Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Énfunkciók A személyiségnek, mint önszabályozó rendszernek feltételezett középpontja a saját tudattal bíró „én”, amely nemcsak irányítja, elemzi, ellenőrzi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Énfunkciók A személyiségnek, mint önszabályozó rendszernek feltételezett középpontja a saját tudattal bíró „én”, amely nemcsak irányítja, elemzi, ellenőrzi."— Előadás másolata:

1 Énfunkciók A személyiségnek, mint önszabályozó rendszernek feltételezett középpontja a saját tudattal bíró „én”, amely nemcsak irányítja, elemzi, ellenőrzi és értékeli ön- magát, hanem reális képet is igyekszik kialakítani a személyiségről, sőt önmaga fejlesztésére is képes.

2 Az énfunkciók formái 1. Éntudat 2. Énkép 3. Én-ideál 4. Önellenőrzés (önkontroll) - önértékelés 5. Önnevelés

3 Éntudat  = saját személyiség tudata – személyiségtudat;  az én előbb érzéki, majd tudati szinten válik külön a környezetétől, a környezetében élőktől;  segítségével képes az ember önmagát másoktól, egész környezetétől elhatárolni, személyiségének egységes és aktív jellegét átélni;  nem tévesztendő össze az öntudattal, amely nem más, mint a puszta létezés, a környezet történéseinek az áté- lése;  a szocializáció folyamatában, annak eredményeként – 2,5 – 3 éves kor körül – fokozatosan alakul ki, és mind- végig a szocializáció feltételeként funkcionál.

4 Énkép (1) azon személyiségvonásoknak az összessége, amelye- ket az egyén önmagának tulajdonít;  azon személyiségvonásoknak az összessége, amelye- ket az egyén önmagának tulajdonít; lényege a személyiség önismeretében, a környezet visz-  lényege a személyiség önismeretében, a környezet visz- szajelzései alapján önmagáról alkotott összképben ra- szajelzései alapján önmagáról alkotott összképben ra- gadható meg; gadható meg; fejlődésében meghatározó szerepe van az öntudat és az éntudat kialakulásának;  fejlődésében meghatározó szerepe van az öntudat és az éntudat kialakulásának; kialakulása hosszú fejlődés eredménye: „az én testem”-  kialakulása hosszú fejlődés eredménye: „az én testem”- „én csinálom”- ”én tudom”-”én értékelem (önértékelés); „én csinálom”- ”én tudom”-”én értékelem (önértékelés); az egyes életkori szakaszokban újabb és újabb minősé- az egyes életkori szakaszokban újabb és újabb minősé- gi változásokon megy át; gi változásokon megy át; tudatos és tudattalan elemekből áll;  tudatos és tudattalan elemekből áll;

5 Énkép (2) összetevői: testkép, szociális kép, önbecsülés, identi-  összetevői: testkép, szociális kép, önbecsülés, identi- tás; tás; az egyén valamennyi megnyilvánulását befolyásolja;  az egyén valamennyi megnyilvánulását befolyásolja; tárgyilagossága, stabilitása biztosítéka a többi énfunk-  tárgyilagossága, stabilitása biztosítéka a többi énfunk- ció egészséges fejlődésének. ció egészséges fejlődésének.

6 Én-ideál viszonyítási alap, ún. eszményi kép;  viszonyítási alap, ún. eszményi kép; sikerre orientál;  sikerre orientál; közte és az énkép közötti konfliktusok átmeneti egyen-  közte és az énkép közötti konfliktusok átmeneti egyen- súlyzavart idézhetnek elő. súlyzavart idézhetnek elő.

7 Önellenőrzés (önkontroll) - önértékelés (1) egymást feltételező funkciók;  egymást feltételező funkciók; az önellenőrzés az egyéni megnyilvánulásokra, teljesít-  az önellenőrzés az egyéni megnyilvánulásokra, teljesít- ményekre, valamint különböző személyes tulajdonsá- ményekre, valamint különböző személyes tulajdonsá- gok alakulására történő tudatos odafigyelés, ezek folya- gok alakulására történő tudatos odafigyelés, ezek folya- matos szembesítése a társadalmi elvárásokkal, a kör- matos szembesítése a társadalmi elvárásokkal, a kör- zet visszajelzéseivel, illetve az én-ideállal; zet visszajelzéseivel, illetve az én-ideállal; az önértékelés pedig a fentiekben szerzett tapasztalatok  az önértékelés pedig a fentiekben szerzett tapasztalatok kritikai önmegítélése; kritikai önmegítélése; mindkettő megfelelő működésének alapja a jó önisme-  mindkettő megfelelő működésének alapja a jó önisme- ret (a tárgyilagos énkép), de megbízható működésük ret (a tárgyilagos énkép), de megbízható működésük vissza is hat ez utóbbi problémamentes fejlődésére; vissza is hat ez utóbbi problémamentes fejlődésére;

8 Önellenőrzés (önkontroll) - önértékelés (2) szerves tartozékai, előfeltételei a saját személyiség fej-  szerves tartozékai, előfeltételei a saját személyiség fej- lesztésének; lesztésének; koordinált összműködésük eredményeképpen válik a  koordinált összműködésük eredményeképpen válik a személyiség önszabályozó rendszerré. személyiség önszabályozó rendszerré.

9 Önnevelés a személyiségformálás egyik fontos komponense;  a személyiségformálás egyik fontos komponense; a személyiség társadalmi fejlődésének kiegészítője, a  a személyiség társadalmi fejlődésének kiegészítője, a nevelési folyamat belső (intim) oldala; nevelési folyamat belső (intim) oldala; önmagunkat nevelni azt jelenti, hogy éntudatunk révén  önmagunkat nevelni azt jelenti, hogy éntudatunk révén részt veszünk saját személyiségünk formálásában; részt veszünk saját személyiségünk formálásában; önnevelésre a személyiség egyes szférái (a jellem és a  önnevelésre a személyiség egyes szférái (a jellem és a különböző motívumok) különösen fogékonyak; különböző motívumok) különösen fogékonyak; önneveléssel az ellenőrzési és értékelési funkciók haté-  önneveléssel az ellenőrzési és értékelési funkciók haté- konysága tökéletesedik; konysága tökéletesedik; befolyást gyakorolhat más emberekre, közvetlenül pél-  befolyást gyakorolhat más emberekre, közvetlenül pél- da formájában, közvetve pedig olyan erkölcsi légkör da formájában, közvetve pedig olyan erkölcsi légkör megteremtésével, amely arra ösztönöz, hogy ki-ki fele- megteremtésével, amely arra ösztönöz, hogy ki-ki fele- lősebben viszonyuljon saját személyiségéhez. lősebben viszonyuljon saját személyiségéhez.


Letölteni ppt "Énfunkciók A személyiségnek, mint önszabályozó rendszernek feltételezett középpontja a saját tudattal bíró „én”, amely nemcsak irányítja, elemzi, ellenőrzi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések