Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusok munkaszervezése a jogszabályváltozások tükrében Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusok munkaszervezése a jogszabályváltozások tükrében Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó"— Előadás másolata:

1 Pedagógusok munkaszervezése a jogszabályváltozások tükrében Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó

2 Fogalmak: Teljes munkaidő:  Heti 40 óra teljes állásban Mt. 92.§ (1) Rész munkaidő a teljes %-os csökkentése Óraadó: Heti max. 10 óra lehetséges Nkt. 4.§ (19) Kötött munkaidő ( teljes 80%-a) Nkt. 62.§. (5)  32 óra Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő ( teljes 55-75%-a =NOL) Nkt. 62.§. (6 )  óra tanórai és egyéb Fennmaradó részében  és a 32 óra közötti, 10 és 6 óra időben a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el a pedagógus.

3 Fogalmak Rendes munkaidő Mt. 88. §, 92.§ : A teljes napi munkaidő 8 óra Rendkívüli munkavégzés ( többletfeladat): Írásban kell elrendelni Pihenő idő: Napi pihenőidő a napi munka befejezése és a következő napi munkakezdés közötti idő legalább napi 14 óra Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4) Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

4 Tantárgyfelosztás az intézmény legfontosabb munkaszervezési dokumentuma Kötelező nyomtatvány 20/ § (4) b.  Formai követelmény nincs előírva jogszabály alapján  Papír alapon, nyomdai úton  Számítógépen, majd papír alapon A pedagógus szükséglet kiszámításának alapdokumentuma Az iskolai összes óratömeg alapdokumentuma A tanári és az osztály órarend alapja

5 Elkészítése Elkészítése ( 20/2012 EMMI R.) alapján Igazgató elkészíti  Óratömeg meghatározása Nkt. 6. sz. mell.  Pedagógus szükséglet meghatározása Nkt. 62.§ (5-6) Nkt. 1. sz. mell.  Szakos ellátottság meghatározása Nevelőtestület véleményezi 20/ § (4) b. Fenntartó jóváhagyja 20/ § (3)  Törvényességi Nkt. 83.§. (2) g. 20/ § (3),  Nem szakmai Nkt. 85.§. (4)

6 Tartalmi követelmény Nkt. 6. sz, mellékletével való koherencia Költségvetéssel való koherencia  Intézményi összes óratömeg Nkt. 6. sz. mell.  Pedagógus szükséglet  Pótlékok  Vezetők száma, óraszáma Nkt. 1.sz. 4. sz. mell.  Szakos ellátottság  Óraadók Pedagógiai programmal való koherencia  Tantárgyi óraszámok  Tantárgyak megnevezése

7 Tartalmi követelmény 2 Kinevezésekkel való koherencia  Neveléssel-oktatással lekötött idő =NOL ( közötti óraszám a teljes munkaidő 55-65%-a )  Részmunkaidős neveléssel-oktatással lekötött ideje (tól–ig) ( %)  Végzettség, képesítés  Óraadói szerződés  Többletfeladat (belső helyettesítés) Fenntartói döntések végrehajtása  Indítandó osztályok csoportok száma Nkt. 83.§.(2)d.  Indítandó osztályok csoportok létszáma Nkt. 4. sz. mell.

8 Óratömeg számítás Nkt. 6. sz. mell. 1—8 osztály Nkt. 27.§. (5. bek. tehetséggondozás, felzárkóztatás 1-1 óra/ osztály, ill. 7. bek. magántanuló Eü. Okból 10 óra) Évfolyamonként 2 osztályt számítva  1-3 évf. 52 óra  4. évf. 55 óra  5-6 évf. 51 óra  7-8 évf. 56 óra (52 és 56 között +4)*8=882 + SNI óratömeg tanulónként + Magántanuló Tartalma:  Óratervi  Egyéb foglalkozás  Habilitáció, rehabilitáció tanórai foglalkozás

9 Általános Iskola kötelező órával számolva Osztály: Óratervi Pedagógus igény Tanórán kívüli tevékenységre, csoportbontásra felhasználható óratömeg Összes pedagógus igény délutáni Nkt. 27. § 5 alapján 1+1 Összesen Pedagógus igény összes óratömeg , ,322,4654, , ,322,4654, , ,322,4654, , ,322,4654, , ,322,4654, , ,322,4654, , ,362,5957, , ,362,5957, , ,142,4153, , ,142,4153, , ,142,4153, , ,142,4153, , ,232,6458, , ,232,6458, , ,232,6458, , ,232,6458,00 Összesen: , ,0940,14882,00 0 Órakedvezmény kt.Szsz. : 0 ig.+ ig.h.50 0 összesen:50 0 órakedv.ped. igénye:2, Rehab, habilitáció 0 Összes óratömeg: 882 Egyéb 0 Pedagógus létszám: 42,4 Összesen:0 0 Összes óratömegből túlóra:

10 Pedagógus létszám számítás Számított létszám( 22 köt. órával számolva ) Tényleges létszám ( köt. órával számolva) Tantárgyfelosztás függvénye  Óratömeg/22= pedagógus szükséglet  Óratömeg/(22-26 között) = tényleges szükséglet 1-8 évfolyamra számítva ( mellékelt tábla alapján) figyelembe véve a 1 ig. 2 igh. köt óráját  882/22=42,4 pedagógus  882/26=36,3 pedagógus

11 Részmunkaidő számítása NOL%MinKözépMaxBértábla , , ,

12 Kötelező óraszámok Gyógypedagógus kötelező óraszáma 20 A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, és tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, (20 óra)lehet Nkt 62.§ (11) Mester pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több 18 óránál 326/2013 Korm r. 4.§ (5) Vezető, magasabb vezető kötelező óraszáma az általa tanított tantárgy heti óraszámával azonos Nkt. 62.§ (14)

13 13 Érdekképviseletek Munkaidő kedvezmény Igénybevétel előtt 5 nappal jelezni munkáltató felé Távolléti díj jár Mt. 260.§.- (2), 274. (5)  Szakszervezet Mt. 274.§ :  az irányadó a január elsejei taglétszám  Minden két szakszervezeti tag után havi 1 óra  Naptári évenként igénybe a tárgyévben igénybe vehető vehető összes munkaidő kedvezmény  A szakszervezet által megjelölt személy veheti igénybe  Megváltani nem lehet, ( vagyis eseti, igény szerinti kiosztású )

14 14 Érdekképviseletek 2  Közalkalmazotti tanács, üzemi tanács Mt.260 §.  Kt. elnök havi munkaidő 15%-a  Kt. tag havi munkaidő 10%-a  Pedagógus esetében továbbra is elnök 3 óra, tag 2 óra hetente a kötött munkaidőből  Véleményem szerint itt sem kell heti rendszerességgel kiadni, csak ha igénylik a feladathoz  Számítás: (4,33x40)x0,15= havi 26 óra melyet arányosítani kell a NOL (22-26) és a fennmaradó (18-14) óra között

15 Kollektív szerződés szerint A KLIK által foglalkoztatott összes szakszervezi tag alapján kell számolni ( KSz ) a munkaidő kedvezményt Járási szinten nem haladhatja meg az összes kiadott munkaidő kedvezmény az MT. szerinti mértéket ( KSz ) Ha a foglalkoztatott közalkalmazottak legalább 10%-a PSz tag akkor nem lehet több órája 22 óránál, illetve az alsó határnál. ( KSz ) a munkaáltatóval való konzultáció közötti időben lehetséges Járási PSz tisztségviselőnek heti 20 óránál nem lehet több, illetve 1 tanítási évben min.:10 – max.:15 napra el kell engedni, ha 5 munkanappal előbb jelzi. ( KSz )

16 Egyéb foglalkozás Célját, szervezeti formáját, időkeretét az SZMSZ- ben kell szabályozni. 20/ § (2) a. A foglalkozások rendjét a házirend szabályozza 20/ § (2) c. A szervezésének elveit a PP. határozza meg 20/ § (1) bj. Nyilvántartása: Egyéb foglalkozási naplóban 20/ § (1-3) Egyéb foglalkozásba számítandó óratömeg Nkt. 4.§ (5): Napközi 20/ § (1), tanuló szoba, Szakkör, Sportkör, Fakultáció, Énekkar, Korrepetálás, Könyvtári foglalkozás 20/ § (2) a. Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, tehetségfejlesztő foglalkozás

17 Kötött munkaidő feladatai: neveléssel, oktatással le nem kötött része Intézményvezető állapítja meg, pedagógus véleményének kikérésével személyre szólóan Tantárgyfelosztás és az órarend melléklete Havi nyilvántartása szükséges: Pld:  Gyermekfelügyelet ( reggeli és étkeztetési ügyelet )  OF. munkák (adminisztráció, szülői ért., család látogatás, stb. )  Munkaközösség-vezetői feladatok  Egyéni felkészítés versenyre, kisérés versenyre  Adminisztráció  Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok  ESETI HELYETTESÍTÉS

18 Kötött munkaidő feladatai: neveléssel, oktatással le nem kötött része  DÖK  Intézményi dokumentumok, készítése  Tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok  Értekezletek, továbbképzések  2H- 3H tanulók alkalomszerű felkészítése, segítése

19 Kitöltési problémák Sorszám nem egyezik az SZMSZ-ben magállapított státusz számmal  A részmunkaidős sorszáma egész, de a státusz száma törtszám Alsó tagozaton nincs jelölve a tanított tárgy Óratervi órák száma, tantárgyelnevezés meg kell, hogy egyezzen a PP-ben megadottal Könyvtár pedagógus és könyvtáros közötti különbség Tanulók maximális óraterhelése (Nat R §) Egész napos iskolánál külön kell jelezni az egyéb foglalkozást ( napközit ) és a tanórát 20/ § (1)

20 Kitöltési problémák Csoportbontást nem jelölik Üres státusz XY, tartós helyettesek szám nélkül jelölve Gyesen lévő mögött a helyettesnek kell szerepelnie, jelölni kell Óratömeg túllépés Óratömeg nem biztosítása: Habilitációs, rehabilitációs órák, Egyéni foglalkozás / magántanuló /, SNI tanulók, Óratervi túlóra megszűnt Tartós helyettesítés (Többlet feladat elrendelése) üres álláshelyen /fedezet a helyettesítendő bére/

21 Munkaidő nyilvántartás Havi munkaidő nyilvántartása szükséges Mt. 134.§: Tartalma:  Rendes munkaidő  Rendkívüli munkaidő  Készenlét  Szabadság  Ezen idők tartalma, kezdő és befejező ideje

22 Munkaidő nyilvántartás  Óratervi ( óra )  osztálynapló, egyéb foglalkozási napló 20/ § k, m.  22 vagy 26 óra feletti idő–től 32 ig.  Tanítás nélküli munkanapon  Munkaidők külön lapon történő nyilvántartása Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja. 326/2013 korm.r 17.§ (7)


Letölteni ppt "Pedagógusok munkaszervezése a jogszabályváltozások tükrében Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések