Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O15-ben Dr. Halász József Meddig tart még a mélyrepülésünk, s hogyan állhatnánk végre emelkedő pályára?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O15-ben Dr. Halász József Meddig tart még a mélyrepülésünk, s hogyan állhatnánk végre emelkedő pályára?"— Előadás másolata:

1 SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O15-ben Dr. Halász József Meddig tart még a mélyrepülésünk, s hogyan állhatnánk végre emelkedő pályára?

2 A Szent Korona Értékrend honlapja: http://szkertekrend.hu/

3 Amíg a nyugati civilizáció koreszméje (paradigmája) szerint élünk. Egymondatos válaszok a címben feltett kérdésekre I. Meddig tart még a mélyrepülésünk? II. Hogyan állhatnánk végre emelked ő pályára? Paradigmaváltással A nyugati civilizáció koreszméjének felváltása az ősi civilizáció gondolkodási mód mintájával

4 Mit jelent a paradigmaváltás? 1.Nemzetek fölötti érdekérvényesítés ( föderáció) helyett nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása ( konföderáció ) 2.Érdek alapú megosztottság helyett érdekegység 3.A kereslet és kínálat diszharmóniája helyett igények és lehetőségek harmóniája 4.Kiváltáság - kiszolgáltatottság diktatúrája helyett kötelezettségek teljesítésén alapuló jogok gyakorlása 5.Az ember anyagi, kozmopolita falanszter-fogaskerékként (árúként) kezelése helyett az ember lelki-, szellemi- és anyagi egységből álló ingéniumként (egyéniségként) értékelése 6.A nemzeti sajátosságok üres – rezervátumi – színfoltként kezelése helyett a nemzetek természetes életterének tiszteletben tartása. 1.Nemzetek fölötti érdekérvényesítés ( föderáció) helyett nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása ( konföderáció ) 2.Érdek alapú megosztottság helyett érdekegység 3.A kereslet és kínálat diszharmóniája helyett igények és lehetőségek harmóniája 4.Kiváltáság - kiszolgáltatottság diktatúrája helyett kötelezettségek teljesítésén alapuló jogok gyakorlása 5.Az ember anyagi, kozmopolita falanszter-fogaskerékként (árúként) kezelése helyett az ember lelki-, szellemi- és anyagi egységből álló ingéniumként (egyéniségként) értékelése 6.A nemzeti sajátosságok üres – rezervátumi – színfoltként kezelése helyett a nemzetek természetes életterének tiszteletben tartása. Forrás: Paradigmaváltás http://nemzetiegyseg.com/Paradigmavaltas.pdf

5 Mit jelent az eszmei paradigmaváltás? Nyugati civilizációŐsi civilizáció I. Eredet Ezeregyszáz évTöbb ezer (legalább 6000) év II. Szabadság Az egy és ugyanazon szabadság elvét nem teljesíti, ezért szükséges a ius resistendi et contradicendi folyamatos megerősítése Közszabadság elve érvényesül III. Irányítás és vezetés Egyszemélyes vezetés A vezetés kettős egysége (kündü és gyula) IV. Megismerhet ő ség Dogmatizmus (agnoszticizmus) Teljes tudás és a szabadság kettőben egysége (gnoszticizmus) V. Jogfolytonosság Alkotmány: Emberi iránymutatás 1100 év története az Alkotmány és az alapelvek (Alaptörvény) alapja, ezért a jogfolytonosság 1944. március 19. szakadt meg Alkotmány: Isteni iránymutatás A magyarság Isteni iránymutatás szerinti történelme az alapelvek (Alaptörvény) alapja, ezért a jogfolytonosság 973-ban, a Quedlinburgi szerződéssel szakadt meg

6 Nyugati civilizációŐsi civilizáció I. Eredet Ezeregyszáz évTöbb ezer (legalább 6000) év Kereszténység A magyarok 973-ig szkíta-keresztények voltak, Jézus tanítását hirdették és fogadták el az Ószövetség nélkül. „A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi eredetű, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás.” (Hamvas Béla: Patmosz II.) „ … téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába ” (Szent Pál Rómaiakhoz írt levele 11:24) „A judaizmussal – szögezte le a katolikus egyházfő – olyan kapcsolat fűz össze minket, mely más vallásokkal kapcsolatosan nem áll fenn. Önök a mi drága szeretett testvéreink és – bizonyos módon - azt lehet mondani, hogy Önök a mi idősebb testvéreink.“ (II. János - A pápa és a zsidók - http://www.szombat.org/archivum/h0402c.htm)http://www.szombat.org/archivum/h0402c.htm Zsidókereszténység

7 Nyugati civilizációŐsi civilizáció I. Eredet Ezeregyszáz évTöbb ezer (legalább 6000) év A Talmud Új Testamentum (Károli Gáspár bibliafordításai) Sanhedrin 76a. Ha egy zsidó megöl egy gójt („Cuthean”), akkor őt nem büntetik halállal. Amit egy zsidó egy gójtól ellop, azt megtarthatja. Baba Kamma 37b A gójokat törvény nem védi és Isten a pénzüket „Izraelnek szánta” Sanhedrin 43a. „Azt tanítják, hogy Jézust húsvét előestéjén fölakasztották és 40 nappal azelőtt ezt a kiáltványt adták ki: Jézust halálra kell kövezni, mivel boszorkány volt és az embereket bálványimádásra szólította föl... Egy csábító volt és ezért nem szabad sem sajnálni, sem megbocsájtani neki.” A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. (János 15:9- 10) De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket győlölnek, Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak. A ki egyik arczodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, a ki tőled kér, adj; és attól, a ki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal. (Lukács 6:27-31) Gy ű lölet és szeretet

8 Nyugati civilizációŐsi civilizáció II. Szabadság Az egy és ugyanazon szabadság elvét nem teljesíti Közszabadság elve érvényesül Aranybulla 1222. évi XXXI. törvénycikk 2. § Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utánunk következendő királyoknak minden hőtelenség szégyenvallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mind örökké. Gyeics (Géza) el ő tti Scythiai törvény Mert azon törvényes szokás a húnok vagy magyarok közt Gyeics vezér, Takson fia, idejéig sértetlenűl fen vala tartva. Minden magyar egy apától s egy anyától származott, hogyan mondhatnák egyiket nemesnek, másikat nem nemesnek. (Kézai Simon Mester Magyar Krónikája - http://mek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm)http://mek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm

9 A Quedlinburgi szerz ő dés (973, Géza követei és Ottó között) Quedlinburgban nem volt kölcsönös szerződés, csak mi tettünk engedményeket, a németek semmit. Mibe került ez a behódolás? -Feladtuk minden hagyományunkat (mágusüldözés). -A határvidék védelmét is. -Szabad bejövetel a hittérítőknek és másoknak, akik Magyarországon akartak letelepedni. -Engedélyezni templomok építését, anyaközségek felállítását. -Minden korlátozás nélkül szabad kezet adni a keresztény tanok terjesztéséhez és gyakorlásához (élve eltemetés stb.). -Géza herceg házasságot fog kötni Adelhaiddal. -Rangos állások, földbirtokok adományozását ígéri az Adelhaid-dal jött tízezer német testőrnek. Thierry Amadée mondja, hogy a quedlinburgi szerződés ahhoz hasonlítható, mintha áruinkat nagy haszonnal szállítanánk egy másik országba, és ráadásul rájuk kényszerítenénk a mi erkölcsi értékrendszerünket*. * Thierry, Amadée: Attila Mondák. 98 old. Forrás: Részlet Botos László: Magyarságtudományi Ismeretek c. írásából (A Szomorú magyar történelem teljes megismeréséhez) http://www.magtudin.org/Ismeretek%20I.htmhttp://www.magtudin.org/Ismeretek%20I.htm

10 Nyugati civilizációŐsi civilizáció III. Irányítás és vezetés Egyszemélyes vezetés A vezetés kettős egysége (kündü és gyula) A kettős fejedelemség társadalmi szervezettségünk kezdetétől 973-ig volt a magyarság államformája, a királyság 973-tól 1944. március 19-ig. Az átölelt korszakok szerint a kettős fejedelemség az ősi civilizáció alapján áll, a királyság a nyugati civilizációén. (A „király” kifejezés Nagy Károly nevéből ered, aki az avarok megosztásával volt képes lemészárolni és kirabolni a Kárpát-medence őslakósait.) A két államforma egymástól alapjaiban eltérő alkotmányossági (iránymutatási) rendszert követ. A kettős fejedelemség alkotmányosságának alapja az Isteni Iránymutatás által a kötelezettségek és jogok összhangjában megmutatkozó szabadság, a királyságé egy embercsoport (nemesek, rendek) érdekeit kifejező hatalomgyakorlás (kiválasztottság- kirekesztettség) törvényesítése. Ezért a kettős fejedelemség a közszabadságot testesíti meg, a királyság a diktatúrát. ____________________________________ 1. Kündü: (Nap) A honfoglaló magyar törzsszövetségben szakrális fejedelem a hadi erőket uraló gyula mellett. 2. Gyula: (Hold) A magyar törzsszövetségben a főfejedelem (kende, kündü) után következő második fejedelem, ki a tényleges fegyveres hatalmat birtokolta. Árpád Álmos életében gyula volt, Álmos halála után (895 körül) lett kündü, s ekkor nyerte el a gyula méltóságot öccse, Kurszán. (Katolikus lexikon - http://lexikon.katolikus.hu/) http://lexikon.katolikus.hu/

11 Nyugati civilizációŐsi civilizáció IV. Megismerhet ő ség Dogmatizmus (agnoszticizmus) Teljes tudás és a szabadság kettőben egysége (gnoszticizmus) Dogmatizmus „Dogma (a görög dokein, 'látszani' szóból): hittétel, amelyet az egyházi tanítóhivatal hitvallásokban, a zsinati határozatokban v. a pápa ex cathedra kijelentésekben fogalmazott meg.” (Katolikus lexikon - http://lexikon.katolikus.hu/D/dogma.html)http://lexikon.katolikus.hu/D/dogma.html Teljes tudás A Teljes Tudás a hit és a tudomány kettőben egysége. (Aquinoi Szent Tamás) A Szabadság atyai eleink hagyományához való hűség és a minden Teremtmény számára biztosított szabadságban megmutatkozó szeretet kettős egysége. (Hérodotosz: Történelem VII. Szkíták) Tudás népe "E fajnak tanítása nincs, de ha ő akarja, Isten emlékezetét helyreállítja. A logosz-fajról van szó. A logoszt nem lehet tanítani. A beavatás nem tanítás. Amit az ember megtanulhat, csak anyagi tudás, szanszkrit nyelven vidnya, tibeti nyelven rtogszpa. A beavatás viszont felébreszt; az éberség szanszkrit nyelven vidja, tibeti nyelven rtogszpa. A tudás könyvből meríthető, szobában, asztal mellett elsajátítható. Az éberség nehéz és veszélyes aszketikus eljárások útján csak vezető - Hermész, guru - segítségével szerezhető meg.” (Hamvas Béla: Scientia sacra II. - http://www.terebess.hu/keletkultinfo/scientia3.htmlhttp://www.terebess.hu/keletkultinfo/scientia3.html

12 Nyugati civilizációŐsi civilizáció V. Jogfolytonosság Alkotmány: Emberi iránymutatás Jogfolytonossága 1944. március 19. szakadt meg Alkotmány: Isteni iránymutatás Jogfolytonossága 973-ban, a Quedlinburgi szerződéssel szakadt meg Alkotmány a nyugati civilizáció szerint Emberi iránymutatás Általában egy ország alaptörvénye. Formai megközelítésben a jogforrási rendszer csúcsa, melyet különleges eljárási rendben alkotnak meg. A történeti alkotmány a különbözi történeti időszakokban elfogadott törvények és kialakult szokások, szabályok, jognyilatkozatok összessége, amelyek az államhatalom gyakorlásának és az alapvető állampolgári jogok tartalmának kérdéseit szabályozzák. Ilyen alkotmánya volt Magyarországnak 1949-ig. Ezt hívták ezeréves alkotmánynak. (Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ - Közigazgatási alapvizsga - http://www.kszk.gov.hu/data/cms13291/alapvizsga_Alkotmany_diasor.ppt)http://www.kszk.gov.hu/data/cms13291/alapvizsga_Alkotmany_diasor.ppt ____________________________________ Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. (Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25. - http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV&celpara=#xcelparam http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV&celpara=#xcelparam

13 Nyugati civilizációŐsi civilizáció V. Jogfolytonosság Alkotmány: Emberi iránymutatás Jogfolytonossága 1944. március 19. szakadt meg Alkotmány: Isteni iránymutatás Jogfolytonossága 973-ban, a Quedlinburgi szerződéssel szakadt meg Alkotmány az ő si civilizáció szerint A Teremtő (Alkotó) Teremtményének (Alkotásának) működésére vonatkozó Iránymutatása (Alkotmány). Magyar (Parallel) Biblia „5. Amikor EN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta, fején ékeskedő Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akit már előbb a Földre küldött és most kegyes szemmel nézett rájuk. 17. Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert – ahogy a földi EM-BAR testében él a Lélek fénye – és annak ereje által uralja, formálja az anyagot – folytatva ÍZ-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját – ugyanúgy az Ég lakói között ÉN-KI volt az, aki a Lélek – ÉN-LIL - ereje által teremtett tovább minden anyagot és testet.” ________________________________________ „Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, kéld, babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!...” (XXIII. János II. Vatikáni zsinatot megnyitó beszéde - „Novena Allo Spirito Santo” di GIOVANNI XXlll, 1 ° luglio 1962, per il Concilio Ecumenico Vaticano 11.”

14 Mit jelent a szabályozási (jog) paradigmaváltás? Nyugati civilizációŐsi civilizáció I. Alkotmány Emberi iránymutatás Lisszaboni Szerződés* Isteni iránymutatás Szabadság Alkotmánya II. Szabadság FüggetlenségvesztésÖrök szabadság III. T ő ke és vagyon A tőke szabad áramlása A nemzeti vagyon önérték-növelése IV. Áru és érték Az áru és a szolgáltatások szabad áramlása Az Összehangolt Önellátás alapja a nemzeti termék V. Árutermelés és értékteremtés A szabad letelepedés A nemzeti vagyon növelésének kötelezettsége * Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról - http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.306.01.0001.01.HUN

15 A Történeti és a Történelmi Alkotmány jogrendszerének általános összehasonlítása Jogrendszer rész Történeti alkotmányosság Történelmi alkotmányosság Alkotmány (Iránymutatás) A Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés)Lisszaboni Szerződés Szabadság Alkotmánya Alaptörvény (Irányelvek) A Lisszaboni Szerződés II. CIKK (Működési szablyzat)Lisszaboni Szerződés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) A Szabadság Alkotmányában meghatározott Magyarország Alaptörvénye Hatalomgyakorlási főtörvény Választási főtörvény Ünnep- és jelkép-szabályozási főtörvény Törvények (mindennapi élet szabályozása) Az EU jogszabályok -jogharmonizációja, -által megengedett szabályozás Magyarország Alaptörvényében meghatározott - főtörvények, - törvények, - határozatok, rendeletek

16 A Történeti alkotmányosság jogszabályalkotásának jogosultjai Jogrendszer részKezdeményezőHatályba helyező Alkotmány (Iránymutatás) Európai ParlamentEurópai Unió Tanácsa Alaptörvény (Irányelvek) Európai Parlament Magyar Országgyűlés Európai Unió Tanácsa Magyar Országgyűlés Törvények (mindennapi élet szabályozása) Magyar Országgyűlés

17 A Történelmi alkotmányosság jogszabályalkotásának* jogosultjai Jogrendszer részKezdeményezőHatályba helyező Alkotmány** (Iránymutatás) Nemzetgyűlés*** Alaptörvény és alaptörvény szint ű f ő törvények (Irányelvek) Népi kezdeményezés, Országgyűlés Nemzetgyűlés Törvények (mindennapi élet szabályozása) Népi kezdeményzés Országgyűlés *A jogalkotás döntési folyamatát az Alaptörvény tartalmazzaAlaptörvény ** A Szabadság Alkotmánya jogfolytonosságának visszaállításától örök és változtathatatlan *** A Szabadság Alkotmánya jogfolytonosságát visszaállító Alkotmányozó Nemzetgyűlésen *A jogalkotás döntési folyamatát az Alaptörvény tartalmazzaAlaptörvény ** A Szabadság Alkotmánya jogfolytonosságának visszaállításától örök és változtathatatlan *** A Szabadság Alkotmánya jogfolytonosságát visszaállító Alkotmányozó Nemzetgyűlésen

18 Mit jelent a Feltétel-biztosítási (gazdasági) paradigmaváltás? Nyugati civilizációŐsi civilizáció I. Tulajdonlás és birtoklás Négy liberális alapelv Minden a Szent Korona tulajdona II. Érdekérvényesülés Kizárólagos hatáskörbe utalt területek Minden magyar érték a magyar érdeket szolgálja III. Önrendelkezés A kizárólagos hatáskörrel megcsonkított önrendelkezés (szubszidiaritás) Alulról épülő közszabadság IV. Szabadság Tiltó rendelkezések Kötelezettségek és jogok összhangja V. Önazonosság Kozmopolitizmus (világpolgárság) Szent Korona tagság

19 Miért van szükség paradigmaváltásra Magyarországon?

20 Optimisták és pesszimisták aránya (%) Forrás: TÁRKI Omnibusz 2014. január, július és 2015. január http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150407_ceorg.html

21 Optimisták és pesszimisták aránya az iskolai végzettség alapján (%) Forrás: TÁRKI Omnibusz 2015. január http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150407_ceorg.html

22 Optimisták és pesszimisták aránya régió alapján (%) Forrás: TÁRKI Omnibusz 2015. január http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150407_ceorg.html

23 Forrás: KSH: Létminimum, 2013 - http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/letmin/letmin13.pdf http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/letmin/letmin13.pdf

24 Forrás: http://www.portfolio.hu/gazdasag/benne_van_a_csaladod_a_legjobban_kereso_10- ban.213166.html http://www.portfolio.hu/gazdasag/benne_van_a_csaladod_a_legjobban_kereso_10- ban.213166.html

25 Forrás: http://www.portfolio.hu/gazdasag/benne_van_a_csaladod_a_legjobban_kereso_10- ban.213166.html http://www.portfolio.hu/gazdasag/benne_van_a_csaladod_a_legjobban_kereso_10- ban.213166.html

26 Forrás: http://www.portfolio.hu/gazdasag/benne_van_a_csaladod_a_legjobban_kereso_10- ban.213166.html http://www.portfolio.hu/gazdasag/benne_van_a_csaladod_a_legjobban_kereso_10- ban.213166.html

27 Forrás: http://www.portfolio.hu/gazdasag/benne_van_a_csaladod_a_legjobban_kereso_10- ban.213166.html http://www.portfolio.hu/gazdasag/benne_van_a_csaladod_a_legjobban_kereso_10- ban.213166.html

28 Forrás: GfK Piackutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont „Osztálylétszám 2014” c. tanulmánya http://politologia.tk.mta.hu/hirek/2014/06/osztalyletszam-a-magyar-tarsadalom-szerkezet

29 Miért van szükség paradigmaváltásra Európában?

30 Forrás: Az Eurobarometer „ Egy évvel a 2014. évi európai választások előtt: Gazdasági és társadalmi kérdések” c. tanulmánya http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2013_4

31 Forrás: A Republikon Intézet „ Viszonyunk az Unióhoz: euroszkeptikusok, mérsékelt EU-támogatók és föderalisták ” és az Eurobarometer „ Egy évvel a 2014. évi európai választások előtt: Gazdasági és társadalmi kérdések ” c. tanulmányok http://www.republikon.hu/upload/5000309/EUszkept_anyag_v4.pdf http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00191b53ff/Eurobarometer. html?tab=2013_4

32 A paradigmaváltás eszköze az ő si civilizációt közvetít ő Szent Korona Értékrend konföderatív társadalomszervezési módszere

33 Hatalom-gyakorlás rendszere 1. rész Részletesen: http://szkertekrend.hu/Hatgyakindex.html http://szkertekrend.hu/Hatgyakindex.html

34 Hatalom-gyakorlás rendszere 2. Rész

35 VálasztókKépviselet Terület Élettér Társadalmi csoport Ember Terület Élettér Társadalmi csoport Ember Magyarország Az ország lehetőségei Az országban élő emberek igényei Országos területi önkormányzat Társadalmi csoportok országos önkormányzatai IrányításVezetés Jogalkalmazás elöljáróságai és elöljárói A vezetés és a jogalkotás országos elöljáróságai és elöljárói (benne az Országgyűlés felsőházi képviselői) Megye A megye lehetőségei A megyében élő emberek igényei Megyei területi önkormányzatok Társadalmi csoportok megyei önkormányzatai Nemzeti Tanács tagja Járás A járás lehetőségei A járásban élő emberek igényei Járási területi önkormányzatok Társadalmi csoportok járási önkormányzatai Országgyűlés alsóházi képviselője Település A település lehetőségei A településeken élő emberek igényei Települési önkormányzatok Társadalmi csoportok önkormányzatai Nemzetgyűlési képviselő IrányításVezetés Államelnök (kündü)Miniszterelnök (gyula) Hatalomgyakorlás (választás)

36 Megye Választásra jogosultak Település Alsóházi képviselő Felsőházi képviselő Nemzetgyűlési tag (legalább) Elöljáró és képviselőjelölt támogatók Terület Országos területi önkormányzati tag Lakósok Országos szakmai önkormányzati tag száma%-ahektár%száma%-a Bács-Kiskun434 1065,39%1191011530132 607844 4819,08%5520 3315,24%3 Baranya321 0033,99%30111 39298 057442 9594,76%2386 4413,89%2 Békés324 7334,03%769939699 196562 9716,05%3359 9483,62%2 Borsod-Abaúj- Zemplén 579 6527,20%35816 708177 067724 9677,79%4686 2666,91%4 Budapest1 403 94417,44%23 361 715428 86652 5130,56%11 729 04017,40%10 Csongrád337 9104,20%6078412103 222426 2714,58%2417 4564,20%2 Fejér337 8114,20%10510 412103 191435 8454,69%2425 8474,29%2 Győr-Moson- Sopron 350 0124,35%17778427106 919420 8054,52%2447 9854,51%2 Hajdú-Bihar430 3885,35%821011525131 471621 0516,68%4546 7215,50%3 Heves260 5193,24%1217731879 581363 7213,91%2308 8823,11%1 Jász-Nagykun- Szolnok 327 9994,08%7899400100 194558 1616,00%3386 5943,89%2 Komárom- Esztergom 248 9873,09%766630476 058226 4522,43%1304 5683,06%1 Nógrád174 0532,16%1316621253 168254 5482,74%1202 4272,04%1 Pest858 85010,67%18718221 049262 354639 1146,87%41 217 47612,25%7 Somogy267 8973,33%2468832781 835606 5076,52%3317 3073,19%1 Szabolcs- Szatmár-Bereg 442 0305,49%22913 540135 027593 5836,38%3559 2725,63%3 Tolna198 1512,46%1096624260 529370 3163,98%2230 3612,32%1 Vas215 2192,67%2167726265 743333 6143,59%2256 6292,58%1 Veszprém295 0413,67%21610 36090 126446 3654,80%2351 8983,54%2 Zala239 7272,98%06629273 229378 3894,07%2282 1792,84%1 Magyarország8 048 032100,00%2 9101992209 8232 458 4409 302 633100,00%509 937 628100,00%51

37 Társadalmi csoportok

38 Bács-Kiskun megye 10 Baranya megye 11 Békés megye 9 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16 Budapest 23 Csongrád megye 7 Fejér megye 10 Győr-Moson-Sopron megye 7 Hajdú-Bihar megye 10 Heves megye 7 Jász-Nagykun-Szolnok megye 9 Komárom-Esztergom megye 6 Nógrád megye 6 Pest megye 18 Somogy megye 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 Tolna megye 6 Vas megye 7 Veszprém megye 10 Zala megye 6 Magyarország 199 Alsóház Magyarországi magyar14 Felvidéki magyar1 Kárpátaljai magyar1 Székelyföldi, erdélyi magyar1 Délvidéki magyar1 Őrvidéki magyar1 Kárpát-medencén kívül élő magyar1 Magyarok20 A magyarság képviselete a fels ő házban

39 SzakterületSzakterület rész Szakterület összes SzakterületSzakterület rész Szakterület összes fő Emberi környezetGazdaság Jog és közigazgatás5 Mezőgazdaság és élelmiszeripar Mezőgazdaság21 Kultúra, tudományMűvészet5Élelmiszeripar21 Tudomány542 10IparKönnyűipar5 Egészségügy20Nehézipar5 Nevelés-oktatás20Energiaipar5 Védelem2015 CsaládIfjúkor5SzolgáltatásKözellátó szolgáltatás5 Aktívkor5Szociális szolgáltatás5 Időskor510 Nők5Idegenforgalom5 Férfiak5Kereskedelem5 25Szállítás és közlekedésSzállítás5 Nemzetmagyar*20Közlekedés5 cigány610 német3Gazdaság összes:87 szlovák 1 Mindösszes:224 lengyel szlovén horvát 1 szerb bolgár görög román 1 ukrán ruszin örmény 32 Vallás5 Emberi környezet összes:137 Mindösszes:224 Fels ő ház

40 Magyarországra vonatkozó nemzeti vagyonnövekedés keletkezése és elosztása (államháztartás) az Alaptörvény tervezet szerint Vagyon- növekedés megosztás a % Összesebből anyagi ebből nem anyagi összes fő Nemzeti vagyonnövekedés megosztása életfeltétel biztosításnál: lakás millió ftFt. Nemzeti vagyonnövekedés/év 49 688 14029 812 88419 875 2569 937 6285 000 000/fő Életfeltétel biztosítás 41%20 372 13712 223 2828 148 8552 713 3807 508 029/család családfenntartás20%4 074 4272 444 6561 629 771 1 501 606/család élelmezés30%6 111 6413 666 9852 444 656 2 252 409/család egyéb ellátás30%6 111 6413 666 9852 444 656 2 252 409/család lakásfenntartás20%4 074 4272 444 6561 629 771 1 501 606/család Közkiadás 34%16 893 96810 136 3816 757 5879 937 6281 700 000/fő állam működtetés10%1 689 3971 013 638675 759 170 000/fő nevelés, oktatás10%1 689 3971 013 638675 759 170 000/fő egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatás 10%1 689 3971 013 638675 759 170 000/fő nyugdíj18%3 040 9141 824 5491 216 366 306 000/fő közlekedés (személyszállítás) 10%1 689 3971 013 638675 759 170 000/fő energiaellátás, közellátó szolgáltatás 10%1 689 3971 013 638675 759 170 000/fő védelem10%1 689 3971 013 638675 759 170 000/fő kultúra, művészet10%1 689 3971 013 638675 759 170 000/fő települési működtetés (közigazgatás) 10%1 689 3971 013 638675 759 170 000/fő tartalék2%337 879202 728135 152 34 000/fő Fejlesztés, kiegészítés 25%12 422 0357 453 2214 968 8149 937 6281 250 000/fő közlekedés (árúszállítás) 20%2 484 4071 490 644993 763 250 000/fő kereskedelem20%2 484 4071 490 644993 763 250 000/fő idegenforgalom10%1 242 204745 322496 881 125 000/fő fejlesztés település közvetlen érdekében 40%4 968 8142 981 2881 987 526 500 000/fő fejlesztés település közvetett érdekében 10%1 242 204745 322496 881 125 000/fő

41 SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O15-ben Dr. Halász József Meddig tart még a mélyrepülésünk, s hogyan állhatnánk végre emelkedő pályára?


Letölteni ppt "SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O15-ben Dr. Halász József Meddig tart még a mélyrepülésünk, s hogyan állhatnánk végre emelkedő pályára?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések