Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségfilozófiák minőség összetevők

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségfilozófiák minőség összetevők"— Előadás másolata:

1 Minőségfilozófiák minőség összetevők
Jót, jól, jókor, elfogadható áron

2 A minőség A dolgok lényegét jelentő tulajdonságok összessége, azaz a termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik kifejezett vagy elvárható igények kielégítésére. A termékminőség a műszaki előírások által célul kitűzött tulajdonságok és a vevői elvárások összessége.

3 A vevői elvárások, igények a vevői csoportoktól függetlenül lehetnek:
1. kimondatlan igények: ezek az alapvető elvárások, annyira természetesek, hogy nem is kell beszélni róluk, a termékeknek mindig meg kell felelniük ezeknek az elvárásoknak, ellenkező esetben a vevő elégedetlen. 2. kimondott igények: a vevő speciális igényét jelentik, a választási folyamatban jelentős szerepük van. 3. a vevő lappangó (latens) elvárásai: azokról az extrákról van szó, melyeket a vevő örömmel fogad, de melyeket nem fogalmazott meg, mert nem is tudott róluk. A vevő valóságos, de nem nyilvánvaló igényéről van szó.

4 A vevői igények és az elégedettség vizsgálatának mátrixa:
Minden rendben van Marketing munka kell, vagy le kell állni a termeléssel Nem a mi vevőnk Változtatni kell a terméken A vevő nem igényli a terméket A termék kielégíti a vevő igényeit A vevő igényli a terméket A termék nem elégíti ki a vevő igényét

5 Minőségi szintek MEGFELELÉS
a kötelező előírásoknak (szabványoknak), a használatra alkalmasságnak, a vevő nyilvánvaló igényeinek, a vevő látens igényeinek.

6 Minőségirányzatok Minőségfilozófiák
amerikai modell japán modell európai modell

7 Amerikai iskola történelmi háttere
kulturális háttér inhomogén egyéni szabadság egyéni siker betelepülők gyors meggazdagodás vágya amerikai álom

8 Következmény az egyének és helyi közösségek szabadságát mindaddig nem korlátozza, amíg az mások érdekét közvetlenül nem sérti. sokszor erőszakos, de mindig nagyon kitartó egyén egyéni siker, önmegvalósítás, karrier

9 Az amerikai vállalatok
erős menedzsment környezet, jól képzett, erősen motivált, elkötelezett sikeres menedzserréteg, szakértők, magas munkakultúrával rendelkező szakmunkások támogatása, kemény eszközök, nagy önbizalom a vállalat vezetésben.

10 Az amerikai vállalatok
japán kihívás az amerikai menedzsmentben a minőség középpontba állítása a teljes körű minőségirányítás (TQM) bevezetése

11 Az amerikai vállalatok
Felhatalmazás elve a felelősségek és döntési jogok a lehető legalacsonyabb szintre történő delegálása. (Ez jól megfelel a szabadelvű, individualista, sikerorientált, praktikus és anyagias amerikai közfelfogásnak.)

12 A japán modell történelmi háttere
hosszú békeidőszak konfuciánus, taoista és buddhista kulturális gyökerek kollektív stratégiákat igénylő természeti körülmények XX. században Japán, mint gazdasági és katonai nagyhatalom, nyersanyaghiány a II. világháborúban elszenvedett totális vereség

13 A japán modell társadalmi háttere
a vezetett közösség iránti felelősség vezető értékek: az egyensúly, az igazságosság, a stabilitás az egyénnek az általa választott területen értelmezett állandó tökéletesedése a kicsinyes önzéstől magunkat távol tartva élni közös kultúrán és a hagyományon alapuló szolidaritás és „elintézési módok” gyors alkalmazkodóképesség technikai téren

14 Japán Az Egyesült Államok támogatási programja Japánban
termelésirányítási és minőségügyi technikák oktatása a „japánosított” ismeretek terjesztése tömegméretekben, állami támogatással folyt versenyképesség növelése hazafias ügy

15 Versenyképesség japán értelmezése
olcsóság (tömegtermelés, az alacsony bérek és a magas munkaintenzitás) a minőség a vásárló döntésének elsődleges kritériuma egyszerű statisztikai- és problémamegoldó módszerek terjedése műhely szinten a minőségi körökben minden szinten alkalmazzák a módszereket

16 Egyéni motiváció a tanulásban
közösséghez való tartozás büszkesége, a vállalt kötelesség japán értelmezése, a biztos munkahely a jövőbeni eredmény igazságos elosztásával kapcsolatos biztonságérzete a hagyományok ereje

17 A minőség fogalom történelmi háttere Európában
közös háttér a görög és római kultúra, a zsidó vallás talaján kifejlődött kereszténység (Isten előtti egyenlőség ) a Biblia nem tartalmaz konkrét előírásokat a vezetők és vezetettek viszonyára és a társadalmi törvényekre. az egyének számára jobbára példákat, okfejtéseket, viselkedésmintákat, ideálokat ad gondolkodás egyik fő vonulata a mindennapi életet szabályozó törvények és szabályok alkotása és betartatása A korai középkorban történik a keresztény eszme gyakorlatba való átültetésé Kísérlet Európa stabilizálására és eszmei egyesítésére.

18 A minőség fogalom történelmi háttere Európában
Az ipar legrégebbi gyökere a középkori céh A céhek szabályzatai a mai kereskedelmi, technológiai, minőségügyi technikák előfutárai Szakmánként és területenként létrehozott közmegegyezésen és tapasztalaton alapuló, írásba foglalt és a hatalom által legitimált szabályrendszer, melynek követése kötelező, ellenőrzött és szankcionálható. A gyáriparban is érvényesültek egyes céhes hagyományok. A műhelyrendszer, és a szaktudás szerinti rétegződés: mesterek, segédek, inasok stb.

19 A minőség fogalom történelmi háttere Európában
A francia felvilágosodás: - Enciklopédia - a közigazgatás megszervezése - mértékegységek szabványosítása - az igazságos és ésszerű társadalmi berendezkedés tudományos és jogalkotási úton történő megalapozásába. Az európai integráció: - a szabványok és minőség-követelmények egységesítésére - közös fogalmak - közös koncepció

20 Amerikai modell felülről, a felső vezetésből kiindulva alakítja ki stratégiáját, a topmenedzsment minőségszemlélete erős, a vállalati innováció teljes körű, TQM: a szervezet olyan irányítási koncepciója, amelynek középpontjában a minőség áll, hosszú távon a vevő megelégedettsége révén akar sikert elérni. A TQM 3 alapeleme: a vevőközpontúság, a folyamatos teljesítmény-javítás, a dolgozók széles körű bevonása.

21 Japán modell minőségkörök, szervezettség, elkötelezettség,
innovatív képesség, közösségi munkavégzés, tömeges alulról építkezés, teljeskörűség TQC

22 Japán modell hibafeltáró és elemző módszerek, ellenőrző kártyák használata, számítógépes folyamatirányítás, a minőségtervezés és a minőségbiztosítás tudatos elkülönítése, teljeskörűség és rendszerszemlélet, a minőségadatok, a minőségrendszer újszerű felülvizsgálati, értékelési módszerének, a minőségaudit önálló területének, az ISO-rendszer szabványokhoz kapcsolódó független tanúsítás módszerének kialakítása és alkalmazása

23 Az európai minőségmodell
a japán és amerikai iskoláktól átveszi a totális elemet, a súlypontot áthelyezi a minőségbiztosításra. a középpontjában a rendszer szabályozottsági optimumának elérése áll meghatározott rendszerességgel és pontossággal bíró méréstechnikai háttér megteremtése áll

24 Minőségkomponensek Az ötlet minősége Funkcionális minőség
Konstrukciós minőség Megjelenési minőség Kivitelezési minőség Használati minőség Információs minőség

25 Minőségkomponensek Az ötlet minősége: az ötlet újdonságának, kreativitásának és eredetiségének a színvonala. Funkcionális minőség: a funkciók meghatározásának, a funkcionális követelmények megfogalmazásának színvonala. Konstrukciós minőség: a funkcionális követelményeknek megfelelő konstrukciós megoldások színvonala.

26 Minőségkomponensek Megjelenési minőség: a termék formájának, esztétikai jellemzőinek, attraktivitásának színvonala. Kivitelezési minőség: az előírt minőségi, biztonsági követelmények megvalósulásának szintje a gyártási folyamatban. Használati minőség: a használat során a termék megbízhatósága, javíthatósága ártalmatlansága, újrahasznosíthatósága. Információs minőség: a használati információk és a mellékelt dokumentációk színvonala.

27 Minőséghurok a termelési folyamat különböző szakaszainak hozzájárulását jelenti a minőséghez
marketing, piackutatás, tervezés-gyártmányfejlesztés, anyagbeszerzés, folyamattervezés és fejlesztés, gyártás,

28 Minőséghurok a termelési folyamat különböző szakaszainak hozzájárulását jelenti a minőséghez
ellenőrzés és vizsgálat, csomagolás, tárolás, értékesítés és elosztás, műszaki szolgáltatás és karbantartás, hulladék-elhelyezés

29 A minőség meghatározása Számszerűsíthető jellemzők
anyagiak technológiaiak funkcionálisak megbízhatósági szempontot érvényesítők élettartamra vonatkozóak biztonságtechnikaiak geometriaiak

30 Anyagiak: vegyi összetétel, fizikai jellemzők
Anyagi jellemzők (állapotjelzők) és mérésük: az SI rendszerben tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat, a hőmérséklet és nyomás egységei és mérése.

31 Technológiaiak hőkezelési, hegesztési, megmunkálási,
felületvédelmi előírások

32 Funkcionálisak pontosság, teljesítmény, sebesség, fogyasztás, hatásfok

33 Megbízhatósági szempontot érvényesítők
- jótállás (szerződésben vállalt kötelezettség, garancia) - szavatosság (6 hónapon belül felismert hiba már a vásárlás időpontjában megvolt) A kötelezett (eladó) helytállását jelenti arra nézve, hogy a termék vagy a szolgáltatás megfelel a törvényi, illetőleg a szerződéses követelményeknek. Mindkettőnél ugyanazokat az igényeket lehet érvényesíteni, az eltérés a kettő között a helytállási kötelezettség időtartamánál és a bizonyítási kötelezettségnél mutatkozik meg.

34 Élettartamra vonatkozóak
Bizonyos környezeti tényezők hátrányosan befolyásolják a termékek élettartamát, ilyenek a só, homok, hó, nedvesség, vegyi anyagok stb. Kommersz termékek élettartama azonban nem éri el a lehetséges határokat, mert a fejlesztésük során alkalmazott technológia során nem ügyelnek a lehetőségek teljes kihasználásra.

35 Biztonságtechnikaiak MSZ EN 1176-1:1999: Játszótéri eszközök
Biztonságtechnikaiak MSZ EN :1999: Játszótéri eszközök. Általános biztonságtechnikai követelmények és vizsgálati módszerek Ütéscsillapító talajok Esési tér Beszorulási veszélyek Fejbeszorulási helyek Nyakbeszorulási helyek Ruházat beszorulási helyek Ujj beszorulási helyek Összenyomó és nyíróhelyek Körülfogás követelményei Minőség (hegyes, kemény, éles szélű részek, kiálló csavarok, szálkák) Alapozások (stabilitás)

36 Geometriaiak: méretek, tűrések
Az építési méretpontosság biztosításának követelményei a tervezett geometriai paraméterek tűrési értékei meghatározásával történik. A tűrési értékek előírása tűrési specifikációban történik. „A tűrési specifikáció (a tűrés részletes leírása) az adott paraméter tartományát meghatározó kifejezések és azok jeleinek összessége.” A minőségi követelmények előírása lehet: - minőségi osztályzástól független, - minőségi osztályzástól függő. Építő- és szerelőipari szerkezetetek esetén a követelményeket előírhatják a rájuk vonatkozó ágazati szabványok (építési, szerelési előírások) ill. külön leírások. A tűrésekkel és előírt követelményekkel kapcsolatban az MSZ ISO :1993 szabvány adja meg.

37 A minőség meghatározása Nem számszerűsíthető mutatók
Az esztétikai követelmények, a szerelési előírások, a funkciók, a használati előírások, a karbantartási előírások, a javítási előírások és az üzembe helyezési előírások.

38 Esztétikai követelmények
Magaslesek tájba illesztésének követelményei

39 Szerelési előírások Szerelés
Az a technológiai eljárás, amelynek során a gyártmány egyes részeit, alkatrészeit, részegységeit, a meghatározott szilárdsági és pontossági előírások, valamint egyéb műszaki előírások betartásával - további egységekké, illetve gyártmánnyá egyesítik. Szereléstechnológiai dokumentáció Szerelés jellege szerinti utasítások, bizonylatok, tervek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek.

40 Funkciók gazdasági funkciók (közgazdasági megfelelés, ár),
A termékfunkciók különböző ismérvek alapján csoportosíthatók. Meghatározó ismérv lehet az emberi motivációk rendszere. gazdasági funkciók (közgazdasági megfelelés, ár), technikai funkciók (működés), pszichológiai funkciók (érzelmi hatás keltés), szociológiai funkciók (társadalmi jelentés), dokumentációs funkciók (a termék vall a koráról), ökológiai funkciók (a környezettel való harmónia). Igény → funkció → funkcióhordozó Funkció/költség = értékesség

41 Használati előírások Használati utasítások
Hatalmas matrica, fűnyírón: "Vigyázat, ha a motor megy, a karok forognak" A Coca Cola üveg alján: "Itt nem nyitható" Egy cseh cumisüvegen: "Ha a gyerek befejezte a szopást, töltse tele forró vízzel és sikálja ki egy kefével" Egy festékpermetező flakonon: "Ne permetezze az arcára" Fürdőkád tisztítószeren: "A legjobb eredményért kezdje tiszta fürdőkáddal." Öngyújtón: "Vigyázat! Tartalma gyúlékony!" Egy doboz szögön: "Vigyázat! Ne nyelje le a szögeket. Irritálhatják a szervezetet."

42 Használati előírások Fogamzásgátló tabletta dobozán: Vedd a kezedbe egyik dobozt. Észreveszed, hogy két különböző oldala van. A pirulák az átlátszó műanyag oldalon vannak. Narancslén: "100% tiszta természetes narancsból nyomott lé, koncentrátumból" Szerencsejáték szabályok egy cukorkán: "Vásárlás nem szükséges. Részletek a csomagolópapír belsején." Vegyi tisztítószeren: "Használható háziállatok körül. NE permetezze egyenesen a háziállatokra." Köhögés elleni csecsemőgyógyszeren: "Vigyázat, álmosságot okozhat. Használat után ne irányítson gépjárművet vagy nehéz gépeket." Sószórón: "Vigyazat, magas nátriumtartalom." Számítógép dobozon: "Probléma eseten látogassa meg a Gyerekkocsin: "Vegye ki a gyereket mielőtt öszehajtaná"

43 Karbantartási előírások
„Fujifilm az általa értékesített kidolgozó berendezésekhez, azok műszaki állapotának optimális megőrzése érdekében, karbantartási utasítást biztosít vevői számára A közzétett karbantartási előírások betartása az üzemeltető kötelezettsége és felelőssége. A karbantartási előírástól való eltérés esetén a Fujifilm a berendezésre, szervíz-munkára és a beépített alkatrészekre garanciát nem vállal.”

44 Javítási előírások (székszervíz)
„A javítás lépései: 1. Kollégánk megvizsgálják a javításra behozott széket, megállapítja a hibát. 2. A felmérés alapján árajánlatot ad a javításra vonatkozóan. 3. Elkezdi  a székek javítását, elvégzi a szükséges mértékű szétszerelést. 4. Amennyiben a szerelés során egyéb rejtett hibát tár fel, egyeztet a javítás módját és költségét illetően. 5. Javítás után történik a szék összeszerelése, átadása. 6. Részletes elszámolás, számla készítése. Javítási költség: 600 Ft + 20 % áfa/szék + a felhasznált székalkatrészek költsége. Természetesen vannak olyan esetek, amikor a felmérés, javítás során derül ki, hogy a szék a azonnal nem javítható. Ilyenkor a várható javítási határidőről tájékoztatjuk.”

45 Üzembe helyezési előírások
Gázkészülék külső-belső tömörség ellenőrzése A teljes és csökkentett terhelés ellenőrzése a gépkönyvben megtalálható adatokhoz szükség szerint beállítása Különféle biztonsági elemek és érzékelők tesztelése ( vízoldali nyomáshatároló biztonsági szelep, égéstermék visszaáramlás érzékelő és vízoldali hőmérséklet korlátozó) A tágulási vizek szabad és előírás szerinti elvezetésének ellenőrzése A hőfokszabályozó működésének ellenőrzése és szükség szerinti beállítása Az üzemeltető kioktatása, dokumentálása Üzembe helyezési szelvény kiállítása és megrendelővel igazoltatása Jótállásai jegy kitöltése, érvényesítése, megrendelővel történő igazoltatása és megrendelőnek történő átadása A munkahelyről a göngyöleget az objektum kijelölt gyűjtőhelyére kell szállítani

46 A minőség ára, költségei
a megelőzés költségei (beruházási és oktatási költségek) az értékelési költségek (a folyamatos ellenőrzésnek és felügyeletnek a költségei) a belső sikertelenségek (feldolgozás, tervezés és termelés a selejtjei, beleértve a hulladékokat is) a külső sikertelenség (ha a fogyasztó találja meg a selejtet) az elmaradt értékesítések miatti kiesés (ez a „legdrágább” költség, hiszen a vevő rossz tapasztalata a cég egészének megítélését rontja, további sikertelenségekhez vezethet).

47 A minőség ára, költségei Legkisebb költség:
Megelőzési költség Folyamatos minőségjavítás Állandó minőség garantálás ↓↓ MÁRKANÉV (vevői elégedettség, gyártó erősödő piaci pozíciója)

48 A hibamegelőzés és a hibajavítás költségei
A hibamegelőzés költsége a tervezés fázisában a legmagasabb, a gyártás során csökken, és az üzemeltetés során a legkisebb. A hibajavítás költsége a tervezés fázisában minimális, a gyártás során növekszik és az üzemeltetés idején a legmagasabb (az üzemeltetési idő növekedésével együtt növekszik. (feladat: készítsen ábrát!)

49 A vevők minőségképének elemei
Márkanév + ár + megjelenés Belső tényezők: Személyiség, kulturális háttér, neveltetés, tapasztalat, végzettség, stb. Külső tényezők: Ár és reklám


Letölteni ppt "Minőségfilozófiák minőség összetevők"

Hasonló előadás


Google Hirdetések