Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring – Ellenőrzés - Értékelés Puxler Eszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring – Ellenőrzés - Értékelés Puxler Eszter."— Előadás másolata:

1 Monitoring – Ellenőrzés - Értékelés Puxler Eszter

2 Monitoring - ellenőrzés - értékelés A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment vizsgálhatja a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. Az értékelés a projekt egészének áttekintése, célja a tevékenységek hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség és hatékonyság)

3 InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Jogi és adminisztratív előírások Eredményesség Társadalmi elvárások, problémamegoldás Monitoring - ellenőrzés - értékelés

4 TevékenységEllenőrzésMonitoringÉrtékelés CélA szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában IdőbeliségFolyamatos, a programvégrehajtás során Folyamatos, a programvégre- hajtás során Pontszerű, előzetes és utólagos A tevé- kenység végzője szerint Külső vagy belsőBelső (kívülről támogatható) Külső A tevé- kenység jellege Operatív Elemző-tudományos A vissza- csatolás módja SzankcióKiigazítás az eredményesség érdekében Tanulási folyamat Monitoring - ellenőrzés - értékelés

5 Monitoring fogalma, célja: A támogatások felhasználásának és a támogatásból megvalósuló közvetlen, ill. közvetett eredmények folyamatos nyomon követését jelenti. A pályázatban meghatározott célok teljesülésének, a program pénzügyi és fizikai megvalósulásának nyomon követése. 2 tevékenységcsoportja: Monitoring jelentések készítése Monitoring látogatások lebonyolítása Monitoring

6 Monitoring jelentések típusai: Előrehaladási jelentés Zárójelentés Utánkövetési jelentés A Támogatási szerződés szabályozza a Kedvezményezett jelentéstétei kötelezettségeit. Jelentések formátuma: Támogatási szerződés 12. sz. melléklete tartalmazza. Monitoring

7 Jelentéstételi kötelezettség a projekt élettartama szerint: Megvalósítási időszak - (negyedéves) Projekt Előrehaladási Jelentés Projekt zárása - Zárójelentés Utánkövetési időszak - Utánkövetési jelentés

8 Célja: a projekt keretében végrehajtott tevékenységek és az elért eredmények bemutatása a teljes projekt időszakra vonatkozóan A projekt befejezésének napjáig, az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani Az utolsó támogatási részlet kifizetésének feltétele a zárójelentés elfogadása Nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is el kell készíteni Szakmai és pénzügyi részből áll Monitoring - zárójelentés

9 Zárójelentés tartalma:  a célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsíthető eredmények bemutatását (logframe!!!);  a céloktól, tervektől való jelentős eltérések, megfelelő indoklással együtt (pl. a projekt környezetében bekövetkezett változások ismertetése);  beszámoló a közbeszerzéssel, illetve a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint;  információk a projekt pénzügyi megvalósulásáról (ténylegesen felmerült költségek). Monitoring - zárójelentés

10 Monitoring - zárójelentés (szakmai rész) Szakmai jelentés: Projekttevékenységek előrehaladásának vizsgálata Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek bemutatása Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek teljesülésének bemutatása Horizontális politikákkal kapcsolatos vállalások teljesülésének bemutatása Output indikátorok alakulásának bemutatása Eredményindikátorok alakulásának bemutatása A projekt fenntarthatósága és jövőképe Eddig megegyezik az előrehaladási jelentéssel - projekt teljes megvalósítási időtartamára!

11 Zárójelentés 2 további szempontja az Előrehaladási jelentéshez képest: Projektmegvalósítás tapasztalatai  A projektmegvalósítás legfontosabb tapasztalatainak rövid összefoglalása  Más projektgazdák számára hasznosítható ötletek, gyakorlatok kiemelése Projekt hatékonyságának, hasznosságának, eredményeinek értékelése  Rövid szöveges értékelés  Külön ki kell térni a célcsoportok véleményére Monitoring - zárójelentés (szakmai rész)

12 Zárójelentés pénzügyi részei: 1. Elszámolható költségek és kifizetések alakulása 2. Havi előrejelzés az elszámolható költségekre vonatkozóan 3. Az igényelt támogatás alakulása 4. Saját forrás felhasználás alakulása Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)

13 1. Az elszámolható költségek és a kifizetések alakulása:  A támogatási szerződésben szereplő összegek  Az előző jelentési időszak végéig történt kifizetések  Az adott jelentési időszakban történt kifizetések  Az adott jelentési időszak végéig történt halmozott kifizetések támogatás és saját erő megbontásban, költségvetési fősoronként.  A projekt költségvetésében nem elszámolható költségek saját forrásból kifizetett összege Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)

14 2. Havi előrejelzés a projekt elszámolható költségeire vonatkozóan: A támogatási szerződés költségvetési fősorai szerinti bontásban kell szerepeltetni:  A jelentési időszak végéig felmerült (elszámolható) költségek halmozott összegét,  A projekt zárásáig várhatóan felmerülő elszámolható költségeket havi részletezettséggel. Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)

15 3. Az igényelt támogatás alakulása: Költségvetési fősoronként kell szerepeltetni Az előző jelentési időszak végéig elszámolásra benyújtott költségeket és ebből a támogatási igény összegét, Az adott jelentési időszakban elszámolásra benyújtott költségeket és ezekből a támogatási igények összegét, Az adott jelentési időszak végéig elszámolásra benyújtott költségek és támogatási igények halmozott összegét. Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)

16 4. Saját forrás alakulása: A saját erő összetétele szerint (pénzbeli, egyéb) és partnerenkénti megbontásban kell szerepeltetni a következő adatokat:  A támogatási szerződésben rögzített saját erő összegét,  Az előző jelentési időszak végéig történt halmozott saját erő felhasználást,  Az adott jelentési időszakban történt saját erő felhasználást,  A jelentési időszak végéig kifizetett halmozott saját erőt. Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)

17 Jelentéshez csatolandó dokumentumok:  az előrehaladást igazoló dokumentumok;  a közbeszerzési eljárások dokumentumai;  a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok;  eredeti számlák vagy hitelesített számla másolatok, és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok. Monitoring - zárójelentés

18 Monitoring főbb jellemzői: Hatékony eszköz a management kezében Folyamat, nem egyszeri tevékenység Konkrét, jól meghatározott célja van – ami egyértelműen elkülöníti az ellenőrzéstől Adatokat, információkat gyűjt a megvalósításról, a kitűzött célokhoz hasonlítja azokat Felhívja a figyelmet a céloktól való eltérésekre Lehetővé teszi a management számára, a beavatkozást. Monitoring

19 Monitoring hatékony eszköz: Menedzsmentnek, mert szüksége van olyan információkra, amelyek alapján eldöntheti: az adott tevékenység, fejlesztés megvalósítása sikeres-e. Finanszírozónak, mert  a monitoring révén már a megvalósítás során hozzájut a projekttel kapcsolatos információkhoz;  szükség esetén időben be tud avatkozni;  képet kap arról, hogy a támogatott projekt mennyire járul hozzá saját céljai teljesüléséhez;  a támogatás folyósítását szorosabban kapcsolhatja a fizikai teljesítéshez;  kikényszerítheti a támogatás hatékony felhasználását.

20 A monitoring információ hasznosulása: A projektszervezeten belül (belső monitoring) A Strukturális Alapok intézményrendszerében (külső monitoring) Monitoring

21 A monitoring szintjei: Monitoring KTK Monitoring Bizottság OP Monitoring Bizottság OP Irányító Hatóság Közreműködő szervezet Címzett (pályázó) Projekt monitoring Program monitoring KTK Irányító Hatóság

22 Az IH / KSz által végzett monitoring: Intézkedés-monitoring: a program-monitoring inputja  projektadatok összesítése, intézkedés-szintű adatok generálása  jelentés az Irányító Hatóság felé  adatrögzítés a számítógépes rendszerbe (EMIR). Projekt-monitoring  az egyes projektek megvalósulásának nyomonkövetése  a projekt teljesítményének összhangja a pályázatban leírtakkal  szükség esetén közbelépés, beavatkozás. Monitoring

23 Monitoring  Ellenőrzés Monitoring célja: az eredmények létrejöttének nyomon követése. Ellenőrzés célja: kiszűrni a visszaéléseket, és a felderíteni a szabálytalanságokat. Míg a monitoring a célszerűséget, addig az ellenőrzés a szabályszerűséget vizsgálja. Ellenőrzés

24 Ellenőrzések ütemezése Alacsony kockázatú projektek esetében: A projekt pénzügyi zárásáig minimum egyszer az utolsó kifizetés előtt, Közepes kockázatú projektek esetében: A pénzügyi zárásig két ellenőrzés. Az első 25-30%-os kifizetési szintnél, a második az utolsó kifizetés előtt. Magas kockázatú projekteknél: Minden kifizetés előtt sor kerül a helyszíni ellenőrzésre. Ellenőrzés

25 Helyszíni ellenőrzés legfőbb céljai: Cél, hogy a projektek Közösségi és a nemzeti szabályokkal összhangban, valamint a támogatási szerződésnek megfelelően valósuljanak meg. megvalósultak-e azok eszközbeszerzések, építések, szolgáltatások amelyek költségeinek finanszírozására támogatást vettek fel; a bemutatott tárgyi eszközök rendeltetése és paraméterei (teljesítménye, méretei vagy egyéb) azonosak-e azokkal amelyek adatai a támogatási szerződésben rögzítésre kerültek; a beruházó rendelkezik-e olyan számlák, jótállási jegyek, szállítói számlák eredeti példányaival, amelyek megfelelnek az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak; Ellenőrzés

26 a végső kedvezményezett - a könyvelése szerint - kifizette- e a számlák összegeit a számlák kibocsátóinak a támogatási szerződésnek megfelelő módon; az ellenőrzés időpontjában a beruházó tulajdonában, használatában vannak-e azok a tárgyi eszközök, amelyeket a támogatási szerződés alapján valósítottak meg, valamint az előbbi tárgyi eszközöket a rendeltetésüknek megfelelő célokra hasznosítják-e és biztosították-e a kapacitásuk kihasználását, illetve a szolgáltatások megfelelnek-e a támogatási szerződésben leírtaknak. a támogatás elnyeréséhez felajánlott saját erőt a támogatási szerződésben foglaltak szerinti értékben, mennyiségben, határidőben biztosította. Ellenőrzés

27 Fontos bizonylatok: Számlaösszesítő: A vásárolt eszközökről, építési anyagokról, egyéb fejlesztésekhez szükséges anyagokról, külső vállalkozó által elvégzett építési és egyéb munkákról szóló számlák adatait tartalmazza. Beruházások, tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja: A beruházások egyedi nyilvántartó lapja tartalmazza a folyamatban lévő egyes beruházások megnevezését, megvalósulásukkal kapcsolatos adatait. Havi/Negyedéves/Éves ÁFA bevallás (ha ÁFA alany a kedvezményezett): az általános forgalmi adó havi/negyedévi/éves kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről. A Bevalláshoz tartozó „ÁFA analitika” tartalmazza a vásárolt tárgyi eszközök, igénybe vett szolgáltatások kifizetett számláiban felszámított ÁFA visszaigényelt, illetve beszámítani kért összegeit, számlánként részletezve. Ellenőrzés

28 Értékelés: a projekt egészének áttekintése, célja a tevékenységek hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi- gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség és hatékonyság) az a tevékenység, amelyet a projekt hatékonyságának és hatásosságának mérésére előzetesen, közben és a befejezést követően hajtanak végre mutatószámok alkalmazásával. Értékelés

29 Az értékelés során egyrészt a közösségi támogatások hatékonyságát vizsgálják. (A ráfordított input mennyi outputot hozott létre?) Hatékonyság: a meghatározott célkitűzés elérése érdekében felhasznált erőforrások egységére jutó eredmény (H = E/R). Értékelés

30 Az értékelés során másrészt a közösségi támogatások hatásosságát vizsgálják. (Összehasonlítják az elvárt és az elért hatásokat, mérik az esetleges különbségeket, vizsgálják az eltérések okait.) Hatásosság: a projekt által a környezetében kiváltott pozitív változások mértéke. Értékelés

31 Értékelés legfőbb forrásai: indikátorok Zárójelentésben be kell mutatni: eredmény-indikátorok output-indikátorok szintjében a projekt végrehajtása során bekövetkezett változásokat. Értékelés

32 Az értékelés feltárja a tervezés és a végrehajtás gyengeségeit és hiányosságait. A következő program / projekt tervezésnél figyelembe vehető tapasztalatok keletkeznek. Értékelés


Letölteni ppt "Monitoring – Ellenőrzés - Értékelés Puxler Eszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések