Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE."— Előadás másolata:

1 II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE

2 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása Tanácsadás célja Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés Helyzetelemzéshez feltárt információk Helyzetelemzés által vizsgált szempontok Beszerzések legfontosabb jellemzői Hivatal gyakorlatának erősségei Hivatal gyakorlatának gyengeségei Lehetőségek – kedvező külső feltételek Fenyegetések – kedvezőtlen külső feltételek Zöld közbeszerzés elterjedésének akadályai 1.3 Következtetések TARTALOMJEGYZÉK

3 TARTALOMJEGYZÉK 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok Fokozatosság lehetséges formái Rendszer kialakításával kapcsolatos fő célok felsorolása 2.2 Taktikai tanácsok Javasolt cselekvési terv lépései Projektbizottság Környezetbarát közbeszerzési politika A megvalósítás eszközeinek rendelkezésére bocsátása Kommunikáció Monitorozás Értékelés 2.3 Eszközrendszerek Eszközrendszer alkalmazhatóságának igazolása Informatizálhatóság Létrehozandó adatbázisok Felhasznált irodalom Hasznos Linkek

4 1. Elemző rész – 1.1 Célok meghatározása

5 a környezetbarát beszerzés gyakorlati bevezetésének segítése, hogy a Hivatal  a Közbeszerzési Törvény 1.§ 5. bekezdésének megfelelően beszerzései során figyelembe vehesse a környezetvédelmi szempontokat,  hatékonyan végrehajtsa a város települési környezetvédelmi programját,  segítse a környezet védelmét, valamint a környezetbarát termékek és szolgáltatások piacának fejlesztését, A TANÁCSADÁS CÉLJA

6  kihasználja az erőforrásokkal való takarékosságból adódó gazdasági előnyt,  ÚMFT-hez beadott pályázatai megfeleljenek a fenntarthatóság horizontális elvének,  példát mutasson a lakosságnak, és  közpénzből gazdálkodó szervezetként beszerzéseinél ilyen tekintetben is a közjó érdekét szolgálja A TANÁCSADÁS CÉLJA

7  A környezetbarát közbeszerzés által kitűzendő célok (a zöld közbeszerzés által érintett termékek, a zöld közbeszerzés aránya)  A zöld közbeszerzés hivatali irányítási rendszerének kialakítása  A folyamat informatizálhatósága A TANÁCSADÁS ÁLTAL FELÖLELT TERÜLETEK

8 1. Elemző rész – 1.2 Helyzetelemzés

9 1.Szentlőrinc város hivatalos dokumentumai 1.Közbeszerzési szabályzat évi közbeszerzési terv évi közbeszerzési eljárások 2.A április 22–i tréning résztvevői által kitöltött kérdőív A HELYZETELEMZÉSHEZ FELHASZNÁLT INFORMÁCIÓK

10 1.a beszerzések szerkezete beszerzési formák szerint (központosított, intézményi, eseti beszerzések aránya) 2.a beszerzések jellemző termékcsoportjai 3.a környezetbarát beszerzések aránya A HELYZETELEMZÉS ÁLTAL VIZSGÁLT SZEMPONTOK

11 1.Az önkormányzat beszerzései többnyire nem érik el a közbeszerzési értékhatárokat 2.A beszerzések túlnyomó része helyi pályázati úton megvalósított, illetve eseti beszerzés 3.A beszerzési értékek alapján a beszerzésekben a legjelentősebb termékcsoportok a következők: 1.építési beruházások (útépítés, járdafelújítás stb.) 2.élelmiszerek és étkezési szolgáltatások 3.energiabeszerzés A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

12 4.A Hivatal nem folytat környezetbarát beszerzési gyakorlatot, ilyen jellegű tapasztalatai nincsenek A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

13  A Hivatal közbeszerzési szabályzata kimondja, hogy „Az éves beszerzési terv készítése, valamint az egyes beszerzések előkészítése során törekedni kell a központosított közbeszerzéshez való csatlakozásra, a központosított közbeszerzések előnyeinek kihasználásával.” Ezen előnyök közé tartozik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság a beszerzések volument, valamint a rendelkezésére álló humán erőforrásoknak köszönhetően könnyebben tudja a beszerzéseknél a környezetvédelmi megfontolásokat érvényesíteni, mint egy-egy önkormányzat A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

14  A Hivatal dolgozói támogatják a környezetbarát közbeszerzés bevezetését.  Túlnyomó többségük (88%) szerint a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a beszerzésben egyértelműen hasznos, a fennmaradó 12% is inkább hasznosnak, mint károsnak látja a zöld közbeszerzésre irányuló erőfeszítéseket A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

15  Nagyobb hányaduk úgy látja, hogy bár a Hivatal egyértelműen fontosnak tartja a környezetbarát termékek és szolgáltatások beszerzését, nem használja ki eléggé a zöld beszerzési lehetőségeket A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

16  A Hivatal dolgozói közül 11-en részt vettek a április 22-i környezetbarát beszerzési tréningen, ahol megismerkedtek  a környezetbarát beszerzés fogalmával és jelentőségével,  a zöld közbeszerzés jogszabályi kereteivel,  a zöld közbeszerzés gyakorlati megvalósításának lépéseivel, A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

17  a felhasználható útmutatókkal és segédeszközökkel  így van elég ismeretük ahhoz, hogy megkezdjék a zöld beszerzés gyakorlati megvalósítását A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL

18  A zöld beszerzési tapasztalatok hiányából adódóan  A Hivatalnak nincs környezetbarát beszerzési politikája sem önálló dokumentumként, sem más tervek vagy szabályzatok részeként.  A közbeszerzési szabályzat nem említi a környezettudatos beszerzést.  Nincsenek a környezetbarát beszerzéssel kapcsolatos szabályok, eljárások ZÖLD KÖZBESZERZÉS A HIVATAL KÖZBESZERZÉSI GYAKORLATÁBAN – GYENGESÉGEK

19  Kedvező jogszabályi környezet, amely nemcsak engedi, hanem szorgalmazza a közbeszerzéseknél a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételét  Az ÚMFT pályázati feltételeiből adódó ösztönzés – a fenntartható fejlődés mint horizontális értékelési szempont a pályázatok elbírálásánál  A zöld közbeszerzés iránt itthon is növekszik az érdeklődés, s emiatt egyre több információ áll magyarul is rendelkezésre a gyakorlati bevezetéshez LEHETŐSÉGEK - A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS SZÁMÁRA KEDVEZŐ KÜLSŐ FELTÉTELEK

20  A hazai zöld beszerzési gyakorlat fejletlensége, ebből adódóan kevés hazai tapasztalat, kevés követhető példa  A sok éves zöld közbeszerzési tapasztalattal rendelkező országokban megszokott, az intézmények zöld beszerzését segítő hazai infrastruktúra fejletlensége (honlapok, hírlevelek, adatbázisok hiánya, a közbeszerzési tanácsadók ilyen irányú felkészültségének hiányosságai) FENYEGETÉSEK - A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS SZÁMÁRA KEDVEZŐTLEN KÜLSŐ FELTÉTELEK

21  Kínálat gyengesége88%  Pénzügyi akadályok88%  Ismeretek hiánya72%  A zöld beszerzéssel kapcsolatos63% többletmunka  Szemléletbeni akadályok38%  Jogi lehetőségek hiánya38%  A szándék hiánya 0% Azoknak az önkormányzati dolgozóknak az aránya az összes válaszadó %-ában, akik szerint az adott akadály ténylegesen fennáll A ZÖLD KÖZBESZERZÉS ELTERJEDÉSÉNEK AKADÁLYAI

22 1.Elemző rész – 1.3 Következtetések

23 1.Az önkormányzatnak nincsenek a zöld beszerzéssel kapcsolatos tapasztalatai. 2.Bár a környezetbarát beszerzés igénye az önkormányzatnál még nem merült fel, a Hivatal dolgozói nyitottak a kezdeményezésre. 3.A beszerzések kis volumene miatt a környezetvédelmi szempontokat elsősorban a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, helyi pályázatok útján megvalósuló beszerzéseknél lehet érvényesíteni. 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

24 4.A környezetbarát gyakorlat kialakításánál fokozatosságra van szükség, mert  a Hivatal dolgozóinak tapasztalatai szerint a helyi piacon kedvezőtlenek a környezetbarát beszerzés feltételei: a környezetbarát termékek kínálata szegényes és a termékek ára viszonylag magas, ezért meg kell várni, amíg a feltételek kissé javulnak; 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

25  ilymódon az intézkedéseket azokra a beszerzésekre lehet összpontosítani, amelyeknél a környezetvédelmi és a gazdasági megfontolások leginkább összeegyeztethetők, és a környezetbarát beszerzés környezeti és gazdasági szempontból egyaránt előnyös;  a Hivatal saját tapasztalatait hasznosítva, azokból tanulva kikísérletezheti a saját számára legkedvezőbb megoldásokat;  könnyebben, lépésről lépésre teremtheti meg a szélesebbkörű alkalmazáshoz szükséges szervezeti, intézményi, humán stb. feltételeket. 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

26 2.Tanácsadói rész – 2.1 Stratégiai tanácsok

27  Bevezetés a beszerzések egy szűkebb körében (kiválasztott termékcsoportoknál vagy megadott értékhatár feletti/alatti beszerzéseknél),  A környezeti jellemzők széles skálája helyett csak a legfontosabb környezeti jellemzők figyelembe vétele, illetve bírálati szempontként az életciklusköltség alkalmazása A FOKOZATOSSÁG LEHETSÉGES FORMÁI

28  (Ez utóbbi nagyságát közvetve a környezeti jellemzők is befolyásolják, az anyag- és energiatakarékos a termékek alacsonyabb üzemeltetési költsége vagy a termék életciklusa végén jelentkező hulladékelhelyezési költségek például kedvezően befolyásolják az életciklus költség alakulását) A FOKOZATOSSÁG LEHETSÉGES FORMÁI

29 1.A zöld közbeszerzés számára olyan keretfeltételek kialakítása, amelyek  meghatározzák a Hivatal adottságainak megfelelő, világos és reális célokat,  a döntési kompetenciákat a döntéseket a megfelelő szintre delegálják, és megteremtik az egyes döntési szintek együttműködésének a feltételeit,  segítik a résztvevőket a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos feladataik elvégzésében A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FŐ CÉLOK

30 2.Tanácsadói rész – 2.2 Taktikai tanácsok

31 1.Projektbizottság felállítása 2.Környezetbarát közbeszerzési politika elfogadása 3.A megvalósítás eszközeinek rendelkezésre bocsátása 4.Kommunikáció 5.Monitorozás 6.Értékelés A JAVASOLT CSELEKVÉSI TERV LÉPÉSEI

32 1. Lépés a projektbizottság felállítása  A projektbizottság javasolt feladata:  elkészíti a környezetbarát beszerzési politika tervezetét,  javaslatot tesz a céloknak az önkormányzati célrendszerbe történő integrálására,  javaslatot tesz a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos felelősségi és döntési körökre, eljárásokra, valamint a közbeszerzési szabályzat ennek megfelelő módosítására, PROJEKTBIZOTTSÁG

33  elkészít(tet)i a környezetbarát beszerzési irányelveket,  figyelemmel kíséri és évente értékeli a környezetbarát közbeszerzési politikában kitűzött célok megvalósulását,  szükség esetén javasolja a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos célok, felelősségi és döntési körök, illetve a környezetbarát beszerzési irányelvek módosítását PROJEKTBIZOTTSÁG

34 A projektbizottság javasolt összetétele Tagjai:  a április 22-i tréning résztvevői, közülük is elsősorban  a jegyző,  a kistérségi iroda vezetője,  a SZONEK gazdasági vezetője,  továbbá  a Hivatal megbízott dolgozója,  1 fő külső megbízott szakértő PROJEKTBIZOTTSÁG

35 A bizottság vezetője:  a bizottság munkáját a jegyző irányítja PROJEKTBIZOTTSÁG

36 2. Lépés Környezetbarát közbeszerzési politika elfogadása A környezetbarát közbeszerzési politika funkciója:  A vezetés – képviselőtestület – állásfoglalása a környezetvédelmi szempontoknak a beszerzésekben való alkalmazása mellett, legitimizálja a környezettudatos beszerzést.  A jelenlegi gyakorlat megváltoztatásához szükséges hajtóerő KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

37  A zöld közbeszerzéssel kapcsolatos célok meghatározása  Kommunikációs eszköz – a szállítók, a piac, a lakosság felé KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

38 A zöld beszerzési politika felépítése  A környezetbarát beszerzési politika általános céljai - a környezet, a klíma védelme, az energiával és általában a természeti erőforrásokkal való takarékosság stb.  A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos konkrét célok meghatározása (pl. a környezetbarát szempontok alkalmazási köre – mely termékcsoportoknál, milyen mértékben, milyen korlátok között) KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

39  A politika megvalósításának eszközei (pl. zöld beszerzéssel kapcsolatos felelősségi körök, zöld beszerzési irányelvek, oktatás)  Kommunikáció - a politika megismertetése az érdekeltekkel  Monitorozás és az értékelés módja KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

40 Javasolt célok 2015 végéig  legalább egy környezetvédelmi szempont figyelembe vétele az épületfelújításokkal, épületberuházásokkal kapcsolatos közbeszerzéseknél  környezetvédelmi követelmények érvényesítése a helyi pályázati úton megvalósuló tisztítószer és élelmiszer- nyersanyag beszerzések 10%-ánál  Mérlegelendő: a százalékos érték nagysága, a határidő, illetve a környezetbarát beszerzések körébe bevont termékcsoportok vagy szolgáltatások köre KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

41 A kiválasztott termékcsoport indoklása  Az építési beruházások teszik ki a beszerzett termékek és szolgáltatások értékének túlnyomó részét, a kapcsolódó jelentős anyag- és energiafelhasználás csökkentésével számottevő környezetvédelmi és pénzügyi megtakarítás érhető el  A környezetbarát közbeszerzésbe bevonandó termékek és szolgáltatások közül az Európai Unió elsőnek az építési beruházásokat ajánlja KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

42  A kisebb volumenű, helyi pályázatok útján lebonyolított beszerzéseknél is érdemes a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni. A kisebb önkormányzatok számára is fontosak a környezet minőségét és az életminőséget meghatározó környezeti tényezők, így például a lerakásra kerülő szilárd hulladék mennyisége, a helyi felszíni vizek tisztasága vagy a vegyszerek felhasználásának környezetegészségügyi következményei, ezért a lerakóra kerülő szilárd hulladék csökkentésére, a felszíni vízszennyezés és a veszélyes vegyi anyagok felhasználásának korlátozására a beszerzések területén is érdemes törekedni KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

43 Megjelenítési formája  Az intézményi élelmiszer-beszerzéseknél érdemes a vegyszerek nélkül előállított bioélelmiszerek arányát fokozatosan növelni. Az önkormányzat így a gyerekek fejlődésére, egészségére gyakorolt kedvező hatás mellett ha mégoly kicsi, de biztos és folyamatosan bővülő piacot teremthet a helyi mezőgazdasági termelők számára. Ez a biztos piac ösztönözheti a bioélelmiszerek helyi előállítását, ami a kínálat bővüléséhez és az árak csökkenéséhez vezet KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

44  A tisztítószer beszerzéseknél az önkormányzat szempontjából a kisebb kiszerelésű vegyszerek beszerzéséből adódó csomagolási hulladék-többlet elkerülése, és a különösen veszélyes adalékanyagok mellőzése lenne célszerű. A csomagolási hulladék visszaszorítása nemcsak hulladékelhelyezési szempontból, hanem a nagyobb kiszerelésű anyagok alacsonyabb ára miatt is indokolt KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

45  Külön dokumentum, képviselőtestületi határozat és/vagy  A közbeszerzési szabályzatba beépülő paragrafusok a kötelezettségvállalásról, a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos célokról, a megvalósítási eszközökről, a monitorozás és az értékelés módszeréről  A külön dokumentum mellett szól, hogy a községnek nemcsak a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseknél érdemes a környezetvédelmi szempontokat érvényesítenie KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

46 3. Lépés: A környezetbarát beszerzési politika megvalósítási eszközei  felelősségi rend, döntési kompetenciák meghatározása,  a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos eljárások kidolgozása,  környezetbarát beszerzési irányelvek elkészítése,  képzések, tanfolyamok  esetleg, megfelelő körülmények esetén külső segítség (tanácsadó) bevonása, más önkormányzatokkal való együttműködés (tapasztalatcsere, közös beszerzés) KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA

47 Felelősségi körök  A környezetbarát beszerzések koordinálására,  a környezetbarát beszerzési politika elfogadására,  a zöld beszerzés felelőseinek megbízására,  a környezetbarát beszerzési irányelvek jóváhagyására,  a zöld beszerzések figyelemmel kísérésére,  a környezetbarát beszerzések értékelésének jóváhagyására  felhatalmazott testület, illetve személyek meghatározása A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

48 A környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási szabályok Ilyenek mindenekelőtt  a környezetbarát beszerzési irányelvek elfogadásának és módosításának folyamatát,  a környezetbarát beszerzések monitorozását és  értékelését szabályozó belső eljárások A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

49 Környezetbarát beszerzési irányelvek 1.A kiválasztott termékek beszerzésénél alkalmazandó  műszaki követelmények,  alkalmassági szempontok,  bírálati szempontok és  különleges szerződéses feltételek összefoglalása A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

50 2.Az aktuális irányelvek módosítása az éves közbeszerzési terv összeállításával párhuzamosan történhet. 3.A környezetbarát beszerzési irányelveket mellékelni lehet az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatához A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

51 Az adott vállalatra / intézményre vonatkozikAz adott beszerzésre vonatkozik 1. Közbeszerzési szabályzat -a beszerzési eljárások alapkövetelményeinek meghatározása -a környezet védelme lehet általános cél 2. A szükséglet elemzése -a beszerzés szükségességének vizsgálata -az igényelt teljesítmény meghatározása 3. Közbeszerzési irányelvek -a pályáztatási folyamat és az ajánlattevők értékelésének alapelvei -a beszerzés során alkalmazandó követelmények és az elvárt (műszaki) teljesítmény meghatározása -lehetőség van a környezetvédelmi szempontok integrálására 4. Beszerzési felhívás -a vonatkozó jogszabályok betartása -a beszerzési irányelveknek a beszerzési dokumentációba történő átültetése -környezetvédelmi követelmények szerepeltetése a műszaki leírásban, az alkalmassági és az értékelési szempontok, illetve a szerződési feltételek között 6. Értékelés és nyomonkövetés -a beszerzett termék használatával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése -az előző lépésekre vonatkozó továbbfejlesztési javaslatok megfogalmazása 5. A győztes kiválasztása -az ajánlatok gazdasági és ökológiai szempontok alapján történő értékelése A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA Környezetvédelmi szempontok a közbeszerzést szabályozó dokumentumokban

52 4. Lépés: Kommunikáció  A Hivatalnak tájékoztatnia kell környezetbarát közbeszerzési politikájáról az érdekelteket, vagyis az alkalmazottakat, a szállítókat és a lakosságot, és ki kell választania ehhez a megfelelő eszközöket (pl. belső hírlevél, munkaértekezlet, tréning, brosúrák) KOMMUNIKÁCIÓ

53  A szállítókkal, a szokásos szerződéses partnerekkel való kommunikáció célja, hogy az önkormányzat felkészítse őket a velük szemben támasztott igények kielégítésére, és együttműködjön velük további környezetvédelmi követelmények kidolgozásában, ami Szentlőrinc számára különösen fontos a helyi piacnak a környezetbarát közbeszerzésekre való felkészületlensége miatt KOMMUNIKÁCIÓ

54 5. Lépés: Monitorozás  A zöld közbeszerzés ellenőrzése a közbeszerzés ellenőrzésével együtt történik.  Az ellenőrök vizsgálják a zöld közbeszerzési irányelvek alkalmazását, a környezetbarát beszerzési politikában lefektetett célok megvalósítását.  A célok megvalósulását az ellenőrök a környezetbarát közbeszerzési politikában meghatározott célokhoz kapcsolt teljesítménymutatók alapján ellenőrzik MONITOROZÁS

55 6. Lépés: Értékelés  A képviselőtestület évente egyszer áttekinti a környezetbarát közbeszerzés eredményeit, és szükség esetén kezdeményezi  a környezetbarát beszerzési politika módosítását,  a végrehajtás eszközeinek a javítását.  Az eredmények értékelésekor a környezetvédelmi és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe veszi ÉRTÉKELÉS

56 2.Tanácsadói rész – 2.3 Eszközrendszerek

57  A környezetbarát közbeszerzés eszkörendszere a közbeszerzés általános belső szabályozására épül, ahhoz szervesen kapcsolódik,  A meglevő eszközrendszerbe könnyen beleilleszthető, csak kisebb mértékű módosítást, kiegészítést igényel  Legjelentősebb új eleme a környezetbarát közbeszerzési irányelvek  Nem kíván jelentős pénzügyi és humán erőforrásokat A ZÖLD KÖZBESZERZÉSI CÉLOK ELÉRÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK IGAZOLÁSA

58  A környezetbarát közbeszerzést segítő információk – pl. kritériumrendszerek, útmutatók - leginkább a világhálón, elektronikusan érhetők el (A legfontosabb forrásokat lsd. részletesebben a sz. diákon)  A Hivatalnak érdemes saját adatbázist létrehoznia a környezetbarát közbeszerzéshez szükséges adatokból INFORMATIZÁLHATÓSÁG

59  A zöld közbeszerzési politikában meghatározott termékcsoportokhoz tartozó környezetbarát termékek adatbázisa (termékek megnevezése, mely tulajdonságuk miatt számítanak környezetbarátnak, gyártó cég, ár)  A kiválasztott termékcsoportok környezetbarát beszerzésénél használt kritériumok adatbázisa  A kiválasztott termékcsoportok esetében zöld beszerzést folytató más önkormányzatok adatbázisa (tapasztalatcsere, esetleg közös beszerzés céljából) LÉTREHOZANDÓ ADATBÁZISOK

60  A szokásos szerződő partnerek adatbázisa, amely összefoglalja a partnerek környezeti teljesítményével, a jövőbeni új követelmények teljesítésére való alkalmasságukkal kapcsolatos információkat.  A megvalósított környezetbarát beszerzések jellemzői: a beszerzett termék/szolgáltatás fajtája, ára, az alkalmazott környezetvédelmi kritériumok LÉTREHOZANDÓ ADATBÁZISOK

61  Európai Közösségek (2005), Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. een_handbook_hu.pdf een_handbook_hu.pdf  ICLEI European Secretariat (2007), The Procura+ Manual. A Guide to Cost-Effective Sustainable Public Procurement, 2nd Edition. europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/ New_website/Printed_Manual/Procura__Manual_com plete.pdfhttp://www.iclei- europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/ New_website/Printed_Manual/Procura__Manual_com plete.pdf FELHASZNÁLT IRODALOM

62  Környezettudományi Központ (2003), Zöld beszerzési kézikönyv önkormányzatok számára. ces.hu/kezikonyv.dochttp://www.ktk- ces.hu/kezikonyv.doc  LEAP GPP Toolkit (2006), toolkit.org/http://www.leap-gpp- toolkit.org/ FELHASZNÁLT IRODALOM

63  Termékminősítési rendszerek:  dex.htm dex.htm    (USA, energiahatékonysági)  (svéd, energiahatékonysági)  (európai energiahatékonysági)  Global Eco-labelling Network (http://www.gen.gr.jp/)http://www.gen.gr.jp/ HASZNOS LINKEK

64  Egyéb honlapok:  EU zöld beszerzés (http://europa.eu.int/comm/environment/gpp)http://europa.eu.int/comm/environment/gpp  Közbeszerzési Tanács zöld közbeszerzési oldalai: és  Környezettudományi Központ (http://ktk-ces.hu/)http://ktk-ces.hu/  GreenLabelsPurchase projekt magyar nyelvű útmutatók: green-procurement-downloads.htmlhttp://www.greenlabelspurchase.net/hu- green-procurement-downloads.html HASZNOS LINKEK


Letölteni ppt "II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések