Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE"— Előadás másolata:

1 II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása
1.1.1 Tanácsadás célja Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Helyzetelemzéshez feltárt információk 1.2.2 Helyzetelemzés által vizsgált szempontok 1.2.3 Beszerzések legfontosabb jellemzői 1.2.4 Hivatal gyakorlatának erősségei 1.2.5 Hivatal gyakorlatának gyengeségei 1.2.6 Lehetőségek – kedvező külső feltételek 1.2.7 Fenyegetések – kedvezőtlen külső feltételek 1.2.8 Zöld közbeszerzés elterjedésének akadályai 1.3 Következtetések

3 TARTALOMJEGYZÉK 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok
2.1.1 Fokozatosság lehetséges formái 2.1.2 Rendszer kialakításával kapcsolatos fő célok felsorolása 2.2 Taktikai tanácsok 2.2.1 Javasolt cselekvési terv lépései Projektbizottság Környezetbarát közbeszerzési politika A megvalósítás eszközeinek rendelkezésére bocsátása Kommunikáció Monitorozás Értékelés 2.3 Eszközrendszerek 2.3.1 Eszközrendszer alkalmazhatóságának igazolása 2.3.2 Informatizálhatóság 2.3.3 Létrehozandó adatbázisok 2.3.4 Felhasznált irodalom 2.3.5 Hasznos Linkek

4 1. Elemző rész – 1.1 Célok meghatározása

5 1.1.1 A TANÁCSADÁS CÉLJA a környezetbarát beszerzés gyakorlati bevezetésének segítése, hogy a Hivatal a Közbeszerzési Törvény 1.§ 5. bekezdésének megfelelően beszerzései során figyelembe vehesse a környezetvédelmi szempontokat, hatékonyan végrehajtsa a város települési környezetvédelmi programját, segítse a környezet védelmét, valamint a környezetbarát termékek és szolgáltatások piacának fejlesztését,

6 1.1.1 A TANÁCSADÁS CÉLJA kihasználja az erőforrásokkal való takarékosságból adódó gazdasági előnyt, ÚMFT-hez beadott pályázatai megfeleljenek a fenntarthatóság horizontális elvének, példát mutasson a lakosságnak, és közpénzből gazdálkodó szervezetként beszerzéseinél ilyen tekintetben is a közjó érdekét szolgálja.

7 1.1.2 A TANÁCSADÁS ÁLTAL FELÖLELT TERÜLETEK
A környezetbarát közbeszerzés által kitűzendő célok (a zöld közbeszerzés által érintett termékek, a zöld közbeszerzés aránya) A zöld közbeszerzés hivatali irányítási rendszerének kialakítása A folyamat informatizálhatósága

8 1. Elemző rész – 1.2 Helyzetelemzés

9 1.2.1 A HELYZETELEMZÉSHEZ FELHASZNÁLT INFORMÁCIÓK
Szentlőrinc város hivatalos dokumentumai Közbeszerzési szabályzat 2009. évi közbeszerzési terv 2009. évi közbeszerzési eljárások A április 22–i tréning résztvevői által kitöltött kérdőív

10 1.2.2 A HELYZETELEMZÉS ÁLTAL VIZSGÁLT SZEMPONTOK
a beszerzések szerkezete beszerzési formák szerint (központosított, intézményi, eseti beszerzések aránya) a beszerzések jellemző termékcsoportjai a környezetbarát beszerzések aránya

11 1.2.3 A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
Az önkormányzat beszerzései többnyire nem érik el a közbeszerzési értékhatárokat A beszerzések túlnyomó része helyi pályázati úton megvalósított, illetve eseti beszerzés A beszerzési értékek alapján a beszerzésekben a legjelentősebb termékcsoportok a következők: építési beruházások (útépítés, járdafelújítás stb.) élelmiszerek és étkezési szolgáltatások energiabeszerzés

12 1.2.3 A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
A Hivatal nem folytat környezetbarát beszerzési gyakorlatot, ilyen jellegű tapasztalatai nincsenek.

13 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL
A Hivatal közbeszerzési szabályzata kimondja, hogy „Az éves beszerzési terv készítése, valamint az egyes beszerzések előkészítése során törekedni kell a központosított közbeszerzéshez való csatlakozásra, a központosított közbeszerzések előnyeinek kihasználásával.” Ezen előnyök közé tartozik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság a beszerzések volument, valamint a rendelkezésére álló humán erőforrásoknak köszönhetően könnyebben tudja a beszerzéseknél a környezetvédelmi megfontolásokat érvényesíteni, mint egy-egy önkormányzat.

14 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL
A Hivatal dolgozói támogatják a környezetbarát közbeszerzés bevezetését. Túlnyomó többségük (88%) szerint a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a beszerzésben egyértelműen hasznos, a fennmaradó 12% is inkább hasznosnak, mint károsnak látja a zöld közbeszerzésre irányuló erőfeszítéseket.

15 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL
Nagyobb hányaduk úgy látja, hogy bár a Hivatal egyértelműen fontosnak tartja a környezetbarát termékek és szolgáltatások beszerzését, nem használja ki eléggé a zöld beszerzési lehetőségeket.

16 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL
A Hivatal dolgozói közül 11-en részt vettek a április 22-i környezetbarát beszerzési tréningen, ahol megismerkedtek a környezetbarát beszerzés fogalmával és jelentőségével, a zöld közbeszerzés jogszabályi kereteivel, a zöld közbeszerzés gyakorlati megvalósításának lépéseivel,

17 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL
a felhasználható útmutatókkal és segédeszközökkel így van elég ismeretük ahhoz, hogy megkezdjék a zöld beszerzés gyakorlati megvalósítását.

18 1.2.5 ZÖLD KÖZBESZERZÉS A HIVATAL KÖZBESZERZÉSI GYAKORLATÁBAN – GYENGESÉGEK
A zöld beszerzési tapasztalatok hiányából adódóan A Hivatalnak nincs környezetbarát beszerzési politikája sem önálló dokumentumként, sem más tervek vagy szabályzatok részeként. A közbeszerzési szabályzat nem említi a környezettudatos beszerzést. Nincsenek a környezetbarát beszerzéssel kapcsolatos szabályok, eljárások

19 1.2.6 LEHETŐSÉGEK - A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS SZÁMÁRA KEDVEZŐ KÜLSŐ FELTÉTELEK
Kedvező jogszabályi környezet, amely nemcsak engedi, hanem szorgalmazza a közbeszerzéseknél a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételét Az ÚMFT pályázati feltételeiből adódó ösztönzés – a fenntartható fejlődés mint horizontális értékelési szempont a pályázatok elbírálásánál A zöld közbeszerzés iránt itthon is növekszik az érdeklődés, s emiatt egyre több információ áll magyarul is rendelkezésre a gyakorlati bevezetéshez

20 1.2.7 FENYEGETÉSEK - A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS SZÁMÁRA KEDVEZŐTLEN KÜLSŐ FELTÉTELEK
A hazai zöld beszerzési gyakorlat fejletlensége, ebből adódóan kevés hazai tapasztalat, kevés követhető példa A sok éves zöld közbeszerzési tapasztalattal rendelkező országokban megszokott, az intézmények zöld beszerzését segítő hazai infrastruktúra fejletlensége (honlapok, hírlevelek, adatbázisok hiánya, a közbeszerzési tanácsadók ilyen irányú felkészültségének hiányosságai)

21 1.2.8 A ZÖLD KÖZBESZERZÉS ELTERJEDÉSÉNEK AKADÁLYAI
Kínálat gyengesége % Pénzügyi akadályok % Ismeretek hiánya % A zöld beszerzéssel kapcsolatos 63% többletmunka Szemléletbeni akadályok 38% Jogi lehetőségek hiánya 38% A szándék hiánya % Azoknak az önkormányzati dolgozóknak az aránya az összes válaszadó %-ában, akik szerint az adott akadály ténylegesen fennáll

22 Elemző rész – 1.3 Következtetések

23 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Az önkormányzatnak nincsenek a zöld beszerzéssel kapcsolatos tapasztalatai. Bár a környezetbarát beszerzés igénye az önkormányzatnál még nem merült fel, a Hivatal dolgozói nyitottak a kezdeményezésre. A beszerzések kis volumene miatt a környezetvédelmi szempontokat elsősorban a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, helyi pályázatok útján megvalósuló beszerzéseknél lehet érvényesíteni.

24 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK A környezetbarát gyakorlat kialakításánál fokozatosságra van szükség, mert a Hivatal dolgozóinak tapasztalatai szerint a helyi piacon kedvezőtlenek a környezetbarát beszerzés feltételei: a környezetbarát termékek kínálata szegényes és a termékek ára viszonylag magas, ezért meg kell várni, amíg a feltételek kissé javulnak;

25 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK ilymódon az intézkedéseket azokra a beszerzésekre lehet összpontosítani, amelyeknél a környezetvédelmi és a gazdasági megfontolások leginkább összeegyeztethetők, és a környezetbarát beszerzés környezeti és gazdasági szempontból egyaránt előnyös; a Hivatal saját tapasztalatait hasznosítva, azokból tanulva kikísérletezheti a saját számára legkedvezőbb megoldásokat; könnyebben, lépésről lépésre teremtheti meg a szélesebbkörű alkalmazáshoz szükséges szervezeti, intézményi, humán stb. feltételeket.

26 Tanácsadói rész – 2.1 Stratégiai tanácsok

27 2.1.1 A FOKOZATOSSÁG LEHETSÉGES FORMÁI
Bevezetés a beszerzések egy szűkebb körében (kiválasztott termékcsoportoknál vagy megadott értékhatár feletti/alatti beszerzéseknél), A környezeti jellemzők széles skálája helyett csak a legfontosabb környezeti jellemzők figyelembe vétele, illetve bírálati szempontként az életciklusköltség alkalmazása.

28 2.1.1 A FOKOZATOSSÁG LEHETSÉGES FORMÁI
(Ez utóbbi nagyságát közvetve a környezeti jellemzők is befolyásolják, az anyag- és energiatakarékos a termékek alacsonyabb üzemeltetési költsége vagy a termék életciklusa végén jelentkező hulladékelhelyezési költségek például kedvezően befolyásolják az életciklus költség alakulását).

29 2.1.2 A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FŐ CÉLOK
A zöld közbeszerzés számára olyan keretfeltételek kialakítása, amelyek meghatározzák a Hivatal adottságainak megfelelő, világos és reális célokat, a döntési kompetenciákat a döntéseket a megfelelő szintre delegálják, és megteremtik az egyes döntési szintek együttműködésének a feltételeit, segítik a résztvevőket a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos feladataik elvégzésében.

30 Tanácsadói rész – 2.2 Taktikai tanácsok

31 2.2.1 A JAVASOLT CSELEKVÉSI TERV LÉPÉSEI
Projektbizottság felállítása Környezetbarát közbeszerzési politika elfogadása A megvalósítás eszközeinek rendelkezésre bocsátása Kommunikáció Monitorozás Értékelés

32 1. Lépés a projektbizottság felállítása
A projektbizottság javasolt feladata: elkészíti a környezetbarát beszerzési politika tervezetét, javaslatot tesz a céloknak az önkormányzati célrendszerbe történő integrálására, javaslatot tesz a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos felelősségi és döntési körökre, eljárásokra, valamint a közbeszerzési szabályzat ennek megfelelő módosítására,

33 PROJEKTBIZOTTSÁG elkészít(tet)i a környezetbarát beszerzési irányelveket, figyelemmel kíséri és évente értékeli a környezetbarát közbeszerzési politikában kitűzött célok megvalósulását, szükség esetén javasolja a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos célok, felelősségi és döntési körök, illetve a környezetbarát beszerzési irányelvek módosítását.

34 A projektbizottság javasolt összetétele
Tagjai: a április 22-i tréning résztvevői, közülük is elsősorban a jegyző, a kistérségi iroda vezetője, a SZONEK gazdasági vezetője, továbbá a Hivatal megbízott dolgozója, 1 fő külső megbízott szakértő.

35 2.2.1.1 PROJEKTBIZOTTSÁG A bizottság vezetője:
a bizottság munkáját a jegyző irányítja.

36 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
2. Lépés Környezetbarát közbeszerzési politika elfogadása A környezetbarát közbeszerzési politika funkciója: A vezetés – képviselőtestület – állásfoglalása a környezetvédelmi szempontoknak a beszerzésekben való alkalmazása mellett, legitimizálja a környezettudatos beszerzést. A jelenlegi gyakorlat megváltoztatásához szükséges hajtóerő

37 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
A zöld közbeszerzéssel kapcsolatos célok meghatározása Kommunikációs eszköz – a szállítók, a piac, a lakosság felé

38 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
A zöld beszerzési politika felépítése A környezetbarát beszerzési politika általános céljai - a környezet, a klíma védelme, az energiával és általában a természeti erőforrásokkal való takarékosság stb. A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos konkrét célok meghatározása (pl. a környezetbarát szempontok alkalmazási köre – mely termékcsoportoknál, milyen mértékben, milyen korlátok között)

39 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
A politika megvalósításának eszközei (pl. zöld beszerzéssel kapcsolatos felelősségi körök, zöld beszerzési irányelvek, oktatás) Kommunikáció - a politika megismertetése az érdekeltekkel Monitorozás és az értékelés módja

40 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
Javasolt célok 2015 végéig legalább egy környezetvédelmi szempont figyelembe vétele az épületfelújításokkal, épületberuházásokkal kapcsolatos közbeszerzéseknél környezetvédelmi követelmények érvényesítése a helyi pályázati úton megvalósuló tisztítószer és élelmiszer-nyersanyag beszerzések 10%-ánál Mérlegelendő: a százalékos érték nagysága, a határidő, illetve a környezetbarát beszerzések körébe bevont termékcsoportok vagy szolgáltatások köre.

41 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
A kiválasztott termékcsoport indoklása Az építési beruházások teszik ki a beszerzett termékek és szolgáltatások értékének túlnyomó részét, a kapcsolódó jelentős anyag- és energiafelhasználás csökkentésével számottevő környezetvédelmi és pénzügyi megtakarítás érhető el A környezetbarát közbeszerzésbe bevonandó termékek és szolgáltatások közül az Európai Unió elsőnek az építési beruházásokat ajánlja.

42 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
A kisebb volumenű, helyi pályázatok útján lebonyolított beszerzéseknél is érdemes a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni. A kisebb önkormányzatok számára is fontosak a környezet minőségét és az életminőséget meghatározó környezeti tényezők, így például a lerakásra kerülő szilárd hulladék mennyisége, a helyi felszíni vizek tisztasága vagy a vegyszerek felhasználásának környezetegészségügyi következményei, ezért a lerakóra kerülő szilárd hulladék csökkentésére, a felszíni vízszennyezés és a veszélyes vegyi anyagok felhasználásának korlátozására a beszerzések területén is érdemes törekedni.

43 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
Megjelenítési formája Az intézményi élelmiszer-beszerzéseknél érdemes a vegyszerek nélkül előállított bioélelmiszerek arányát fokozatosan növelni. Az önkormányzat így a gyerekek fejlődésére, egészségére gyakorolt kedvező hatás mellett ha mégoly kicsi, de biztos és folyamatosan bővülő piacot teremthet a helyi mezőgazdasági termelők számára. Ez a biztos piac ösztönözheti a bioélelmiszerek helyi előállítását, ami a kínálat bővüléséhez és az árak csökkenéséhez vezet.

44 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
A tisztítószer beszerzéseknél az önkormányzat szempontjából a kisebb kiszerelésű vegyszerek beszerzéséből adódó csomagolási hulladék-többlet elkerülése, és a különösen veszélyes adalékanyagok mellőzése lenne célszerű. A csomagolási hulladék visszaszorítása nemcsak hulladékelhelyezési szempontból, hanem a nagyobb kiszerelésű anyagok alacsonyabb ára miatt is indokolt.

45 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
Külön dokumentum, képviselőtestületi határozat és/vagy A közbeszerzési szabályzatba beépülő paragrafusok a kötelezettségvállalásról, a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos célokról, a megvalósítási eszközökről, a monitorozás és az értékelés módszeréről A külön dokumentum mellett szól, hogy a községnek nemcsak a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseknél érdemes a környezetvédelmi szempontokat érvényesítenie.

46 2.2.1.2 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA
3. Lépés: A környezetbarát beszerzési politika megvalósítási eszközei felelősségi rend, döntési kompetenciák meghatározása, a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos eljárások kidolgozása, környezetbarát beszerzési irányelvek elkészítése, képzések, tanfolyamok esetleg, megfelelő körülmények esetén külső segítség (tanácsadó) bevonása, más önkormányzatokkal való együttműködés (tapasztalatcsere, közös beszerzés)

47 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Felelősségi körök A környezetbarát beszerzések koordinálására, a környezetbarát beszerzési politika elfogadására, a zöld beszerzés felelőseinek megbízására, a környezetbarát beszerzési irányelvek jóváhagyására, a zöld beszerzések figyelemmel kísérésére, a környezetbarát beszerzések értékelésének jóváhagyására felhatalmazott testület, illetve személyek meghatározása.

48 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
A környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási szabályok Ilyenek mindenekelőtt a környezetbarát beszerzési irányelvek elfogadásának és módosításának folyamatát, a környezetbarát beszerzések monitorozását és értékelését szabályozó belső eljárások.

49 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Környezetbarát beszerzési irányelvek A kiválasztott termékek beszerzésénél alkalmazandó műszaki követelmények, alkalmassági szempontok, bírálati szempontok és különleges szerződéses feltételek összefoglalása.

50 2.2.1.3 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Az aktuális irányelvek módosítása az éves közbeszerzési terv összeállításával párhuzamosan történhet. A környezetbarát beszerzési irányelveket mellékelni lehet az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatához.

51 Környezetvédelmi szempontok a közbeszerzést szabályozó dokumentumokban
A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA Környezetvédelmi szempontok a közbeszerzést szabályozó dokumentumokban Az adott vállalatra / intézményre vonatkozik Az adott beszerzésre vonatkozik 1. Közbeszerzési szabályzat a beszerzési eljárások alapkövetelményeinek meghatározása a környezet védelme lehet általános cél 2. A szükséglet elemzése a beszerzés szükségességének vizsgálata az igényelt teljesítmény meghatározása 3. Közbeszerzési irányelvek a pályáztatási folyamat és az ajánlattevők értékelésének alapelvei a beszerzés során alkalmazandó követelmények és az elvárt (műszaki) teljesítmény meghatározása lehetőség van a környezetvédelmi szempontok integrálására 4. Beszerzési felhívás a vonatkozó jogszabályok betartása a beszerzési irányelveknek a beszerzési dokumentációba történő átültetése környezetvédelmi követelmények szerepeltetése a műszaki leírásban, az alkalmassági és az értékelési szempontok, illetve a szerződési feltételek között 6. Értékelés és nyomonkövetés a beszerzett termék használatával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése az előző lépésekre vonatkozó továbbfejlesztési javaslatok megfogalmazása 5. A győztes kiválasztása az ajánlatok gazdasági és ökológiai szempontok alapján történő értékelése

52 2.2.1.4 KOMMUNIKÁCIÓ 4. Lépés: Kommunikáció
A Hivatalnak tájékoztatnia kell környezetbarát közbeszerzési politikájáról az érdekelteket, vagyis az alkalmazottakat, a szállítókat és a lakosságot, és ki kell választania ehhez a megfelelő eszközöket (pl. belső hírlevél, munkaértekezlet, tréning, brosúrák).

53 KOMMUNIKÁCIÓ A szállítókkal, a szokásos szerződéses partnerekkel való kommunikáció célja, hogy az önkormányzat felkészítse őket a velük szemben támasztott igények kielégítésére, és együttműködjön velük további környezetvédelmi követelmények kidolgozásában, ami Szentlőrinc számára különösen fontos a helyi piacnak a környezetbarát közbeszerzésekre való felkészületlensége miatt.

54 2.2.1.5 MONITOROZÁS 5. Lépés: Monitorozás
A zöld közbeszerzés ellenőrzése a közbeszerzés ellenőrzésével együtt történik. Az ellenőrök vizsgálják a zöld közbeszerzési irányelvek alkalmazását, a környezetbarát beszerzési politikában lefektetett célok megvalósítását. A célok megvalósulását az ellenőrök a környezetbarát közbeszerzési politikában meghatározott célokhoz kapcsolt teljesítménymutatók alapján ellenőrzik.

55 2.2.1.6 ÉRTÉKELÉS 6. Lépés: Értékelés
A képviselőtestület évente egyszer áttekinti a környezetbarát közbeszerzés eredményeit, és szükség esetén kezdeményezi a környezetbarát beszerzési politika módosítását, a végrehajtás eszközeinek a javítását. Az eredmények értékelésekor a környezetvédelmi és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe veszi.

56 Tanácsadói rész – 2.3 Eszközrendszerek

57 2.3.1 A ZÖLD KÖZBESZERZÉSI CÉLOK ELÉRÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK IGAZOLÁSA
A környezetbarát közbeszerzés eszkörendszere a közbeszerzés általános belső szabályozására épül, ahhoz szervesen kapcsolódik, A meglevő eszközrendszerbe könnyen beleilleszthető, csak kisebb mértékű módosítást, kiegészítést igényel Legjelentősebb új eleme a környezetbarát közbeszerzési irányelvek Nem kíván jelentős pénzügyi és humán erőforrásokat

58 2.3.2 INFORMATIZÁLHATÓSÁG A környezetbarát közbeszerzést segítő információk – pl. kritériumrendszerek, útmutatók - leginkább a világhálón, elektronikusan érhetők el (A legfontosabb forrásokat lsd. részletesebben a sz. diákon) A Hivatalnak érdemes saját adatbázist létrehoznia a környezetbarát közbeszerzéshez szükséges adatokból.

59 2.3.3 LÉTREHOZANDÓ ADATBÁZISOK
A zöld közbeszerzési politikában meghatározott termékcsoportokhoz tartozó környezetbarát termékek adatbázisa (termékek megnevezése, mely tulajdonságuk miatt számítanak környezetbarátnak, gyártó cég, ár) A kiválasztott termékcsoportok környezetbarát beszerzésénél használt kritériumok adatbázisa A kiválasztott termékcsoportok esetében zöld beszerzést folytató más önkormányzatok adatbázisa (tapasztalatcsere, esetleg közös beszerzés céljából)

60 2.3.3 LÉTREHOZANDÓ ADATBÁZISOK
A szokásos szerződő partnerek adatbázisa, amely összefoglalja a partnerek környezeti teljesítményével, a jövőbeni új követelmények teljesítésére való alkalmasságukkal kapcsolatos információkat. A megvalósított környezetbarát beszerzések jellemzői: a beszerzett termék/szolgáltatás fajtája, ára, az alkalmazott környezetvédelmi kritériumok.

61 2.3.4 FELHASZNÁLT IRODALOM Európai Közösségek (2005), Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. ICLEI European Secretariat (2007), The Procura+ Manual. A Guide to Cost-Effective Sustainable Public Procurement, 2nd Edition.

62 2.3.4 FELHASZNÁLT IRODALOM Környezettudományi Központ (2003), Zöld beszerzési kézikönyv önkormányzatok számára. LEAP GPP Toolkit (2006),

63 2.3.5 HASZNOS LINKEK Termékminősítési rendszerek:
(USA, energiahatékonysági) (svéd, energiahatékonysági) (európai energiahatékonysági) Global Eco-labelling Network (http://www.gen.gr.jp/)

64 2.3.5 HASZNOS LINKEK Egyéb honlapok:
EU zöld beszerzés (http://europa.eu.int/comm/environment/gpp) Közbeszerzési Tanács zöld közbeszerzési oldalai: és Környezettudományi Központ (http://ktk-ces.hu/) GreenLabelsPurchase projekt magyar nyelvű útmutatók:


Letölteni ppt "II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések