Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a 20/2012 EMMI rendelet alapján

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a 20/2012 EMMI rendelet alapján"— Előadás másolata:

1 Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a 20/2012 EMMI rendelet alapján
Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó

2 Tantárgyfelosztás mint az intézmény munkadokumentuma
Kötelező nyomtatvány 20/ § (4) b. Formai követelmény nincs előírva jogszabály alapján Papír alapon, nyomdai úton Számítógépen, majd papír alapon A pedagógus szükséglet kiszámításának alapdokumentuma Az iskolai összes óratömeg alapdokumentuma A tanári és az osztály órarend alapja

3 Fogalmak: Óraadó: Heti max 10 óra lehetséges Nkt. 4.§ (19)
Teljes munkaidő: Heti 40 óra teljes állásban Mt. 92.§ (1) Kötött munkaidő Nkt. 62.§. (5) heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát 32 óra az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő Nkt. 62.§. (6) A heti teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában óra tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében és a 32 óra közötti 10 és 6 óra közötti időben a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el a pedagógus.

4 Fogalmak Rendes munkaidő Mt. 88. §, 92.§ : A teljes napi munkaidő 8 óra Rendkívüli munkavégzés: Írásban kell elrendelni Rendkívüli munkaidő Mt.107.§ : Max évi 250 óra Mt. 109.§ munkaidő beosztástól eltérő Munkaidő kereten felüli Heti munkaidőt meghaladó

5 Fogalmak Pihenő idő: Napi pihenőidő a napi munka befejezése és a következő napi munkakezdés közötti idő legalább napi 14 óra Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4) Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

6 Elkészítése ( 20/2012 EMMI R.) alapján
Igazgató elkészíti Óratömeg meghatározása Nkt. 6. sz. mell. Pedagógus szükséglet meghatározása Nkt. 62 (5-6) Nkt. 1. sz. mell. Szakos ellátottság meghatározása Nevelőtestület véleményezi 20/ § (4) b. Fenntartó jóváhagyja 20/ § (3)

7 Tartalmi követelmény Nkt. 6. sz, mellékletével való koherencia
Költségvetéssel való koherencia Intézményi összes óratömeg Nkt. 6. sz. mell. Pedagógus szükséglet Pótlékok Vezetők száma, óraszáma Nkt. 1.sz. 4. sz. mell. Szakos ellátottság Óraadók Pedagógiai programmal való koherencia Tantárgyi óraszámok Tantárgyak megnevezése

8 Tartalmi követelmény 2 Kinevezésekkel való koherencia
Kötelező óraszám ( közötti óraszám ) Végzettség, képesítés Részmunkaidő Óraadói szerződés Fenntartói döntések végrehajtása Indítandó osztályok csoportok száma Nkt. 83.§. (2) d. Indítandó osztályok csoportok létszáma Nkt. 4. sz. mell.

9 Fenntartói jóváhagyás
Törvényességi Nkt. 83.§. (2) g. 20/ § (3) Nem szakmai Nkt. 85.§. (4)

10 Óratömeg számítás Nkt. 6. sz. mell. 1—8 osztály
Évfolyamonként 2 osztályt számítva 1-3 évf. 52 óra 4. évf óra 5-6 évf. 51 óra 7-8 évf. 56 óra (52 és 56 között +4)*8=882 + SNI óratömeg tanulónként Tartalma: Óratervi Egyéb foglalkozás Habilitáció, rehabilitáció tanórai foglalkozás

11 Pedagógus létszám számítás
Számított létszám( 22 köt. órával számolva ) Tényleges létszám ( köt. órával számolva) Tantárgyfelosztás függvénye Óratömeg/22= pedagógus szükséglet Óratömeg/(22-26 között) = tényleges szükséglet 1-8 évfolyamra számítva ( mellékelt tábla alapján) figyelembe véve a 1 i. 2 igh. köt óráját 882/22=42,4 pedagógus 882/26=36,3 pedagógus

12 Mt. szerinti munkaidő kedvezmény
Az Mt ( évi I. tv. ) változás következtében megváltozott a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet munkaidő kedvezménye Igénybevétel előtt 5 nappal jelezni munkáltató felé Távolléti díj jár Mt. 260.§.- (2), 274. (5) 12

13 Szakszervezet Szakszervezet Mt. 274.§:
az irányadó a január elsejei taglétszám Minden két szakszervezeti tag után havi 1 óra Naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő kedvezmény A szakszervezet által megjelölt személy veheti igénybe Tárgyév végéig vehető igénybe Megváltani nem lehet, ( vagyis eseti, igény szerinti kiosztású )

14 Közalkalmazotti tanács
Üzemi tanács Mt. 260§. ( közalkalmazotti tanács): Elnök havi munkaidő 15%-a Tag havi munkaidő 10%-a Pedagógus esetében továbbra is elnök 3, tag 2 óra hetente a kötelező órából Véleményem szerint itt sem kell heti rendszerességgel kiadni, csak ha igénylik a feladathoz Számítás: (4,33x40)x0,15= havi 26 óra melyet arányosítani kell kötelező óra (22-26) és a fennmaradó (18-14) között

15 Tantárgyfelosztás tartalma 20/2012. 105.§ (2)
Fejlécben: a tanév évszáma, iskola neve Felső sorban: Osztályok csoportok megjelölése Óratervi órák száma osztályonként PP. szerint 1. Pedagógusok sorszáma 2. Fenntartó által engedélyezett státuszok száma 3. pedagógusok neve 4. pedagógusok végzettsége 5. Pedagógus mely szakra képesített 6. Milyen tárgyat tanít

16 Nyomtatvány oszlopai 2 7. Pedagógus által ellátott óratervi órák osztályonként, tantárgyanként 8. Óratervi órák összesítése pedagógusonként 9. Tagozati áttanítás, más iskolába történő áttanítás óraszáma 10. Kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok megnevezése felsorolása, óraszáma 11. Pedagógusonként ellátott óraszám óratervi, illetve egyéb foglalkozás 12. Pedagógusra megállapított kötelező óraszám 13. Összes óraszámból a tartós helyettesítés

17 Nyomtatvány oszlopai 3 14. Kötelezőnél több óraszám ( 28, vagy 32 óra feletti ) 15. Pedagógus által összesen ellátott órák összesítés 16. Jegyzet, megjegyzés: Ig. igh. Órakedvezményre jogosító jogcímek Mk vezető Kt tag, vagy vezető Szakszervezeti vez Egyéb megjegyzés Alsó sor: összesítő sor 2 oldalon lévő tantárgyfelosztás összesítése szükséges

18 Kitöltési problémák Sorszám nem egyezik a költségvetésben magállapított státusz számmal A részmunkaidős sorszáma egész, de a státusz száma törtszám Nincs minden végzettség, szakképesítés megjelölve, illetve ami a kinevezésben szerepel Nincs jelölve az osztály, csoport létszám Nincs jelölve az osztály óratervi órszáma Alsó tagozaton nincs jelölve a tanított tárgy Óratervi óra meg kell, hogy egyezzen a PP-ben megadottal

19 Kitöltési problémák Egész napos iskolánál külön kell jelezni az egyéb foglalkozást ( napközit ) és a tanórát 20/ § (1) Egy státusz több részmunkaidősre is felosztható, a státuszra vonatkozó kötelező óraszámon belül, ha nem a tört státuszokat jelöl Üres státusz XY, tartós helyettesek szám nélkül jelölve Gyesen lévő mögött a helyettesnek kell szerepelnie, jelölni kell Csoportbontást nem jelölik

20 Egyéb foglalkozás Célját, szervezeti formáját, időkeretét az SZMSZ-ben kell szabályozni. 20/ § (2) a. A foglalkozások rendjét a házirend szabályozza 20/ § (2) c. A szervezésének elveit a PP. határozza meg 20/ § (1) bj. Nyilvántartása: Egyéb foglalkozási naplóban 20/ § (1-3)

21 Egyéb foglalkozások Egyéb foglalkozásba számítandó óratömeg Nkt. 4.§ (5): Napközi 20/ § (1) Tanuló szoba Szakkör Sportkör Fakultáció Énekkar Korrepetálás Könyvtári foglalkozás 20/ § (2) a. Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás Egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás

22 Kötött munkaidő feladatai: neveléssel, oktatással le nem kötött része
Intézményvezető állapítja meg, pedagógus véleményének kikérésével személyre szólóan Tantárgyfelosztás és az órarend melléklete Havi nyilvántartása szükséges: Pld: Gyermekfelügyelet ( reggeli és étkeztetési ügyelet ) OF. munkák (adminisztráció, szülői ért., család látogatás, stb. ) Munkaközösség-vezetői feladatok Egyéni felkészítés versenyre, kisérés versenyre Adminisztráció Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ESETI HELYETTESÍTÉS

23 Munkaidő nyilvántartás
Havi munkaidő nyilvántartása szükséges Mt. 134.§: Tartalma: Rendes munkaidő Rendkívüli munkaidő Készenlét Szabadság Ezen idők tartalma, kezdő és befejező ideje

24 Kötött munkaidő feladatai: neveléssel, oktatással le nem kötött része
DÖK Intézményi dokumentumok, készítése Tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Értekezletek, továbbképzések HH tanulók alkalomszerű felkészítése, segítése

25 Kitöltési problémák Összevont óra jelölése
Egyéni Kötelező óraszám nem megfelelő kezelése Órakedvezmény leszámítása ( szakszervezet, közalkalmazotti tanács ) Szakszervezeti órakedvezmény számítás Közalkalmazotti tanács órakedvezmény megállapítása

26 Kitöltési problémák Könyvtár pedagógus és könyvtáros közötti különbség
Pedagógiai programban meghatározott tantárgyelnevezés nem egyezik a tantárgyfelosztáson jelölttel Tanulók maximális óraterhelése (Nat R §)

27 Kitöltési problémák Óratömeg túllépés Óratömeg nem biztosítása
Habilitációs, rehabilitációs órák Egyéni foglalkozás / magántanuló / SNI tanulók gyógytestnevelés Óratervi túlóra megszűnt Tartós helyettesítés kimutatása üres álláshelyen / fedezet a helyettesítendő bére /

28 Kitöltési problémák Megjegyzés tartalma: Ig, igh. Osztályfőnök
MK vezető DÖK segítő Szakszervezeti kedvezmény Félévente ig. írásban megkérdezi a létszámot Gyes, Gyed, Óraadó

29 Munkajogi kérdések Részmunkaidős, hogy lehet más iskolában
További jogviszony, megbízás létesítésének a tilalma azonos munkáltatónál, azonos munkakörbe Kjt. 42.§. (1) 2012./188 sz. Átadási tv. 7. §. (2) a. bek. KIK a munkáltató és nem az iskola igazgatója Óraadó, hogy lehet más iskolában 28 vagy 32 feletti helyettesítés kifizetése Munkaidő nyilvántartás Óratervi ( közötti órák ) 22 vagy 26 óra feletti idő Tanítás nélküli munkanapon osztálynapló, egyéb foglalkozási napló 20/ § k, m.

30 Bértábla egyetem esetén 2013. 09. 01.
Kategória/ Év Gyakornok Pedagógus I Pedagógus II Mester pedagógus Kutatótanár 1 0-2/4 2 3-5 3 6-8 4 9-11 5 12-14 6 15-17 7 18-20 8 21-23 9 24-26 10 27-29 11 30-32 12 33-35 13 36-38 14 39-41 15 42-44

31 Bértábla Főiskola esetén 2013. 09. 01.
Kategória/ Év Gyakornok Pedagógus I Pedagógus II Mester pedagógus Kutatótanár 1 0-2/4 2 3-5 3 6-8 4 9-11 5 12-14 6 15-17 7 18-20 8 21-23 9 24-26 10 27-29 11 30-32 12 33-35 13 36-38 14 39-41 15 42-44


Letölteni ppt "Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a 20/2012 EMMI rendelet alapján"

Hasonló előadás


Google Hirdetések