtott-e be működési engedély iránti kérelmet;

6 5. működési engedély kiadása iránti kérelem esetén azok az adatok, amelyekkel a fenntartó a szolgáltató (intézmény, hálózat, ellátást nyújtó székhely, telephely) engedélyeztetését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik;

7 6. működési engedély módosítása iránti kérelem esetén a változások, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik; 7. működési engedély visszavonása iránti kérelem esetén a visszavonás feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok; 8. a kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

8 4. A jogerős határozatról értesítendők köre
A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt munkanapon belül értesíti az ellátásra köteles helyi önkormányzat jegyzőjét, főjegyzőjét, az illetékes gyermekjogi képviselőt, az illetékes módszertani intézményt,

9 a szolgáltató (intézmény, hálózat működtetőjének) székhelye, telephelye szerint illetékes települési jegyzőt, helyettes szülői, nevelőszülői hálózat esetén az ellátás helye szerint illetékes szociális és gyámhivatalt, gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén az ellenőrzésre jogosult szociális és gyámhivatalt;

10 A működést engedélyező szerv a működési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról szóló jogerős vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát és a 14/B. § (6) (jogkövetkezmény jogerőssé válása végzésben) bekezdése szerinti végzését közli a Magyar Államkincstár - a normatív állami támogatás ügyében illetékes - regionális igazgatóságával (Igazgatóság).

11 5. A kérelemhez csatolandó új mellékletek
Intézményi formában végzett szolgáltatótevékenység esetén ha beszerezte - az előzetes szakhatósági hozzájárulást, illetve ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki, azok másolatát.

12 Egyéb alapellátások esetén
ha a szolgáltatás nyújtása, illetve a munkakör betöltése külön jogszabály szerint szakképesítéshez vagy tanfolyam elvégzéséhez kötött - a szakképesítést, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát, (nem hiteles másolat!)

13 családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén
a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, illetve az önálló helyettes szülőnek a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát

14 a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint a szolgáltatónál külön jogszabályban meghatározott munkakörben, illetve önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személynek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

15 a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a külön jogszabály szerinti Egészségügyi Nyilatkozatát (33/1998. (VI.24.) NM rend. 2. sz. melléklet), illetve a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a gondozás helyén élő más személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket (majd évente igazolja),

16 a szolgáltatótevékenység folytatására szolgáló épület (épületrész) használati jogcímét bizonyító okirat másolatát, szakmai programot (ezek a mellékletek nem változtak)

17 Családi napközi és a Gyvt. 41
Családi napközi és a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások esetén még - ha beszerezte - az előzetes szakhatósági hozzájárulást, valamint ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki, azok másolatát.

18 Fenntartók szerint beadandó mellékletek változásai
Állami fenntartó esetén az eddigi mellékletek mellett csatolni kell: - ha a fenntartó a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása - a társulási szerződés másolatát.

19 Egyházi fenntartók esetén a beadandó mellékleteket pontosították, csatolni kell még:
az egyházat nyilvántartásba vevő bírósági végzés másolatát, kivéve, ha az egyházat a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény 22. §-a alapján vették nyilvántartásba, és az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, továbbá

20 ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége - a nyilvántartásba vett egyház, egyházi jogi személy képviselőjének a nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, valamint arról, hogy a fenntartó az általa képviselt egyház, egyházi jogi személy szervezeti egysége és az egyház alapszabálya alapján jogi személyiséggel rendelkezik;

21 Egyéni vállalkozó fenntartó esetén
az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, vagy a működést engedélyező szervnek be kell mutatni az egyéni vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változás-bejelentésről kiadott, a fenntartó hatályos adatait tartalmazó igazolást (igazolásokat); (nem kell igazolás a szakmai gyakorlatról)

22 Egyházi és nem állami fenntartók esetében
a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató (intézmény, hálózat működtetője) adószámát igazoló közokirat másolatát is csatolni kell, kivéve, ha a fenntartó egyéni vállalkozó vagy cég.

23 Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta
a működést engedélyező szerv szerzi be: a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat => az ingatlan nyilvántartásból, az adózók nyilvántartásából ellenőrzi az <= adószámot az alapító okiratot a => MÁK-tól ellenőrzi, hogy az egyházi és nem állami fenntartó szerepel-e a => köztartozásmentes adózói adatbázisban

24 Megkeresi a szakhatóságokat <= szakhatósági állásfoglalásért,
az építéshatóságot <= hogy szolgáltasson adatot a használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyről, az egyéni vállalkozók nyilvántartásából <= a vállalkozó valamennyi nyilvános adatát, a bírósági nyilvántartásból <= az egyházi nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait

25 Helyszíni szemle A működést engedélyező szerv a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások, székhelyén, illetve telephelyén, valamint az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ székhelyén és területi irodájában helyszíni szemlét tart. Nem kell a székhelyen helyszíni szemlét tartani, ha ott ellátást nem nyújtanak.

26 Szakhatóságként vannak kijelölve
Az illetékes ÁNTSZ kistérségi intézete családi napközi, a Gyvt. 41. §-ának (4) bek. szerinti ellátások, bölcsőde, hetes bölcsőde Az illetékes ÁNTSZ kistérségi intézete vezető védőnője - családi gyermekfelügyelet engedélyezése esetén

27 A szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes tűzvédelmi szakhatóság
hálózatban működtetett családi napközi, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerint ellátások, bölcsőde, hetes bölcsőde működésének engedélyezése esetén

28 A szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes építésügyi hatóság
- hálózatban működtetett családi napközi, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerint ellátások, bölcsőde, hetes bölcsőde engedélyezése esetén

29 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal I
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal I. fokú szakhatóságként eljáró szervét bölcsőde, hetes bölcsőde engedélyezése esetén.

30 Az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes Megyei Főjegyző
- egyházi vagy nem állami fenntartású, korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést végző bölcsőde, hetes bölcsőde esetén - a korai fejlesztéshez és gondozáshoz, illetve a fejlesztő felkészítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesítése kérdésében

31 A szakhatóságokkal kapcsolatos egyéb szabályok
A szakhatóságok ügyintézési határideje 22 munkanap. Családi gyermekfelügyelet esetén az ÁNTSZ védőnője 10 munkanapon belül ad véleményt. A kérelemhez csatolt előzetes szakhatósági állásfoglalás hat hónapon belüli lehet. (Ellenőrizni kell, hogy a kérelemben foglalt szolgáltatásról szól-e?)

32 A szolgáltató tevékenység engedélyezésének feltételei nem változtak.
A családi gyermekfelügyelet, illetve a Gyvt. 41. § (4) bekezdésében lévő ellátásoknál is vizsgálni kell az ingatlan alkalmasságát.

33 A működési engedély tartalmi elemeinek változásai
A fenntartó neve, székhelye mellett az adószámát, Intézmény esetén Az intézmény neve mellett az adószámát Egyéb szolgáltatások esetén A szolgáltató adószámát, nevét

34 A január 1. előtt kiadott határozott időre szóló működési engedélyek ideiglenesnek minősülnek! kivéve, ha azért kapott határozott időre engedélyt, mert a szolgáltató ingatlan használatának joga határozott időre szól. A jan. 1. előtt kiadott határozott vagy ideiglenes működési engedélyek hatálya nem csökkenthető.

35 Ha a szakhatósági hozzájárulás határozott időre szól a, meghatározott időre => ideiglenes működési engedélyt kell kiadni. Ha a szakhatóság a hozzájárulását ismét határozott időre adta meg, => az ideiglenes működési engedély hatálya meghosszabbítható.

36 Ha a működési engedély több különböző hatállyal is kiadható lenne, a működési engedélyt a legrövidebb hatállyal kell kiadni. A fennmaradt időre - ha a feltételei egyébként fennállnak - az ideiglenes működési engedély hatálya is meghosszabbítható.

37 A működési engedély módosítása
Megszűnt a működés engedély ismételt kiadása, minden változás esetén módosításra kerül sor. A fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását, ha a működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak.

38 A módosítás iránti kérelmet az ok
bekövetkeztétől számított egy hónapon belül kell benyújtani a fenntartó adatainak változása miatt, a szolgáltató (működtető) nevének, adószámának megváltozása, illetve telephely működési engedélyében a székhely megváltozása miatt, közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt,

39 az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,
be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, fenntartóváltozás miatt (ha az jogutódlás, özvegy folytatja a vállalkozói tevékenységet, egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, stb.)

40 A működési engedély módosításának egyéb
szabályai Fenntartóváltozást évente egyszer, a korábbi és az új fenntartó együttesen kérelmezheti, csak fenntartóváltozás esetén feltétele a működési engedély módosításának, hogy a kérelem benyújtásakor a szolgáltatót átvevő egyházi, nem állami fenntartó köztartozásmentes adózónak minősüljön.

41 a kérelemhez csak a változással összefüggő körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni;
ha jogszabály másként nem rendelkezik, csak a változással összefüggő körülményeket kell vizsgálni, és ezekkel kapcsolatban kell bizonyítási eljárást lefolytatni; csak a jogszabályban előírt szakhatóságokat kell az eljárásba bevonni a változással összefüggésben; családi gyermekfelügyelet esetén ki kell kérni a védőnő véleményét, ha a körülmények megváltoznak;

42 helyszíni szemlét kell tartani a napközbeni ellátások esetén, ha székhely, telephely megváltozik, a férőhelyszám emelkedik, az ellátásba/ból épületet kívánnak bevonni, vagy kivonni, - gyermekjóléti szolgáltatás esetén, ha az ellátást nyújtó székhely megváltozik, vagy új területi iroda nyílik, Helyszíni szemlét kell tartani a nem említett esetekben is, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt;

43 A módosító határozatban fel kell tüntetni:
- azt az időpontot, amelytől kezdődően a szolgáltató (intézmény) a módosításnak megfelelően működtethető, és amely a szolgáltatás megkezdése előtti kérelmezés esetén nem lehet korábbi, mint a működési engedélyt módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontja, - a működési engedélynek a módosítást követően hatályos valamennyi adatát.

44 A működési engedély hatálya
- A határozott idejű működési engedély hatálya meghosszabbítható vagy határozatlan idejűre módosítható, ha a szolgáltató (intézmény) elhelyezésére szolgáló ingatlan használatának joga meghosszabbodik, illetve határozatlan idejűre módosul.

45 az ideiglenes működési engedély a hatályának megváltoztatása nélkül módosítható, feltéve, hogy az ellátás színvonala nem romlik, Ha a fenntartó azelőtt igazolja, hogy a szolgáltató megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mielőtt az ideiglenes működési engedély hatályát vesztené, a működés engedélyt határozatlan, illetve határozott idejűre kell módosítani.

46 Az ideiglenes működési engedély hatálya csak akkor hosszabbítható meg, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Ha a fenntartó azelőtt kérelmezi a (határozott idejű, illetve az ideiglenes) működési engedély hatályának módosítását, mielőtt az hatályát vesztené, a kérelem elbírálásáig a működési engedély hatálya meghosszabbodik.

47 A működést engedélyező szerv eljárása során egyéb működési feltételeket is vizsgálhat:
- ha jogsértést tapasztal, a kérelmet elutasíthatja vagy egyéb jogkövetkezményt alkalmazhat.

48 Bejelentési kötelezettség
A fenntartó köteles az első fokú működést engedélyező szervnek a változást tizenöt napon belül bejelenteni feltéve, ha a változások a működési engedély módosítását nem teszik szükségessé. (pl. vezetőváltozás, szakmai program, építésiengedély-köteles építést, átalakítást, stb.) A működést engedélyező megkéri a használatba vételi engedélyt, ha a fenntartó nem csatolta.

49 A fenntartó köteles 15 napon belül bejelenteni az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben bekövetkező változást, így különösen, ha a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) vezetője megváltozik, vagy a szakmai program, illetve ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik, ennek elmulasztása miatt gyermekvédelmi igazgatási bírság nem szabható ki.

50 Az egyházi, a nem állami és a nem ellátási kötelezettséggel rendelkező állami fenntartó gyermekek napközbeni ellátása esetén legalább két hónappal korábban köteles bejelenteni az érintett gyermekek törvényes képviselőinek, valamint - az első fokú működést engedélyező szervnek,

51 - hogy kérelmezni fogja a működési engedély visszavonását, vagy olyan módosítását, amelynek következtében gyermekek vagy más személyek ellátásának megszüntetésére kerül sor, kivéve, ha ellátásukról megfelelően gondoskodik.

52 A fenntartó köteles az ok bekövetkeztétől számított öt napon belül bejelenteni, ha
az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt vagy szünetel, az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt eljárás indult, és ha az eljárás befejeződött

53 a jogutód nélküli megszűnése iránt eljárás indult, és ha az eljárás befejeződött.
Ha a fenntartó egyéni vállalkozó meghal vagy gondnokság alá helyezik, az özvegy, az örökös, illetve a gondnok köteles ezt az első fokú működést engedélyező szervnek az ok bekövetkeztétől számított tíz napon belül bejelenteni.

54 A teljesített bejelentéshez mellékelni kell a bejelentésben foglaltakat alátámasztó okirat másolatát. - Ha a bejelentésre kötelezett a bejelentésben foglaltakat nem igazolja, és az adat az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve bírósági nyilvántartásban rendelkezésre áll, a bejelentésben foglaltakat a működést engedélyező szerv a nyilvántartásból ellenőrzi.

55 A működést engedélyező szervnek a bejelentésről öt munkanapon belüli értesítési kötelezettsége van az ellátásra köteles helyi önkormányzat, az igazgatóság és a gyermekjogi képviselő felé.

56 Engedély nélkül végzett szolgáltató tevékenység
A jogszabály szövege érdemben nem változott, a fenti alcímmel egészült ki.

57 A működési engedély visszavonása
A működést engedélyező szerv a működési engedélyt visszavonja - a fenntartó kérelmére, - a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, megtiltása vagy szüneteltetése esetén (kivéve, ha nem vonható vissza)

58 - a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén,
- törvényben vagy korm. rendeletben meghatározott egyéb esetben.

59 A fenntartó köteles a működési engedély visszavonását kérelmezni, vagy a szolgáltatót (intézményt) más fenntartónak átadni, mielőtt - az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az illetékes hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül megszűnését kérné,

60 - a szolgáltatót (intézményt) megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
- a szolgáltató (intézmény) a szolgáltató tevékenységek végzésével felhagyna.

61 Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére a működési engedély akkor vonható vissza, ha az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott. Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó kérelmére a működési engedély akkor vonható vissza, ha

62 - A bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett, vagy
- az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott

63 A működési engedély nem vonható vissza
a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén, ha az özvegy, illetve az örökös határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást engedélyezik, a fenntartó egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén, ha a gondnok egy hónapon belül bejelenti, hogy a tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,

64 - ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást engedélyezik

65 A működést engedélyező szerv értesíti a gyermek ellátására a Gyvt
A működést engedélyező szerv értesíti a gyermek ellátására a Gyvt. értelmében köteles települési, önkormányzat jegyzőjét, ha - az engedély nélkül végzett szolgáltatótevékenység működési engedélye iránti kérelmet a fenntartó 30 napon belül - nem nyújtja be

66 Tanúsítvány A működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt munkanapon belül az első fokú működést engedélyező szerv a fenntartó részére, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki.

67 A tanúsítványt a szolgáltató (intézmény) székhelyén, telephelyén és területi irodáiban jól látható módon ki kell függeszteni. A működési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintő módosítása és visszavonása esetén a tanúsítványt be kell vonni, és módosítás esetén új tanúsítványt kell kiállítani. (a tanúsítvány tartalmi elemeit a Gymr. 2. sz. melléklete tartalmazza)

68 Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység ellenőrzése
A működést engedélyező szerv legalább évente ellenőrzi, hogy a szolgáltató (intézmény, hálózat) a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e.

69 A működést engedélyező szerv éves ellenőrzési tervet készít, amelyet minden év január 31-éig megküld a felügyeleti szervének és annak a szakhatóságnak, amelyet a jogszabály alapján meg kell keresnie.

70 A működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzést tart
- az évente történő ellenőrzéskor, - ha tudomására jut, hogy a személyi, tárgyi feltételek vagy a működés az ellátott gyermekeket veszélyezteti, vagy más jogát sérti, illetve a szolgáltató a működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a működési engedélyben foglaltakat súlyosan megsértették,

71 - Az ellátásba/ból épületet von be/ki bejelentést követő huszonkét munkanapon belül.

72 A működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést megküldi: a fenntartónak és a szolgáltatónak másolatát a normatív állami hozzájárulásban részesülő egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató esetén az Igazgatóságnak.

73 Az eljárás során a fenntartó és a szolgáltató köteles átadni, illetve megküldeni az ellenőrzéshez szükséges adatokat és iratokat a működést engedélyező szervnek.

74 A működést engedélyező szerv a szakhatóságot (ÁNTSZ, főjegyző) 15 munkanappal az ellenőrzés lefolytatása előtt keresi meg. Ha a szakhatóságot nem a működést engedélyező szerv keresi meg, értesíti azt. - Jegyzőkönyvét, hivatalos feljegyzését, döntését megküldi a I. fokú működést engedélyező szervnek

75 Szankciórendszer, jogkövetkezmények
A Gymr. szankció rendszere kiegészült. Pl. a területi irodát törölheti az engedélyből, az épület egy részét lezárathatja, 15 nap-4 hónapos határidővel a fenntartót felszólítja a hiányosság megszüntetésére megtilthatja újabb ellátottak felvételét

76 csökkentheti a férőhelyszámot
hatósági szerződést köthet bírságot szabhat ki, a hiányosság pótlására (15 nap-4 hónap) meghatározott időt legfeljebb 2 hónappal meghosszabbíthatja, a határozatlan működési engedélyt legfeljebb 2 évig hatályos ideiglenes műk. engedélyre módosíthatja (hatálya egy alkalommal, legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható),

77 A hatósági szerződésben meg kell határozni azt az egy vagy több jogkövetkezményt, amelyik jogerőssé válik, ha a fenntartó a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi.

78 A jogkövetkezmény jogerőssé válását - ha ezzel a működési engedély módosításra vagy visszavonásra kerül - a működést engedélyező szerv végzéssel állapítja meg, amelyben a működési engedély módosítása esetén fel kell tüntetni a módosítás időpontját és a működési engedélynek a módosítást követően hatályos valamennyi adatát.

79 Egyéb rendelkezések A Gymr. 320/2009. (XII.29.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket, azaz január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

80 Ha a 2010. január 1-jén már működő családi napköziket a Gyvt. 2010
Ha a január 1-jén már működő családi napköziket a Gyvt január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján hálózatban kell (legalább 3) működtetni, a fenntartó ennek érdekében június 30-áig köteles kérni az érintett működési engedélyek módosítását.

81 A szociális és gyámhivatal legkésőbb 2010
A szociális és gyámhivatal legkésőbb december 31-éig hivatalból felülvizsgálja azoknak a szolgáltatóknak, intézményeknek a működési engedélyét, amelyek részben vagy egészben e rendelet hatálybalépésével kerültek a hatáskörébe, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, továbbá a városi jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja.

82 Ha a kiadott működési engedély nem felel meg a módosított Gymr. 3
Ha a kiadott működési engedély nem felel meg a módosított Gymr. 3. § (3) bekezdése szerinti (Többféle gyj. és gyvéd. szolgáltatást nyújtónak egy, telephelyeknek külön működési engedélyt, kell kiadni.) követelményeknek, a működést engedélyező szerv a jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt a soron következő módosítás során, de legkésőbb december 31-éig hivatalból adja ki, és a jogszabállyal ellentétes működési engedélyt visszavonja.

83 Egyéb esetekben a működési engedélyt a következő eljárás során, de legkésőbb december 31-éig hivatalból módosítani kell. szolgáltató (intézmény, hálózat) részére a tanúsítványt december 31-éig hivatalból kell kiállítani.

84 Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott határozott idejű működési engedélyek ideiglenes működési engedélynek minősülnek. Kivéve a Gymr. 7. §-ának (3) bekezdése (határozott időre szóló használati jog) miatt kiadott határozott időre szóló engedélyt.

85 Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott határozott idejű vagy ideiglenes működési engedélyek hatálya és az e rendelet hatálybalépését megelőzően a fenntartóval megkötött hatósági szerződésben meghatározott teljesítési határidő e rendelet alapján nem csökkenthető.

86 Ha e rendelet hatálybelépését megelőzően a fenntartóval megkötött hatósági szerződés nem tartalmaz olyan jogkövetkezményt, amely a hatósági szerződésben foglaltak megszegése esetén végrehajtható lenne, és a fenntartó a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a működést engedélyező szerv a Gymr. - e rendelettel megállapított - 14/B. §-ának (3) bekezdésében meghatározott más jogkövetkezményt alkalmaz.

87 A október 1-je előtt hatályos szabályok alapján kiadott gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedélyek a működési engedélyezési eljárás során június 30-áig használhatók fel. Ebben az esetben a kérelemhez a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedély másolatát kell csatolni. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkező fenntartók június 30-áig kötelesek kérni felvételüket az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

88 A működési engedélyben a 320/2009. (XII. 29. ) Korm
A működési engedélyben a 320/2009. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti adatokat kell feltüntetni, és a szolgáltató (intézmény, hálózat) számára a tanúsítványt ki kell állítani, ha a működést engedélyező jogerős határozatot e rendelet hatálybalépését követően hozzák.


Letölteni ppt "A 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet január 1-től hatályos módosítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések