Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekvédelmi tanácskozás 2011. március 30.. Gyermekvédelmi tanácskozás jogszabályi rendelkezés 15/1998 (IV.30) NM 15. § (7) A gyermekjóléti szolgálat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekvédelmi tanácskozás 2011. március 30.. Gyermekvédelmi tanácskozás jogszabályi rendelkezés 15/1998 (IV.30) NM 15. § (7) A gyermekjóléti szolgálat."— Előadás másolata:

1 Gyermekvédelmi tanácskozás 2011. március 30.

2 Gyermekvédelmi tanácskozás jogszabályi rendelkezés 15/1998 (IV.30) NM 15. § (7) A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. (8) A (7) bekezdés szerinti tanácskozásra meg kell hívni a) a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagját (tagjait), vagy a jegyzőt, b) a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, c) a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit, d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, e) a gyámhatóság munkatársait, f) a településen működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselőjét, g) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, h) a megyei gyámhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

3 A gyermekjóléti alapellátások formái - Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti Szolgálat : VMJV Családsegítő Szolg., Gyermekjóléti Kp. és CSÁO - Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde: VMJV Egyesített Bölcsőde Családi napközi (3): Csigaház, Tündérkert, BambiN.O. Csalái gyermekfelügyelet: - Házi gyermekfelügyelet:

4 A gyermekjóléti alapellátások formái - Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő: - Gyermekek átmeneti otthona: - Családok átmeneti otthona: CSSK (Vp. Pápai út 37.)

5 „ Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” (Széchenyi István) A gyermekvédelmi jelzőrendszer 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, k) a munkaügyi hatóság

6 Jelzőrendszeri tevékenység 2010. évi Szakmaközi megbeszélések Témaválasztás szempontjai: Aktualitás, Közvetlen jelzőrendszeri tevékenységet segítő, Jelentkező igények figyelembe vétele, Jelzőrendszeri tagok tevékenységének, kompetenciájának megismerése, Együttműködés elősegítése.

7 Jelzőrendszeri tevékenység 2010. évi Szakmaközi megbeszélések A női élettani változások (kamaszkor, változó kor) pszichológiai, pszichiátriai vetülete, különös tekintettel a depresszió vonatkozásában (2010.01.25.) Előadó: Dr. Veres Zsuzsanna pszichiáter főorvos 35 fő Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal bemutatkozása, helye és szerepe a gyermekvédelmi jelzőrendszerben (2010.02.24.) Előadók. Dr. Rágyanszky György megyei igazgató, Jáger István felnőtt korú pártfogó osztályvezető 29 fő A munkacsoport határozza meg a jelzőrendszert (2010.05.18.) „Az észlelő- és jelzőrendszer erősségeinek és hiányosságainak feltárása a jelzőrendszer tagjai körében, Veszprém város közigazgatási területén” című kutatás eredményeinek bemutatása Előadó: Magvas Mária szociálpolitikus, dr. Dávid Beáta szociológus 22 fő Adatvédelmi kérdések (2010.10.12.) Előadó: Dr. Purda Zsuzsanna Veszprém Megyei Jogú Város Gyámhivatalának vezetője 40 fő

8 Jelzőrendszeri tevékenység 2010. évi Szakmaközi megbeszélések Ifjúságvédelmi felelősök munkacsoportja, iskolák, óvodák pedagógusai számára (2010. 10. 27.) Intézményünk első sorban a helyet biztosította a pedagógus számára a Munkacsoport működéséhez. Az első alkalommal intézményünk biztosította a témát, az igazolatlan hiányzáshoz kapcsolódó intézkedések jogszabályi áttekintésével. 18 fő Németh Péter a Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság vezetőjének előadása (2010. 11. 17.) 54 fő

9 Jelzőrendszeri tevékenység 2010. évi Szakmaközi megbeszélések Esetmegbeszélő csoportok témáinak rövid ismertetése: (8 alkalom, 78 fő részvételével): Prevenció: A család problémáinak tünethordozója többnyire a gyermek. A szakember a gyermeken keresztül kap információt a családról, az esetleges működési zavarokról. Arra kerestük a válaszokat, hogy az egyes szakemberek a saját területükön mit tehetnek meg a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Védelembe vétel: A műhelymunka során a témavezetők által prezentált eset kapcsán a védelembe vétel, mint hatósági intézkedés lehetőségeinek, eszközeinek megbeszélése történt. Célunk volt, hogy a résztvevők megismerjék a védelembe vételt, mint eszközt a gyermekvédelmi munkában, annak megalapozásától a következő hatósági intézkedés megtételéig. Azonnali beavatkozás, ideiglenes hatályú elhelyezés: Olyan esetekre kerestük a megoldási lehetőségeket, hogy mit tehetünk akkor, ha a szakember szembesül azzal, hogy a gyermeknek valamiért nem jó otthon, a saját környezetében van olyan veszélyeztető tényező, amiből sürgősen ki kell menteni. Meddig tart a kompetenciája a gyermekvédelmi szakembernek, és mi az, amit feltétlenül meg kell tenni ilyen esetekben.

10 Jelzőrendszeri tevékenység 2011. évi Szakmaközi megbeszélések Esetmegbeszélő csoportok: 2011. 04. 11. 14.00 Téma: Drog- és alkoholfüggő a családban Témavezetők: Dörnyei Balázs és Kalocsainé Erdélyi Veronika 2011. 04. 12. Téma: Kompetenciahatárok a gyermekvédelmi tevékenységben, jelzések iránya, tartalma Témavezetők: Vértes Adrienn és Énekesné Rózsás Melinda 2011. 04. 13. 14.00 Felnőtt pszichiátriai beteg a családban Témavezetők: Molnár Szilvia és Kurdi Bálint 2011. 04. 14. 14.00 Téma: Családon belüli erőszak Témavezetők: Tirják Boglárka és Pető Ágnes

11 Jelzőrendszeri tevékenység Jelzések számának alakulása 2007. évben 126 jelzés 2008. évben 214 jelzés 2009. évben 273 jelzés 2010. évben 336 jelzés

12 Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás A Gyermekjóléti Központ által gondozott gyermekek számának alakulása a tárgyévi adatok alapján 2009. évben 367 gyermek állt gondozás alatt 2010. évben 553 gyermek állt gondozás alatt

13 Jelzőrendszeri tevékenység Jelzések számának alakulása A jelzések számának növekedése több tényezőnek köszönhető: Az évről évre növekvő jelzések száma mögött a jelzőrendszer aktívabb és egyre tudatosabb működése tapasztalható. Jelentős változás tapasztalható a 1997. évi XXXI. tv. 2009. szeptember 1-től hatályos változása óta. A törvényi rendelkezés értelmében a jelzőrendszeri tagoknak munkajogi és büntető jogi felelősségük van amennyiben bántalmazás észlelése esetén nem tesznek eleget jelzési kötelezettségüknek. Az igazolatlan iskolai hiányzáshoz kapcsolódó jogszabályi változások jelentősen befolyásoltak a jelzések számának növekedését. Az intézmény dolgozóinak szakmai munkáját elismerik a tagok és bizalommal fordulnak Intézményünk felé; A veszélyeztetett gyermekek köre növekszik.

14 Jelzőrendszeri tevékenység Jelzések Jelzést küldő20092010 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat8618 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók-2 Átmeneti gondozást biztosítók-16 Közoktatási intézmény58135 Rendőrség1824 Ügyészség, bíróság22 Pártfogó felügyelet-5 Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány-2 Állampolgár1649 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal3244 Egészségügyi szolgáltató5238 Ebből védőnő3436 Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet91 Összesen273336

15 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók 2011. évben február 18-án az alábbi jelzőrendszeri tagoknak küldtünk ki adatlapokat: Általános iskolák Középiskolák Óvodák Védőnők Gyermekorvosok Bölcsődék Nevelési Tanácsadó Veszprém Városi Rendőrkapitányság Gyermekpszichiátria

16 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Visszaérkezett adatlapok Általános iskolák: 13 db Középiskolák: 10 db Óvodák: 8 db Védőnők: 18 db Gyermekorvosok: 2db Bölcsődék: 4 db

17 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Észlelt problémák jellege: Nehéz anyagi problémák a családokban Elhanyagoló szülői attitűd (érzelmi és fizikai) Igazolatlan iskolai hiányzások Gyermekekkel kapcsolatos magatartási problémák Családon belüli konfliktusok, szülők válása Munkanélküliség Egészségtelen, zsúfolt lakáskörülmények Agresszivitás a családon belül Alkohol és kábítószer fogyasztás a gyermekeknél Alkohol és kábítószer fogyasztás a családban Tanulási problémák Pszichiátriai betegségek a családban

18 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködésével kapcsolatos vélemények: „jó együttműködés, jó kommunikáció” „folyamatosan javul az együttműködés” „Gyors és precíz információáramlás, rugalmas az időpont egyeztetés.” Az együttműködés jó, de szívesen vennék a szerzett ismeretek, intézkedések visszajelzését. „Csak így tovább! ”

19 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Akadályok a gyermekvédelmi tevékenységgel kapcsolatban: Kliensek számának jelentős megemelkedése Adminisztrációs terhek Anyagi források hiánya Továbbképzési lehetőségek csökkenése Tehetetlenség, eszköztelenség Pedagógusok tekintélyvesztése

20 Jelzőrendszeri tevékenység Írásos tájékoztatók Javaslatok a VMJV Önkormányzata felé a Veszprémben élő gyermekek helyzetének javítása érdekében a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. § (7.b) bekezdése szerint: Pontszerző továbbképzések az ifjúságvédelmi felelősöknek Több bölcsődei férőhely kialakítása a zsúfoltság elkerülése érdekében Iskolai pszichológus biztosítása az eddiginél sűrűbb gyakorisággal Kisebb létszámú osztályok működtetése a lassabban haladó tanulók részére Speciális szükségletű, közösségbe nehezen helyezhető gyermekek számára felügyelet és oktatás biztosítása

21 Összegzés és javaslat tétel a Gyermekjóléti Központ részéről Az észlelő és jelzőrendszer kiemelten képviselje azon gyermekek érdekeit, akik különleges élethelyzetük miatt átmenetileg vagy tartósan nem helyezhetőek el gondozási-nevelési intézményekbe és nappali ellátásuk családi körben nem megoldott. A gyermeki agresszió visszaszorítása érdekében kiemelten fontosnak tartjuk a gyerekek személyiségfejlődésének családi körön kívüli, külső támogatását is.

22 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Gyermekvédelmi tanácskozás 2011. március 30.. Gyermekvédelmi tanácskozás jogszabályi rendelkezés 15/1998 (IV.30) NM 15. § (7) A gyermekjóléti szolgálat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések