Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekvédelmi tanácskozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekvédelmi tanácskozás"— Előadás másolata:

1 Gyermekvédelmi tanácskozás
2011. március 30.

2 Gyermekvédelmi tanácskozás jogszabályi rendelkezés
15/1998 (IV.30) NM 15. § (7) A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. (8) A (7) bekezdés szerinti tanácskozásra meg kell hívni a) a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagját (tagjait), vagy a jegyzőt, b) a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, c) a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit, d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, e) a gyámhatóság munkatársait, f) a településen működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselőjét, g) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, h) a megyei gyámhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort. Alpolg.

3 A gyermekjóléti alapellátások formái
- Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti Szolgálat : VMJV Családsegítő Szolg., Gyermekjóléti Kp. és CSÁO - Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde: VMJV Egyesített Bölcsőde Családi napközi (3): Csigaház, Tündérkert, BambiN.O. Csalái gyermekfelügyelet: - Házi gyermekfelügyelet: Alpolg.

4 A gyermekjóléti alapellátások formái
- Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő: - Gyermekek átmeneti otthona: - Családok átmeneti otthona: CSSK (Vp. Pápai út 37.) Alpolg.

5 „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” (Széchenyi István) A gyermekvédelmi jelzőrendszer
1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, k) a munkaügyi hatóság Dia

6 Jelzőrendszeri tevékenység 2010. évi Szakmaközi megbeszélések
Témaválasztás szempontjai: Aktualitás, Közvetlen jelzőrendszeri tevékenységet segítő, Jelentkező igények figyelembe vétele, Jelzőrendszeri tagok tevékenységének, kompetenciájának megismerése, Együttműködés elősegítése. Dia

7 Jelzőrendszeri tevékenység 2010. évi Szakmaközi megbeszélések
A női élettani változások (kamaszkor, változó kor) pszichológiai, pszichiátriai vetülete, különös tekintettel a depresszió vonatkozásában ( ) Előadó: Dr. Veres Zsuzsanna pszichiáter főorvos 35 fő Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal bemutatkozása, helye és szerepe a gyermekvédelmi jelzőrendszerben ( ) Előadók. Dr. Rágyanszky György megyei igazgató, Jáger István felnőtt korú pártfogó osztályvezető 29 fő A munkacsoport határozza meg a jelzőrendszert ( ) „Az észlelő- és jelzőrendszer erősségeinek és hiányosságainak feltárása a jelzőrendszer tagjai körében, Veszprém város közigazgatási területén” című kutatás eredményeinek bemutatása Előadó: Magvas Mária szociálpolitikus, dr. Dávid Beáta szociológus 22 fő Adatvédelmi kérdések ( ) Előadó: Dr. Purda Zsuzsanna Veszprém Megyei Jogú Város Gyámhivatalának vezetője 40 fő Dia

8 Jelzőrendszeri tevékenység 2010. évi Szakmaközi megbeszélések
Ifjúságvédelmi felelősök munkacsoportja, iskolák, óvodák pedagógusai számára ( ) Intézményünk első sorban a helyet biztosította a pedagógus számára a Munkacsoport működéséhez. Az első alkalommal intézményünk biztosította a témát, az igazolatlan hiányzáshoz kapcsolódó intézkedések jogszabályi áttekintésével. 18 fő Németh Péter a Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság vezetőjének előadása ( ) 54 fő Dia

9 Jelzőrendszeri tevékenység 2010. évi Szakmaközi megbeszélések
Esetmegbeszélő csoportok témáinak rövid ismertetése: (8 alkalom, 78 fő részvételével): Prevenció: A család problémáinak tünethordozója többnyire a gyermek. A szakember a gyermeken keresztül kap információt a családról, az esetleges működési zavarokról. Arra kerestük a válaszokat, hogy az egyes szakemberek a saját területükön mit tehetnek meg a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Védelembe vétel: A műhelymunka során a témavezetők által prezentált eset kapcsán a védelembe vétel, mint hatósági intézkedés lehetőségeinek, eszközeinek megbeszélése történt. Célunk volt, hogy a résztvevők megismerjék a védelembe vételt, mint eszközt a gyermekvédelmi munkában, annak megalapozásától a következő hatósági intézkedés megtételéig. Azonnali beavatkozás, ideiglenes hatályú elhelyezés: Olyan esetekre kerestük a megoldási lehetőségeket, hogy mit tehetünk akkor, ha a szakember szembesül azzal, hogy a gyermeknek valamiért nem jó otthon, a saját környezetében van olyan veszélyeztető tényező, amiből sürgősen ki kell menteni. Meddig tart a kompetenciája a gyermekvédelmi szakembernek, és mi az, amit feltétlenül meg kell tenni ilyen esetekben. Dia

10 Jelzőrendszeri tevékenység 2011. évi Szakmaközi megbeszélések
Esetmegbeszélő csoportok: Téma: Drog- és alkoholfüggő a családban Témavezetők: Dörnyei Balázs és Kalocsainé Erdélyi Veronika Téma: Kompetenciahatárok a gyermekvédelmi tevékenységben, jelzések iránya, tartalma Témavezetők: Vértes Adrienn és Énekesné Rózsás Melinda Felnőtt pszichiátriai beteg a családban Témavezetők: Molnár Szilvia és Kurdi Bálint Téma: Családon belüli erőszak Témavezetők: Tirják Boglárka és Pető Ágnes Dia

11 Jelzőrendszeri tevékenység Jelzések számának alakulása
2007. évben jelzés 2008. évben jelzés 2009. évben jelzés 2010. évben jelzés Vera

12 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás
A Gyermekjóléti Központ által gondozott gyermekek számának alakulása a tárgyévi adatok alapján 2009. évben 367 gyermek állt gondozás alatt 2010. évben 553 gyermek állt gondozás alatt

13 Jelzőrendszeri tevékenység Jelzések számának alakulása
A jelzések számának növekedése több tényezőnek köszönhető: Az évről évre növekvő jelzések száma mögött a jelzőrendszer aktívabb és egyre tudatosabb működése tapasztalható. Jelentős változás tapasztalható a évi XXXI. tv szeptember 1-től hatályos változása óta. A törvényi rendelkezés értelmében a jelzőrendszeri tagoknak munkajogi és büntető jogi felelősségük van amennyiben bántalmazás észlelése esetén nem tesznek eleget jelzési kötelezettségüknek. Az igazolatlan iskolai hiányzáshoz kapcsolódó jogszabályi változások jelentősen befolyásoltak a jelzések számának növekedését. Az intézmény dolgozóinak szakmai munkáját elismerik a tagok és bizalommal fordulnak Intézményünk felé; A veszélyeztetett gyermekek köre növekszik. Vera

14 Jelzőrendszeri tevékenység Jelzések
Jelzést küldő 2009 2010 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 86 18 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók - 2 Átmeneti gondozást biztosítók 16 Közoktatási intézmény 58 135 Rendőrség 24 Ügyészség, bíróság Pártfogó felügyelet 5 Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány Állampolgár 49 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 32 44 Egészségügyi szolgáltató 52 38 Ebből védőnő 34 36 Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet 9 1 Összesen 273 336 Vera

15 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók
2011. évben február 18-án az alábbi jelzőrendszeri tagoknak küldtünk ki adatlapokat: Általános iskolák Középiskolák Óvodák Védőnők Gyermekorvosok Bölcsődék Nevelési Tanácsadó Veszprém Városi Rendőrkapitányság Gyermekpszichiátria Vera

16 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók
Visszaérkezett adatlapok Általános iskolák: 13 db Középiskolák: 10 db Óvodák: 8 db Védőnők: 18 db Gyermekorvosok: 2db Bölcsődék: 4 db

17 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók
Észlelt problémák jellege: Nehéz anyagi problémák a családokban Elhanyagoló szülői attitűd (érzelmi és fizikai) Igazolatlan iskolai hiányzások Gyermekekkel kapcsolatos magatartási problémák Családon belüli konfliktusok, szülők válása Munkanélküliség Egészségtelen, zsúfolt lakáskörülmények Agresszivitás a családon belül Alkohol és kábítószer fogyasztás a gyermekeknél Alkohol és kábítószer fogyasztás a családban Tanulási problémák Pszichiátriai betegségek a családban

18 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók
A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködésével kapcsolatos vélemények: „jó együttműködés, jó kommunikáció” „folyamatosan javul az együttműködés” „Gyors és precíz információáramlás, rugalmas az időpont egyeztetés.” Az együttműködés jó, de szívesen vennék a szerzett ismeretek, intézkedések visszajelzését. „Csak így tovább!”

19 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók
Akadályok a gyermekvédelmi tevékenységgel kapcsolatban: Kliensek számának jelentős megemelkedése Adminisztrációs terhek Anyagi források hiánya Továbbképzési lehetőségek csökkenése Tehetetlenség, eszköztelenség Pedagógusok tekintélyvesztése Vera

20 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók
Javaslatok a VMJV Önkormányzata felé a Veszprémben élő gyermekek helyzetének javítása érdekében a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. § (7.b) bekezdése szerint: Pontszerző továbbképzések az ifjúságvédelmi felelősöknek Több bölcsődei férőhely kialakítása a zsúfoltság elkerülése érdekében Iskolai pszichológus biztosítása az eddiginél sűrűbb gyakorisággal Kisebb létszámú osztályok működtetése a lassabban haladó tanulók részére Speciális szükségletű, közösségbe nehezen helyezhető gyermekek számára felügyelet és oktatás biztosítása Vera

21 Összegzés és javaslat tétel a Gyermekjóléti Központ részéről
Az észlelő és jelzőrendszer kiemelten képviselje azon gyermekek érdekeit, akik különleges élethelyzetük miatt átmenetileg vagy tartósan nem helyezhetőek el gondozási-nevelési intézményekbe és nappali ellátásuk családi körben nem megoldott. A gyermeki agresszió visszaszorítása érdekében kiemelten fontosnak tartjuk a gyerekek személyiségfejlődésének családi körön kívüli, külső támogatását is. Dia

22 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Gyermekvédelmi tanácskozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések