Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztói igényérvényesítés – bírósági eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztói igényérvényesítés – bírósági eljárás"— Előadás másolata:

1 Fogyasztói igényérvényesítés – bírósági eljárás

2 Bevezetés Előny Végrehajthatóság Hátrányok Idő Költség Bonyolultság

3 Jogi alap Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)
Hatály – személyi, tárgyi Természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták elbírálása

4 Bíróság feladata A feleknek a jogvita elbírálásához
a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse

5 Kérelemhez kötöttség elve
Kérelemhez kötöttség elve (fél által) Felek által előterjesztett kérelmekhez, jognyilatkozatokhoz kötve van

6 Eljáró bíróságok Helyi, munkaügyi bíróságok 1. fok
Megyei, Fővárosi Bíróság 1. és 2. fok Ítélőtábla 2. fok, ha 1. fok megyei, fővárosi bíróság Legfelsőbb Bíróság - felülvizsgálat

7 Hatáskör helyi – mindazok a perek, amelyek elbírálását tv. nem utalja a megyei bíróság hatáskörébe munkaügyi – munkaügyi perek megyei – jogszabályi felsorolás (pl. vagyonjogi, ha pertárgy 5 milliót meghaladja, cégekkel kapcsolatos perek, közig. Perek, sajtóhelyreigazítási perek, tisztességtelen szerződési feltételek, azok, amelyeket tv. előír)

8 Bíróság összetétele 1. fok – egy hivatásos bíró, kivéve, ha tv. másként rendelkezik: egy hivatásos bíró, két ülnök – háromtagú tanács 2. fok+Legfelsőbb Bíróság: háromtagú

9 Illetékesség általános – alperes lakóhelye adja, vagy tartózkodási helye – ha egyik sem állapítható meg, vagy ha nincs: felperes lakóhelye jogi személy és annak képviseletére hivatott szerv székhelye egyéb illetékességi okok: kártérítési per: kártérítés helye is lehet ingatlanper: ingatlan fekvése szerint illetékes bíróság is lehet vagyonjogi perek: kiköthetik előre - alávetés

10 Perköltség fogalma – mindaz a költség, ami a felek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel típusai (előzetes tudakozódás és levelezés költsége, eljárási illeték, tanú-és szakértői díj, ügygondnoki és tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége) előlegezés – bizonyítási eljárással járó költségek – bizonyító fél(ellenfél kötelezhető) viselése – ítéletben vagy egyéb határozatban dönt a bíróság róla – pervesztes felet kell kötelezni költségkedvezmények részleges vagy teljes költségmentesség – illetékmentesség, tárgyi költségfeljegyzési jog

11 Keresetlevél, tartalmi elemei
a pert keresetlevéllel kell megindítani Tartalma: az eljáró bíróság, a feleknek, valamint a felek képviselőinek neve, lakóhelye és perbeli állása, az érvényesíteni kívánt jog, az annak alapjául szolgáló tények és azok bizonyítékainak előadása, azok az adatok, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, a bíróság döntésére irányuló határozott kérelem (kereseti kérelem), valamint le kell róni a jogszabályban meghatározott mértékű illetéket is a keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapításához, valamint, amely a hivatalból figyelembe veendő egyéb körülményeknek az igazolásához szükséges, kivéve, ha az adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a keresetlevélben utalni kell. ha a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt folyamatban, a keresetlevélben ezt meg kell jelölni.

12 Bizonyítás bizonyítási eszközök: különösen tanúvallomások, szakértői vélemények, szemlék, okiratok, egyéb tárgyi bizonyítékok eskünek a perben nincs helye

13 Határozatok a bíróság a per érdemében ítélettel a per során felmerül minden más kérdésben – ideértve a per megszüntetését is – végzéssel határoz a bíróság ítéletét „A Magyar Köztársaság nevében” hozza határozat jogereje: kihirdetéssel (ami fellebbezéssel nem támadható meg), vagy közléssel (azok a határidők, amelyeket a határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani)

14 Perorvoslatok rendszere
fellebbezés perújítás felülvizsgálati kérelem

15 Fellebbezés 1. fokú bíróság határozata ellen, ha tv. nem zárja ki
Kizárt: az eljárás folyamán hozott végzések ellen, kivéve a perköltségben vagy pénzbírságban marasztaló végzéseket, fellebbezés Határideje: a határozat közlésétől számított 15 nap, váltóperekben 3 nap Fellebbezés végzés ellen

16 Perújítás jogerős ítélet ellen, ha:
a fél olyan tényre vagy bizonyítékra, ill. olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az – elbírálás esetén – reá kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek, vagy másnak bűncselekménye miatt a törvény ellenére lett pervesztes a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak a keresetlevelet vagy más iratot a fél részére hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével hirdetmény útján kézbesítették

17 Perújítás Határideje: hat hónap jogerőre emelkedéstől, vagy
a perújítás okáról később szerzett tudomást: ettől kezdve 6 hónap elsőfokú bíróságnál kell benyújtani

18 Felülvizsgálat Legfelsőbb Bíróság jár el
Jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni 1. fokú bíróságnál kell benyújtani a határozat közlésétől számított 60 napon belül

19 Különleges eljárások Fizetési meghagyásos eljárás Közigazgatási perek
Házassági vagyonjogi perek Sajtóhelyreigazítási perek Stb.

20 Fizetési meghagyásos eljárás
a helyi bíróságtól kell kérni Fizetési meghagyás útján is érvényesíthető a pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló lejárt követelés Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek összege az egymillió forintot nem haladja meg. A fizetési meghagyás iránti kérelmet az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott űrlapon kell előterjeszteni. A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál írásban ellentmondással élhet. A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul át

21 Közigazgatási perek közigazgatási hatósági határozat felülvizsgálata során 1. fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani


Letölteni ppt "Fogyasztói igényérvényesítés – bírósági eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések