Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Alapító Okirat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Alapító Okirat."— Előadás másolata:

1 Az Alapító Okirat

2 Jogszabályi háttér 2008. évi CV törvény

3 2008. évi CV törvény 2. § (2) bekezdés:
A költségvetési szerv létrehozásáról jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni. A jogszabály (határozat) alapján alapító okiratot kell kiadni. Az alapító okiratot az alapító szerv adja ki.

4 2008. évi CV törvény 2. § (4) A költségvetési szerv az 5. § szerinti nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. 5. § (1) A költségvetési szervekről a kincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet (2) A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét az alapító szerv az alapító okirat kiadásától számított nyolc napon belül kérelmezi.

5 Az Alapító Okirat tartalma
4. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv a) nevét, székhelyét, b) létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozást, c) jogszabályban meghatározott közfeladatát,

6 Az Alapító Okirat tartalma
d) alaptevékenységét, e) működési körét (közszolgáltató tevékenység esetén), f) irányító szervének nevét, székhelyét, g) a §, valamint 18. § szerinti besorolását,(közintézmény, közintézet, vállalkozó közintézet) közintézmény: az alaptevékenysége szerint, szakképzési, felnőttképzési, közgyűjteményi, közművelődési,

7 Az Alapító Okirat tartalma
h) vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendjét, i) foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését. (2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv

8 Az Alapító Okirat tartalma
a) közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét, b) kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányainak felső határát a szerv kiadásaiban, c) jogi személyiségű szervezeti egységének a 14. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,

9 Jogi személyiségű egység
14. § (1) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) a 18. § (1) bekezdése szerinti önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyes - közfeladat önálló ellátására képes; tevékenységében, területi elhelyezkedésében, forrásaiban, valamint szervezetileg elkülöníthető - szervezeti egységeit jogi személyiséggel ruházhatja fel. A szervezeti egység jogi személyisége a költségvetési szerv szervezeti és gazdálkodási egységét nem érinti, működésének és gazdálkodásának hatékonyságát nem ronthatja.

10 Az Alapító Okirat tartalma
4. § (2) d) megszűnésének időpontját, illetőleg pontos feltételét, ha határozott időre, illetőleg bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, valamint e) a külön jogszabályban kötelező kellékként előírtakat.

11 Alaptevékenység a) alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közhatalmi vagy közszolgáltató tevékenység;

12 Kiegészítő tevékenység
b) kiegészítő tevékenysége: az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;

13 Kisegítő tevékenység c) kisegítő tevékenység: az alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;

14 Vállalkozási tevékenység
d) vállalkozási tevékenység: az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenység.

15 A szakfeladatok rendje
A pénzügyminiszter 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről Az egyes tevékenységeket és támogatásokat, 7 számjegyű kóddal kell megjelölni Útmutató a tájékoztató 2. mellékletében

16 A tevékenységek felsorolása
A 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése szerint: A költségvetési szerv alapító okiratában önállóan nem kell alaptevékenységként megjelölni, ugyanakkor alaptevékenységként kell elszámolni azokat az önálló szakfeladatot képező kiadási és bevételi elemeket amelyek a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak.

17 A tevékenységek felsorolása
Az Ámr. 12. §-ának (5) bekezdése szerint a) a szakmai alapfeladat ellátása céljából használt ingatlan egyes helyiségeinek időszakos (alkalmanként rövid időtartamú) bérbeadása, vagy b) tartós bérbeadása, átengedése az alapfeladat ellátásához kapcsolódó, annak színvonalát növelő egyes szolgáltatások nyújtása céljából olyan alaptevékenységnek minősül, amelyet nem kell felvenni külön nevesítve az alapító okiratba.

18 Minta alapító okirat A költségvetési szerv neve, esetleg idegen név
Székhelye Telephelye(i) Az alapító neve Az alapító címe Az első alapítás éve, alapítói határozat

19 Minta alapító okirat Módosító határozatok Az intézmény törzsszáma
Jogszabályban meghatározott feladata: pld. közművelődési, könyvtári feladatellátás, az 1997 évi CXL törvény alapján.

20 Minta alapító okirat Jogállása, jogköre:
jogi személyisége: önálló jogi személy típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és (gazdálkodó) közművelődési közintézmény

21 Minta alapító okirat Tevékenységei:
Szakágazat száma, elnevezése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység TEÁOR száma 93.29 Alaptevékenységek: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

22 Minta alapító okirat Az alaptevékenységeket a 11/2009 PM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza szakfeladat-szám szerint Javasolt szakfeladatok: Táborozás (552001), műsorfüzet (581400), filmvetítés (591411) terem bérbeadása (682002), vásárok (823000) nemzetközi pályázatok (842153) tanfolyamok (855931) programszervezés (900400) szórakoztatás (932919)

23 Minta alapító okirat Működési köre Az irányító szerv neve, székhelye
Jogállása: Az intézmény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 87. § (1) bekezdése alapján önálló jogi személy, a rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik. A Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jött létre. A feladatellátást szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon: ingatlanok leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök

24 Minta alapító okirat Vagyon feletti rendelkezési jogkör Az intézmény épületei az Önkormányzat törzsvagyonának részei, korlátozottan forgalomképesek, az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó közművelődési és szabadidős tevékenységet. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke Az intézmény képviselete (önállóan, vagy korlátozottan)

25 Minta alapító okirat Vezetőjének kinevezési rendje: A művelődési intézmény igazgatóját a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. § (4) és 12. § (4) bekezdése, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt) és az ezt kiegészítő 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján 5 év határozott időre. Az intézmény gazdasági vezetőjét a Kt. 8 §-ának (7) bekezdése alapján a Polgármester nevezi ki.

26 Minta alapító okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

27 Minta alapító okirat Az intézmény megszűnése
Alapító (fenntartó) megszüntetheti, ha: feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve ha nem az alapító okirat szerint végzi, vagy a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt, illetve az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. Az intézmény a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – megszűnik. Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságától.

28 Minta alapító okirat Záradék:
Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét a település Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2010. (04.22.) önk. határozatával hagyta jóvá.


Letölteni ppt "Az Alapító Okirat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések