Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások az állami oktatási programokban ISCED 1

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások az állami oktatási programokban ISCED 1"— Előadás másolata:

1 Változások az állami oktatási programokban ISCED 1
Rozsnyó, március 28.

2 Állami Művelődési Program - tervezet- (ŠVP)
TARTALMA: Az oktatás – nevelés általános céljai A képzettség foka: ISCED 1 jellemzése Abszolvensi profil – milyen kulcskompetenciával rendelkezik a 4.évf.végén a tanuló Művelődési területek és nevelési területek (prierezové t.) – részletesen lebontva Művelődési sztenderdek – röviden Kerettanterv /óraszám tervezet/ - röviden A különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatás-nevelés feltételei – részletes Szervezési feltételek Személyi feltételek – pedagógiai alkalmazottak besorolása /vezető, ped., szakember/ Tárgyi, anyagi és tantermi követelmények Biztonság- és egészségvédelem feltételei Az új MP kidolgozásának feltételei

3 Állami Művelődési Program - tervezet- (ŠVP)
VÁLTOZÁSOK: - Kulcskompetenciák rövidebb ismertetése - Az oktatás egyik területének szétbontása 2 területre: Természet és társadalom (P,V) helyett Ember és a természet (Pr, P) Ember és a társadalom (Pr, V) - Nevelési területek (prierezové témy): új: Házasságra és szülővé válásra való felkészítés (Vých. k manž. a rod.) kivették: projektoktatás és prezentációs készség fejlesztése (Tvorba projektu a prezentačné zručnosti) – mellékletként megjelent a tantermek kötelező felszereltsége: tanterem, tornaterem, multimediális terem (a már működő iskolák részére 3 éves határidővel)

4 Kerettanterv alsó tagozat óraszámainak összehasonlítása
RÉGI MJL 21 SJSL 21 AJ 6 P 3 V 3 EV/NV 4 M 14 IV 3 PV 1 VV 4 HV 4 TV 8 Kötelező órák 92 Választható órák 10 ŐSSZESEN 102 ÚJ MJL 21 SJSL 21 AJ (-1) P 3 Pr 3 !!! (+3) V 3 EV/NV 4 M (+2) I !!! (-1) PV (+1) VV 4 HV 4 TV 8 Kötelező órák 96 Választható órák / / ŐSSZESEN 102

5 Kerettanterv óraszámok tervezete – évfolyamokra lebontva

6 Kerettanterv magyar iskolák
EGYÉB VÁLTOZÁSOK: SJSL tól csoportbontás P, Pr – csoportbontás a gyakorlati témáknál IV – informatika s nem inf.nevelés TV – megfelelő feltételek esetében a szabad óra TV legyen 0.évf. – óraelosztást, tantervet az iskola dolgozza ki, határozza meg Tanuló iskolaváltása - 1 tanév van eltérések miatti felzárkózásra Sportosztály +3 TV évfolyamonként Óraszám emelhető, de csak önköltségesen a felső tagozatban A tantárgyak magyar megfelelői: minden nyomtatványban ugyanaz legyen!!!

7 Kerettanterv szlovák iskolák
összehasonlítás: Anyanyelvi órák száma: 31!!! AJ: 1-gyel több VV: 2-vel több az alsó tag.ban Választott órák száma: 8 (2-vel több) Kevesebb óraszám: 1.évfolyam – 22 (nekünk +1) 2.évfolyam – 23 (nekünk +2) 3.évfolyam – 25 (nekünk +2) 4.évfolyam – 26 (nekünk +1)

8 Kerettanterv szlovák iskolák
VESZÉLY!!! 3 féle RUP létezik: magyar iskola, szlovák iskola, kisebbség nyelvének oktatása

9 SZLOVÁK NYELV ÉS SZLOVÁK IRODALOM
Charakteristika predmetu – nem változott Ciele predmetu - Egy pontban van változás: Zabezpečiť jednojazyčný charakter vyučovania nastáva len v 3.-4. ročníku. Obsah vzdelávania Az eddigiekben általános, ömlesztett szöveget táblázatba foglalták, évfolyamokra bontották, konkrét, áttekinthető a tartalmi anyag. 6 ill. 8 részterületben taglalja a tartalmat: Rečovo-komunikačné zámery Pojmové okruhy Ústny prejav Komunikačné témy Jazykové prostriedky Vetné modely Čítanie Písomný prejav

10 SZLOVÁK NYELV ÉS SZLOVÁK IRODALOM
Obsahový štandard - változások 1.ročník 1. Rečovo-komunikačné zámery kivették a tartalomból: upozornenia, opis niekoho, želania 4. Komunikačné témy másképp nevezi meg a kommunikációs témákat, példákat ad hozzá 2. ročník 2.Pojmové okruhy Irányok - konkrét példákkal bővült Időmeghatározás – több Kivették viszont – logické vzťahy, priraďovanie 3.Ústne prejavy Kivették a darmatizációt pomocných otázok

11 SZLOVÁK NYELV ÉS SZLOVÁK IRODALOM
4.Komunikačné témy Új: Naša vlasť – mesto, dedina, bydlisko 5.Jazykové prostriedky Részletesen szétírja, fokozatosan bővülnek a fogalmak 7.Čítanie Redukálódott, kivették: Tvorba otázok, pretvorenie textu, dialógov na nepriamu reč 8.Písomný prejav Kivették: mäkké a tvrdé slabiky Delenie slov Napísaťpozdrav, blahoželanie Új tartalom: napísať s pomocou učiteľa jednoduchý opis v rozsahu 3-4 viet na základe

12 SZLOVÁK NYELV ÉS SZLOVÁK IRODALOM
3.ročník 1. Rečovo-komunikačné zámery Redukované, zjednodušené Získavanie informácií v rámci tém 2. Pojmové okruhy Kivették: logické vzťahy, vyjadrenie vzťahov hovoriaceho k deju 4. Komunikačné témy Új téma: Naša vlasť ( bydlisko aj starých rodičov) 4.ročník 2. Pojmové okruhy Részletes adatok - časové vzťahy – termíny, dátumy, jednorazové, prebiehajúce a opakované činnosti - kvalitatívne vzťahy – formy: okrúhla, oválna, - chuť – sladká, horká, príjemná, nepríjemná

13 SZLOVÁK NYELV ÉS SZLOVÁK IRODALOM
4. Komunikačné témy Új és bővített téma: Naša vlasť- poznatky o Slovenskej republike, Bratislava – hlavné mesto 6. Čítanie Csak 4.évf.-ban lép be: S pomocou učiteľa dokáže pretvárať text podľa osoby, času a čísla v 1. alebo v 3. osobe podľa vzoru, dokáže zmeniť v texte priamu reč a dialógy na nepriamu reč podľa vzoru.

14 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1.évfolyam OBSAHOVÝ ŠTANDARD - tartalom – nem változott VÝKONOVÝ ŠTANDARD - követelmény Kommunikáció, fogalmazás Betéve: A tanuló: képes megnevezni a napokat, hónapokat, évszakokat és napszakokat fel tudja sorolni a családtagok neveit és alapvető információkat tud adni önmagáról és a családjáról Olvasás 4-5 verset kell tudni (1-gyel kevesebb volt eddig) Javaslatok Konkrétan megadja a tollbamondások számát 5-6 , amelynek szóból kellene állnia

15 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
2.évfolyam tartalom Olvasás Kivéve: - szöveg stilizálásából a kicsinyítések felismerése teljesítmény Kommunikáció, fogalmazás Betéve: A tanuló: alapvető információkat tud adni önmagáról, családjáról és az iskoláról Olvasás Kivéve: A tanuló: képes a szöveg stilizálásánál a kicsinyítések felismerésére és használatára Javaslatok Konkrétan megadja a tollbamondások számát 6-7 , amelynek szóból kellene állnia Az 1. és a 2. évfolyam egy tartalmi ciklus (obsahovo spojený cyklus), ezért a megadott sztenderdeket a 2. évfolyam végére kell elsajátítania a tanulóknak.

16 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
3.évfolyam tartalom Nyelvi komunikáció Kivéve: pontosvessző, idézőjel, idézet, bevezető mondat, hasonulás Nem tanítjuk a toldalékok fajtáit (képző, jel, rag), csak toldalékként kell megnevezni. Kommunikáció és fogalmazás Betéve: - vázlat írása teljesítmény Nyelvi kommunikáció Kivéve: A tanuló: képes az idézetet megkülönböztetni a bevezető mondattól, tudja használni a pontosvesszőt és idézőjelet, tudja a hasonulást tartalmazó ismert szavak helyes kiejtését és írását Olvasástechnika Kivéve: A tanuló: használja az idézetet a szövegek dramatizációjánál Javaslatok : Konkrétan megadja a tollbamondások számát 6-9 , amelynek szóból kellene állnia és az iskolai fogalmazások számát 1-2, amely 8-12 mondatból kellene, hogy álljon.

17 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
4.évfolyam tartalom Nyelvi kommunikáció Betéve: Összetett szavak – szavak alkotása szóösszetétellel Főnév- köznév, tulajdonnév Névmások – birtokos névmás Számneved- határozott, határozatlan Határozószók Fogalmazás  Kivéve: piszkozat   Betéve: Fogalmazás tagolása- bevezetés, tárgyalás, befejezés Vázlat

18 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
teljesítmény Nyelvi kommunikáció Betéve: A tanuló: képes jellemezni a következő fogalmakat: hang, betű, szó, mondat, szöveg, képes szavakat alkotni igekötővel, képes összetett szavakat alkotni két egyszerű szóból, képes megmagyarázni ismert szólások, közmondások, népi megfigyelések és állandósult szókapcsolatok értelmét, képes a szövegből kikeresni birtokos névmásokat tudja használni a személyes és birtokos névmásokat, a személyes névmások különféle alakjait képes a szövegből kikeresni a határozott és határozatlan számneveket képes megkülönböztetni a birtokos névmást a szövegben képes jellemezni a birtokos névmást

19 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
teljesítmény Olvasástechnika Kivéve: A tanuló: - az értő olvasásnál figyeli a saját metakognitív folyamatait, - használja az idézetet a szövegek dramatizációjánál - képes egyszerű rímeket alkotni (HELYETTE csak fel kell ismernie az egyszerű rímeket a versekben)   Betéve: A tanuló: - képes a szövegből kikeresni különféle adatokat, információkat - fel tud sorolni néhány szerzőt a gyermekirodalomból – hazai és külföldi szerzőket is Javaslatok   A tanuló: - használjon szótárakat: helyesírási, szinonima, értelmező

20 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Konkrétan megadja a tollbamondások számát 6-8 , amelynek szóból kellene állnia. Megadja az iskolai fogalmazások számát 3, amely mondatból kellene, hogy álljon. Az 3. és a 4. évfolyamot egy tartalmi ciklusba (obsahovo spojený cyklus), ezért a megadott sztenderdeket a 4. évfolyam végére kell elsajátítania a tanulóknak. Megadja azoknak a szerzőknek a nevét, akiktől kellene olvasni az alsó tagozatban: Ady Endre Arany János Barak László Bálint Ágnes Benedek Elek Berg Judit Békés Pál Csukás István Dénes György Fekete István Gyárfás Endre Gyurkovics Tibor Janikovszky Éva Jókai Mór József Attila Karinthy Frigyes Kányádi Sándor Kästner, Erich Krúdy Gyula Kulcsár Ferenc Lackfi János La Fontaine Lászlóffy Aladár Lázár Ervin Lofting, Hugh Molnár Ferenc Móra Ferenc N. Tóth Anikó Petőfi Sándor Ransome, Arthur Rowling, Joanne, Kathleen szlovák és magyar népi mondák szlovák és magyar népmesék Szabó Lőrinc Zelk Zoltán Zs. Nagy Lajos Tóth Elemér Varró Dániel Weöres Sándor

21 ANGOL NYELV Nem változtak meg sem a témakörök sem a kompetenciák.
Változás: Szétbontották, mit kell tudnia a 3.évfolyamos és a 4.évfolyamos tanulónak,ha fellép a következő évfolyamba. 4.évfolyamban eggyel csökkent a heti óraszám.

22 MATEMATIKA Tartalmi változás elenyésző: a címszavakban lerövidítették a lényeget Változás: 1. osztály - geometria:  leírja milyen térbeli és síkbeli alakzatokat kell megtanulni bevezeti a régmúltban használt hosszmértékeket: hüvelyk, láb, rőf,... megjelenik a labirintusok, útvesztők kifejezés rajzolás és szerkesztés a négyzethálóban tájékozódás a négyzethálóban (fel, le, balra, jobbra) a tengelyes szimmetria bevezetése (elsőben!!!!) új a hármas csoportosítás is (azelőtt csak kettős volt) Az óra - az idő: már elsőben foglalkoznak vele. Táblázat-sor-oszlop. 2. osztály: bűvös négyzet, sudoku fizető eszközök: euró, cent - adott összeg kifizetése többféleképpen korhoz mért feladatok a "pénzügyi műveltség" elsajátításához időmérés-óra-perc (fél, 3/4, negyed)

23 MATEMATIKA 3. osztály: az osztást, szorzás bevezetése a 20-as számkör helyett  a 100-as számkörben történik az idő tovább bővül a másodpeccel és az átváltásokkal a táblázattal és grafikonokkal való munka Oszlopdiagramm a pénzügyi műveltség bővítése 4. osztály: szintén bővül tovább a táblázatok, diagrammok rész, pénzügyi ismeretek Általános megállapítás: Minden évfolyamban foglalkoznak, az órával, időméréssel, a pénzügyi ismeretekkel, valamint a táblázatokkal, diagramokkal, olvasásukkal - csak egyre részletesebben. A legutolsó Pisa felmérésben kimutatott hiányosság Szlovákiában.

24 INFORMATIKA Csak 3.évfolyamban lép be.
Változott a tantárgy elnevezése! Kimaradt: - A következő mondat: „Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami...“ - programozás Újban: jelöli a 3. és 4. évfolyamot! Nem osztja fel évfolyamonként a témaköröket, csak meghatározza, hogy 4.évfolyam végére mit kell elsajátítania a tanulónak. Összehasonlítva az egyes témaköröket: átrendezésre került sor.

25 KÖRNYEZETISMERET Feloszlik 2 részre: természetismereti és honismereti rész. Hangsúlyozott: a megfigyelés, a kísérlet, saját maguk vonjanak le következtetések megfogalmazása, segítségnyújtás az információkeresésben. természetismereti rész 1.évfolyam: növények állatok ember élettelen természet 2.évfolyam: növények csíráztatása, ültetése háziállatok és kicsinyeik, állattartás, állattenyésztés ember: az emberi test, csontváz, izmok működése élettelen természet, víz, föld, levegő honismereti rész 1.évfolyam: iskola osztály a hét napjai, napszakok család, a ház, lakás, ahol élek, lakom 2.évfolyam: naptár, hónapok, évszakok Szlovákia szimbólumai közlekedési eszközök foglalkozások ünnepek segítséghívás: tűzoltók, mentők, rendőrség

26 TERMÉSZETISMERET TARTALOM 3.évfolyam növények,fák, bokrok
növények megismerése részletesen haszonnövények: cukorrépa, burgonya gombák: ehetők, mérgezők gyógynövények állatok: halak, madarak, hüllők, kétéltűek, emlősök (néhány állatról részletesen is tanulnak) ember: táplálkozás, emésztés, a víz jelentősége a szervezet számára, kiválasztás élettelen természet: levegő, hőmérséklet, a víz körforgása

27 TERMÉSZETISMERET TARTALOM 4.évfolyam
csoportosulások: erdei állatok és növények, tápláléklánc, növények és állatok a réteken, a vízpartokon ember: légzés, fertőzések, szív, vérkeringés, szaporodás élettelen természet: gravitáció, mágnesesség, lejtő, emelő, fogaskerék, kísérletek, naprendszer: Föld, Hold, bolygók

28 HONISMERET Bizonyos témakörök átkerülnek a környezetismeret tananyagába. A honismeret órák száma változatlanul 3 (1+2) 3.évfolyamtól. 1.,2.évf.- környezetismeret – iskola és lakhely megismerése, erre épül tovább a tanyanyag tartalma 3.évfolyam TARTALOM lakóhelyem, városom – falum, helyismeret, iskolai környezet égtájak, tájékozódás út az iskolába, biztonságos közlekedés évszakok jellemzői – a környezetünk, időjárás változása elődeink, helyi lakosság, híres szülöttek, helyi mondák, szokások műemlékek a lakóhelyünkön évszakokhoz kapcsolódó ünnepek térkép, tervrajz szabadidő hasznos eltöltése, szünidő, egészségvédelem, biztonság Időtengely – az időben való tájékozódás

29 HONISMERET 4.évfolyam TARTALOM
Szlovákia térképe, jelek és színek a térképen Meghatározza a hegyek (Tatry, Nízke Tatry, Pieniny, Malá Fatra, Veľká Fatra, Poľana, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Slovenské Rudohorie), alföldek , folyók (Vág, Duna, Garam, Dunajec), barlangok (Demänovské jaskyne, Domica ) közül melyeket kell ismerniük Erdők fajtái, TANAP Unesco – meghatározza, mit kell ismerni a listáról (Bardejov, Vlkolínec, Banská Štiavnica s okolím, Spišský hrad a okolie, jaskyne Slovenského krasu, bukové lesy Východných Karpát, Levoča, drevené kostolíky ) Pozsony, Kassa, Nagyszombat Meghatározza, mely várakat kell ismerni (Pozsony, Dévény, Trencsén, Bajmóc, Nyitra, Zsolna, Kiszuca, Sztrecsno, Túrócszentmárton, Árva, Besztercebánya, Zólyom, Szepes, Poprád, Eperjes) Történelmi ismeretek: Cirill és Metód, Szvatopluk, tatárok és törökök, Mária Terézia, Ľudovít Štúr, 1.világháború, M.R.Štefánik, T.G.Masaryk, 2. világháború, önálló Szlovákia, Szlovákia szimbólumai

30 ETIKAI NEVELÉS A bevezetés és a tantárgy jellemzése rövidítve és átfogalmazva jelenik meg, lényegi különbség nincs. A célok nincsenek külön feltüntetve az egyes évfolyamok témaköreinél. TARTALOM (obsahový št.): - címszavakban, kulcsszavakban adott az évfolyamok témakörében KÖVETELMÉNY (výkonový št.): rövid és tömör megfogalmazás nem választja szét a társadalmi – érzelmi (socio-afektívny) és az akarati követelmények (konatívny) részeket A témakörök évfolyamonként változatlanok.

31 MUNKÁRA NEVELÉS Óraszám módosult: 1+2 (3.és 4.évfolyam)
3. évfolyam TARTALOM Az ember és a munka Technikai anyagok alkotó felhasználása Szerkesztés alapjai Étkezés, az ételek elkészítése Népi hagyományok és mesterségek 4. évfolyam TARTALOM – (Változás a témakörök sorrendjében , ill. új témakör)   Régi ISCED témaköreiből: Környezetvédelem – kimaradt  Új ISCED témakörei: Az ember és a munka –új Technikai anyagok – módosult a megnevezés Szerkesztés alapjai: a technika a közlekedésben - 3. évf. került át. Étkezés, az ételek elkészítése – témakörben változás, újak teríték ünnepi alkalomra ünnepi menüsor összeállítása megfelelő ételek a kirándulásra, strandra egyszerű vendéglátás elkészítése

32 KÉPZőMŰVÉSZETI NEVELÉS
Évfolyamonként ismétlődő és bővülő témakörök: Képzőművészet kifejező eszközei Képzelet fejlesztése és szinesztetikus kihatások az ember képzelő erejére - új,ill. módosult A modern képzőművészet ösztönző ereje Művészettörténet ösztönző ereje a festészetre Iskola a galériában – sorrendben változás, előbbre került Építészet ösztönző ereje – új Fényképek ösztönző ereje- új Film és a video ösztönző ereje Dizájn – formatervezés, mesterségek ösztönző ereje A világ megismerésének ösztönző ereje- új  2. évfolyamtól + Elektonikus média

33 ZENEI NEVELÉS A célok nincsenek tagolva kognitív-, szocioafektív- és pszihomotorikus területekre. Nem hangsúlyozza olyannyira a szlovák népi dalokat, általános zenei műveltség megszerzésére helyezi a hangsúlyt. Csak szerkezetileg más, lényegileg ugyanaz. 1.évfolyam: nincs meghatározva a megtanulandó dalmennyiség egyik évf.sem 2.évfolyam: Orff hangszereket részletesebb szétírása 3.évfolyam: nem hangsúlyozza a szlovák népi dalokat, csak népi dalokat említ Orff hangszerek + saját készítésű hangszerek a szlovák és világi zene kultúrája 4. évfolyam: a vezénylés alapjai megjelenik a szimfonikus- és kamarazenekar

34 TESTNEVELÉS Témakörök:
1. základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti 2. manipulačné, pohybové prípravné športové hry 3. kreatívne a estetické pohybové činnosti (megváltozott) 4. Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti Tartalom 3.témakör kiegészítve: - tánc (népi és modern tánc), tánclépések és táncmotívumok 4. témakör kiegészítve: kompenzációs gyakorlatok tárgyakkal való egyensúlyozás zsonglőrködés, tárgyak áthelyezése) Teljesítmény a tanult tánclépések megnevezése ritmus gyakorlatok bemutatása 5.témakör kiegészítve: a természetben végzett mozgástevékenység során előforduló természetvédelmi alapelvek ismerete

35 TILTAKOZÁS levél: Juraj Draxler, iskolaügyi miniszternek másolat: doc
TILTAKOZÁS levél: Juraj Draxler, iskolaügyi miniszternek másolat: doc.PaedDr.Viliam Kratochvíl, Phd., Állami Pedagógiai Intézet igazgatójának 1.Választható órák számának csökkenése (ISCED1,2) VJS – 50 volt, 20,7% 27 lett, 11,1% VJM – 29 volt, 11,1% 13 lett, 5% 2.Kerettanterv – RUP javaslat: variánsok, a választás lehetősége 3.Összes óraszám az iskolákban (ISCED1,2) VJS – 242 VJM : 7,3 %-kal több 9 tanév alatt 720 óra, átszámítva fél évnek felel meg 4.Anyanyelvi órák száma – domináns legyen a magyar iskolákban is! VJS = 31 VJM = anyanyelvhez való jog – tananyagtartalom 67%-kal kev.

36 TILTAKOZÁS 5.Javaslat: SJSL órák számának csökkentése, főleg 1.2.évf.-ban AJ órák számának csökkentése 3.évf.-ban 2-re Anyanyelvi órák számának emelése 21-ről 26-ra az alsó tagozatban 6.Az iskola arculatának kialakítására kevés a válaszható órák száma. 7.Felső tagozatot érinti : 2.idegen nyelv bevezetésének lehetőségétől fosztottak meg. 8. Felső tagozatot érinti: technika – műszaki nevelés Nincsenek biztosítva az iskolákban az ehhez szükséges tárgyi feltételek. legyen lehetőség választani: technika, egyéb tantárgy vagy 2.idegen nyelv – hármas választási lehetőség 9.Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók - Kevesebb a lehetőség a differenciálásra, a szükséges tantárgyak erősítésére.

37 MIUTÁN MEGMÁSZTUNK EGY HEGYET, RÁJÖVÜNK, HOGY MÉG SZÁMTALAN HEGY VÁR RÁNK. Nelson Mandela

38 MI A MEGOLDÁS? Javaslatok…


Letölteni ppt "Változások az állami oktatási programokban ISCED 1"

Hasonló előadás


Google Hirdetések