Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krokavecz Györgyné igazgató Június 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krokavecz Györgyné igazgató Június 3."— Előadás másolata:

1 Krokavecz Györgyné igazgató 2015. Június 3.
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által IDŐSEK SZÁMÁRA nyújtott szakosított ellátási formA Krokavecz Györgyné igazgató 2015. Június 3.

2 Személyes gondoskodás keretében ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény = idősek otthona ÓTSZEGYII

3 A Szakosított ellátási forma igénybe vételére jogosultak
Amennyiben az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

4 IDŐSEK OTTHONAINAK TELEPHELYEI
Az ÓTSZEGYII az idősek számára ápolást, gondozást nyújtó intézményi egységekben – Idősek otthonaiban – biztosítja az ellátást: Szent István úti intézményi egység Ózd, Szent István út 10. Bulcsú úti intézményi egység Ózd, Bulcsú út 1. Szabolcs közi intézményi egység Ózd, Bolyki főút 11.

5 IDŐSEK OTTHONAI A Szent István úti intézményi egységben 50 férőhely Bulcsú úti intézményi egységben 34 férőhely Szabolcs közi intézményi egységben 30 férőhely áll rendelkezése.

6 AZ IDŐSEK OTTHONÁNAK IGÉNYBE VEVŐI KÖRE
A. Az idősek otthonában négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. B. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

7 Kihasználtság 2015. június hónapban
Ellátottak száma tárgyhó utolsó napján férfi összesen Ózd 15 83 98 Uppony 1 Hangony 3 4 Királd Borsodbóta 2 Arló Összesen: 17 91 108

8 Várakozók 2015. június hónapban
Ellátásra várók száma tárgyhó utolsó napján Soron kívüli elhelyezésre várakozók Sorrend szerinti elhelyezésre várakozók férfi összesen Ózd 11 39 7 29 86 Csokvaomány 1 Arló 2 Borsodszentgyörgy Sáta Csernely Összesen 14 40 8 30 92

9 IDŐSEK OTTHONÁBAN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek számára az idősek otthonai teljes körű ellátást biztosítanak. Ennek tartalma: napi legalább háromszori étkeztetés, szükség szerint ruházat textíliák (tisztálkodáshoz, ágyneműt), mentális gondozás, foglalkoztatás, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint lakhatás.

10 IDŐSEK OTTHONAINAK ELLÁTÁSI TERÜLETE
Az idősek otthonainak ellátási területe az Ózdi kistérség valamennyi településének közigazgatási területe: Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony

11 Ellátotti kör sajátosságai
Az ellátottak egy része otthonából, családjából kerül be az intézménybe, mivel hozzátartozóik – a magas mértékű gondozási szükséglet miatt – már nem tudnak gondoskodni ellátásukról. Gyakori, hogy az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Krónikus és Ápolási Osztályáról kerülnek az intézménybe. A jogszabályváltozás okán – 4 órát meghaladó gondozási szükséglet jogosultsági feltételként történő előírása – jellemzően fekvő, súlyosabb egészségi állapotú idősek kerülnek elhelyezésre.

12 Az IDŐSEK OTTHOnaiban nyújtott ellátás I.
Szakmai célok: Személyre szabott ellátás keretében: az egészséges öregedés folyamatának biztosítása a testi, lelki aktivitás fenntartása Életkornak megfelelő pszichés működés javítása, fenntartása izoláció, hospitalizmus oldása, kialakulásának megakadályozása kis közösségek kialakítása és működtetése családias légkör létrehozása.

13 az IDŐSEK OTTHOnában nyújtott ellátás II.
A szakmai célok elérésének módja: kulturált környezet biztosítása egészséges táplálkozás biztosítása fizikai, mentális, pszichés segítségnyújtás egészségi állapot megtartását, helyreállítását célzó tevékenységek biztosítása családi gondoskodás pótlása teljes körű ellátás biztosítása társadalmi integráció aktiválása segítségnyújtás a belső és külső társas kapcsolatok megtartásában, új kapcsolatok kialakításában

14 Fizikai ellátás I. Helyes táplálkozás és az egészséges napi étrend kialakítása, biztosítása: napi háromszori étkezés, az idősek életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, változatos, fehérjékben és vitaminokban gazdag, jól emészthető ételek tálalása, szükség esetén diéta biztosítása Felvilágosító előadások, tájékoztatók.

15 Egyéni Gondozási terv Az egyéni gondozási terv tartalmazza a) az ellátott idős fizikai, mentális állapotának helyzetét, b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. A Gondozási tervet az ellátottal foglalkozó szakmai team készíti el. Évente felülvizsgálatra, illetve szükség szerint – állapotváltozás esetén – módosításra kerül.

16 Fizikai ellátás II. Ruházat, textília biztosítása:
ha az ellátott megfelelő minőségű és mennyiségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás keretében legalább 3 váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább 2 váltás felső ruházatot és utcai cipőt kap, a személyi higiéné feltételeinek biztosítása érdekében az intézmény ellátottanként 3 váltás ágyneműt, a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, és incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja, az intézményi egységekben biztosítva van az ellátottak textíliájának és ruhaneműjének tisztítása, vasalása, javítása.

17 Egészségügyi ellátás Preventív tevékenység:
szűrővizsgálatok szervezése, Egészségkárosodást, vagy funkciócsökkenést megelőző tevékenységek biztosítása, ismeretterjesztő, felvilágosító programok szervezése.

18 Egészségügyi ellátás II.
Gyógyító tevékenység: rendszeres, illetve szükség szerinti orvosi felügyelet biztosítása az intézmény háziorvosa által, egyéni Ápolási terv alapján ápolási tevékenység ellátása Az irányadó jogszabályban meghatározott gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszközök teljes körű biztosítása

19 Egészségügyi ellátás III.
Gondozási tevékenység: szükség szerinti alapápolás biztosítása szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás megszervezése fontosabb életfunkciók folyamatos figyelemmel kísérése pl.: látás, hallás, rendszeres vérnyomásmérés, hőmérséklet- és vércukorszint ellenőrzés Gyógyszeríratás, -kiváltás megszervezése.

20 Mentális gondozás I. Az intézmény személyre szabott mentális gondozást biztosít valamennyi időskorú lakó részére. Ennek érdekében a lakó korát, egészségi állapotát, készségeit, képességeit, érdeklődési körét és egyéni adottságait figyelembe véve szervezi az intézmény az ellátást.

21 Mentális gondozás II. A személyre szabott egyéni mentális gondozás főbb elemei: - egyéni beszélgetések - kríziskezelés, - kiscsoportok működtetése A közösségfejlesztő tevékenységek: - nagycsoportos megbeszélések, amelyeken a lakók és a dolgozók megbeszélik az intézmény életében problémaként felmerülő jelenségeket és megoldásukra javaslatokat dolgoznak ki közösen, a lakók családi és társadalmi kapcsolatainak ápolása

22 A szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése:
Mentális gondozás III. A szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése: Heti rendszerességgel működik: kártya klub, étlap tanács TV nézés, filmvetítés, mobilizáló torna, séta aktuális problémák megbeszélése, kiscsoportos, illetve egyéni felolvasás, Alkalmi programok: kirándulás, strand látogatása, színház látogatása, kiállítás látogatása, városi rendezvényeken való részvétel, bográcsozás, szalonnasütés, születésnapok, névnapok megünneplése, az éves nagy ünnepek méltó megünneplésének megszervezése,

23 Mentális gondozás IV. Az intézmény lehetőséget biztosít a szabad vallásgyakorlásra. Az intézmény munkatársai segítséget nyújtanak abban, hogy az ellátott a felekezeti hovatartozásának megfelelő vallási közösséggel kapcsolatot létesítsen, és támogatja a közösségi életben való részvételt. Az intézmény munkatársai kapcsolatot tartanak fenn Ózd város vallási felekezeteinek közösségeivel és ennek keretében az intézmény lehetőséget biztosít arra, hogy a közösség lelkipásztorai, esetleg tagjai szabadon felkereshessék az intézményben az ellátást igénybe vevőket az egyéni vagy csoportos lelkigyakorlat, hitélet gyakorlása vagy hitoktatás céljából.

24 Foglalkoztatás I. Fizikai aktivitást és manuális képességeket megőrző fejlesztő foglalkoztatások: kézimunkázás lakásdíszek készítése ünnepekre díszek, dekorációk készítése (üvegfestés, szárazvirág kompozíció) kerti munka, kisegítő barkács tevékenysé, kondicionáló torna

25 Foglalkoztatás II. Szellemi képességek megőrzését – fejlesztését elősegítő foglalkozások: irodalmi kör, énekkar, hírek, aktualitások megbeszélése, általános tájékozottságot fejlesztő totók, tesztek kitöltése, játékos szellemi vetélkedők.

26 Igénybevételi eljárás I.
Az igénybe vétel kérelemre történik, amelyet az igénylő,vagy törvényes képviselője nyújt be. (A jövedelemnyilatkozaton túl vagyonnyilatkozat is szükséges.) A szakellátás vezető – átadott hatáskörben – az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről, és dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén – az intézményvezető ápoló és az intézmény orvosának közreműködésével dönt az igények teljesítésének sorrendjéről. Az ellátás igénybe vétele előtt előgondozást kell végezni. Előgondozás során az intézményvezető ápoló tájékozódik az igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás keretében kerül sor a gondozási szükséglet vizsgálatára is.

27 Igénybevételi eljárás I.
Az előgondozás célja: a) az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, b) a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, d) a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben, e) az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

28 Igénybevételi eljárás III.
A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt, c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

29 Igénybevételi eljárás IV.
Az Idősek otthonainak szolgáltatásai csak intézményi jogviszony keretében vehetők igénybe. Az intézményi jogviszonyt – átadott hatáskörben – a szakellátás vezető intézkedése alapozza meg, és Megállapodás aláírásával létesül. A megállapodás tartalmát a Szociális törvény írja elő.

30 Térítési díj I. A Szociális törvény szerint a szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni, amennyiben az igénybe vevő rendelkezik rendszeres jövedelemmel, vagy vagyonnal. Az intézményi térítési díjat a fenntartó – Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa –, a megfizetendő személyi térítési díjat – átadott hatáskörben – a szakellátás vezető állapítja meg. Az intézményi térítési díj mértékének alapja a tárgyévi szolgáltatási önköltség.

31 Térítési díj II. Amennyiben az ellátott
sem rendszeres jövedelemmel, sem vagyonnal nem rendelkezik, számára a szolgáltatást ingyenesen kell biztosítani a jövedelméből nem képes az intézményi térítési díj teljes összegét megfizetni, a rendszeres jövedelmének legfeljebb 80%-a terhelhető, költőpénz – 5700 Ft – megmaradása mellett. Az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

32 Térítési díj III. Szent István úti intézményi egység intézményi térítési díj: 2.720,- Ft/nap ,- Ft/hó Szabolcs közi intézményi egység intézményi térítési díj: 2.700,- Ft/nap ,- Ft/hó Bulcsú úti intézményi egység

33 Ellátottak érdekvédelme
Az ellátottak érdekvédelme az alábbiak szerint van biztosítva: Panaszjog gyakorlása: intézményvezetőnél, fenntartónál Érdekképviseleti fórum működtetése Ellátottjogi képviselő elérhetőségének, fogadó órájának biztosítása


Letölteni ppt "Krokavecz Györgyné igazgató Június 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések