Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác Katolikus Tanítók XI. Szakmai Konferenciája − KPSZTI, 2015. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác Katolikus Tanítók XI. Szakmai Konferenciája − KPSZTI, 2015. május."— Előadás másolata:

1 Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác Katolikus Tanítók XI. Szakmai Konferenciája − KPSZTI, 2015. május 8. Kommunikáció és nevelés

2  Mit értünk a kommunikáció fogalmán?  A kommunikáció tényezői  A kommunikáció mint kompetencia  A kommunikációs képességek fejlesztésének lehetőségei

3  Autóbuszon utazva az utcán észreveszem egy ismerősömet, integetek neki.  Az autóbuszon egy fiú zenét hallgat fülhallgatón keresztül.  Az osztályteremben a tanulók némán olvasnak egy olvasókönyvi szöveget.  Sms-t írok a barátnőmnek.  Az interneten böngészek.  Az autópályán haladok, GPS navigál.  Autómmal a jelzőlámpa előtt állok, a lámpa zöldre vált, elindulok.  Születésnapi tortával köszöntöm az édesanyámat.  Gyerekek rajzot készítenek egy meséhez.

4  communis (latin) ‘közös, általános’  communico’(latin) ‘közöl, közzé tesz’  információátvitel, -csere  „Nem lehet nem kommunikálni.”  többféle értelmezés (nyelvészeti, informatikai, művészeti stb.)  többféle szimbólumrendszer alkalmazása

5 Tényezők: Kontextus Üzenet Feladó---- (csatorna)-------- Címzett Kontaktus Kód Funkciók: Referenciális Poétikai Emotív Konatív Fatikus Metanyelvi

6 A kommunikáció mint kompetencia

7  Személyes ◦ véleménynyilvánítás, nyelvhasználat, szókincs, szóhasználat ◦ a megfogalmazás módja, ◦ testbeszéd, ◦ önismeret, ◦ jelentéstulajdonítás  Szociális ◦ alkalmazkodás a beszédhelyzethez, párbeszéd, beszélgetés, ◦ empátia, kapcsolatteremtés, ◦ érvelés, vitakészség, meggyőzés  Speciális ◦ beszéd, szövegalkotás szóban és írásban, ◦ vázlat, jegyzet írása, műfajismeret, ◦ olvasási stratégiák alkalmazása

8  Kognitív ◦ kódolás, dekódolás, üzenet megfogalmazása, értelmezés, ◦ információk felismerése, gyűjtése, kritikus kezelése, ◦ lényegkiemelés, tömörítés, ◦ alkalmazás, felidézés, ◦ olvasás, elbeszélés, ◦ összefoglalás, ítéletalkotás, kreativitás

9  „a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.”  A tanító feladata „változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle kommunikációs helyzetekben.” Kerettanterv 2012

10  beszéd – olvasás – írásbeli szövegalkotás  befogadás, megértés – alkotás  integrált szemlélet  a társas kommunikáció különböző helyzetei  változatos tevékenységek  változatos munkaformák  életszerűség  szemléletesség  fokozatosság  folyamatosság  élményszerűség

11 ◦ nyelvi-pragmatikai szempont  szókincs aktivizálása, bővítése, mondat- és szövegértés, valamint –alkotás fejlesztése;  a társas érintkezés normáinak megismertetése és gyakorlása;  a nonverbális eszközök tudatosítása, alkalmazása;

12 Szókincsbővítés:  szó- és szótagláncok: ma: majom, madár, malom ka: macska, táska, sóska  asszociációs szógyűjtés: szeretet; kirándulás  szógyűjtés témakörben adott séma szerint: Melyik gyümölcsre gondoltam? ö e: körte; i a: szilva Mondatalkotás:  beszélői szándék kifejezése többféleképpen Hasonlítsd össze a két mondatot! Mit fejeznek ki? Milyen különbség van köztük? Hozd ide könyvet! Légy szíves, hozd ide a könyvet! mondatalkotás szituációhoz: Hogyan kéred vissza egy játékodat az osztálytársadtól? Hogyan kérdezed meg az utcán egy felnőttől, hol találod a postát?

13 Szövegalkotás: párbeszéd felépítése, a kérdés a feleletből indul ki: ◦ Hol voltál? – A játszótéren. Mit csináltál ott? - Fociztam a többiekkel. Kik voltak ott? mesebefejezés, meseszövés szituációs játékok: Készíts riportot a könyvtár igazgatójával! Új osztályba kerültél. Mutatkozz be! Nemverbális kommunikáció: olvasott mese egy részletének bemutatása néma játékkal szoborjáték, tükörjáték, activity, vers eljátszása Kányádi Sándor: Ha a Napnak lába volna) Ha a napnak lába volna, bizonyára gyalogolna. Ha pedig keze is lenne, akkor õ is cipekedne, s leülne, ha elfáradna, ide mellénk, a kis padra. Kérges kezét térdre ejtvén, merengne a holdas estén. Úgy várná be, szépen ülve, hogy õt a föld megkerülje.

14  beszédtechnikai szempont megfelelő légzés (rekeszlégzés) tiszta artikuláció megfelelő beszédtempó kifejező hangsúlyozás közlésnek megfelelő hangszín, dallam tartalomhoz illő szövegtagolás

15 Légző gyakorlatok:  Pingponglabdát, tollat, papírhajót fújjunk minél messzebbre az asztalon!  soroló gyakorlatok  mondókázás egy levegővel Artikulációs gyakorlatok:  hangpárok, szópárok, időtartam-gyakorlatok  nyelvtörők  szótagolás Ritmusgyakorlatok:  Mondatritmus érzékelése - Ismert közmondásokat csak a magánhangzóikkal írtunk le. Olvassátok el őket, ügyeljetek a hangok időtartamára!  A.i.á..a..e..e. á.,.a.a e.i..e.e. .e..i.. a.a., a.i.é..i. .a..a..á..,.o.á.. é..!

16 Hangszíngyakorlatok:  Meseolvasás szerepek szerint  Szituációs játékok - „Beszélő nevek”- Mutatkozz be a következő személyek nevében! A hangoddal add vissza, milyennek képzeled őket! Kis Irénke; Szomorú Barnabás; Komor Tódor; Kíváncsi Fáncsi;  Mondóka, vers hangulatának érzékeltetése megfelelő hangszínnel Azt mondják a cinegék, Dirmeg, dörmög a medve, Itt a tavasz, nyitni kék.nincsen neki jó kedve. Kék ibolya, gyöngyvirág,- Alhatnám, mert hideg van, csupa öröm a világ!jobb most benn a barlangban

17 Hanglejtésgyakorlatok:  Szólaltasd meg a következő kérdő és kijelentő mondatokat! Figyeld meg a különbséget! A gyerekek befejezték a másolást. A gyerekek befejezték a másolást? Befejezték. Befejezték? Ti is. Ti is?  Az egyes mondatfajták intonációjának gyakorlása párbeszédben: − Jaj, de megijedtem! − Mitől? − Furcsát láttam. − Mit láttál? − Icike-picike kis csacsikat. − Mekkorákat? − Mint a fülem.

18 Élmény- és információszerzés írott szövegekből – olvasás A jó olvasó:  pozitív hozzáállás az olvasáshoz,  folyékony olvasni tudás, hogy az olvasottak jelentésére koncentráljon,  az előzetes tudás felhasználása az olvasáshoz,  az olvasottak jelentésének árnyalása, elvonatkoztatás, az olvasottak kiterjesztése, alakítása szövegkritikai értékeléssel,  hatékony olvasási stratégiák variációinak használata,  különböző szövegek olvasása különböző célok elérése érdekében. Józsa Krisztián-Steklács János: Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 109. évf. 4. szám (365-397) 2009

19  tapasztalatszerzés különböző témájú és műfajú szövegekről  többféle cél, a célnak megfelelő olvasási stratégia  lineáris, kereső, tájékozódó, áttekintő, átfutó olvasás  néma és hangos olvasás  szövegértés ◦ szó szerinti ◦ értelmező ◦ bíráló, kritikai ◦ alkotó, kreatív

20 Szó szerinti megértés:  szereplők és tulajdonságok párosítása  szereplők csoportosítása  események és képek összekapcsolása  események sorrendbe állítása Értelmezés:  párbeszéd hiányos mondatainak megfigyeltetése, magyarázata  a névmások utaló szerepének magyarázata (Nyári rajz)  képes kifejezések magyarázata, átvitt értelem megfejtése Kritikai olvasás:  véleményalkotás, előzetes tudással való egybevetés Alkotó olvasás:  meselánc alkotása – megkezdett mese folytatása  mesekiegészítés  dramatizálás

21  címjóslás  címadás  szövegtagolás vázlat alapján  hiányos vázlat kiegészítése  vázlatpontok sorba rendezése  a kapcsolóelemek megkeresése (szemantikai, grammatikai )  adatok, tények, szereplők azonosítása  információkeresés  az információk értelmezése, magyarázata  a szereplők jellemezése tulajdonságaik alapján  a szereplők és a cselekedetek összekapcsolása  szereplők, események, helyszínek áttekintése  fürtábra, táblázat az összefüggések feltárásához Tóth Beatrix 2009: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok alsó tagozatosok számára. In: Anyanyelv-pedagógia, 2009/4. sz.

22  történettérkép  választás igaz-hamis állítások közül  összefoglalás  szövegfolytatás, -átalakítás  kép és szöveg párosítása  rajzkészítés  dramatizálás  kérdésfeltevés a szöveghez  jóslástáblázat − szövegrészenként: Mit várunk, mi történik?  vita  INSERT, kettéosztott napló – előzetesen ismert és új információk feljegyzése olvasás közben Tóth Beatrix 2009: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok alsó tagozatosok számára. In: Anyanyelv-pedagógia, 2009/4. sz.

23 Írásbeli szövegalkotás – fogalmazás kommunikációs szempontú fogalmazástanítás 1980-as évektől kommunikációs feladat, probléma megoldása, spontán és kötött elemekkel a kommunikációs tényezők és funkciók figyelembe vétele többféle műfajban, többféle helyzetben

24  Közös írás olvasott szöveg alapján  Kötetlen írás adott idő alatt  Napló ötletek, gondolatok rögzítésére  Saját könyv  Írósarok  Kedvenc játékfigura naplója  Hogy végződik?  Témakártyák  Képek gyűjtése adott témához  Versírás  Folyamatalapú írás

25  H. Molnár Emese:„Ha a napnak lába volna...”Kooperatív csoportmunka nyelvtanórán. Csengőszó 19-23  Józsa Krisztián-Steklács János: Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 109. évf. 4. szám (365-397) 2009  Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia a 2012-es NAT vitaanyagában. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=380http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=380  Tancz Tünde: Nyelvi és kommunikációs készségek játékos fejlesztése az alapozó szakaszban Anyanyelv-pedagógia 2011/2.  Tóth Beatrix 2009: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok alsó tagozatosok számára. In: Anyanyelv-pedagógia, 2009/4. sz.  Tóth Beatrix: Fogalmazástanítás – miért és hogyan másképpen? Anyanyelv-pedagógia 2008/1.

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác Katolikus Tanítók XI. Szakmai Konferenciája − KPSZTI, 2015. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések