Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nesztinger Péter munkavédelmi elnökhelyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nesztinger Péter munkavédelmi elnökhelyettes"— Előadás másolata:

1 Nesztinger Péter munkavédelmi elnökhelyettes
Hogyan járul hozzá a munkavédelmi hatóság a munkahelyek, a munkavégzés biztonságának megteremtéséhez? Nesztinger Péter munkavédelmi elnökhelyettes

2 A témák ismertetése Történeti áttekintés
Az OMMF és a területi felügyelőségek feladatai Tevékenységünket tükröző adatok Új kihívások A munkavédelem helyzete Tanulságos munkabalesetek Együttműködés az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahelyekért

3 OMMF megalakulása, szervezete
1984. július elsejével a munkavédelem irányítására, összehangolására és ellenőrzésére a Minisztertanács létrehozta az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőséget (OMvF). A Főfelügyelőség a Minisztertanács közvetlen felügyelete alatt álló, önálló költségvetési fejezetet képező országos hatáskörű szervként működött. 1987-ben a hatáskör kibővült a munkaügyi ellenőrzéssel, és ezzel egyidejűleg a neve „Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség"-re (OMMF) módosult. (szociális munkavédelem) 1994. január 01-től központi hivatal. Munkavédelmi törvény szerint a munkavédelem gyűjtőfogalom, amelynek csak egyik ága az OMMF által felügyelt munkabiztonság, a hatóság megnevezése „Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség"-re módosult. A munkavédelem másik ágának, a munkaegészségügynek irányítási, felügyeleti funkciói továbbra is ÁNTSZ hatáskörében maradt. 1996-ban megtörtént a munkaügyi ellenőrzés szabályozásának is a törvényszintre történő emelése.

4 2000-től visszaszervezés az OMMF-hez
1997-ben szervezeti átalakítás, 2000-ig a munkaügyi központoknál működtek a területi felügyelőségek, OMMF szakmai irányítással 2000-től visszaszervezés az OMMF-hez : Az OMMF munkabiztonsági és munkaügyi szakterülete szakmailag különvált, irányítása regionálissá alakult. :: Az egységes munkavédelmi hatóság kialakítása Munkavédelem: munkabiztonság munkaegészségügy 2007. november: az ingyenesen igénybe vehető tanácsadói szolgálat létrehozása : A megyei kormányhivatalokban megalakultak a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervek. Funkcionális faladatokat a kormányhivatalok vették át, a szakmai irányító szerv az OMMF Jövőkép: az állami bürokrácia csökkentése kormányzati szándék, az OMMF-röl és a területi hatóságokról nincs még kihirdetett döntés

5 OMMF főbb munkavédelmi feladatai
Ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat és részt vesz a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter jogszabály- előkészítési és jogszabály-alkotási felelősségébe tartozó jogi normák tervezeteinek előkészítésében. Saját jogkörében kezdeményezi, előkészíti és elősegíti az Mvt.-ben meghatározott állami irányítási feladatok végrehajtását, valamint véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő kormány-előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket és részt vesz a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában. Munkavédelmi beszámolót készít a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter számára. Gyakorolja a kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek döntéseivel kapcsolatos másodfokú hatósági jogköröket. A II fokú döntésekből származó peres ügyek képviseletét ellátja Másodfokú hatóságként országos illetékességgel ellátja a korkedvezmény- biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos feladatokat. Jogszabály által meghatározott munkabiztonsági szakterületeken közigazgatási hatósági eljárás keretében szakértői engedélyezési feladatokat lát el, továbbá szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértői engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalásokat. Feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos adatokat, és működteti a munkabaleseti információs rendszert. Az OMMF szervezi a munkavédelmi felügyelők képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan belépő felügyelők vizsgáztatását.

6 Az OMMF működteti az Mvt
Az OMMF működteti az Mvt.-ben meghatározott munkavédelmi információs rendszert, területi tanácsadást végez Ellátja a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló jogszabályban számára megállapított feladatokat. Az OMMF elnöke tagja a Munkavédelmi Bizottságnak. Az OMMF ellátja az Mvt.-ben megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendőit. Az OMMF külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, működésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai biztonság területén. Az OMMF keretében működik az egyéni védőeszközök kijelölésével kapcsolatos Kijelölést Előkészítő Bizottság. A partnerség programjának keretében rendszeresen felhívja a partnerek figyelmét a jogszabályok változásaira, konzultációt folytat a jogszabályok szükséges módosításairól. Az OMMF kötelezettsége az éves munkabaleseti statisztika elkészítése a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) részére. Az OMMF készíti az EU tagállamok munkavédelmi hatóságainak vezetőit tömörítő Munkafelügyeleti Vezetők Bizottsága (SLIC) által évente kért országjelentést a hazai munkavédelem szervezeti, jogszabályi hátteréről és gyakorlati tevékenységéről.

7 A SLIC emellett helyszínen végzett felmérés alapján is rendszeresen értékeli a tagállamok munkavédelmi helyzetét, a munkavédelemmel foglalkozó szervezeteket, az ellenőrzési gyakorlatot és az uniós jogszabályoknak való megfelelést. Magyarország vállalkozott a SLIC által ben elvégzendő ország értékelésben való részvételre (Szlovákia, szeptember utolsó hete), a feladatot kijelölés szerint szintén az OMMF munkatársa látja el. Magyarország következő ilyen felmérésére 2012-ben kerül sor. A SLIC rendszeresen szervez információs/ellenőrzési kampányokat munkavédelmi témákban, Magyarország részéről ebben a szakmai munkában az OMMF vesz részt. Az OMMF feladata a munkavédelmi vonatkozású EU irányelvek harmonizálása, azaz átültetése a hazai jogrendbe. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a már kiadott irányelvek módosításait, illetve az újonnan megjelenő, munkavédelmi vonatkozású irányelveket, és elkészíteni az azokat honosító magyar jogszabályokat. Az OMMF látja el az EU – OSHA nemzeti fókuszpontjának feladatait, egy az EU – OSHA és OMMF között megkötött együttműködési szerződés alapján. Minisztériumi jóváhagyással az OMMF munkatársa képviseli Magyarországot kormányzati szinten az EU – OSHA tripartit Irányító Testületében. Munkafelügyeleti Vezetők Bizottságában (SLIC) Magyarországot az OMMF elnöke képviseli, a póttag szintén az OMMF munkatársa.

8 A területi felügyelőségek feladatai (224+64 fő)
Hatósági ellenőrzések keretében a munkavállalók életét, testi épségét, egészségét fenyegető veszélyek minél nagyobb számban történő feltárása. Az adatokról való beszámolót a hazai közvélemény és sajtó is nyomon követi, valamint nemzetközi jelentési kötelezettségeink is vannak. 2010-ben a munkavédelmi felügyelőségek 3000 bejelentést vizsgáltak ki, melyek jelentős része intézkedéssel zárult. Összesen munkavédelmi intézkedést foganatosítottunk, több mint munkavédelmi döntést hoztunk. A bejelentett halálos és súlyos munkabalesetek azonnali helyszíni kivizsgálása, (évente átlagosan több, mint 200 halálos és súlyos munkabaleset kivizsgálására kerül sor) Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása (átlagosan évi eset). Átlagosan évi munkabaleseti jegyzőkönyv elemzése, szakmai feldolgozása, szükség esetén eljárás indítása, Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó megkeresések teljesítése, Munkavédelmi tájékoztatás, tanácsadás (Szakig. Szerv + OMMF) Munkáltatói bejelentések fogadása, feldolgozása, nyilvántartása (építőipari kivitelezési tevékenység, rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység, azbeszt expozícióval járó tevékenység, keszonmunka, biológiai expozíció), és az eljárások lefolytatása.

9 A területi munkavédelmi felügyelőségek ellenőrző tevékenysége
A munkavégzés tárgyi feltételei, a munkakörnyezet egészséget nem veszélyeztető és biztonságos kialakítása, a létesítés követelményeinek érvényesülése A munkafolyamatokra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények teljesülése A munkaeszközök üzemeltetése, használata A munkaköröknek és előírásoknak megfelelő egyéni védőeszközök, védőfelszerelések Az alkalmazás személyi feltételei Az időszakos felülvizsgálatok A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, bejelentése A munkáltatók munkavédelemmel kapcsolatos szervezési, szabályozási feladatainak végrehajtása

10 Országos adatok (2010) Ellenőrzések száma összesen 38 281
(Közérdekű bejelentés Panaszvizsgálat 668 – Balesetvizsgálat Foglalkozási megbetegedés 420- Fokozott expozíció 203 Ellenőrzött munkáltatók száma Döntések száma összesen (Határozatok száma  - Végzések száma  - Azonnali hatályú döntést elrendelő határozatok száma Munkavédelmi bírság száma 1 106; Ft, - Szabálysértési bírság száma 732 - Eljárási bírság összege Ft) Intézkedések száma összesen (Felfüggesztett munkaeszközök és tevékenységek száma Azonnali intézkedéssel érintett létszám fő 3 napon túl gyógyuló munkabalesetek száma összesen Kivizsgált munkabalesetek száma: 1 898 Súlyos munkabalesetek száma 173 (Ebből halálos munkabalesetek száma 95) II. fokú döntések száma 341 Folyamatban lévő bírósági ügyek száma 245 Regisztrált tanácsadások száma

11 Új kihívások A gazdasági válság hatásai, a biztonságra fordítható kiadások csökkentése, új munkahely létrehozása: - számszakilag is több feladatot ró a hatóságra, - a munka világába visszatérők új veszélyeztetést jelentenek, - új vállalkozások ismerethiánya, - atipikus foglalkoztatási formák kiszélesedése, pl: Egyszerűsített foglalkoztatás, Különböző közfoglalkoztatások, Önkéntes munka Bürokrácia csökkentése Tanácsadás szélesítése

12 Munkavédelmi helyzetet befolyásoló szereplők
A Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez! Állami szervek (Kormány, minisztériumok, hatóságok, oktatási intézmények) Munkáltatók (Tervező, létesítő, gyártó, forgalmazó, üzemeltető) Munkavédelmi szolgáltatók (munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység keretében) Munkavállalók (Dolgozók, munkavédelmi képviselők, érdekképviseleti szervek) A munkavédelmi feladatok teljesítése során együtt kell működniük!

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nesztinger Péter munkavédelmi elnökhelyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések