Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F ELSŐOKTATÁSI SZAKMAI GYAKORLATOK MEGÚJULÓ SZABÁLYOZÁSA D R K ÓRÓDI M ÁRTA O KTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES 2014. SZEPTEMBER 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F ELSŐOKTATÁSI SZAKMAI GYAKORLATOK MEGÚJULÓ SZABÁLYOZÁSA D R K ÓRÓDI M ÁRTA O KTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES 2014. SZEPTEMBER 3."— Előadás másolata:

1 F ELSŐOKTATÁSI SZAKMAI GYAKORLATOK MEGÚJULÓ SZABÁLYOZÁSA D R K ÓRÓDI M ÁRTA O KTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES 2014. SZEPTEMBER 3.

2 2014. 11. 21. A FELSŐOKTATÁS SZAKMAI KÉPZÉSEINEK MÉRFÖLDKÖVEI H AGYOMÁNYOS FŐISKOLAI KÉPZÉS 2005- IG AIFSZ 2006- TÓL TÖBBSZINTŰ „ BOLOGNAI ” FELSŐOKTATÁSI RENDSZER, ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS 2008- TÓL FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (FSZ) (OKJ) 2013- TÓL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2015. FEBRUÁRTÓL A FOKSZ SZAKMAI GYAKORLATA ÚJ RENDSZERBEN 2015. SZEPTEMBERTŐL AZ ALAPKÉPZÉS GYAKORLATA ÚJ RENDSZERBEN ( GYAKORLATIGÉNYES SZAKOKON )

3 2014. 11. 21. A FELSŐOKTATÁSI SZAKMAI GYAKORLAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE A NEMZETI FELSŐOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCIV. TÖRVÉNY, FŐKÉNT A 44.§ (N FTV.) – G YAKORLATIGÉNYES SZAKOK 230/2012. (VIII.28.) K ORM. R ENDELET A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRŐL ÉS A FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI GYAKORLAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL 14-18. § – M INDEN FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKON EGY FÉLÉV EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT ( TELJESIDEJŰ / RÉSZIDEJŰ KÉPZÉS )

4 Kereskedelem és Marketing Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás K ÖZGAZDÁSZ KÉPZÉSEK Műszaki menedzser ø M ŰSZAKI KÉPZÉS Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök A GRÁR KÉPZÉSEK A LAPKÉPZÉSEK (BA / BS C ) J ELENLEGI KÉPZÉSEK

5 Kereskedelem szakirány Kereskedelmi logisztika szakirány Marketingkommunikáció szakirány K ERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány N EMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Turizmus szakirány Vendéglátás szakirány T URIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Államháztartási szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány P ÉNZÜGY - ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS F ELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK (FOKSZ) J ELENLEGI KÉPZÉSEK

6 Ú J SZAKMAI GYAKORLATI RENDSZER J OGSZABÁLYI KERET S ZAKINDÍTÁS CSAK A SZAKMAI KAMARA TÁMOGATÓ VÉLEMÉNYÉVEL ENGEDÉLYEZHETŐ E GYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ( FŐISKOLA - GYAKORLÓHELY ) A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN CSAK OLYAN SZAKMAI GYAKORLÓHELLYEL KÖTHETŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELYET AZ ORSZÁGOS GAZDASÁGI KAMARA FELSŐOKTATÁSI GYAKORLÓHELYI JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ SZERVEZETKÉNT NYILVÁNTARTÁSBA VETT B EJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK : OH H ALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS ( GYAKORLÓHELY – HALLGATÓ )

7 Ú J SZAKMAI GYAKORLATI RENDSZER A SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA : A SZAKKÉPZETTSÉGNEK MEGFELELŐ MUNKAHELYEN, MUNKAKÖRBEN AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA, A SZAKMA GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUNKAVÁLLALÓI KOMPETENCIÁK MUNKAFOLYAMATOKBAN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE, AZ ANYAG - ESZKÖZ - TECHNOLÓGIA ISMERETEK ÉS GYAKORLATI JÁRTASSÁGOK, VALAMINT A MUNKAFOLYAMATOKBAN A SZEMÉLYI KAPCSOLATOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS, FELADATMEGOLDÁSOKBAN AZ ÉRTÉKELŐ, ÖNÉRTÉKELŐ MAGATARTÁS, AZ INNOVÁCIÓS KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE. A SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY, VAGY AZ INTÉZMÉNY ÉS A SZAKMAI GYAKORLÓHELY ÁLTAL KÖZÖSEN MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG, A KKK- BAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMNAK, ILLETVE A SZAK TANTERVÉNEK MEGFELELŐEN TERVEZNEK, SZERVEZNEK ÉS ÉRTÉKELNEK.

8 E GYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TARTALMA – I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTŐ FELEK ADATAI ÉS AZONOSÍTÓI, KÉPVISELŐI AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYÁT, CÉLJÁT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJÁT, A SZAKMAI GYAKORLAT KERETEIT, KÜLÖNÖSEN : ‐ A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNÉT, IDŐTARTAMÁT ( KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJÁT ), ESETLEGES SZAKASZAIT, AZOK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJÁT, ‐ A SZAKMAI GYAKORLÓHELYEN A SZAKMAI GYAKORLATON RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZAKONKÉNT, FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSENKÉNT, MUNKARENDENKÉNT MEGHATÁROZOTT LÉTSZÁMÁT, ‐ A HALLGATÓK N FTV. 44. § (3) BEKEZDÉS A ) PONTJA SZERINT MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAZÁSÁT, ILLETVE ANNAK HIÁNYÁT, ‐ A SZAKMAI GYAKORLAT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELELŐSÉT ÉS A SZAKMAI GYAKORLATOT BIZTOSÍTÓ GYAKORLÓHELY SZAKMAI FELELŐSÉT ; AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMÁT ( HATÁROZOTT IDEJŰ VAGY HATÁROZATLAN ); AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEIT, BELEÉRTVE AZT IS, HA A SZAKMAI GYAKORLÓHELYET AZ ORSZÁGOS GAZDASÁGI KAMARA TÖRLI A NYILVÁNTARTÁSÁBÓL.

9 E GYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TARTALMA - II. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖTELEZETTSÉGEIT ÉS JOGAIT, KÜLÖNÖSEN : ‐ FELELŐSSÉGÉT A HALLGATÓK TELJES KÉPZÉSÉÉRT, ANNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ SZAKMAI GYAKORLATÉRT, ‐ A SZAKMAI GYAKORLAT MEGSZERVEZÉSÉT A SZAKMAI GYAKORLÓHELLYEL, ‐ A SZAKMAI GYAKORLATHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK SZAKMAI GYAKORLÓHELY SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ MEGKÜLDÉSÉT, ‐ A SZAKMAI KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK KOMPLEX FEJLESZTÉSI FOLYAMATÁBAN A SZAKMAI GYAKORLÓHELY ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN A GYAKORLATI KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSÉT ; A SZAKMAI GYAKORLATOT BIZTOSÍTÓ SZAKMAI GYAKORLÓHELY KÖTELEZETTSÉGEIT ÉS JOGAIT, KÜLÖNÖSEN : ‐ A HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS HALLGATÓVAL TÖRTÉNŐ MEGKÖTÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGÉT, ‐ A HALLGATÓ TANULMÁNYAINAK MEGFELELŐ SZAKTERÜLETEN TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁST, ‐ A SZAKMAI GYAKORLAT FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HELY, ESZKÖZ, VÉDŐFELSZERELÉS BIZTOSÍTÁSÁT, ‐ A HALLGATÓK N FTV. 44. § (3) BEKEZDÉS A ) PONTJA SZERINTI DÍJAZÁSÁT, ‐ A HALLGATÓK ELSAJÁTÍTOTT SZAKMAI TUDÁSÁNAK, KOMPETENCIÁINAK ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSÉT ;

10 H ALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS S ZAKMAI GYAKORLATRA KÖTELEZETT HALLGATÓ AZ N FTV. 44. § (1) BEKEZDÉS A ) PONTJA SZERINTI, A SZAKMAI GYAKORLÓHELLYEL KÖTÖTT HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGEZHET MUNKÁT. A SZAKMAI GYAKORLATON TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS SORÁN MUNKAVÁLLALÓN A HALLGATÓT, MUNKÁLTATÓN A SZAKMAI GYAKORLATOT BIZTOSÍTÓT, MUNKAVISZONYON A HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS ALAPJÁN LÉTREJÖTT MUNKAVISZONYT KELL ÉRTENI. A HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS ALAPJÁN MUNKÁT VÉGZŐ HALLGATÓ FOGLALKOZTATÁSA SORÁN ÉJSZAKAI MUNKA, VALAMINT RENDKÍVÜLI MUNKAIDŐ NEM RENDELHETŐ EL, A HALLGATÓ NAPI MUNKAIDEJE NEM HALADHATJA MEG A NYOLC ÓRÁT, MUNKAIDŐKERET ALKALMAZÁSA ESETÉN LEGFELJEBB EGY HETI MUNKAIDŐKERETET LEHET ELRENDELNI, A HALLGATÓ SZÁMÁRA LEGALÁBB TIZENKÉT ÓRA TARTALMÚ NAPI PIHENŐIDŐT KELL BIZTOSÍTANI, PRÓBAIDŐ NEM KÖTHETŐ KI

11 H ALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS TARTALMA A SZAKMAI GYAKORLÓHELY ÉS A HALLGATÓ AZONOSÍTÓIT A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKBEN MEGHATÁROZOTTAKKAL AZONOS MÓDON A SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSÉT ÉS A KÉPZÉSI IDŐT ; A HALLGATÓ MUNKAKÖRÉT ; A SZAKMAI GYAKORLAT HELYÉT ( MUNKAHELY ), IDŐTARTAMÁT ( KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJÁT ), SZÜKSÉG ESETÉN SZAKASZAIT, A HALLGATÓ NAPI MUNKAIDEJÉT, A HALLGATÓT AZ N FTV. 44. § (3) BEKEZDÉS A ) PONTJA ALAPJÁN MEGILLETŐ DÍJAZÁS ÖSSZEGÉT, ILLETVE A DÍJAZÁS HIÁNYÁT ; A HALLGATÓ SZAKMAI GYAKORLATA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELELŐSÉNEK ÉS A SZAKMAI GYAKORLÓHELY SZAKMAI FELELŐSÉNEK SZEMÉLYÉT ; A SZAKMAI GYAKORLÓHELYEN A HALLGATÓ SZÁMÁRA - A JOGSZABÁLY ALAPJÁN JÁRÓ JUTTATÁSOKON ÉS KEDVEZMÉNYEKEN FELÜL - BIZTOSÍTOTT EGYÉB JUTTATÁSOK ÉS KEDVEZMÉNYEK MEGJELÖLÉSÉT, AZOK MÉRTÉKÉT ÉS NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEIT ; A SZAKMAI GYAKORLÓHELY ARRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT, HOGY A HALLGATÓ SZÁMÁRA - EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS MUNKAHELYEN - A SZAKKÉPZÉSI PROGRAMNAK, ILLETVE A TANTERVNEK MEGFELELŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL GONDOSKODIK ; A HALLGATÓ ARRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT, HOGY ‐ A SZAKMAI GYAKORLÓHELY KÉPZÉSI RENDJÉT MEGTARTJA, A SZAKMAI GYAKORLATOT A KÖVETELMÉNYEK ALAPJÁN ELVÉGZI ; ‐ A SZAKMAI GYAKORLATI ISMERETEKET A KÉPESSÉGEINEK MEGFELELŐEN ELSAJÁTÍTJA ; ‐ A BIZTONSÁGI, AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS A MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT MEGTARTJA ; ‐ NEM TANÚSÍT OLYAN MAGATARTÁST, AMELLYEL A SZAKMAI GYAKORLÓHELY JOGOS GAZDASÁGI ÉRDEKEIT VESZÉLYEZTETNÉ.

12 S ZERVEZETI KERETEK A FŐISKOLÁN GYAKORLATSZERVEZÉS A FŐISKOLA A RENDSZERES GYAKORLÓHELYET BIZTOSÍTÓ VÁLLALKOZÁSOKAT KÖZVETLENÜL TÁJÉKOZTATJA K AMARAI TANÚSÍTVÁNY A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKMAI GYAKORLÓHELYI ALKALMASSÁGRÓL Ú J EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK ELKÉSZÍTÉSE (ISO) F OGADÓNYILATKOZATOK ALAPJÁN ÚJ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK (A GYAKORLATOT MEGELŐZŐEN H ALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE ) K APCSOLATTARTÁS A GYAKORLAT IDEJE ALATT

13 K ÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET V ÁROM KÉRDÉSEIKET !


Letölteni ppt "F ELSŐOKTATÁSI SZAKMAI GYAKORLATOK MEGÚJULÓ SZABÁLYOZÁSA D R K ÓRÓDI M ÁRTA O KTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES 2014. SZEPTEMBER 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések