Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ügyvédi közreműködés polgári perekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ügyvédi közreműködés polgári perekben"— Előadás másolata:

1 Ügyvédi közreműködés polgári perekben
Ügyvédiskola – 2009.

2 A polgári per A bíróságnak és a feleknek, valamint az eljárás egyéb alanyainak a polgári jogviták eldöntésére irányuló, törvényben meghatározott tevékenysége, amely eljárási cselekmények láncolatából, és eljárási jogviszonyok összességéből áll. © Dr. Kiss Daisy

3 Az elsőfokú eljárás folyamata
© Dr. Kiss Daisy

4 A másodfokú eljárás folyamata
© Dr. Kiss Daisy

5 Keresetindítás

6 Kereset - keresetlevél
A polgári per útján érvényesíthető alanyi jog bírósági védelmének elsődleges eszköze Alanya: a felperes Alapja: azok a tények, amelyekből a felperes a jogát származtatja Tárgya: a keresettel érvényesített követelés vagy jog, illetve minden olyan jogviszony, amelynek elbírálása polgári perben kérhető Tartalma: kereseti kérelem Címzettje: a kereset szempontjából az alperes, tartalma szempontjából a bíróság Beadvány Tartalmi elemei: Felek megjelölése Az érvényesíteni kívánt jog, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával A bíróság döntésére irányuló határozott kérelem Az eljáró bíróság, a hatáskört és illetékességet megalapozó adatok © Dr. Kiss Daisy

7 Pp § (1) bek. A pert keresetlevéllel kell megindítani; a keresetlevélben fel kell tüntetni: a) az eljáró bíróságot; b) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem). © Dr. Kiss Daisy

8 A közvetői eljárásra utalás
A Pp § (4) bekezdésébe került: csak akkor kell utalni rá, ha volt folyamatban a felek között, hiánya nem vezet a Pp §-ának alkalmazásához © Dr. Kiss Daisy

9 ÚJ SZABÁLY! Pp. 121/A. § (1) bek. A jogi személy gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása előtt e feleknek meg kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését. Evégből a fél a vitás kérdésben elfoglalt jogi és ténybeli álláspontjait ezek bizonyítékainak előadásával, szükség esetén az okirati bizonyítékok csatolásával az ügyben érintett összes féllel írásban részletesen közli, akik arra a kézhezvételtől számított tizenöt nap alatt az összes felvetett jogkérdésre és a teljes tényállásra kiterjedő, az ellenbizonyítékok előadását is tartalmazó részletes írásbeli választ adnak, melyhez az okirati bizonyítékokat szükség esetén csatolni kell. Ez az eljárás mellőzhető, ha a felek a közöttük felmerült véleményeltérésről közös jegyzőkönyvet készítenek. Dr. Kiss Daisy

10 Pp. 121/A. § (2) bek. Ha a felek jogvitájukat peren kívül nem rendezik, és a felperes keresetet indít, a keresetlevélhez csatolnia kell: a) az (1) bekezdés alapján a felperes és az alperes által tett írásbeli nyilatkozatokat tartalmazó okiratokat (levelezés, jegyzőkönyv), vagy b) azt az iratot, amellyel a felperes igazolja, hogy a jogvita peren kívüli elintézését megkísérelte. © Dr. Kiss Daisy

11 Az előzetes egyeztetés iratai [Pp. 121/A. § (3) bek.]
A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratoknak tartalmazniuk kell különösen: a) a feleknek a jogvitára vonatkozó részletes ténybeli és jogi álláspontját a bizonyítékok megjelölésével; b) azt, hogy az alperes a felperesi követelésre milyen indokok alapján hogyan nyilatkozott; c) azt, hogy a felek az előadott bizonyítékokat miként értékelték; d) az előzetes levélváltás, illetőleg az előzetes tárgyalás (jegyzőkönyvkészítés) során felmerült véleményeltérés adatait; e) az esetleges előzetes elszámolás eredményét; továbbá f) az üggyel kapcsolatos korábbi bírósági vagy más hatósági határozat ügyszámát és tartalmának lényegét; valamint g) a felek és képviselőik rövid úton való elérhetőségeit (telefonszám, telefaxszám, cím stb.). © Dr. Kiss Daisy

12 Hiányos keresetlevél következményei
Személyesen eljáró felperes Hiánypótlásra felhívás (ennek eredménytelensége esetén keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása Jogi képviselővel eljáró felperes Tartalmi hiányosság, meghatalmazás hiánya, illeték hiánya Keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása © Dr. Kiss Daisy

13 Pp § (1) bek. i) pont A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül [125. § (1) bek.] elutasítja, ha megállapítható, hogy … i) a jogi képviselő által benyújtott keresetlevél nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében és a 121/A. § (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltakat, illetve ha a jogi képviselő nem csatolta a meghatalmazását, vagy nem fizették meg az eljárási illetéket. Dr. Kiss Daisy

14 Pp. 121/A. § (4) bek. E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a keresetindítására jogszabály hatvan napnál nem hosszabb határidőt állapít meg, továbbá a Negyedik Részben meghatározott különleges eljárásokban, valamint a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban. © Dr. Kiss Daisy

15 VÁLTOZÓ SZABÁLY! A Pp. 121/A. § január 1-jétől nem hatályos, rendelkezései a Vállalkozások egymás közötti perei c. fejezetbe kerülnek, vállalkozásnak tekintve az olyan – a cégnyilvántartásban nyilvántartott – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalanyt, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. © Dr. Kiss Daisy

16 A KERESETLEVÉL TARTALMA
Dr. Kiss Daisy

17 A kérelemhez kötöttség kérdései
Kereseti kérelemhez kötöttség [Pp. 3. § (2) bek.] Kivételek: kártérítés módja megállapítása birtokháborítás jogkövetkezményeinek kiválasztása személyhez fűződő jogok megsértése jogkövetkezményeinek kiválasztása sajtó-helyreigazítási perben a helyreigazítás megszövegezése szerződés érvénytelensége jogkövetkezményének kiválasztása, tulajdonközösség megszüntetése módjának meghatározása tartási szerződés megszüntetése vagy életjáradéki szerződéssé alakítása © Dr. Kiss Daisy

18 A jogcím megjelölése A kérelemhez kötöttség jelenti-e a jogcímhez kötöttséget? Eltérhet-e a bíróság a felek által megjelölt jogcímektől? Feltárjunk-e minden lehetséges jogcímet? © Dr. Kiss Daisy

19 A bizonyítékok megjelölése
A tanuk (szakértők) adatai Előzetes hozzájárulással a beadványban feltüntethetők Előzetes hozzájárulás nélkül külön lapon kell beadni Ha a tanú kéri, adatait zártan kell kezelni, ilyen esetben a jegyzőkönyvben sem tüntethetők fel. Dr. Kiss Daisy

20 Kézbesítési megbízott megjelölése
Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkező fél részére A felperes: a keresetlevélben Az alperes: az érdemi védekezésben, legkésőbb a per első tárgyalásán „Különösen” ügyvéd, ügyvédi iroda lehet © Dr. Kiss Daisy

21 Keresetlevél benyújtása
Határidő: Ha a törvény külön nem határoz meg határidőt – az anyagi jogi igény érvényesíthetőségének ideje alatt jogvesztő elévülési (elteltével az anyagi (elteltével bírósági jogosultság meg- eljárásban nem szűnik érvényesíthető) © Dr. Kiss Daisy

22 Ha törvény meghatároz határidőt: A keresetlevél benyújtására nyitvaálló határidő anyagi jogi eljárásjogi Dr. Kiss Daisy

23 Elmulasztásának jogkövetkezményei
(anyagi jogi) a határidő utolsó napjának elteltével állnak be bírósághoz intézett beadvány: hivatali idő vége igazolással elhárítható a mulasztás jogkövetkezménye, ha törvény megengedi (eljárásjogi) határidőben teljesítette, ha a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adja igazolással elhárítható a mulasztás jogkövetkezménye (kivéve, ha törvény kizárja) © Dr. Kiss Daisy

24 Keresetindítási jogosultság
A fél fogalma Perképesség Kereshetőségi jog Keresetindítási jogosultság © Dr. Kiss Daisy

25 Perképesség A perképesség a félnek az a képessége, hogy a perben fél lehet (=perbeli jogképesség), illetve a perben személyesen és képviselője útján eljárhat (=perbeli cselekvőképesség) Dr. Kiss Daisy

26 Perbeli jogképesség A fél azon képessége, hogy jogok és kötelezettségek alanya lehet (Pp. 48. §) A perbeli jogképesség hiányának jogkövetkezménye: a per létre sem jön, a folyamatban lévő per pedig (a jogutódlás lehetőségétől függően) félbeszakad, vagy a bíróság a pert megszünteti. © Dr. Kiss Daisy

27 A perbeli cselekvőképesség
A félnek az a képessége, hogy érvényes eljárási cselekményeket végezhet, érvényes nyilatkozatokat tehet (Pp. 49. §) A perbeli cselekvőképesség hiányának jogkövetkezménye: a fél helyett törvényes képviselője jár el. Ha a cselekvőképesség elvesztése per folyamán következik be: a törvényes képviselő személyének bejelentéséig az eljárás félbeszakad. Ha a törvényes képviselőt mellőzik, az a per megszüntetéséhez vezet. © Dr. Kiss Daisy

28 Keresetindítási jog Bárki jogosult bírósághoz fordulni. A keresetlevél benyújtásának egyetlen feltétele a perbeli jogképesség. Meghatározott perekben a törvény előre meghatározza, ki indíthat keresetet, ki ellen Ügyész vagy más szerv felhatalmazása keresetindításra A közérdekű igényérvényesítés © Dr. Kiss Daisy

29 Kereshetőségi jog A kereseti tényalapnak egy különös része, a fél és a pertárgy közötti anyagi jogi kapcsolat Perbeli legitimáció (a fél perbeli igazolása) – a felperest valójában megilletik-e a keresetben foglaltak, illetve azok az alperessel szemben illetik-e meg. © Dr. Kiss Daisy

30 Az ügyvédi perbeli képviselet
Meghatalmazás Meghatalmazás alaki kellékei Meghatalmazás tartalmi kellékei Kirendelés Kötelező jogi képviselet © Dr. Kiss Daisy

31 Pp. 73/C. § (2) bek. A 73/A. § alkalmazásában - ha törvény eltérően nem rendelkezik - jogi képviselőnek kell tekinteni továbbá: a) a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviselőjét, b) a 67. § (1) bekezdésének a), b), d), e) és h) pontjában meghatározottak szerint az ott megjelölt személyeket, c) a 67. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak szerint a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet alkalmazottját, valamint d) akit a meghatalmazottként való képviseletre külön jogszabály feljogosít akkor, ha e személy jogi szakvizsgával rendelkezik. © Dr. Kiss Daisy

32 Pp. 73/B. § Ha a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan, kivéve: ha a törvény az adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő eljárást kizárja; a fél pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, vagy a bíróság egyéb okból köteles elutasítani a kérelmet. További kivétel: a felperest a keresetlevél megvizsgálása keretében hiánypótlásra kell felhívni, az alperest pedig úgy kell tekinteni, mint aki nyilatkozatot egyáltalán nem tesz. © Dr. Kiss Daisy

33 Ügyvédjelölt nem járhat el: Legfelsőbb Bíróság előtt,
ítélőtábla előtt, olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező, a jogi képviseletre kötelezett fél nevében Dr. Kiss Daisy

34 Polgári ügyekben eljáró bíróságok

35 A polgári perekben eljáró bíróságok
Legfelsőbb Bíróság ítélőtáblák megyei bíróságok (munkaügyi bíróságok) helyi bíróságok © Dr. Kiss Daisy

36 Hatáskör © Dr. Kiss Daisy Legtágabb értelemben Bírói út Tág értelemben
Rendes bíróság Külön bíróság Szűk értelemben Melyik szintű bíróság © Dr. Kiss Daisy

37 Megyei bíróság hatásköre
Első fokon jár el [Pp. 23. § (1) bek.] Másodfokon jár el [Pp. 10. § (2) bek. a) pont] Kijelölést végez (ha az összeütközés a területén lévő helyi bíróságok között merül fel és van a területén kijelölhető másik helyi bíróság) Dönt bíróság kizárásáról [Pp. 45. § (2) bek. a) pont] © Dr. Kiss Daisy

38 Megyei bíróság elsőfokú hatásköre
Pertárgyértéktől függő 5 millió Ft értékhatár A per tárgyának specialitásától függő Közigazgatási jogkörben okozott kár, szerzői és szomszédos jogi perek, nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási perek, cégekkel kapcsolatos egyes perek, egyéb szervezetekkel kapcsolatos perek, személyhez fűződő jogok megsértése miatti perek, sajtó-helyreigazítási perek, értékpapírból származó jogviszonyból eredő perek, közigazgatási perek, tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelenítése iránti perek, stb. © Dr. Kiss Daisy

39 Ítélőtábla elsőfokú hatásköre
2008. évi CIV. törvény 16. § - hitelintézeti részvényesek tulajdonosi jogainak korlátozása felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás 2007. évi LXXIV. törvény 40. § - digitális rádió és televízió műsorszóró hálózat illetve műsorszóró adó pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatban hozott NHH határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló per (mindkét esetben kizárólag a Fővárosi Ítélőtábla jár el) Dr. Kiss Daisy

40 Illetékesség © Dr. Kiss Daisy Okok Különös Kizárólagos Alávetéses
Vagylagos Általános © Dr. Kiss Daisy

41 ÚJ SZABÁLY! 2009. június 30-tól a felek nem köthetik ki
megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Fővárosi Bíróság és Pest Megyei Bíróság illetékességét, helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét. © Dr. Kiss Daisy

42 Tárgyalás

43 A tárgyalás menete a tárgyalás megnyitása, számbavétel, szóváltás,
érdemi tárgyalás, a tárgyalás berekesztése, határozathozatal és a határozat kihirdetése. © Dr. Kiss Daisy

44 © Dr. Kiss Daisy

45 Első tárgyalás elmulasztása
Külön feltételek fennállása esetén A távollévő felperes nem kérte a tárgyalás távollétében történő megtartását, jelenlévő fél nem kérte a tárgyalás megtartását A távollévő felperes kérte a tárgyalás távollétében történő megtartását, jelenlévő fél kérte a tárgyalás megtartását Felperes mulaszt Per meg-szüntetése Eljárás szünetelése Tárgyalás tartása Alperes mulaszt Bírósági meghagyás Mindkettő mulaszt © Dr. Kiss Daisy

46 Bírósági meghagyás kibocsátásának további feltételei
Permegszüntetési ok nem áll fenn Kereseti kérelem változatlan Törvény nem zárja ki (kizárt: házassági perek, származási perek, gondnokság alá helyezési perek, közigazgatási perek, társadalombiztosítási perek, sajtó-helyreigazítási perek, viszontkereset) Alperes érdemi védekezést nem terjesztett elő Felperes kéri a kibocsátást © Dr. Kiss Daisy

47 © Dr. Kiss Daisy

48 Keresetváltoztatás a kereseti kérelem (a kereset tartalma) módosítása: az eredeti kereset helyébe egy új kereset lép Feltételei - a megváltoztatott kereset ugyanabból a jogviszonyból származzon, mint az eredeti kereset, vagy - az eredeti kereset tárgyával összefüggő legyen - fennálljanak a perindítás feltételei - teljesüljenek a Pp §-ában előírtak Dr. Kiss Daisy

49 Keresetkiterjesztés - a kereseti kérelem olyan módosítása, hogy az eredeti kereset tárgya vagy címzetti köre bővül Személyi keresetkiterjesztés - eredetileg perbe nem vont alperesekre kiterjesztés - az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig Tárgyi keresetkiterjesztés - az eredetileg érvényesített anyagi jog mellett újabb anyagi jogi igény megfogalmazása - az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig - másodfokon: Pp § (újabb igényt emelni nem lehet!) Dr. Kiss Daisy

50 Viszontkereset - az alperes által a felperes ellen indított kereset
- ugyanannál a bíróságnál, ugyanabban a perben, a felperesi keresettel való együttes elbírálás céljából - nem csupán védekezési, hanem egyben támadási eszköz is lehet Dr. Kiss Daisy

51 A viszontkereset feltételei
a felperes keresetével azonos vagy azzal összefüggő jogviszonyból eredjen, vagy a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas legyen meg kell felelnie a keresettel szemben támasztott törvényi követelményeknek negatív megállapítási viszontkereset (lásd permegszüntetés esetében, Pp §) milyen esetekben kizárt a viszontkereset (egyes különleges perek) Dr. Kiss Daisy

52 A viszontkeresetre vonatkozó speciális eljárási szabályok
az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig speciális hatásköri szabály (helyi bíróság előtt olyan viszontkereset, ami a követelés összege alapján megyei bírósági hatáskör) speciális illetékességi szabály (vagyonjogi perben) végzéssel elutasítás (ha a per befejezésének hátráltatása érdekében terjesztette elő késedelmesen) Dr. Kiss Daisy

53 Az iratok megtekintésének szabályai 2009. január 1. napjától
iratok megtekintése külön engedély nélkül üzleti, hivatásbeli vagy más titkot tartalmazó iratok megtekintése egyéb érdekeltek iratbetekintési joga elektronikus másolat küldése címre betekintés engedélyezése megkeresésre anonimizált másolat készítése Dr. Kiss Daisy


Letölteni ppt "Ügyvédi közreműködés polgári perekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések