Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális ellátások, szolgáltatások rendszerének változásai 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális ellátások, szolgáltatások rendszerének változásai 2012"— Előadás másolata:

1 A szociális ellátások, szolgáltatások rendszerének változásai 2012
Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal

2 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről A megyei önkormányzati intézmények konszolidációja január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központok veszik át a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézményeket, kivéve az egészségügyi intézményeket. Az újonnan létrehozandó Megyei Intézményfenntartó Központok (továbbiakban: MIK) a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként jönnének létre. A MIK fenntartásába kerülnek az átvételre került intézmények, a gazdasági társaságok, valamint a (köz)alapítványok. A MIK élén intézményvezető áll. Az intézményvezető munkáját általános helyettesként intézményvezető-helyettes segíti. A MIK elsőleges feladata az egyes átvett intézmények fenntartása, működtetése. A megyei intézményfenntartó központ, valamint a kijelölt szerv az átvett intézmény fenntartójának, alapítójának, kezelőjének a jogutódja. Az intézmények vezetőjének kinevezése, illetve felmentése tekintetében a MIK tesz javaslatot, ugyanakkor a javaslat tekintetében egyeztetési kötelezettsége van a szakmai irányítóval, ugyanúgy, ahogy a kormánymegbízott jár el a szakigazgatási szerv kinevezése, felmentése esetében. A költségvetési irányítás tekintetében meghatározott további jogköröket a MIK gyakorolja.

3 Intézményvezető helyettes
A megyei önkormányzati intézmények konszolidációja Megyei Intézményfenntartó Központ Kormányhivatal Kormánymegbízott Intézményvezető, Intézményvezető helyettes

4 A megyei önkormányzati intézmények konszolidációja
A szociális törvény módosulása • A fenntartói fogalomban megjelenik a MIK (továbbiakban: megyei fenntartó) • Az állam a megyei fenntartó útján teljesítendő ellátási kötelezettségének saját intézmény fenntartásával, ellátási szerződés megkötésével is eleget tehet. – tehát ez változatlan. VÁLTOZÁS: – Szolgáltató, intézmény létrehozásához, átszervezéséhez és megszüntetéséhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jóváhagyása szükséges. – Megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jóváhagyása szükséges. – Jogkörében a miniszter az adott megye szolgáltatástervezési koncepciójában foglaltak figyelembevételével, a megyében elérhető szolgáltatások és az adott szolgáltatás iránti társadalmi szükséglet alapján dönt – Megmarad a szolgáltatástervezési koncepció készítési kötelezettség, és változatlanul a megyei önkormányzat feladata lesz az egész megyére vonatkozóan elkészíteni. Ez a rendelkezés összhangban van a megyék változó feladataival, illeszkedik a megmaradó területfejlesztéssel kapcsolatos feladataikhoz.

5 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365. számú törvényjavaslat
Az egyházi kiegészítő normatíva mértéke 94,5 % lesz 2012-ben. 3. Melléklet: A normatívák összege megegyezik az idei évivel, kivétel • emelt színvonalú bentlakásos ellátás: ,-Ft • látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonainak támogatása ,-Ft/főre nő • pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonainak támogatása ,-Ft/főre csökken.

6 Magyarország 2012. évi költségvetése
1. melléklet NEFMI fejezet: 20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása előirányzat mindössze a harmadát tartalmazza az idei évi forrásoknak (szociális és gyermekjólét módszertani feladatok ellátása). 20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása előirányzat 3,3 milliárd Ft-tal kevesebbet tartalmaz a szükségesnél. 8. melléklet: A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás összege 1.640,- Ft/főre csökken. /A továbbképzés támogatása kivezetésre kerül!/

7 Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról T/4656. számú törvényjavaslat Hatályon kívül helyezi az Szt. • 92/D. § (2) bekezdését: a továbbképzést sikeresen befejezőt nem kell a jövőben anyagi elismerésben részesíteni. • 92/M. § (4) bekezdését és a Gyvt. 100/A. § (9) bekezdését: a bírságbevételek központosítására tekintettel, azt a jövőben nem a működést engedélyező szervek ellenőrzési feladatainak támogatására kell felhasználni.

8 A szociális törvény módosítása
- Piaci alapú idősotthoni ellátás szabályainak megteremtése - Új feltétel megállapítása a házi segítségnyújtást biztosító egyes nem állami fenntartók finanszírozásához - Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése - Intézményi térítési díj számításának módosítása: az önköltséget az előző év adatai helyett a tárgyévre tervezett adatok alapján kell számítani

9 Piaci alapú idősotthoni ellátás szabályainak megteremtése
Azok az idős emberek, akik vállalják a teljes önköltség megfizetését, gondozási szükséglet vizsgálat, illetve jövedelem- és vagyonvizsgálat nélkül is bekerülhessenek az idősek otthonába, a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig. Állami támogatás az ilyen ellátott után nem jár, és az intézmény mentesítést kap azon térítési díj szabályok alkalmazása alól, melyek meghatározzák, hogy a személyi térítési díjat mi alapján, a jövedelem hány százalékában lehet megállapítani, így lehetővé válik a teljes önköltség megfizetése. Amennyiben az idős személlyel együtt gondozási szükséglettel szintén nem rendelkező házastársa, élettársa, testvére vagy fogyatékos közeli hozzátartozója is be kíván költözni az intézménybe, neki is meg kell fizetnie ellátásának teljes önköltségét. A javaslat lehetőséget ad továbbá arra, hogy ha az ellátott egészségi állapota indokolja, elvégezhető legyen a gondozási szükséglet vizsgálata, de csak az ellátás megkezdésétől számított legalább egy év elteltével. Amennyiben a 4 órán túli gondozási szükséglet megállapításra kerül, jogosulttá válik az intézmény ezen ellátottak után is normatív állami hozzájárulás igénybevételére, ekkor azonban már az általános szabályok alkalmazandók.

10 Új finanszírozási feltétel a házi segítségnyújtásban nem állami fenntartók esetében
Nem csak új szolgáltató, intézmény vagy férőhely létrehozása, illetve ellátotti szám növekedése esetén kell kérni a finanszírozási rendszerbe történő befogadást, hanem nem állami fenntartású házi segítségnyújtás esetében – ide nem értve az egyházi fenntartásúakat – a december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám esetében is többletfeltétel lesz a befogadás.

11 Házi segítségnyújtás befogadás
(2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója – ide nem értve az egyházi fenntartót – esetében a december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett férőhelyszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.

12 Egyházi kiegészítő támogatás megfizetése alóli mentesülés megszüntetése
A 127/A. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése alapján az egyházi kiegészítő támogatás megtérítése alóli mentesülésre akkor van lehetőség, ha január 1-jéig a fenntartóváltozásra, illetve az új szolgáltató, intézmény létrehozására tekintettel a működési engedély, illetve annak módosítása jogerőre emelkedett.

13 Intézményi térítési díj számításának módosítása
A módosítás révén lehetővé válik, hogy a fenntartó a szolgáltatási önköltséget ne az előző évi, hanem a tárgyévre tervezett adatok alapján állapíthassa meg. A módosítással a fenntartók az önköltség számítása során kalkulálni tudnak a jövőben az év elejétől jelentkező kiadásnövekedéssel (2012-ben többek között az ÁFA 2%-os emelkedésével, a bérminimumok megváltozásával, illetve az energiaköltségek növekedésével), ezáltal fenntarthatóbbá válnak a szolgáltatások.

14 Kapacitásszabályozás
Az Szt. 58/A. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki: (2) A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében a) az új szociális szolgáltató, intézmény, b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám, c) nappali és – a külső férőhelyek kivételével – szakosított ellátásnál az új férőhelyek után az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás. (2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre a fenntartó december 31-én nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel és a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást.

15 Kapacitásszabályozás
Az Szt. 131/A. § első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A támogató szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és január 1-jétől az utcai szociális munka működtetését az állam – a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja.

16 A pénzbeli ellátások 2012. évi várható változásai
Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló jogszabály-tervezet alapján: - a foglalkoztatást helyettesítő támogatás = FHT összege január 1-től a nyugdíjminimum 100 %-áról 80 %-ára (22.800,-Ft) csökken január 1-től megszűnne a helyi lakásfenntartási támogatás intézménye azzal, hogy a fenti időpontot megelőzően megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a lejártukig, de legkésőbb március 31-ig folyósítható (önállóan nyújtott, kiegészítő)

17 A pénzbeli ellátások 2012. évi várható változásai
Változna az adósságkezelési szolgáltatás ismételt igénybevételének lehetősége: - 24 hónap helyett 48 hónapon belül nem lehetne ismételten megállapítani az adósságcsökkentési támogatást annak a személynek, akinek a támogatása azért került megszüntetésre, mert az adósságkezelési tanácsadást nem vette igénybe, vagy az általa vállalt adósságtörlesztésnek illetve a lakásfenntartási kiadások megfizetésének három hónapig nem tett eleget. - Ugyanaz a személy vagy háztartásának tagja az eredményes adósságkezelési szolgáltatás lezárását követően fél év helyett 24 hónapon belül nem részesülhet ismételt adósságkezelési szolgáltatásban.

18 A pénzbeli ellátások 2012. évi várható változásai
Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény-tervezet alapján: 1.) lakásfenntartási támogatást érintő változások: - a lakásfenntartási támogatás megállapításának hatásköre a jegyző hatáskörébe kerülne át - meghatározásra kerülne az önkormányzatok és szolgáltatók közötti adatcsere tartalmát elősegítendő a lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában történő biztosítását - rögzítené a jogszabály, hogy mely rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható a normatív lakásfenntartási támogatás (hiányt pótol), - lehetőséget biztosítana arra, hogy a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó, helyi rendeletben megállapított feltételek teljesítését az önkormányzat a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhassa (ha felszólításra sem teljesít, 3 hónapig ugyanarra a lakásra nem nyújthat be kérelmet sem ő sem a háztartás más tagja se.)

19 A pénzbeli ellátások 2012. évi várható változásai
2. ) Aktív korúak ellátását érintő változások: - az önkormányzatok felhatalmazást kapnának arra, hogy az FHT-t – az RSZS-hez hasonlóan – részben természetben nyújthassák amennyiben a családban védelembe vett gyermek él. (gyermekenként 20 %-a, de legfeljebb 60 %-a) 3.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt érintően lehetőség nyílna a pénzbeli ellátás (augusztus-november) természetben történő nyújtására a GYER-ben meghatározott feltételek alapján.

20 Szociális foglalkoztatás


Letölteni ppt "A szociális ellátások, szolgáltatások rendszerének változásai 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések