Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása Salgótarján, 2014. március 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása Salgótarján, 2014. március 25."— Előadás másolata:

1 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása Salgótarján, március 25.

2 Jogszabályok 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 2004. évi XCL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.) 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

3 Sznyr. – hatósági nyilvántartás
Kötelező feladatok Vállalt feladatok Csak az a fenntartó nyújthat szolgáltatást, amely a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen be van jegyezve Csak az a szolgáltatás nyújtható, amely a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzésre került Ha nem bejegyzett szolgáltatást nyújt (engedély nélküli szolgáltatás), szociális igazgatási bírság/gyermekvédelmi igazgatási bírság szabható ki

4 Sznyr. – hatósági nyilvántartás
Közhitelesen tanúsítja a bejegyzett adatokat az alábbi kivételekkel: Fenntartó/szolgáltató telefonszáma, telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapjának címe Fenntartó/szolgáltató kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma, elektroni- kus levélcíme

5 Sznyr. – hatósági nyilvántartás
A hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn. Senki sem hivatkozhat arra, hogy a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatot nem ismeri, kivéve ha a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adat személyes adatnak vagy törvény által védett titoknak minősül, és megismerhetőségének törvényi feltételei nem állnak fenn. - Ket. 86. § (1a) bekezdés

6 Sznyr. - hatály 2013. december 01.
Működési engedély kiadása, módosítása, visszavonása iránt folyamatban lévő eljá- rásokban is alkalmazni kell. Hivatalbóli bejegyzés 2014. június 30-ig; Ellenőrzés során (adatlap megküldése) Adatmódosítás/ törlés során

7 Sznyr. – Értelmező rendelkezések
szolgáltató: az Szt. szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató,intézmény, hálózat;

8 Sznyr. – Értelmező rendelkezések
szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. szociális intézmény: az Szt-ben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást vagy támogatott lakhatást nyújtó szervezet;

9 Sznyr. – Értelmező rendelkezések
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény: a Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége, amely a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapján jön létre, legalább három főt foglalkoztat teljes munkaidőben. Ha a Gyvt. másképp nem rendelkezik, az intézmény fogalmát kell megfelelően alkalmazni a helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózatra is,

10 Sznyr. – Értelmező rendelkezések
szolgáltató székhelye: a szolgáltató központi ügyintézésének helye, függetlenül attól, hogy használják-e szolgáltatás nyújtására; telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant és a félutas házat, a fent nem említett szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;

11 Sznyr. – Értelmező rendelkezések
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: az a szolgáltató székhelyétől és telephelyétől különböző címen található, a szolgáltató használatában álló, szociális alapszolgáltatáshoz - ide nem értve a nappali ellátást -, gyermekjóléti szolgáltatáshoz vagy területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz használt, telephelynek nem minősülő helyiség, ahol a szolgáltató ellátottakat fogad;

12 Sznyr. – Értelmező rendelkezések
engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és - ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják - a szolgáltató székhelye;

13 Sznyr. – eljáró hatóságok I. fok
Főszabály: engedélyes címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal A fenntartó bármely engedélyesének címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal, valamennyi engedélyes ügyében: - fenntartóváltozás esetén, ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre - a fenntartó vagy kapcsolattartója adataiban bekövetkező változás esetén A szolgáltató székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal, ha pedig a szolgáltató székhelyét szolgáltatás nyújtására nem használják, a szolgáltató bármely telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal, a szolgáltató valamennyi telephelye ügyében, a szolgáltató - nevének - adószámának - székhelyének módosítása során

14 Sznyr. – eljáró hatóságok II. fok
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, országos illetékességgel

15 Sznyr. – bejegyzés időbeli hatálya
engedélyes bejegyzése: - bejegyzés jogerőre emelkedésének időpontja/ későbbi időpont adatmódosítás: - adatmódosítás végrehajthatóvá válásának időpontja (jogerő) / - Sznyr. 28. § (1) bekezdése szerinti adatok esetekben a módosítási ok bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatály

16 Sznyr. – bejegyzés időbeli hatálya
Sznyr. 28. § (1) bekezdése szerinti adatok – módosítási ok bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatályú adatmódosítás a) a fenntartó adataiban bekövetkező változás miatt, b) a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt, c) közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt, d) a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt, e) az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt, f) a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése miatt, g) be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számának csökkentése miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, és h) általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt A fenntartó az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles kérelmezni.

17 Kérelem benyújtása A miniszter által e célra rendszeresített adat-
lapon vagy elektronikus űrlapon - „Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelem” „A szolgáltatói nyilvántartás adatmódosítás iránti kérelem” „Szolgáltatói nyilvántartásból történő törlés iránti kérelem”

18 Kérelemnyomtatvány www.nmkh.hu/ Szakigazgatási szervek/
Szociális és Gyámhivatal/ Letöltések

19 Kérelmező fenntartó fenntartóváltozás esetén a korábbi és az
új fenntartó együttesen, jogutódlással tör- ténő fenntartóváltozás kivételével

20 Adatmódosítás fogalma
adatmódosítás: az engedélyesnek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatainak módosítása, ideértve a bejegyzett engedélyes egyes új adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését és a bejegyzett engedélyes egyes adatainak a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlését is;

21 Kérelem mellékletei Az Sznyr. 5. számú melléklete www.nmkh.hu/
Szakigazgatási szervek/ Szociális és Gyámhivatal/ Letöltések/Csatolandó mellékletek listája Adatmódosítás esetén csak a változással összefüggő iratokat kell csatolni.

22 Eljáró szakhatóságok Járási állategészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatal - Járási népegészségügyi intézet - Tűzvédelmi szakhatóság (katasztrófa-védelmi kirendeltség) - Építésügyi hatóság (járásszékhely települési önkormányzat jegyzője) - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

23 Eljáró szakhatóságok – igazgatási szolgáltatási díjak
Szakhatóság megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj összege Járási népegészségügyi intézet Ft Építésügyi hatóság Ft

24 Igazgatási szolgáltatási díj befizetése
Járási Népegészségügyi Intézet: Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészség- ügyi Szakigazgatási Szervének számú számlájára átutalással, készpénz- átutalási megbízással vagy belföldi posta- utalvány útján kell megfizetni, vagy az intézet házipénztárába befizetni. A megfizetés tényét az alapeljárás iránti kérelem mellékleteként igazolni kell.

25 Igazgatási szolgáltatási díj befizetése
Építésügyi hatóság: Az igazgatási szolgáltatási díjat a Nógrád Megyei Kormányhivatal számú letéti számlájára kell átutalni. A megfizetés tényét az alapeljárás iránti kérelem mellékleteként igazolni kell.

26 Előzetes szakhatósági állásfoglalás
Sznyr. 19. § (10) A szakhatóság a fenntartó kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti kérelmét a befogadás kérdésében kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő egy éven belül, egyéb esetben hat hónapon belül nyújtja be.

27 Szakértő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Kijelölt egyházi módszertani intézmény - Evangélikus Szeretetház, Győr - Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idő- sek Otthona, Dabas-Gyón - Schweitzer Albert Református Szeretetott- hon, Budapest

28 Szakértő kirendelése Engedélyes bejegyzése: minden esetben
Adatmódosítás: Fenntartóváltozás esetén az általános jogutódlással történő fenntartóváltozás kivételével. Ha a módosítás új szolgáltatás vagy szociális szolgáltatás esetén új ellátotti csoport bejegyzésére irányul, vagy Ha szakértő kirendelése a működést engedélyező szerv szerinti a szakmai program módosulása miatt szükséges, kivéve , ha az engedélyes a SZGYF fenntartásában van, vagy az engedélyest a kérelem alapján az SZGYF fenntartásába kívánják adni.

29 Szakértői díj A fenntartó a módszertani intézménynek a gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények és a gyermekvédelmi intézmények szakmai programjának – külön jogszabály alapján szakértőként végzett – véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként: - gyermekjóléti szolgáltató esetén Ft; - gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén: Ft; - gyermekjóléti szolgáltató és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg.

30 Szakértői díj A fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként a) szociális szolgáltató esetén Ft, b) szociális intézmény esetén Ft, c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg.

31 Szakértői díj előlegezése
A szakértői díjat a fenntartó előlegezi és viseli. A szakértői díjat a Nógrád Megyei Kormány- hivatal számú letéti számlájára kell átutalni.

32 Adatmódosítás A fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. Az Sznyr. 28. § (1) bekezdése szerinti esetben a fenntartó az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított 1 hónapon belül, egyéb esetben azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.

33 Adatmódosítás Adatmódosítás szociális szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető, a 28. § (1) bekezdése szerinti okok kivételével. Fenntartóváltozás miatt adatmódosítás naptári évenként egyszer kérelmezhető.

34 Adatmódosítás Ha az adatmódosítás következtében ellátás megszüntetésére kerül sor, az adatmódosításnak a) ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén az a feltétele, hogy a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott, b) más fenntartó (egyházi fenntartó, nem állami fenntartó, ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó ) esetén az a feltétele, hogy a fenntartó az Sznyr. 24. § szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.

35 Bejelentési kötelezettség
Sznyr. 24. § (1) Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén legalább két hónappal, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén legalább hat hónappal korábban köteles bejelenteni a) az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek, b) a 4. § (1)-(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatalnak, és c) - ahol működik - az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, ha kérelmezni fogja az engedélyes törlését, vagy olyan adatmódosítást, amelynek következtében ellátás megszüntetésére kerül sor. (2) Ellátási szerződés, illetve az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás a bejelentési kötelezettség teljesítésére az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, de legalább egy hónapos határidőt is megállapíthat. (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség határideje az engedélyes törlése, illetve az adatmódosítás iránti kérelem benyújtását megelőző nyolcadik nap, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodik.

36 Engedélyes törlése A fenntartó köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy az engedélyest más fenntartó fenntartásába adni, mielőtt a) a jogutód nélkül megszűnését kérné, b) az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna, Köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból, mielőtt c) az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna. Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott. Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó az Sznyr. 24. § szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.

37 Jogkövetkezmények Szociális igazgatási bírság / gyermekvédelmi igazgatási bírság – ha a fenntartó határidőben nem kéri az adatmódosítást, az engedélyes törlését, vagy bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget A szociális igazgatási bírság legmagasabb összege Ft. Mérlegelési jogkör mind a bírság kiszabása, mind a bírság összege tekintetében

38 Befogadás – szociális szolgáltatások
Szt. 58/A. § (2) A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében (= támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka kivételével) a) az új szociális szolgáltató, intézmény, b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám, c) nappali és - a külső és az időszakos férőhelyek kivételével - szakosított ellátásnál az új férőhelyek után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás. (2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre a fenntartó december 31-én nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel és a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást, valamint július 1-jétől a nem állami fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: nem állami fenntartású) házi segítségnyújtás - ide nem értve az egyházi fenntartású házi segítségnyújtást - esetében a december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám.

39 Befogadás – szociális szolgáltatások
(2d) A (2a) bekezdés szerinti esetben - ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartású házi segítségnyújtás december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszámát - a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás nélkül is jár, ha a) a változás a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását nem teszi szükségessé, b) a kérelem benyújtását megelőzően is létezett férőhelyet demens betegek bentlakásos intézményi ellátására minősítik át, c) a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag fenntartóváltás teszi szükségessé.

40 Befogadás – szociális szolgáltatások
A változás az adatmódosítást nem teszi szükségessé: Szt. 92/K. § (5) Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a) nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyszám száztíz százalékát, b) bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. (6) Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett ellátotti létszám száztíz százalékát, éves átlagban pedig annak száz százalékát.

41 Befogadás – szociális szolgáltatások
58/A. § (2e) A külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni a) az állami vagy önkormányzati kötelező feladatot ellátó állami fenntartót, b) azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, a szolgáltató vagy az intézmény pályázati úton elnyert európai uniós támogatásban, a Svájci Alap, az EGT Alap, a Norvég Alap támogatásában, vagy költségvetési támogatásban részesül, c) azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen bejegyzett szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot, férőhelyszámot, amely esetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást nem eredményező szétválás vagy egyesítés, a fenntartó intézményei, telephelyei közötti, illetve újonnan létesített telephelyére történő férőhelyszám-átcsoportosítás vagy átmeneti és tartós ellátást nyújtó férőhelyek egymás közti átminősítése teszi szükségessé, d) évre vonatkozóan az igénylésben megjelölt időponttól, illetve ha a működési engedélyben ennél későbbi időpont szerepel, az abban megjelölt időponttól kezdődően azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot, férőhelyszámot, amelyre a helyi önkormányzat, illetve a társulás a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igényét év során a jogszabályoknak megfelelően benyújtotta.

42 Befogadás – gyermekjóléti alapellátások
Gyvt § (2) Az állami fenntartó, az egyházi fenntartó és a nem állami fenntartó központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságának feltétele a a) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást nyújtó új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, b) gyermekek napközbeni ellátása és - az 51. § (4)-(9) bekezdés szerinti ellátás kivételével - a gyermekek átmeneti gondozása esetében az új férőhelyeknek a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása. (2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre a fenntartó december 31-én nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást.

43 Befogadás – gyermekjóléti alapellátások
(2b) A (2a) bekezdés szerinti esetben a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás nélkül is jár, ha a) a változás a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását nem teszi szükségessé, b) a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását kizárólag fenntartóváltás teszi szükségessé.

44 Befogadás – gyermekjóléti alapellátások
A változás az adatmódosítást nem teszi szükségessé: Gyvt § (5) Az otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által történő biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett - a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett - nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. A helyettes szülőnél, a gyermekek átmeneti otthonában, illetve a családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyszám 100%-át.

45 Befogadás – gyermekjóléti alapellátások
(2c) A külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni a) az állami vagy önkormányzati kötelező feladatot ellátó állami fenntartót, b) azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, a szolgáltató vagy az intézmény pályázati úton elnyert európai uniós támogatásban, a Svájci Alap, az EGT Alap, a Norvég Alap támogatásában, vagy költségvetési támogatásban részesül, c) azt a szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is jogerősen bejegyzett szolgáltatást, intézményt, hálózatot, férőhelyszámot, amely esetében a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást nem eredményező szétválás vagy egyesítés, szolgáltatásiforma-váltás, valamint a fenntartó intézményei, telephelyei közötti férőhelyszám-átcsoportosítás teszi szükségessé, d) évre vonatkozóan az igénylésben megjelölt időponttól kezdődően, illetve ha a működési engedélyben ennél későbbi időpont szerepel, az abban megjelölt időponttól kezdődően azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, férőhelyszámot, amelyre a helyi önkormányzat, illetve a társulás a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igényét év során a jogszabályoknak megfelelően benyújtotta.


Letölteni ppt "A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása Salgótarján, 2014. március 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések