Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 2008. Mediátorképzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 2008. Mediátorképzés."— Előadás másolata:

1 SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 2008. Mediátorképzés

2 TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉS

3 Az egyén és a többiek Az egyén késztetései: Autonómia (függetlenség) önmegvalósítás, önbecsülés Homonómia (beolvadás) – beilleszkedést segíti szeretet, elfogadás Ellentét, de egyensúlyra törekvés. (Angyal) Szociális viselkedés elsajátítása: Érés, érettség (biológiai, fiziológiai) frontális vagy homloklebeny, SMA (supplementáris motoros area) – szociális ingerek Tanulás (élmény, utánzásos, behelyettesítő / vikariáló)

4 A szociális tanulás tartalmi része
Normarendszer, ideák, célok kialakítása: mi a követendő viselkedés (kapcsolat az értékekkel) Önkontroll-funkciók: hogyan valósul meg a kívánt viselkedés - késleltetés - perzisztencia (kitartás) - frusztrációs tolerancia akadály legyőzése értéket jelent Szociális ingerek szerepe - szociális kompetencia (illetékesség) - dependencia (függés) megfelelő mértéke (autonómia-homonómia) EOP (endogén opiát rendszer)

5 A szociális tanulás formái
Utánzásos: viselkedés megfigyelése, követése, többszöri ismétlése „úgy viselkedem, mint ő” főleg spontán (nem tudatos), esetleg minta tudatos megválasztása Azonosulás: érzelmi kötődés alapján - szereptanulás „úgy viselkedem, mintha én lennék ő” tudatos

6 Szociális meghatározottságú személyiségjellemzők
Éntudat: a személyiség önállóként való létezésének felfogása elkülönülés a környezettől (a szimbiózis felbomlása) szimbiózis: az együttélők egy közös rendszerben egyként funkcionálnak Énkép: „milyennek látom magam?” :testkép kognitív kép szociális kép Én-ideál: „milyen szeretnék lenni?” Önellenőrzés (önkontroll) – önértékelés viselkedés szabályozása viselkedés minősítése Önnevelés – értékek, erkölcsi alapelvek szerepe kapcsolata az attitűdökkel (értékelő viszonyulás) értékek követése + attitűd alapján

7 A társas interakciókban megnyilvánuló emberi viselkedés magyarázó elvei
Hedonizmus: öröm keresése, fájdalom kerülése (Epikurosz) előnyök – hátrányok aránya (jutalom – büntetés analógiája) (behavioristák) Hatalom, tekintély birtoklása (Machavelli, Nietzsche) Altruizmus: önfeláldozás, jót tenni a másikkal genetikai hasonlóság fokozza – egoizmus? altruista egoizmus (Selye) Racionalizmus: „naiv tudós” (következtetések) Érzelmek – irracionalitás (pl. pszichoanalízis: énvédő mechanizmusokból eredő torzítások Tudományos elméletek: szociálpszichológia: társas folyamatok az egyén felől behaviorizmus, alaklélektan (belső reprezentációk) kognitív megközelítés (megismerés, személyészlelés)

8 SZEMÉLYÉSZLELÉS

9 Személyészlelés összetettsége
Személyészlelés folyamatának összetevői: Információfeldolgozás Emlékezet Érzelmi jelleg Értékek hatása Pontossága függ: Az észlelő tulajdonságaitól Az észlelő hangulatától Az észlelt (vagy cél-) személytől A helyzettől

10 Burkolt személyiségelmélet
Milyen ember Joe? „Joe kinyitotta egy étterem ajtaját és mielőtt belépett volna, maga elé engedett egy házaspárt. Az étterembe lépve udvariasan megkérdezte a pincértől, hogy melyik asztalnál ülhet le. Nem sokkal azután, hogy helyet foglalt, megérkezett partnere. Gyorsan felállt, lesegíttte partnernője kabátját és felakasztotta a fogasra. Leülésnél udvariasan fogta partnernője székét.” Intelligens Udvarias Domináns Extrovertált Jó külsejű Népszerű

11 Torzítások Élénkség: intenzívebb inger nagyobb hatású
Sémák: korábbi tapasztalat (tudati reprezentáció) Osztályozás (kategorizáció) - prototípus Személyre vonatkozó séma sztereotípia: leegyszerűsített kép az emberek csoportjairól Én-séma Holdudvar hatás: egy tulajdonság kiterjesztése Ön-beteljesítő sztereotípiák: feltételezett jellemzők szerinti viszonyulás Oksági következtetések (attribúciók) Elsőbbségi – újdonsági hatás

12 Solomon Asch kísérlete/1
Intelligens Szorgalmas Impulzív Kritikus Makacs Irigy

13 Solomon Asch kísérlete/2
Irigy Makacs Kritikus Impulzív Szorgalamas intelligens

14 Benyomás kialakítása Gestalt (egészlegesség) (Solomon Asch)
központi és perifériás tulajdonságok Kísérlet: a.) „intelligens, ügyes, szorgalmas, melegszívű, határozott, gyakorlatias, óvatos” b.) „intelligens, ügyes, szorgalmas, rideg(hideg) Aritmetikai modellek matematikai képletek: összegzés súlyozás Torzítások (lásd korábban!)

15 ATTRIBÚCIÓK

16

17 Attribúciók (oktulajdonítások)
Miért tette? „A körzeti orvos keserűen szidja az új betegbiztosítási rendszert. Azt állítja, hogy az nehezíti az orvos-beteg kapcsolatot és rosszabb ellátást eredményez. Ismeretes, hogy az orvosok az új rendszerben valamivel kevesebbet fognak keresni. Miért panaszkodik a doki?” Filozófus-logika: vagy külső, környezeti ok Haider vagy belső, egyéni ok (képesség erőfeszítés) „Társadalomtudós” a megfigyelő (Harold Kelley) dimenziók: állandóság megkülönböztetett jelleg egyetértés

18 Minek tulajdonítja az eset bekövetkezését?
„2000. április 6-án késő este záróra után K. Ferenc, L. Béla, L. Lajos és L. R. fiatalkorú, helybeli lakosok, ittas állapotban beállítottak a helybeli Sport nevű, III. osztályú eszpresszóba. Az éppen elszámolást végző H. K.-né pincérnőt, régi ismerősét, L. Béla felszólította, hogy azonnal szolgálja ki őket, ahogyan szokta, majd hátrahívta a raktárba. A kihallatszó zajra felfigyelő rendőrjárőr behatolva azt látta, hogy az igen hiányos öltözetű nőt a férfiak körülállják. A gyanúsítottakat a rendőrségre szállították. K. Ferenc, L. Béla és Lajos, valamint L. R. azt állították, hogy a pincérnőt megerőszakolni nem akarták, vele szexuális aktusra közös megegyezéssel, anyagiak ellenében kívántak lépni. Állításukat a pincérnő tagadja. Az ügyet a rendőrség vizsgálja.” A férfiak ittasságának A férfiak erőszakos személyiségének A nő kihívó viselkedésének A nő romlott erkölcseinek A körülmények szerencsétlen összejátszásának K. Ferenc = Kolompár Ferenc, L. Béla = Lajkó Béla, L. Lajos = Lajkó Lajos

19 ELŐÍTÉLET Mélyen, gyakran gyerekkorból ered Érzelmek kötődnek hozzá
Nehezen változtatható Összefüggése a tapasztalatokkal Igazoló bizonyítékok, információk „gyűjtése”, azokra fokozottabb érzékenység Csoportközi előítélet ( pl. a-sok és b-sek), kísérlet: barna- és kékszeműek Feloldása: közös cél vagy közös ellenség

20 TÁRSAS BEFOLYÁSOLÁS

21 Társak jelenléte Egyszerű feladatok végzésénél serkentő (facilitáló)
Bonyolult feladatoknál gátló Magyarázat: - izgalomelmélet (Zajonc) - minősítéselmélet (Cotrell) jutalom ill. büntetés értékű (siker- v. kudarcorientáltság) - figyelem elterelődése (rutin v. új f.a.) Közös tevékenységnél „társas lazsálás”

22 Konformitás/1 Sherif kísérlete: sötét szobában mozgó fénypont
csoportnorma hosszantartó hatása Asch kísérlete: vonalhosszak 1. 2. 3. 4. Melyikkel azonos hosszúságú a 4.vonal?

23 Konformitás/2 Asch kísérletének eredménye: Függetlenek:
- valódi függetlenek (magabiztosság) - visszahúzódók (érdektelenség a környezet iránt) - feszültek (megfelelni vágyás) Engedékenyek: - önalávetők (észlelés torzítása) - behódolók (önbizalomhiány) - véleménytorzítók („nem kilógni a sorból”) Társ ill. társnélküliség hatása Redukált csoporthelyzetben is (külön fülke)

24 Konformitás/3 Kultúra hatása: norvégok és franciák eltérők
Csoport befolyása (Deutsch és Gerard) - információs (egyén véleményét megváltoztathatja) - normatív (az egyén meg akar felelni) Vitacsoportba új tagok: nonkonform perifériára (Schachter) Társas fertőzés: divat, viselkedési stílus, öngyilkosság

25 Engedelmesség Milgram kísérlete (áramütéses tanulás)
Az engedelmesség okai Tekintély (legitim!, pl. egyenruha) – felelősség Fokozatos bevonódás (lépésről lépésre) Vezető határozottsága Társnélküliség Fizikai távolság a bántalmazottól Kognitív disszonancia csökkentése: pl. engedelmesség mint erény „áldozat” hibáztatása

26 A befolyásolás eszközei
Manipuláció, mikor: „…az egyik fél a másik által nem ismert információ-többlettel rendelkezvén a másikat olyan viselkedésre veszi rá, amelyre az a teljes információmennyiség birtokában nem lenne hajlandó.” (Csepeli György) „leplezett aszimmetria” (Csepeli), „visszaélés a szabadsággal” (Síklaki) Meggyőzés „…a meggyőzés valójá-ban – tanulás és tárgya-lás, nem pedig győzködés és eladás. Elkötelezettséget és gyakorlatot igénylő művészet…” (J.A.Couger) tkp. attitűdmódosítás

27 A befolyásolási folyamat lépései (Kelman)
Elfogadás vagy behódolás a HATALOM miatt jutalomért vagy a büntetés elkerülése érdekében Azonosulás (identifikáció) a VONZERŐ miatt a szeretett vagy fontos személynek megfelelni vágyás Belsővé tétel (internalizáció) a HITELESSÉG miatt értékek azonossága alapján létrejövő tisztelet Lásd a szociális tanulás formáinál is! (5. dia)

28 Attitűdök Értékek

29 Attitűd Jelentése: beállítódás, készenlét (kezdetben)
Definíció: „társadalmilag értelmezhető lelki folyamatok, melyek meghatározzák az egyének viselkedését a társadalomban.” (Thomas és Znamieck) Viselkedés + , közelítő , távolító Tömören: értékelő viszonyulás Dimenziói: érzelmi – értékelési (+, -) intenzitás (összefügg a tartóssággal) relevancia (fontosság, elkötelezettség)

30 Attitűd/2 Szerkezete: a. kognitív elemek b. érzelmi-affektív elemek
c. viselkedéses elemek Funkciói: 1. társas közeghez való alkalmazkodás 2. pszichológiai önvédelem (pl. kivetítés) 3. érték kifejezés (táras hely) 4. tudás (illúzió?) Attitűdváltozás: különböző attitűdök hatásai Spinoza: hedonizmus jegyében egyensúlyra törekvés Heider: egyensúly elve Osgood: összhang elve: átértékelés

31 Kognitív disszonancia
Tudati össze nem illés : pl. választás esetén kivédése: nem választás, fel- ill. leértékelés Attitűd és viselkedés kapcsolata Attitűddel ellentétes viselkedés – kognitív disszonancia – feszültség – redukció vagy indukció önigazolás lelkiismeret Énkép védelmében önigazolási tendencia, hátterében értékek Erkölcsi értékek – becsület Intellektuális értékek – értelmesség Értéksérelem – belső igazolás (Festinger kísérlete)

32 Attitűd és viselkedés Önpercepció (Bem) Cselekvésem oka külső belső
(nem szabad választás) (szabad választás) összhang attitűddel Szabadságot korlátozza: Parancs (kényszer, szankciók) Szociális normák: releváns mások elvárásai engedelmesség Cselekvés szándéka: attitűd alapján megfelelni vágyás (engedelmesség alapján)

33 Saját viselkedés értelmezése
Motiváció: külső: jutalom, dicséret belsőt csökkenti belső (intrinszik): pl. a cselekvés öröme, kihívás Önkárosító stratégiák helyzet nehezítése külső ok megteremtésére Tanult tehetetlenség (helyzet befolyásolhatatlansága) Pszichológiai ellenállás: a cselekvési szabadság veszélyeztetése: tiltott felértékelése erős nyomással szembe fordulás Érzelmek tulajdonítása izgatottság értelmezése (Schachter és Singer kísérlete)

34 Értékek Max Weber: célérték: követendő cselekvés
eszközérték: a cselekvés hogyanja „A társadalom és az egyén közötti közvetítők, közegyetértés alapján” (kultúra, ideológia) Funkciói: Személyi integráció Csoportok integrációja Értékek összefüggése a személyiség autonómiájával

35 Értékeink (Hankiss Elemér alapján)
Klasszikus értékek: Halgass az idősekre! Élj takarékosan! A szegénység: erény Törődj az elesettekkel! Szeresd felebarátodat! Dolgozz! Áldozd fel magad! Korlátozd vágyaidat! Légy becsületes! Engedelmeskedj! Bűnös vagy Új értékek: Szeresd magad! Valósítsd meg magad! Éld ki vágyaidat! Légy sikeres! Élvezd az életet! Fogyassz! Szerezz minél többet! Védd meg jogaidat! Légy autonóm! Keresd az újat! Siker=gadagság Az élet jó Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa Ártatlan vagy

36


Letölteni ppt "SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 2008. Mediátorképzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések