Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusok munkaszervezése a jogszabályváltozások tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusok munkaszervezése a jogszabályváltozások tükrében"— Előadás másolata:

1 Pedagógusok munkaszervezése a jogszabályváltozások tükrében
Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó

2 Fogalmak: Teljes munkaidő: Rész munkaidő a teljes %-os csökkentése
Heti 40 óra teljes állásban Mt. 92.§ (1) Rész munkaidő a teljes %-os csökkentése Óraadó: Heti max. 10 óra lehetséges Nkt. 4.§ (19) Kötött munkaidő ( teljes 80%-a) Nkt. 62.§. (5) 32 óra Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő ( teljes 55-75%-a =NOL) Nkt. 62.§. (6) 22-26 óra tanórai és egyéb Fennmaradó részében 22-26 és a 32 óra közötti, 10 és 6 óra időben a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el a pedagógus.

3 Fogalmak Rendes munkaidő Mt. 88. §, 92.§ : A teljes napi munkaidő 8 óra Rendkívüli munkavégzés ( többletfeladat): Írásban kell elrendelni Pihenő idő: Napi pihenőidő a napi munka befejezése és a következő napi munkakezdés közötti idő legalább napi 14 óra Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4) Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

4 Tantárgyfelosztás az intézmény legfontosabb munkaszervezési dokumentuma
Kötelező nyomtatvány 20/ § (4) b. Formai követelmény nincs előírva jogszabály alapján Papír alapon, nyomdai úton Számítógépen, majd papír alapon A pedagógus szükséglet kiszámításának alapdokumentuma Az iskolai összes óratömeg alapdokumentuma A tanári és az osztály órarend alapja

5 Elkészítése ( 20/2012 EMMI R.) alapján
Igazgató elkészíti Óratömeg meghatározása Nkt. 6. sz. mell. Pedagógus szükséglet meghatározása Nkt. 62.§ (5-6) Nkt. 1. sz. mell. Szakos ellátottság meghatározása Nevelőtestület véleményezi 20/ § (4) b. Fenntartó jóváhagyja 20/ § (3) Törvényességi Nkt. 83.§. (2) g. 20/ § (3), Nem szakmai Nkt. 85.§. (4)

6 Tartalmi követelmény Nkt. 6. sz, mellékletével való koherencia
Költségvetéssel való koherencia Intézményi összes óratömeg Nkt. 6. sz. mell. Pedagógus szükséglet Pótlékok Vezetők száma, óraszáma Nkt. 1.sz. 4. sz. mell. Szakos ellátottság Óraadók Pedagógiai programmal való koherencia Tantárgyi óraszámok Tantárgyak megnevezése

7 Tartalmi követelmény 2 Kinevezésekkel való koherencia
Neveléssel-oktatással lekötött idő =NOL ( közötti óraszám a teljes munkaidő 55-65%-a ) Részmunkaidős neveléssel-oktatással lekötött ideje (tól–ig) ( %) Végzettség, képesítés Óraadói szerződés Többletfeladat (belső helyettesítés) Fenntartói döntések végrehajtása Indítandó osztályok csoportok száma Nkt. 83.§.(2)d. Indítandó osztályok csoportok létszáma Nkt. 4. sz. mell.

8 Óratömeg számítás Nkt. 6. sz. mell. 1—8 osztály
Nkt. 27.§. (5. bek. tehetséggondozás, felzárkóztatás 1-1 óra/ osztály, ill. 7. bek. magántanuló Eü. Okból 10 óra) Évfolyamonként 2 osztályt számítva 1-3 évf. 52 óra 4. évf óra 5-6 évf. 51 óra 7-8 évf. 56 óra (52 és 56 között +4)*8=882 + SNI óratömeg tanulónként + Magántanuló Tartalma: Óratervi Egyéb foglalkozás Habilitáció, rehabilitáció tanórai foglalkozás

9 2017.04.16. Általános Iskola 2014-15 22 kötelező órával számolva
Osztály: Óratervi Pedagógus igény Tanórán kívüli tevékenységre, csoportbontásra felhasználható óratömeg Összes pedagógus igény délutáni Nkt. 27. § 5 alapján 1+1 Összesen összes óratömeg 1. 52 25 1,14 27 2 29 1,32 2,46 54,00 2. 3. 4. 55 1,23 28 30 1,36 2,59 57,00 5. 51 1,27 23 2,41 53,00 6. 7. 56 31 1,41 2,64 58,00 8. Összesen: 850 440 20,02 410 32 442 20,09 40,14 882,00 Órakedvezmény kt.Szsz. : ig.+ ig.h. 50 összesen: órakedv.ped. igénye: 2,27 Rehab, habilitáció Összes óratömeg: 882 Egyéb Pedagógus létszám: 42,4 Összes óratömegből túlóra:

10 Pedagógus létszám számítás
Számított létszám( 22 köt. órával számolva ) Tényleges létszám ( köt. órával számolva) Tantárgyfelosztás függvénye Óratömeg/22= pedagógus szükséglet Óratömeg/(22-26 között) = tényleges szükséglet 1-8 évfolyamra számítva ( mellékelt tábla alapján) figyelembe véve a 1 ig. 2 igh. köt óráját 882/22=42,4 pedagógus 882/26=36,3 pedagógus

11 Részmunkaidő számítása
NOL % Min Közép Max Bértábla 22-26 100 22 24 26 15 68,2 ------ 57,7 62,5

12 Kötelező óraszámok Gyógypedagógus kötelező óraszáma 20
A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, és tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, (20 óra)lehet Nkt 62.§ (11) Mester pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több 18 óránál 326/2013 Korm r. 4.§ (5) Vezető, magasabb vezető kötelező óraszáma az általa tanított tantárgy heti óraszámával azonos Nkt. 62.§ (14)

13 Érdekképviseletek Munkaidő kedvezmény Szakszervezet Mt. 274.§:
Igénybevétel előtt 5 nappal jelezni munkáltató felé Távolléti díj jár Mt. 260.§.- (2), 274. (5) Szakszervezet Mt. 274.§: az irányadó a január elsejei taglétszám Minden két szakszervezeti tag után havi 1 óra Naptári évenként igénybe a tárgyévben igénybe vehető vehető összes munkaidő kedvezmény A szakszervezet által megjelölt személy veheti igénybe Megváltani nem lehet, ( vagyis eseti, igény szerinti kiosztású )

14 Érdekképviseletek 2 Közalkalmazotti tanács, üzemi tanács Mt.260 §.
Kt. elnök havi munkaidő 15%-a Kt. tag havi munkaidő 10%-a Pedagógus esetében továbbra is elnök 3 óra, tag 2 óra hetente a kötött munkaidőből Véleményem szerint itt sem kell heti rendszerességgel kiadni, csak ha igénylik a feladathoz Számítás: (4,33x40)x0,15= havi 26 óra melyet arányosítani kell a NOL (22-26) és a fennmaradó (18-14) óra között

15 Kollektív szerződés szerint
A KLIK által foglalkoztatott összes szakszervezi tag alapján kell számolni ( KSz ) a munkaidő kedvezményt Járási szinten nem haladhatja meg az összes kiadott munkaidő kedvezmény az MT. szerinti mértéket ( KSz ) Ha a foglalkoztatott közalkalmazottak legalább 10%-a PSz tag akkor nem lehet több órája 22 óránál, illetve az alsó határnál. ( KSz ) a munkaáltatóval való konzultáció közötti időben lehetséges Járási PSz tisztségviselőnek heti 20 óránál nem lehet több, illetve 1 tanítási évben min.:10 – max.:15 napra el kell engedni, ha 5 munkanappal előbb jelzi. ( KSz )

16 Egyéb foglalkozás Célját, szervezeti formáját, időkeretét az SZMSZ-ben kell szabályozni. 20/ § (2) a. A foglalkozások rendjét a házirend szabályozza 20/ § (2) c. A szervezésének elveit a PP. határozza meg 20/ § (1) bj. Nyilvántartása: Egyéb foglalkozási naplóban 20/ § (1-3) Egyéb foglalkozásba számítandó óratömeg Nkt. 4.§ (5): Napközi 20/ § (1), tanuló szoba, Szakkör, Sportkör, Fakultáció, Énekkar, Korrepetálás, Könyvtári foglalkozás 20/ § (2) a. Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, tehetségfejlesztő foglalkozás

17 Kötött munkaidő feladatai: neveléssel, oktatással le nem kötött része
Intézményvezető állapítja meg, pedagógus véleményének kikérésével személyre szólóan Tantárgyfelosztás és az órarend melléklete Havi nyilvántartása szükséges: Pld: Gyermekfelügyelet ( reggeli és étkeztetési ügyelet ) OF. munkák (adminisztráció, szülői ért., család látogatás, stb. ) Munkaközösség-vezetői feladatok Egyéni felkészítés versenyre, kisérés versenyre Adminisztráció Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ESETI HELYETTESÍTÉS

18 Kötött munkaidő feladatai: neveléssel, oktatással le nem kötött része
DÖK Intézményi dokumentumok, készítése Tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Értekezletek, továbbképzések 2H- 3H tanulók alkalomszerű felkészítése, segítése

19 Kitöltési problémák Sorszám nem egyezik az SZMSZ-ben magállapított státusz számmal A részmunkaidős sorszáma egész, de a státusz száma törtszám Alsó tagozaton nincs jelölve a tanított tárgy Óratervi órák száma, tantárgyelnevezés meg kell, hogy egyezzen a PP-ben megadottal Könyvtár pedagógus és könyvtáros közötti különbség Tanulók maximális óraterhelése (Nat R §) Egész napos iskolánál külön kell jelezni az egyéb foglalkozást ( napközit ) és a tanórát 20/ § (1)

20 Kitöltési problémák Csoportbontást nem jelölik
Üres státusz XY, tartós helyettesek szám nélkül jelölve Gyesen lévő mögött a helyettesnek kell szerepelnie, jelölni kell Óratömeg túllépés Óratömeg nem biztosítása: Habilitációs, rehabilitációs órák, Egyéni foglalkozás / magántanuló /, SNI tanulók, Óratervi túlóra megszűnt Tartós helyettesítés (Többlet feladat elrendelése) üres álláshelyen /fedezet a helyettesítendő bére/

21 Munkaidő nyilvántartás
Havi munkaidő nyilvántartása szükséges Mt. 134.§: Tartalma: Rendes munkaidő Rendkívüli munkaidő Készenlét Szabadság Ezen idők tartalma, kezdő és befejező ideje

22 Munkaidő nyilvántartás
Óratervi ( óra ) osztálynapló, egyéb foglalkozási napló 20/ § k, m. 22 vagy 26 óra feletti idő–től 32 ig. Tanítás nélküli munkanapon Munkaidők külön lapon történő nyilvántartása Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja. 326/2013 korm.r 17.§ (7)


Letölteni ppt "Pedagógusok munkaszervezése a jogszabályváltozások tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések