Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köznevelési rendszer változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köznevelési rendszer változásai"— Előadás másolata:

1 A köznevelési rendszer változásai
„Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket!” Lk 17,5. A köznevelési rendszer változásai RPI Tanévkezdő Országjáró 2013. aug. 28. RPI, Miskolc Márkus Gábor, RPI

2 Tartalomjegyzék Változások 16 óra Életpálya-modell
Egyházi intézmények finanszírozása Munkaidő-számítás, nyilvántartás Hit- és erkölcstanoktatás

3 Egy kis tudáspróba A 2013/2014-es tanévre gyermek iratkozott be első osztályba az állami fenntartású intézményekbe. Tavaly országosan tanuló kezdte meg általános iskolai tanulmányait (a nem állami iskolákat is beleszámítva), ebből az azóta államivá vált intézményekben. Tavaly: tanuló a nem állami intézményekben.

4 Egy kis hitpróba… Az állami iskolákban az elsősök 52%-a jelentkezett hit- és erkölcstanra. (50378 tanuló) A nem állami intézmények nagyobb része egyházi. A legtöbb egyházi iskolában a hittan tantervi tantárgy. Kb tanuló. Beiratkozott kb tanuló. Hittanra jár legalább Min. 55 %.

5 Hatálybalépés 2012. szeptember 1.– Törvény. Testnev.
2012. december 31. – HPP. 10 MK. 2013. január 1. – Állami fenntartás. AOI 2013. szeptember 1. – Humánerőforrás, HTT 2014. szeptember 1. – 3 éves kor 2015. augusztus 31. – NyEK, 2 TNy 2016. január – Új vizsgaszabályzatok 2017. augusztus 31. – 6, 8 oszt. kritérium

6 A köznevelési törvény 7 legfontosabb változása
2013-tól új humánerőforrás-gazdálkodás Az iskolák államosítása, egyházi iskolák helyzetének megerősítése Egész napi iskola Közösségi nevelés A nevelőtestület jogainak kiszélesítése NAT Kötelező etika Mindennek mi a célja?

7 Köznevelési intézmény
Nevelési – oktatási intézmény Pedagógiai szakszolgálati intézmény Pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó intézmény Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény Óvoda Iskola Kollégium Alapfokú művészeti iskola Általános iskola Középfokú iskola Szakképző iskola Középiskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola

8 CXC 2012. évi CXXIV tv. 2012. évi CLXXXVIII. törvény
2013. évi LV. tv. (Máj. 10.) 2013. évi CXXIX. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 2013. évi CXXXIII. tv (Aug. 1.) vallási közösségek jogállása 2013. évi legalább CXXXVII törvény

9 EMMI-rendeletek 59. a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 58. az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról 54. az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról 50. a nemzetiségi nevelési … kiegészítő támogatás… 49. egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek

10 EMMI-rendeletek 47. tanév rendje
46. az Arany János Tehetséggondozó Program 44. a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról 45. egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 37. EMMI ágazatába tartozó szakképesítések (ped. asszisztens?) 17. nemzetiségi óvodai nevelés

11 EMMI 16. tankönyv 15. a pedagógiai szakszolgálati intézmények
8. a tanári felkészítés közös követelményeiről 4. két tanítási nyelvű

12 2013. évi CXXIX. (MK 116) Szakközépiskola, szakiskola definíciója
A köznevelési intézmény jogi személy, amely – az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével – a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.

13 2013. évi CXXIX. A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója. ÁIK intézményben a munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja. ÁIK intézmény vezetője az adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat. ÁIK intézmény vezetője az e bekezdésben meghatározottak szerint gyakorolhatja a munkáltatói jogot azok tekintetében is, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így dönt.”

14 NPK Nemzeti Pedagógus Kar
Állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete. Tagjai… A Kar tisztségviselője, az ügyintéző testületek tagja nem lehet: a) párt tisztségviselője, b) bármely országos kamara tagja, c) bármely pedagógus szakmai és érdek-képviseleti szervezet tisztségviselője.

15 NPK feladatai a) ell. a közösségi szolgálat szervezését,
b) véleményezési jogot jogszabályok megalkotása során, c) [Tárgyalhat a KLIK-kel…] d) vezetői pályázathoz szakmai ajánlást adhat, f) megalkotja a Pedagógus Etikai Kódexét g) tagjával szemben etikai eljárást folytathat, h) konferenciákat, szakmai napokat szervez i) díjat alapíthat, j) tagjai számára jóléti … szolgáltatásokat nyújthat.

16 NPK szakmai tagozatai 2. magyar nyelv és irodalom, 3. nemzetiségi,
4. idegen nyelvek, 5. matematika, 6. ember és társadalom, 7. ember és természet, 8. földünk, környezetünk, 9. művészetek, 10. informatika, 11. életvitel és gyakorlati ismeretek, 12. testnevelés és sport, . 1. óvodai, 13. kollégiumi, 14. szakképzési, 15. fejlesztő- és gyógypedagógusi, 16. intézményvezetői. (8) Alapszabály további

17 NPK … … és mi? Hogyan hallatszik a hangunk?
„A Kar stratégiai partneri megállapodást köthet más fenntartó intézményeiben dolgozó pedagógusok hasonló feladatokat ellátó szervezeteivel.” Ez a szervezet az ORTE lesz vagy…?

18 2013. szeptember 8 gyerek 16 óráig 32 óráig Életpályamodell és bérezés
Létszámok (vez., ped, segítők, kieg.) Új finanszírozás, csoportszámok 2 H, 3 H Etika, PSzSz, Tankönyv

19 Életpálya-modell kiterjesztése
középfokú végzettségű pedagógusok a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, b) a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező, c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében is.”

20 Óvodai változások Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.”

21 Óvodai változások

22 Óvodai változások

23 3 csoportos,1+1 tagintézményes
Óvodai változások 1 csoportos 2 csoportos 3 csoportos,1+1 tagintézményes Óvodavezető 1 (ó 12) 1 (ó 12) 1 (ó 10) Int. vez. helyettes 1 (ó 24) Tagintézményvez. Gyerek [20] 30 26-50 [40] 60 39-75 [60] 90 Óvodapedagógus 63 óra/csoport ht. (32/ped.) 1,59 3,56 4,125 Dajka / g-t./ 1 2 3 Ped. Asszisztens 3 óvoda csop. 1 (?) Pszichoped. Fennt.döntésétől függ Összesen 4,59 (?) 7,56 (?) 11,125

24 A tanulók 16 óráig lesznek az iskolában
Jogszabály Felmentés Mi alapján? RPI: gyerek érdeke. Felügyelet, feltételrendszer. Tevékenységháló Egész napos vagy egész napi? Büntetés vagy lehetőség? Mi a célunk? RPI: Iskolaélményes iskola. (és legyen otthonos)

25 A tanulók 16 óráig lesznek az iskolában
Tantárgyfelosztás többszöri módosítása Ez már nem tabu. Pedagógiai program más átmeneti szabályai

26 Egyházi iskolák finanszírozása

27 Gyermekek, tanulók finansz- heti fogl. időkerete
KNT 6. mell.

28 Osztály- és csoportlétszámok
KNT 4. mell.

29 Életpálya modell Támogató rendszerek Szakmai fejlődés, előremenetel
Feladatkörök Ellenőrzési lehetőségek Munkairányítás Bérezés, juttatások

30 Pedagógus munkaidő, óraszám
62. §. (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. (6) A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.

31 Pedagógus munkaidő, óraszám
Heti teljes munkaidejének 40 óra nyolcvan százaléka: 32 óra A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százaléka: óra A kötött munkaidő fennmaradó része: 6-10 óra A pedagógus nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.

32 6-10 óra

33 6-10 óra

34 22 órába!

35 22 órába!

36

37 Munkaügyi kérdések Elrendelés Nyilvántartás Túlmunka Szabadság

38 Apa, kezdődik!

39 Nyilvántartás A munkáltató kötelessége 22 – 26 óra: 6-10 óra: 8 óra:
Osztálynapló Csoportnaplók 6-10 óra: Beszámoló v. feladatelrendelés teljesítése 8 óra: szabadon felhasználható munkaidő MUNKAIDŐ.

40 Két egyszerű matekpélda A)
A pedagógus évi szabadsága: Pótszabadsággal 45 nap. Július: idén 23 munkanap. ? Őszi // téli // tavaszi szünet? ?? Akkor mi marad augusztusra? ??? Mit csinál ekkor? ???? Ki rendeli el és ki ellenőrzi? ????? Egyházi ajánlás ?????? Egyházi ünnepek

41 Két egyszerű matekpélda B)
Munkaidő 8 óra / nap. Túlóra kérdése. Egy év kb. 250 munkanap, 2000 munkaóra Ebből pedagógus szabadság: 45 nap Évi munkaidő 1640 óra. Ha erre nem veszek fel külön embert, hanem túlórában fizetem ki, akkor kifizetek 2460 órát. A kollégák jól járnak, csak fáradtak lesznek. A munkáltató nem tud párhuzamos feladatokat adni, csak egymás után; az üzemidő megnő.

42 Két egyszerű matekpélda B)
Munkaidő 8 óra / nap. Túlóra kérdése. Egy év kb. 250 munkanap, 2000 munkaóra Ebből pedagógus szabadság: 45 nap Évi munkaidő 1640 óra. Ha erre nem veszek fel külön embert, hanem túlórában fizetem ki, akkor kifizetek 2460 órát. A kollégák jól járnak, csak fáradtak lesznek. A munkáltató nem tud párhuzamos feladatokat adni, csak egymás után; az üzemidő megnő. Termeltem 1 db munkanélkülit. És nem elszámolható bérkiadásként.

43 Másképp gondolni a tantárgyfelosztásra
Változtatható. Vezetői eszköz. Tili-toli.

44 Minősítő vizsga, minősítés
Keretszámok alapján! Bizottság ( Elnök: KH szakértő Tagok: szakértő (felsőokt v. KH / RPI) Esetleg: MTA.

45 NAT --- Az egyes műveltségterületek változásai, kérdései
Új tantárgyak, tartalmak megjelenése Tartalmak „átcsoportosítása” Új szemléletmód, felépítés Választás A- és B-változat között Új módszerek, tanulásszervezési formák szükségessége Óraszám-változásokból adódó kérdések

46 Tartalmi kérdések NAT Bevezetés 1,5, - és 6/7! Kerettantervek
Helyi tantervek Tanmenetek

47


Letölteni ppt "A köznevelési rendszer változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések