Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konszolidációs törvény a megyei intézmények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konszolidációs törvény a megyei intézmények"— Előadás másolata:

1 Konszolidációs törvény a megyei intézmények
állami fenntartásba vételéről MIK-ek Gazdálkodási önállóság megszüntetése – megtartása Vezetők Új helyzet  Kormányhatározat

2

3

4 kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatok.

5 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
Előirányzat: 520,0 millió forint 2011-ben: 710,0 millió forint 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/könyvtári szolgáltató hely 2011-ben A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelõdési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/könyvtári szolgáltató hely

6 Az állam megyei szinten működő könyvtárának (továbbiakban: megyei könyvtár) feladata a megye területén biztosítani, hogy a megye minden lakosa hozzájusson az emelt szintű könyvtári ellátáshoz. Ennek érdekében a megyeszékhely város megállapodást köt a megyei könyvtárral a város könyvtári ellátásának összehangolt biztosítására. A megyei könyvtár megállapodás alapján nyújtja a területi szintű feladatellátás szervezése keretében a szolgáltatásokat – a megrendelt szolgáltatásokat esetenként más pl. városi könyvtárral megosztva

7 Önkormányzati törvény
11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek. (2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen a) a gazdasági teljesítőképességet; b) a lakosságszámot; c) a közigazgatási terület nagyságát. (3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.

8 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: ………. 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

9 A Kormány 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozata
a megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok kötelezõ kulturális feladatairól 1. A Kormány 1.1. egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba és fenntartásba került múzeumi, könyvtári, levéltári, közmûvelõdési feladatot ellátó költségvetési szervek április 1-jétõl a december 31-i állapotnak megfelelõ önállóan mûködõ és gazdálkodó, vagy önállóan mûködõ gazdálkodási besorolásuk szerint mûködjenek tovább; 1.2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1.1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges jogszabály-módosítást készítse elõ; Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: azonnal

10 1. 7. egyetért azzal, hogy az 1. 5. és 1. 6
1.7. egyetért azzal, hogy az 1.5. és 1.6. pont szerinti intézmények – a feladat ellátásához rendelkezésre álló feltételek egyidejû átadásával – a nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá kerüljenek annak érdekében, hogy a fenntartói feladatok átadásához szükséges egyeztetéseket, megállapodások megkötésének elõkészítésére irányuló tárgyalásokat a nemzeti erõforrás miniszter folytassa le az érintett önkormányzatokkal; Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: április 30.

11 1. 10. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az 1. 7
1.10. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az 1.7. pontban foglalt tárgyalások lefolytatását követõen a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával, a kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó központok vezetõi útján kösse meg az 1.4–1.6. pontban meghatározott feladatok, illetõleg a megyei múzeumok és könyvtárak átadására vonatkozó megállapodásokat. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: június 30.

12 1.9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a közigazgatási és
igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti erõforrás miniszter véleményének figyelembevételével készítsék elõ az 1.4–1.7. pontban meghatározott feladatok ellátásához, illetõleg a feladatellátással érintett intézmények fenntartói joga átadásához szükséges költségvetési átcsoportosítást, azzal, hogy az átadást követõ feladatellátáshoz, illetõleg az intézmények mûködéséhez 2012-ben szükséges központi költségvetési támogatási igény nem haladhatja meg az érintett feladatok és intézmények évi idõarányos kincstári költségvetésének mértékét;

13 A megyei könyvtár feladata
a megye területén biztosítani, hogy minden lakos hozzájusson az emelt szintű könyvtári ellátáshoz. A megyei könyvtárak egyrészt továbbítják a központi szolgáltatások jelentős részét célirányosan a kisebb településeknek, másrészt megyei szolgáltatásokat szerveznek. Mindez azt jelenti, hogy számos szakmai szolgáltatást annak szakmai összetettsége, költséghatékonysága, egységes minőségi színvonalának biztosítása miatt a legcélszerűbb megyei szinten előállítani és a városokban, községekben élőknek közvetíteni a helyi könyvtárakon keresztül. Az önálló könyvtárat fenntartó település könyvtári ellátása A CXL. törvényben kötelezően előírt könyvtári ellátás feladatához az önkormányzat feladatfinanszírozás szerint számított állami támogatást kap. A könyvtári szolgáltatások színvonalának emeléséhez saját forrásaival is hozzájárulhat és megállapodást is köthet a MVK egyes könyvtárellátási szolgáltatására.

14 Könyvtári szolgáltatóhelyet fenntartó település könyvtári ellátása
A település a MVK-ral kötött megállapodás alapján biztosítja a település könyvtári ellátását a feladatfinanszírozás szerint számított állami támogatás igénybevételével. Ha az önkormányzat nem tesz eleget a kötelező könyvtári ellátás biztosításának, a feladatfinanszírozásként biztosított összeget vissza kell fizetnie. A megállapodással rendelkező települések igénybe vehetik a mozgókönyvtári normatív támogatást, amelyet a szolgáltató MVK illetve járási könyvtár szolgáltatásaira felmerült költségek fedezetére kell felhasználni.

15 A közkönyvtári feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételek A települési könyvtári ellátás állami támogatása Feladatfinanszírozás a nemzetközi (IFLA) normák figyelembevételével Érdekeltségnövelő támogatás önkormányzatok számára könyvtári dokumentum- beszerzésre normatív támogatás a kistelepülések mozgókönyvtári ellátásához pályázati támogatások szakmai feladatokra felhalmozási, beruházási támogatások, EU-s fejlesztési források

16 1616

17


Letölteni ppt "Konszolidációs törvény a megyei intézmények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések