Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köznevelési rendszer változásai  „Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket!” Lk 17,5. RPI Tanévkezdő Országjáró 2013. aug. 28. RPI, Miskolc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köznevelési rendszer változásai  „Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket!” Lk 17,5. RPI Tanévkezdő Országjáró 2013. aug. 28. RPI, Miskolc."— Előadás másolata:

1 A köznevelési rendszer változásai  „Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket!” Lk 17,5. RPI Tanévkezdő Országjáró 2013. aug. 28. RPI, Miskolc Márkus Gábor, RPI

2 Tartalomjegyzék  Változások  16 óra  Életpálya-modell  Egyházi intézmények finanszírozása  Munkaidő-számítás, nyilvántartás  Hit- és erkölcstanoktatás

3 Egy kis tudáspróba  A 2013/2014-es tanévre 96.881 gyermek iratkozott be első osztályba az állami fenntartású intézményekbe.  Tavaly országosan 100.195 tanuló kezdte meg általános iskolai tanulmányait (a nem állami iskolákat is beleszámítva), ebből 84.101 az azóta államivá vált intézményekben.  Tavaly: 16.000 tanuló a nem állami intézményekben.

4 Egy kis hitpróba…  Az állami iskolákban az elsősök 52%-a jelentkezett hit- és erkölcstanra. (50378 tanuló)  A nem állami intézmények nagyobb része egyházi. A legtöbb egyházi iskolában a hittan tantervi tantárgy. Kb. 12.000 tanuló.  Beiratkozott kb. 110.000 tanuló.  Hittanra jár legalább 62.000.  Min. 55 %.

5 Hatálybalépés  2012. szeptember 1.– Törvény. Testnev.  2012. december 31. – HPP. 10 MK.  2013. január 1. –Állami fenntartás. AOI  2013. szeptember 1. –Humánerőforrás, HTT  2014. szeptember 1. –3 éves kor  2015. augusztus 31. –NyEK, 2 TNy  2016. január 1. –Új vizsgaszabályzatok  2017. augusztus 31. –6, 8 oszt. kritérium

6 A köznevelési törvény 7 legfontosabb változása  2013-tól új humánerőforrás-gazdálkodás  Az iskolák államosítása, egyházi iskolák helyzetének megerősítése  Egész napi iskola  Közösségi nevelés  A nevelőtestület jogainak kiszélesítése  NAT  Kötelező etika  Mindennek mi a célja?

7 Köznevelési intézmény Pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó intézmény Pedagógiai szakszolgálati intézmény Nevelési – oktatási intézmény Iskola Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény Kollégium Alapfokú művészeti iskola Középfokú iskola SzakközépiskolaSzakiskolaGimnázium Szakképző iskola Középiskola Általános iskola Óvoda

8 CXC  2012. évi CXXIV tv.  2012. évi CLXXXVIII. törvény  2013. évi LV. tv. (Máj. 10.)  2013. évi CXXIX. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények  2013. évi CXXXIII. tv (Aug. 1.) vallási közösségek jogállása  2013. évi legalább CXXXVII törvény

9 EMMI-rendeletek  59. a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  58. az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról  54. az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról  50. a nemzetiségi nevelési … kiegészítő támogatás…  49. egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek

10 EMMI-rendeletek  47. tanév rendje  46. az Arany János Tehetséggondozó Program  44. a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról  45. egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása  37. EMMI ágazatába tartozó szakképesítések (ped. asszisztens?)  17. nemzetiségi óvodai nevelés

11 EMMI  16. tankönyv  15. a pedagógiai szakszolgálati intézmények  8. a tanári felkészítés közös követelményeiről  4. két tanítási nyelvű

12 2013. évi CXXIX. (MK 116)  Szakközépiskola, szakiskola definíciója  A köznevelési intézmény jogi személy, amely – az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével – a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.

13 2013. évi CXXIX.  A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója.  ÁIK intézményben a munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.  ÁIK intézmény vezetője az adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat.  ÁIK intézmény vezetője az e bekezdésben meghatározottak szerint gyakorolhatja a munkáltatói jogot azok tekintetében is, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így dönt.”

14 NPK Nemzeti Pedagógus Kar  Állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus- munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete.  Tagjai…  A Kar tisztségviselője, az ügyintéző testületek tagja nem lehet: a) párt tisztségviselője, b) bármely országos kamara tagja, c) bármely pedagógus szakmai és érdek-képviseleti szervezet tisztségviselője.

15 NPK feladatai  a) ell. a közösségi szolgálat szervezését,  b) véleményezési jogot jogszabályok megalkotása során,  c) [Tárgyalhat a KLIK-kel…]  d) vezetői pályázathoz szakmai ajánlást adhat,  f) megalkotja a Pedagógus Etikai Kódexét  g) tagjával szemben etikai eljárást folytathat,  h) konferenciákat, szakmai napokat szervez  i) díjat alapíthat,  j) tagjai számára jóléti … szolgáltatásokat nyújthat.

16 NPK szakmai tagozatai  2. magyar nyelv és irodalom,  3. nemzetiségi,  4. idegen nyelvek,  5. matematika,  6. ember és társadalom,  7. ember és természet,  8. földünk, környezetünk,  9. művészetek,  10. informatika,  11. életvitel és gyakorlati ismeretek,  12. testnevelés és sport, .  1. óvodai,  13. kollégiumi,  14. szakképzési,  15. fejlesztő- és gyógypedagógusi,  16. intézményvezetői.  (8) Alapszabály további

17 NPK …  … és mi?  Hogyan hallatszik a hangunk?  „A Kar stratégiai partneri megállapodást köthet más fenntartó intézményeiben dolgozó pedagógusok hasonló feladatokat ellátó szervezeteivel.”  Ez a szervezet az ORTE lesz vagy…?

18 2013. szeptember  8 gyerek  16 óráig  32 óráig  Életpályamodell és bérezés  Létszámok (vez., ped, segítők, kieg.)  Új finanszírozás, csoportszámok  2 H, 3 H  Etika,  PSzSz,  Tankönyv

19 Életpálya-modell kiterjesztése  középfokú végzettségű pedagógusok  a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,  b) a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező,  c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben  foglalkoztatott tekintetében is.”

20 Óvodai változások  Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.”

21 Óvodai változások

22

23 1 csoportos 2 csoportos 3 csoportos,1+1 tagintézményes Óvodavezető 1 (ó 12) 1 (ó 10) Int. vez. helyettes 001 (ó 24) Tagintézményvez. 001 (ó 24) Gyerek 13-25 [20] 30 26-50 [40] 60 39-75 [60] 90 Óvodapedagógus 63 óra/csoport ht. (32/ped.) 1,593,564,125 Dajka / g-t./ 123 Ped. Asszisztens 3 óvoda csop. 1 (?) 1 Pszichoped. Fennt.döntésétől függ 000 Összesen 4,59 (?)7,56 (?)11,125

24 A tanulók 16 óráig lesznek az iskolában  Jogszabály  Felmentés Mi alapján? RPI: gyerek érdeke. Felügyelet, feltételrendszer.  Tevékenységháló Egész napos vagy egész napi? Büntetés vagy lehetőség? Mi a célunk? RPI: Iskolaélményes iskola. (és legyen otthonos)

25 A tanulók 16 óráig lesznek az iskolában  Tantárgyfelosztás többszöri módosítása Ez már nem tabu.  Pedagógiai program más átmeneti szabályai 

26 Egyházi iskolák finanszírozása

27 Gyermekek, tanulók finansz- heti fogl. időkerete  KNT 6. mell.

28 Osztály- és csoportlétszámok  KNT 4. mell.

29 Életpálya modell Támogató rendszerek Szakmai fejlődés, előremenetel Feladatkörök Bérezés, juttatások Munkairányítás Ellenőrzési lehetőségek

30 Pedagógus munkaidő, óraszám  62. §. (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus- munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.  (6) A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.  (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.

31 Pedagógus munkaidő, óraszám  Heti teljes munkaidejének 40 óra  nyolcvan százaléka: 32 óra  A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százaléka: 22-26 óra  A kötött munkaidő fennmaradó része: 6-10 óra  A pedagógus nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.

32 6-10 óra

33

34 22 órába!

35

36

37 Munkaügyi kérdések  Elrendelés  Nyilvántartás  Túlmunka  Szabadság

38 Apa, kezdődik!

39 Nyilvántartás  A munkáltató kötelessége  22 – 26 óra: Osztálynapló Csoportnaplók  6-10 óra: Beszámoló v. feladatelrendelés teljesítése  8 óra: szabadon felhasználható munkaidő MUNKAIDŐ.

40 Két egyszerű matekpélda A)  A pedagógus évi szabadsága:  Pótszabadsággal 45 nap.  Július: idén 23 munkanap.  ? Őszi // téli // tavaszi szünet?  ?? Akkor mi marad augusztusra?  ??? Mit csinál ekkor?  ???? Ki rendeli el és ki ellenőrzi?  ????? Egyházi ajánlás  ?????? Egyházi ünnepek

41 Két egyszerű matekpélda B)  Munkaidő 8 óra / nap.  Túlóra kérdése. Egy év kb. 250 munkanap, 2000 munkaóra Ebből pedagógus szabadság: 45 nap  Évi munkaidő 1640 óra.  Ha erre nem veszek fel külön embert, hanem túlórában fizetem ki, akkor kifizetek 2460 órát. A kollégák jól járnak, csak fáradtak lesznek. A munkáltató nem tud párhuzamos feladatokat adni, csak egymás után; az üzemidő megnő.

42 Két egyszerű matekpélda B)  Munkaidő 8 óra / nap.  Túlóra kérdése. Egy év kb. 250 munkanap, 2000 munkaóra Ebből pedagógus szabadság: 45 nap  Évi munkaidő 1640 óra.  Ha erre nem veszek fel külön embert, hanem túlórában fizetem ki, akkor kifizetek 2460 órát. A kollégák jól járnak, csak fáradtak lesznek. A munkáltató nem tud párhuzamos feladatokat adni, csak egymás után; az üzemidő megnő. Termeltem 1 db munkanélkülit. És nem elszámolható bérkiadásként.

43 Másképp gondolni a tantárgyfelosztásra  Változtatható.  Vezetői eszköz.  Tili-toli.

44 Minősítő vizsga, minősítés  Keretszámok alapján!  Bizottság (  Elnök: KH szakértő  Tagok: szakértő (felsőokt v. KH / RPI)  Esetleg: MTA.

45 NAT --- Az egyes műveltségterületek változásai, kérdései  Új tantárgyak, tartalmak megjelenése  Tartalmak „átcsoportosítása”  Új szemléletmód, felépítés  Választás A- és B-változat között  Új módszerek, tanulásszervezési formák szükségessége  Óraszám-változásokból adódó kérdések

46 Tartalmi kérdések  NAT  Bevezetés 1,5, - és 6/7!  Kerettantervek  Helyi tantervek  Tanmenetek

47


Letölteni ppt "A köznevelési rendszer változásai  „Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket!” Lk 17,5. RPI Tanévkezdő Országjáró 2013. aug. 28. RPI, Miskolc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések