Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring – Ellenőrzés - Értékelés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring – Ellenőrzés - Értékelés"— Előadás másolata:

1 Monitoring – Ellenőrzés - Értékelés
Puxler Eszter

2 Monitoring - ellenőrzés - értékelés
A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment vizsgálhatja a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. Az értékelés a projekt egészének áttekintése, célja a tevékenységek hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség és hatékonyság)

3 Monitoring - ellenőrzés - értékelés
Input Output Eredmény Hatás Jogi és adminisztratív Ellenőrzés előírások Eredményesség Monitoring Társadalmi elvárások, Értékelés problémamegoldás

4 Monitoring - ellenőrzés - értékelés
Tevékenység Ellenőrzés Monitoring Értékelés Cél A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában Időbeliség Folyamatos, a programvégrehajtás során Folyamatos, a programvégre-hajtás során Pontszerű, előzetes és utólagos A tevé-kenység végzője szerint Külső vagy belső Belső (kívülről támogatható) Külső A tevé-kenység jellege Operatív Elemző-tudományos A vissza-csatolás módja Szankció Kiigazítás az eredményesség érdekében Tanulási folyamat

5 Monitoring Monitoring fogalma, célja: A támogatások felhasználásának és a támogatásból megvalósuló közvetlen, ill. közvetett eredmények folyamatos nyomon követését jelenti. A pályázatban meghatározott célok teljesülésének, a program pénzügyi és fizikai megvalósulásának nyomon követése. 2 tevékenységcsoportja: Monitoring jelentések készítése Monitoring látogatások lebonyolítása

6 Monitoring Előrehaladási jelentés Zárójelentés Utánkövetési jelentés
Monitoring jelentések típusai: Előrehaladási jelentés Zárójelentés Utánkövetési jelentés A Támogatási szerződés szabályozza a Kedvezményezett jelentéstétei kötelezettségeit. Jelentések formátuma: Támogatási szerződés 12. sz. melléklete tartalmazza.

7 Monitoring Jelentéstételi kötelezettség a projekt élettartama szerint: Megvalósítási időszak - (negyedéves) Projekt Előrehaladási Jelentés Projekt zárása - Zárójelentés Utánkövetési időszak - Utánkövetési jelentés

8 Monitoring - zárójelentés
Célja: a projekt keretében végrehajtott tevékenységek és az elért eredmények bemutatása a teljes projekt időszakra vonatkozóan A projekt befejezésének napjáig, az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani Az utolsó támogatási részlet kifizetésének feltétele a zárójelentés elfogadása Nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is el kell készíteni Szakmai és pénzügyi részből áll

9 Monitoring - zárójelentés
Zárójelentés tartalma: a célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsíthető eredmények bemutatását (logframe!!!); a céloktól, tervektől való jelentős eltérések, megfelelő indoklással együtt (pl. a projekt környezetében bekövetkezett változások ismertetése); beszámoló a közbeszerzéssel, illetve a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint; információk a projekt pénzügyi megvalósulásáról (ténylegesen felmerült költségek).

10 Monitoring - zárójelentés (szakmai rész)
Szakmai jelentés: Projekttevékenységek előrehaladásának vizsgálata Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek bemutatása Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek teljesülésének bemutatása Horizontális politikákkal kapcsolatos vállalások teljesülésének bemutatása Output indikátorok alakulásának bemutatása Eredményindikátorok alakulásának bemutatása A projekt fenntarthatósága és jövőképe Eddig megegyezik az előrehaladási jelentéssel - projekt teljes megvalósítási időtartamára!

11 Monitoring - zárójelentés (szakmai rész)
Zárójelentés 2 további szempontja az Előrehaladási jelentéshez képest: Projektmegvalósítás tapasztalatai A projektmegvalósítás legfontosabb tapasztalatainak rövid összefoglalása Más projektgazdák számára hasznosítható ötletek, gyakorlatok kiemelése Projekt hatékonyságának, hasznosságának, eredményeinek értékelése Rövid szöveges értékelés Külön ki kell térni a célcsoportok véleményére

12 Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)
Zárójelentés pénzügyi részei: 1. Elszámolható költségek és kifizetések alakulása 2. Havi előrejelzés az elszámolható költségekre vonatkozóan 3. Az igényelt támogatás alakulása 4. Saját forrás felhasználás alakulása

13 Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)
1. Az elszámolható költségek és a kifizetések alakulása: A támogatási szerződésben szereplő összegek Az előző jelentési időszak végéig történt kifizetések Az adott jelentési időszakban történt kifizetések Az adott jelentési időszak végéig történt halmozott kifizetések támogatás és saját erő megbontásban, költségvetési fősoronként. A projekt költségvetésében nem elszámolható költségek saját forrásból kifizetett összege

14 Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)
2. Havi előrejelzés a projekt elszámolható költségeire vonatkozóan: A támogatási szerződés költségvetési fősorai szerinti bontásban kell szerepeltetni: A jelentési időszak végéig felmerült (elszámolható) költségek halmozott összegét, A projekt zárásáig várhatóan felmerülő elszámolható költségeket havi részletezettséggel.

15 Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)
3. Az igényelt támogatás alakulása: Költségvetési fősoronként kell szerepeltetni Az előző jelentési időszak végéig elszámolásra benyújtott költségeket és ebből a támogatási igény összegét, Az adott jelentési időszakban elszámolásra benyújtott költségeket és ezekből a támogatási igények összegét, Az adott jelentési időszak végéig elszámolásra benyújtott költségek és támogatási igények halmozott összegét.

16 Monitoring - zárójelentés (pénzügyi rész)
4. Saját forrás alakulása: A saját erő összetétele szerint (pénzbeli, egyéb) és partnerenkénti megbontásban kell szerepeltetni a következő adatokat: A támogatási szerződésben rögzített saját erő összegét, Az előző jelentési időszak végéig történt halmozott saját erő felhasználást, Az adott jelentési időszakban történt saját erő felhasználást, A jelentési időszak végéig kifizetett halmozott saját erőt.

17 Monitoring - zárójelentés
Jelentéshez csatolandó dokumentumok: az előrehaladást igazoló dokumentumok; a közbeszerzési eljárások dokumentumai; a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok; eredeti számlák vagy hitelesített számla másolatok, és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok.

18 Monitoring Monitoring főbb jellemzői:
Hatékony eszköz a management kezében Folyamat, nem egyszeri tevékenység Konkrét, jól meghatározott célja van – ami egyértelműen elkülöníti az ellenőrzéstől Adatokat, információkat gyűjt a megvalósításról, a kitűzött célokhoz hasonlítja azokat Felhívja a figyelmet a céloktól való eltérésekre Lehetővé teszi a management számára, a beavatkozást.

19 Monitoring Monitoring hatékony eszköz:
Menedzsmentnek, mert szüksége van olyan információkra, amelyek alapján eldöntheti: az adott tevékenység, fejlesztés megvalósítása sikeres-e. Finanszírozónak, mert a monitoring révén már a megvalósítás során hozzájut a projekttel kapcsolatos információkhoz; szükség esetén időben be tud avatkozni; képet kap arról, hogy a támogatott projekt mennyire járul hozzá saját céljai teljesüléséhez; a támogatás folyósítását szorosabban kapcsolhatja a fizikai teljesítéshez; kikényszerítheti a támogatás hatékony felhasználását.

20 Monitoring A monitoring információ hasznosulása:
A projektszervezeten belül (belső monitoring) A Strukturális Alapok intézményrendszerében (külső monitoring)

21 KTK Monitoring Bizottság OP Monitoring Bizottság Közreműködő szervezet
A monitoring szintjei: KTK Monitoring Bizottság KTK Irányító Hatóság Program monitoring OP Monitoring Bizottság OP Irányító Hatóság Közreműködő szervezet Projekt monitoring Címzett (pályázó)

22 Monitoring Az IH / KSz által végzett monitoring:
Intézkedés-monitoring: a program-monitoring inputja projektadatok összesítése, intézkedés-szintű adatok generálása jelentés az Irányító Hatóság felé adatrögzítés a számítógépes rendszerbe (EMIR). Projekt-monitoring az egyes projektek megvalósulásának nyomonkövetése a projekt teljesítményének összhangja a pályázatban leírtakkal szükség esetén közbelépés, beavatkozás.

23 Monitoring  Ellenőrzés
Monitoring célja: az eredmények létrejöttének nyomon követése. Ellenőrzés célja: kiszűrni a visszaéléseket, és a felderíteni a szabálytalanságokat. Míg a monitoring a célszerűséget, addig az ellenőrzés a szabályszerűséget vizsgálja.

24 Ellenőrzés Ellenőrzések ütemezése
Alacsony kockázatú projektek esetében: A projekt pénzügyi zárásáig minimum egyszer az utolsó kifizetés előtt, Közepes kockázatú projektek esetében: A pénzügyi zárásig két ellenőrzés. Az első 25-30%-os kifizetési szintnél, a második az utolsó kifizetés előtt. Magas kockázatú projekteknél: Minden kifizetés előtt sor kerül a helyszíni ellenőrzésre.

25 Ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés legfőbb céljai:
Cél, hogy a projektek Közösségi és a nemzeti szabályokkal összhangban, valamint a támogatási szerződésnek megfelelően valósuljanak meg. megvalósultak-e azok eszközbeszerzések, építések, szolgáltatások amelyek költségeinek finanszírozására támogatást vettek fel; a bemutatott tárgyi eszközök rendeltetése és paraméterei (teljesítménye, méretei vagy egyéb) azonosak-e azokkal amelyek adatai a támogatási szerződésben rögzítésre kerültek; a beruházó rendelkezik-e olyan számlák, jótállási jegyek, szállítói számlák eredeti példányaival, amelyek megfelelnek az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak;

26 Ellenőrzés a végső kedvezményezett - a könyvelése szerint - kifizette-e a számlák összegeit a számlák kibocsátóinak a támogatási szerződésnek megfelelő módon; az ellenőrzés időpontjában a beruházó tulajdonában, használatában vannak-e azok a tárgyi eszközök, amelyeket a támogatási szerződés alapján valósítottak meg, valamint az előbbi tárgyi eszközöket a rendeltetésüknek megfelelő célokra hasznosítják-e és biztosították-e a kapacitásuk kihasználását, illetve a szolgáltatások megfelelnek-e a támogatási szerződésben leírtaknak. a támogatás elnyeréséhez felajánlott saját erőt a támogatási szerződésben foglaltak szerinti értékben, mennyiségben, határidőben biztosította.

27 Ellenőrzés Fontos bizonylatok:
Számlaösszesítő: A vásárolt eszközökről, építési anyagokról, egyéb fejlesztésekhez szükséges anyagokról, külső vállalkozó által elvégzett építési és egyéb munkákról szóló számlák adatait tartalmazza. Beruházások, tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja: A beruházások egyedi nyilvántartó lapja tartalmazza a folyamatban lévő egyes beruházások megnevezését, megvalósulásukkal kapcsolatos adatait. Havi/Negyedéves/Éves ÁFA bevallás (ha ÁFA alany a kedvezményezett): az általános forgalmi adó havi/negyedévi/éves kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről. A Bevalláshoz tartozó „ÁFA analitika” tartalmazza a vásárolt tárgyi eszközök, igénybe vett szolgáltatások kifizetett számláiban felszámított ÁFA visszaigényelt, illetve beszámítani kért összegeit, számlánként részletezve.

28 Értékelés Értékelés: a projekt egészének áttekintése, célja a tevékenységek hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség és hatékonyság) az a tevékenység, amelyet a projekt hatékonyságának és hatásosságának mérésére előzetesen, közben és a befejezést követően hajtanak végre mutatószámok alkalmazásával.

29 (A ráfordított input mennyi outputot hozott létre?)
Értékelés Az értékelés során egyrészt a közösségi támogatások hatékonyságát vizsgálják. (A ráfordított input mennyi outputot hozott létre?) Hatékonyság: a meghatározott célkitűzés elérése érdekében felhasznált erőforrások egységére jutó eredmény (H = E/R) .

30 a projekt által a környezetében kiváltott pozitív változások mértéke.
Értékelés Az értékelés során másrészt a közösségi támogatások hatásosságát vizsgálják. (Összehasonlítják az elvárt és az elért hatásokat, mérik az esetleges különbségeket, vizsgálják az eltérések okait.) Hatásosság: a projekt által a környezetében kiváltott pozitív változások mértéke.

31 Értékelés legfőbb forrásai: indikátorok
Zárójelentésben be kell mutatni: eredmény-indikátorok output-indikátorok szintjében a projekt végrehajtása során bekövetkezett változásokat.

32 A projekt zárása, ellenőrzése, értékelése az Irányító Hatóság szemszögéből
Az értékelés feltárja a tervezés és a végrehajtás gyengeségeit és hiányosságait. A következő program / projekt tervezésnél figyelembe vehető tapasztalatok keletkeznek.


Letölteni ppt "Monitoring – Ellenőrzés - Értékelés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések