Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE."— Előadás másolata:

1 II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE

2 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.1.1 Tanácsadás célja 1.1.2 Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Helyzetelemzéshez feltárt információk 1.2.2 Helyzetelemzés által vizsgált szempontok 1.2.3 Beszerzések legfontosabb jellemzői 1.2.4 Hivatal gyakorlatának erősségei 1.2.5 Hivatal gyakorlatának gyengeségei 1.2.6 Lehetőségek – kedvező külső feltételek 1.2.7 Fenyegetések – kedvezőtlen külső feltételek 1.2.8 Zöld közbeszerzés elterjedésének akadályai 1.3 Következtetések TARTALOMJEGYZÉK

3 TARTALOMJEGYZÉK 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.1.1 Fokozatosság lehetséges formái 2.1.2 Rendszer kialakításával kapcsolatos fő célok felsorolása 2.2 Taktikai tanácsok 2.2.1 Javasolt cselekvési terv lépései 2.2.1.1 Projektbizottság 2.2.1.2 Környezetbarát közbeszerzési politika 2.2.1.3 A megvalósítás eszközeinek rendelkezésére bocsátása 2.2.1.4 Kommunikáció 2.2.1.5 Monitorozás 2.2.1.6 Értékelés 2.3 Eszközrendszerek 2.3.1 Eszközrendszer alkalmazhatóságának igazolása 2.3.2 Informatizálhatóság 2.3.3 Létrehozandó adatbázisok 2.3.4 Felhasznált irodalom 2.3.5 Hasznos Linkek

4 1. Elemző rész – 1.1 Célok meghatározása

5 a környezetbarát beszerzés gyakorlati bevezetésének segítése, hogy a Hivatal  a Közbeszerzési Törvény 1.§ 5. bekezdésének megfelelően beszerzései során figyelembe vehesse a környezetvédelmi szempontokat,  hatékonyan végrehajtsa a város települési környezetvédelmi programját,  segítse a környezet védelmét, valamint a környezetbarát termékek és szolgáltatások piacának fejlesztését, 1.1.1 A TANÁCSADÁS CÉLJA

6  kihasználja az erőforrásokkal való takarékosságból adódó gazdasági előnyt,  ÚMFT-hez beadott pályázatai megfeleljenek a fenntarthatóság horizontális elvének,  példát mutasson a lakosságnak, és  közpénzből gazdálkodó szervezetként beszerzéseinél ilyen tekintetben is a közjó érdekét szolgálja. 1.1.1 A TANÁCSADÁS CÉLJA

7  A környezetbarát közbeszerzés által kitűzendő célok (a zöld közbeszerzés által érintett termékek, a zöld közbeszerzés aránya)  A zöld közbeszerzés hivatali irányítási rendszerének kialakítása  A folyamat informatizálhatósága 1.1.2 A TANÁCSADÁS ÁLTAL FELÖLELT TERÜLETEK

8 1. Elemző rész – 1.2 Helyzetelemzés

9 1.Szentlőrinc város hivatalos dokumentumai 1.Közbeszerzési szabályzat 2.2009. évi közbeszerzési terv 3.2009. évi közbeszerzési eljárások 2.A 2009. április 22–i tréning résztvevői által kitöltött kérdőív 1.2.1 A HELYZETELEMZÉSHEZ FELHASZNÁLT INFORMÁCIÓK

10 1.a beszerzések szerkezete beszerzési formák szerint (központosított, intézményi, eseti beszerzések aránya) 2.a beszerzések jellemző termékcsoportjai 3.a környezetbarát beszerzések aránya 1.2.2 A HELYZETELEMZÉS ÁLTAL VIZSGÁLT SZEMPONTOK

11 1.Az önkormányzat beszerzései többnyire nem érik el a közbeszerzési értékhatárokat 2.A beszerzések túlnyomó része helyi pályázati úton megvalósított, illetve eseti beszerzés 3.A beszerzési értékek alapján a beszerzésekben a legjelentősebb termékcsoportok a következők: 1.építési beruházások (útépítés, járdafelújítás stb.) 2.élelmiszerek és étkezési szolgáltatások 3.energiabeszerzés 1.2.3 A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

12 4.A Hivatal nem folytat környezetbarát beszerzési gyakorlatot, ilyen jellegű tapasztalatai nincsenek. 1.2.3 A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

13  A Hivatal közbeszerzési szabályzata kimondja, hogy „Az éves beszerzési terv készítése, valamint az egyes beszerzések előkészítése során törekedni kell a központosított közbeszerzéshez való csatlakozásra, a központosított közbeszerzések előnyeinek kihasználásával.” Ezen előnyök közé tartozik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság a beszerzések volument, valamint a rendelkezésére álló humán erőforrásoknak köszönhetően könnyebben tudja a beszerzéseknél a környezetvédelmi megfontolásokat érvényesíteni, mint egy-egy önkormányzat. 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

14  A Hivatal dolgozói támogatják a környezetbarát közbeszerzés bevezetését.  Túlnyomó többségük (88%) szerint a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a beszerzésben egyértelműen hasznos, a fennmaradó 12% is inkább hasznosnak, mint károsnak látja a zöld közbeszerzésre irányuló erőfeszítéseket. 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

15  Nagyobb hányaduk úgy látja, hogy bár a Hivatal egyértelműen fontosnak tartja a környezetbarát termékek és szolgáltatások beszerzését, nem használja ki eléggé a zöld beszerzési lehetőségeket. 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

16  A Hivatal dolgozói közül 11-en részt vettek a 2009. április 22-i környezetbarát beszerzési tréningen, ahol megismerkedtek  a környezetbarát beszerzés fogalmával és jelentőségével,  a zöld közbeszerzés jogszabályi kereteivel,  a zöld közbeszerzés gyakorlati megvalósításának lépéseivel, 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

17  a felhasználható útmutatókkal és segédeszközökkel  így van elég ismeretük ahhoz, hogy megkezdjék a zöld beszerzés gyakorlati megvalósítását. 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

18  A zöld beszerzési tapasztalatok hiányából adódóan  A Hivatalnak nincs környezetbarát beszerzési politikája sem önálló dokumentumként, sem más tervek vagy szabályzatok részeként.  A közbeszerzési szabályzat nem említi a környezettudatos beszerzést.  Nincsenek a környezetbarát beszerzéssel kapcsolatos szabályok, eljárások 1.2.5 ZÖLD KÖZBESZERZÉS A HIVATAL KÖZBESZERZÉSI GYAKORLATÁBAN – GYENGESÉGEK

19  Kedvező jogszabályi környezet, amely nemcsak engedi, hanem szorgalmazza a közbeszerzéseknél a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételét  Az ÚMFT pályázati feltételeiből adódó ösztönzés – a fenntartható fejlődés mint horizontális értékelési szempont a pályázatok elbírálásánál  A zöld közbeszerzés iránt itthon is növekszik az érdeklődés, s emiatt egyre több információ áll magyarul is rendelkezésre a gyakorlati bevezetéshez 1.2.6 LEHETŐSÉGEK - A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS SZÁMÁRA KEDVEZŐ KÜLSŐ FELTÉTELEK

20  A hazai zöld beszerzési gyakorlat fejletlensége, ebből adódóan kevés hazai tapasztalat, kevés követhető példa  A sok éves zöld közbeszerzési tapasztalattal rendelkező országokban megszokott, az intézmények zöld beszerzését segítő hazai infrastruktúra fejletlensége (honlapok, hírlevelek, adatbázisok hiánya, a közbeszerzési tanácsadók ilyen irányú felkészültségének hiányosságai) 1.2.7 FENYEGETÉSEK - A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS SZÁMÁRA KEDVEZŐTLEN KÜLSŐ FELTÉTELEK

21  Kínálat gyengesége88%  Pénzügyi akadályok88%  Ismeretek hiánya72%  A zöld beszerzéssel kapcsolatos63% többletmunka  Szemléletbeni akadályok38%  Jogi lehetőségek hiánya38%  A szándék hiánya 0% Azoknak az önkormányzati dolgozóknak az aránya az összes válaszadó %-ában, akik szerint az adott akadály ténylegesen fennáll 1.2.8 A ZÖLD KÖZBESZERZÉS ELTERJEDÉSÉNEK AKADÁLYAI

22 1.Elemző rész – 1.3 Következtetések

23 1.Az önkormányzatnak nincsenek a zöld beszerzéssel kapcsolatos tapasztalatai. 2.Bár a környezetbarát beszerzés igénye az önkormányzatnál még nem merült fel, a Hivatal dolgozói nyitottak a kezdeményezésre. 3.A beszerzések kis volumene miatt a környezetvédelmi szempontokat elsősorban a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, helyi pályázatok útján megvalósuló beszerzéseknél lehet érvényesíteni. 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

24 4.A környezetbarát gyakorlat kialakításánál fokozatosságra van szükség, mert  a Hivatal dolgozóinak tapasztalatai szerint a helyi piacon kedvezőtlenek a környezetbarát beszerzés feltételei: a környezetbarát termékek kínálata szegényes és a termékek ára viszonylag magas, ezért meg kell várni, amíg a feltételek kissé javulnak; 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

25  ilymódon az intézkedéseket azokra a beszerzésekre lehet összpontosítani, amelyeknél a környezetvédelmi és a gazdasági megfontolások leginkább összeegyeztethetők, és a környezetbarát beszerzés környezeti és gazdasági szempontból egyaránt előnyös;  a Hivatal saját tapasztalatait hasznosítva, azokból tanulva kikísérletezheti a saját számára legkedvezőbb megoldásokat;  könnyebben, lépésről lépésre teremtheti meg a szélesebbkörű alkalmazáshoz szükséges szervezeti, intézményi, humán stb. feltételeket. 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

26 2.Tanácsadói rész – 2.1 Stratégiai tanácsok

27  Bevezetés a beszerzések egy szűkebb körében (kiválasztott termékcsoportoknál vagy megadott értékhatár feletti/alatti beszerzéseknél),  A környezeti jellemzők széles skálája helyett csak a legfontosabb környezeti jellemzők figyelembe vétele, illetve bírálati szempontként az életciklusköltség alkalmazása. 2.1.1 A FOKOZATOSSÁG LEHETSÉGES FORMÁI

28  (Ez utóbbi nagyságát közvetve a környezeti jellemzők is befolyásolják, az anyag- és energiatakarékos a termékek alacsonyabb üzemeltetési költsége vagy a termék életciklusa végén jelentkező hulladékelhelyezési költségek például kedvezően befolyásolják az életciklus költség alakulását). 2.1.1 A FOKOZATOSSÁG LEHETSÉGES FORMÁI

29 1.A zöld közbeszerzés számára olyan keretfeltételek kialakítása, amelyek  meghatározzák a Hivatal adottságainak megfelelő, világos és reális célokat,  a döntési kompetenciákat a döntéseket a megfelelő szintre delegálják, és megteremtik az egyes döntési szintek együttműködésének a feltételeit,  segítik a résztvevőket a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos feladataik elvégzésében. 2.1.2 A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FŐ CÉLOK

30 2.Tanácsadói rész – 2.2 Taktikai tanácsok

31 1.Projektbizottság felállítása 2.Környezetbarát közbeszerzési politika elfogadása 3.A megvalósítás eszközeinek rendelkezésre bocsátása 4.Kommunikáció 5.Monitorozás 6.Értékelés 2.2.1 A JAVASOLT CSELEKVÉSI TERV LÉPÉSEI

32 1. Lépés a projektbizottság felállítása  A projektbizottság javasolt feladata:  elkészíti a környezetbarát beszerzési politika tervezetét,  javaslatot tesz a céloknak az önkormányzati célrendszerbe történő integrálására,  javaslatot tesz a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos felelősségi és döntési körökre, eljárásokra, valamint a közbeszerzési szabályzat ennek megfelelő módosítására, 2.2.1.1 PROJEKTBIZOTTSÁG

33  elkészít(tet)i a környezetbarát beszerzési irányelveket,  figyelemmel kíséri és évente értékeli a környezetbarát közbeszerzési politikában kitűzött célok megvalósulását,  szükség esetén javasolja a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos célok, felelősségi és döntési körök, illetve a környezetbarát beszerzési irányelvek módosítását. 2.2.1.1 PROJEKTBIZOTTSÁG

34 A projektbizottság javasolt összetétele Tagjai:  a 2009. április 22-i tréning résztvevői, közülük is elsősorban  a jegyző,  a kistérségi iroda vezetője,  a SZONEK gazdasági vezetője,  továbbá  a Hivatal megbízott dolgozója,  1 fő külső megbízott szakértő. 2.2.1.1 PROJEKTBIZOTTSÁG

35 A bizottság vezetője:  a bizottság munkáját a jegyző irányítja. 2.2.1.1 PROJEKTBIZOTTSÁG

36 2. Lépés Környezetbarát közbeszerzési politika elfogadása A környezetbarát közbeszerzési politika funkciója:  A vezetés – képviselőtestület – állásfoglalása a környezetvédelmi szempontoknak a beszerzésekben való alkalmazása mellett, legitimizálja a környezettudatos beszerzést.  A jelenlegi gyakorlat megváltoztatásához szükséges hajtóerő 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

37  A zöld közbeszerzéssel kapcsolatos célok meghatározása  Kommunikációs eszköz – a szállítók, a piac, a lakosság felé 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

38 A zöld beszerzési politika felépítése  A környezetbarát beszerzési politika általános céljai - a környezet, a klíma védelme, az energiával és általában a természeti erőforrásokkal való takarékosság stb.  A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos konkrét célok meghatározása (pl. a környezetbarát szempontok alkalmazási köre – mely termékcsoportoknál, milyen mértékben, milyen korlátok között) 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

39  A politika megvalósításának eszközei (pl. zöld beszerzéssel kapcsolatos felelősségi körök, zöld beszerzési irányelvek, oktatás)  Kommunikáció - a politika megismertetése az érdekeltekkel  Monitorozás és az értékelés módja 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

40 Javasolt célok 2015 végéig  legalább egy környezetvédelmi szempont figyelembe vétele az épületfelújításokkal, épületberuházásokkal kapcsolatos közbeszerzéseknél  környezetvédelmi követelmények érvényesítése a helyi pályázati úton megvalósuló tisztítószer és élelmiszer- nyersanyag beszerzések 10%-ánál  Mérlegelendő: a százalékos érték nagysága, a határidő, illetve a környezetbarát beszerzések körébe bevont termékcsoportok vagy szolgáltatások köre. 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

41 A kiválasztott termékcsoport indoklása  Az építési beruházások teszik ki a beszerzett termékek és szolgáltatások értékének túlnyomó részét, a kapcsolódó jelentős anyag- és energiafelhasználás csökkentésével számottevő környezetvédelmi és pénzügyi megtakarítás érhető el  A környezetbarát közbeszerzésbe bevonandó termékek és szolgáltatások közül az Európai Unió elsőnek az építési beruházásokat ajánlja. 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

42  A kisebb volumenű, helyi pályázatok útján lebonyolított beszerzéseknél is érdemes a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni. A kisebb önkormányzatok számára is fontosak a környezet minőségét és az életminőséget meghatározó környezeti tényezők, így például a lerakásra kerülő szilárd hulladék mennyisége, a helyi felszíni vizek tisztasága vagy a vegyszerek felhasználásának környezetegészségügyi következményei, ezért a lerakóra kerülő szilárd hulladék csökkentésére, a felszíni vízszennyezés és a veszélyes vegyi anyagok felhasználásának korlátozására a beszerzések területén is érdemes törekedni. 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

43 Megjelenítési formája  Az intézményi élelmiszer-beszerzéseknél érdemes a vegyszerek nélkül előállított bioélelmiszerek arányát fokozatosan növelni. Az önkormányzat így a gyerekek fejlődésére, egészségére gyakorolt kedvező hatás mellett ha mégoly kicsi, de biztos és folyamatosan bővülő piacot teremthet a helyi mezőgazdasági termelők számára. Ez a biztos piac ösztönözheti a bioélelmiszerek helyi előállítását, ami a kínálat bővüléséhez és az árak csökkenéséhez vezet. 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

44  A tisztítószer beszerzéseknél az önkormányzat szempontjából a kisebb kiszerelésű vegyszerek beszerzéséből adódó csomagolási hulladék-többlet elkerülése, és a különösen veszélyes adalékanyagok mellőzése lenne célszerű. A csomagolási hulladék visszaszorítása nemcsak hulladékelhelyezési szempontból, hanem a nagyobb kiszerelésű anyagok alacsonyabb ára miatt is indokolt. 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

45  Külön dokumentum, képviselőtestületi határozat és/vagy  A közbeszerzési szabályzatba beépülő paragrafusok a kötelezettségvállalásról, a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos célokról, a megvalósítási eszközökről, a monitorozás és az értékelés módszeréről  A külön dokumentum mellett szól, hogy a községnek nemcsak a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseknél érdemes a környezetvédelmi szempontokat érvényesítenie. 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

46 3. Lépés: A környezetbarát beszerzési politika megvalósítási eszközei  felelősségi rend, döntési kompetenciák meghatározása,  a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos eljárások kidolgozása,  környezetbarát beszerzési irányelvek elkészítése,  képzések, tanfolyamok  esetleg, megfelelő körülmények esetén külső segítség (tanácsadó) bevonása, más önkormányzatokkal való együttműködés (tapasztalatcsere, közös beszerzés) 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

47 Felelősségi körök  A környezetbarát beszerzések koordinálására,  a környezetbarát beszerzési politika elfogadására,  a zöld beszerzés felelőseinek megbízására,  a környezetbarát beszerzési irányelvek jóváhagyására,  a zöld beszerzések figyelemmel kísérésére,  a környezetbarát beszerzések értékelésének jóváhagyására  felhatalmazott testület, illetve személyek meghatározása. 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

48 A környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási szabályok Ilyenek mindenekelőtt  a környezetbarát beszerzési irányelvek elfogadásának és módosításának folyamatát,  a környezetbarát beszerzések monitorozását és  értékelését szabályozó belső eljárások. 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

49 Környezetbarát beszerzési irányelvek 1.A kiválasztott termékek beszerzésénél alkalmazandó  műszaki követelmények,  alkalmassági szempontok,  bírálati szempontok és  különleges szerződéses feltételek összefoglalása. 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

50 2.Az aktuális irányelvek módosítása az éves közbeszerzési terv összeállításával párhuzamosan történhet. 3.A környezetbarát beszerzési irányelveket mellékelni lehet az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatához. 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

51 Az adott vállalatra / intézményre vonatkozikAz adott beszerzésre vonatkozik 1. Közbeszerzési szabályzat -a beszerzési eljárások alapkövetelményeinek meghatározása -a környezet védelme lehet általános cél 2. A szükséglet elemzése -a beszerzés szükségességének vizsgálata -az igényelt teljesítmény meghatározása 3. Közbeszerzési irányelvek -a pályáztatási folyamat és az ajánlattevők értékelésének alapelvei -a beszerzés során alkalmazandó követelmények és az elvárt (műszaki) teljesítmény meghatározása -lehetőség van a környezetvédelmi szempontok integrálására 4. Beszerzési felhívás -a vonatkozó jogszabályok betartása -a beszerzési irányelveknek a beszerzési dokumentációba történő átültetése -környezetvédelmi követelmények szerepeltetése a műszaki leírásban, az alkalmassági és az értékelési szempontok, illetve a szerződési feltételek között 6. Értékelés és nyomonkövetés -a beszerzett termék használatával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése -az előző lépésekre vonatkozó továbbfejlesztési javaslatok megfogalmazása 5. A győztes kiválasztása -az ajánlatok gazdasági és ökológiai szempontok alapján történő értékelése 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA Környezetvédelmi szempontok a közbeszerzést szabályozó dokumentumokban

52 4. Lépés: Kommunikáció  A Hivatalnak tájékoztatnia kell környezetbarát közbeszerzési politikájáról az érdekelteket, vagyis az alkalmazottakat, a szállítókat és a lakosságot, és ki kell választania ehhez a megfelelő eszközöket (pl. belső hírlevél, munkaértekezlet, tréning, brosúrák). 2.2.1.4 KOMMUNIKÁCIÓ

53  A szállítókkal, a szokásos szerződéses partnerekkel való kommunikáció célja, hogy az önkormányzat felkészítse őket a velük szemben támasztott igények kielégítésére, és együttműködjön velük további környezetvédelmi követelmények kidolgozásában, ami Szentlőrinc számára különösen fontos a helyi piacnak a környezetbarát közbeszerzésekre való felkészületlensége miatt. 2.2.1.4 KOMMUNIKÁCIÓ

54 5. Lépés: Monitorozás  A zöld közbeszerzés ellenőrzése a közbeszerzés ellenőrzésével együtt történik.  Az ellenőrök vizsgálják a zöld közbeszerzési irányelvek alkalmazását, a környezetbarát beszerzési politikában lefektetett célok megvalósítását.  A célok megvalósulását az ellenőrök a környezetbarát közbeszerzési politikában meghatározott célokhoz kapcsolt teljesítménymutatók alapján ellenőrzik. 2.2.1.5 MONITOROZÁS

55 6. Lépés: Értékelés  A képviselőtestület évente egyszer áttekinti a környezetbarát közbeszerzés eredményeit, és szükség esetén kezdeményezi  a környezetbarát beszerzési politika módosítását,  a végrehajtás eszközeinek a javítását.  Az eredmények értékelésekor a környezetvédelmi és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe veszi. 2.2.1.6 ÉRTÉKELÉS

56 2.Tanácsadói rész – 2.3 Eszközrendszerek

57  A környezetbarát közbeszerzés eszkörendszere a közbeszerzés általános belső szabályozására épül, ahhoz szervesen kapcsolódik,  A meglevő eszközrendszerbe könnyen beleilleszthető, csak kisebb mértékű módosítást, kiegészítést igényel  Legjelentősebb új eleme a környezetbarát közbeszerzési irányelvek  Nem kíván jelentős pénzügyi és humán erőforrásokat 2.3.1 A ZÖLD KÖZBESZERZÉSI CÉLOK ELÉRÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK IGAZOLÁSA

58  A környezetbarát közbeszerzést segítő információk – pl. kritériumrendszerek, útmutatók - leginkább a világhálón, elektronikusan érhetők el (A legfontosabb forrásokat lsd. részletesebben a 42 - 44. sz. diákon)  A Hivatalnak érdemes saját adatbázist létrehoznia a környezetbarát közbeszerzéshez szükséges adatokból. 2.3.2 INFORMATIZÁLHATÓSÁG

59  A zöld közbeszerzési politikában meghatározott termékcsoportokhoz tartozó környezetbarát termékek adatbázisa (termékek megnevezése, mely tulajdonságuk miatt számítanak környezetbarátnak, gyártó cég, ár)  A kiválasztott termékcsoportok környezetbarát beszerzésénél használt kritériumok adatbázisa  A kiválasztott termékcsoportok esetében zöld beszerzést folytató más önkormányzatok adatbázisa (tapasztalatcsere, esetleg közös beszerzés céljából) 2.3.3 LÉTREHOZANDÓ ADATBÁZISOK

60  A szokásos szerződő partnerek adatbázisa, amely összefoglalja a partnerek környezeti teljesítményével, a jövőbeni új követelmények teljesítésére való alkalmasságukkal kapcsolatos információkat.  A megvalósított környezetbarát beszerzések jellemzői: a beszerzett termék/szolgáltatás fajtája, ára, az alkalmazott környezetvédelmi kritériumok. 2.3.3 LÉTREHOZANDÓ ADATBÁZISOK

61  Európai Közösségek (2005), Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_gr een_handbook_hu.pdf http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_gr een_handbook_hu.pdf  ICLEI European Secretariat (2007), The Procura+ Manual. A Guide to Cost-Effective Sustainable Public Procurement, 2nd Edition. http://www.iclei- europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/ New_website/Printed_Manual/Procura__Manual_com plete.pdfhttp://www.iclei- europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/ New_website/Printed_Manual/Procura__Manual_com plete.pdf 2.3.4 FELHASZNÁLT IRODALOM

62  Környezettudományi Központ (2003), Zöld beszerzési kézikönyv önkormányzatok számára. http://www.ktk- ces.hu/kezikonyv.dochttp://www.ktk- ces.hu/kezikonyv.doc  LEAP GPP Toolkit (2006), http://www.leap-gpp- toolkit.org/http://www.leap-gpp- toolkit.org/ 2.3.4 FELHASZNÁLT IRODALOM

63  Termékminősítési rendszerek:  http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/in dex.htm http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/in dex.htm  http://www.blauer-engel.de/ http://www.blauer-engel.de/  http://www.svanen.nu/Eng/default.asp http://www.svanen.nu/Eng/default.asp  http://www.energystar.gov/ (USA, energiahatékonysági) http://www.energystar.gov/  http://www.gealabel.org/ (svéd, energiahatékonysági) http://www.gealabel.org/  http://www.eu-energystar.org/en/index.html (európai energiahatékonysági) http://www.eu-energystar.org/en/index.html  Global Eco-labelling Network (http://www.gen.gr.jp/)http://www.gen.gr.jp/ 2.3.5 HASZNOS LINKEK

64  Egyéb honlapok:  EU zöld beszerzés (http://europa.eu.int/comm/environment/gpp)http://europa.eu.int/comm/environment/gpp  Közbeszerzési Tanács zöld közbeszerzési oldalai: http://www.kozbeszerzes.hu/nid/zoldKozbesz01 és http://www.kozbeszerzes.hu/nid/zoldKozbesz02 http://www.kozbeszerzes.hu/nid/zoldKozbesz01 http://www.kozbeszerzes.hu/nid/zoldKozbesz02  Környezettudományi Központ (http://ktk-ces.hu/)http://ktk-ces.hu/  GreenLabelsPurchase projekt magyar nyelvű útmutatók: http://www.greenlabelspurchase.net/hu- green-procurement-downloads.htmlhttp://www.greenlabelspurchase.net/hu- green-procurement-downloads.html 2.3.5 HASZNOS LINKEK


Letölteni ppt "II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések