Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konszolidációs törvény a megyei intézmények állami fenntartásba vételéről MIK-ek Gazdálkodási önállóság megszüntetése – megtartása Vezetők Új helyzet 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konszolidációs törvény a megyei intézmények állami fenntartásba vételéről MIK-ek Gazdálkodási önállóság megszüntetése – megtartása Vezetők Új helyzet "— Előadás másolata:

1 Konszolidációs törvény a megyei intézmények állami fenntartásba vételéről MIK-ek Gazdálkodási önállóság megszüntetése – megtartása Vezetők Új helyzet  Kormányhatározat

2

3

4 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 074 forint/fő, 2769 Ft/fő volt 2011-ben de településenként legalább 3 800 000 forint. A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település- üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatok.

5 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Előirányzat: 520,0 millió forint 2011-ben: 710,0 millió forint 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/könyvtári szolgáltató hely 2011-ben A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelõdési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG:1 000 000 forint/könyvtári szolgáltató hely

6 Az állam megyei szinten működő könyvtárának (továbbiakban: megyei könyvtár) feladata a megye területén biztosítani, hogy a megye minden lakosa hozzájusson az emelt szintű könyvtári ellátáshoz.  Ennek érdekében a megyeszékhely város megállapodást köt a megyei könyvtárral a város könyvtári ellátásának összehangolt biztosítására.  A megyei könyvtár megállapodás alapján nyújtja a területi szintű feladatellátás szervezése keretében a szolgáltatásokat – a megrendelt szolgáltatásokat esetenként más pl. városi könyvtárral megosztva

7 Önkormányzati törvény 11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek. (2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen a) a gazdasági teljesítőképességet; b) a lakosságszámot; c) a közigazgatási terület nagyságát. (3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.

8 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: ………. 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

9 A Kormány 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozata a megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok kötelezõ kulturális feladatairól 1. A Kormány 1.1. egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba és fenntartásba került múzeumi, könyvtári, levéltári, közmûvelõdési feladatot ellátó költségvetési szervek 2012. április 1-jétõl a 2011. december 31-i állapotnak megfelelõ önállóan mûködõ és gazdálkodó, vagy önállóan mûködõ gazdálkodási besorolásuk szerint mûködjenek tovább; 1.2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1.1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges jogszabály-módosítást készítse elõ; Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: azonnal

10 1.7. egyetért azzal, hogy az 1.5. és 1.6. pont szerinti intézmények – a feladat ellátásához rendelkezésre álló feltételek egyidejû átadásával – a nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá kerüljenek annak érdekében, hogy a fenntartói feladatok átadásához szükséges egyeztetéseket, megállapodások megkötésének elõkészítésére irányuló tárgyalásokat a nemzeti erõforrás miniszter folytassa le az érintett önkormányzatokkal; Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: 2012. április 30.

11 1.10. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az 1.7. pontban foglalt tárgyalások lefolytatását követõen a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával, a kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó központok vezetõi útján kösse meg az 1.4–1.6. pontban meghatározott feladatok, illetõleg a megyei múzeumok és könyvtárak átadására vonatkozó megállapodásokat. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: 2012. június 30.

12 1.9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti erõforrás miniszter véleményének figyelembevételével készítsék elõ az 1.4–1.7. pontban meghatározott feladatok ellátásához, illetõleg a feladatellátással érintett intézmények fenntartói joga átadásához szükséges költségvetési átcsoportosítást, azzal, hogy az átadást követõ feladatellátáshoz, illetõleg az intézmények mûködéséhez 2012-ben szükséges központi költségvetési támogatási igény nem haladhatja meg az érintett feladatok és intézmények 2012. évi idõarányos kincstári költségvetésének mértékét;

13 A megyei könyvtár feladata a megye területén biztosítani, hogy minden lakos hozzájusson az emelt szintű könyvtári ellátáshoz. A megyei könyvtárak egyrészt továbbítják a központi szolgáltatások jelentős részét célirányosan a kisebb településeknek, másrészt megyei szolgáltatásokat szerveznek. Mindez azt jelenti, hogy számos szakmai szolgáltatást annak szakmai összetettsége, költséghatékonysága, egységes minőségi színvonalának biztosítása miatt a legcélszerűbb megyei szinten előállítani és a városokban, községekben élőknek közvetíteni a helyi könyvtárakon keresztül. Az önálló könyvtárat fenntartó település könyvtári ellátása A CXL. törvényben kötelezően előírt könyvtári ellátás feladatához az önkormányzat feladatfinanszírozás szerint számított állami támogatást kap. A könyvtári szolgáltatások színvonalának emeléséhez saját forrásaival is hozzájárulhat és megállapodást is köthet a MVK egyes könyvtárellátási szolgáltatására.

14 K ö nyvt á ri szolg á ltat ó helyet fenntart ó telep ü l é s k ö nyvt á ri ell á t á sa A település a MVK-ral kötött megállapodás alapján biztosítja a település könyvtári ellátását a feladatfinanszírozás szerint számított állami támogatás igénybevételével. Ha az önkormányzat nem tesz eleget a kötelező könyvtári ellátás biztosításának, a feladatfinanszírozásként biztosított összeget vissza kell fizetnie. A megállapodással rendelkező települések igénybe vehetik a mozgókönyvtári normatív támogatást, amelyet a szolgáltató MVK illetve járási könyvtár szolgáltatásaira felmerült költségek fedezetére kell felhasználni.

15 A közkönyvtári feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételek A települési könyvtári ellátás állami támogatása Feladatfinanszírozás a nemzetközi (IFLA) normák figyelembevételével Érdekeltségnövelő támogatás önkormányzatok számára könyvtári dokumentum- beszerzésre normatív támogatás a kistelepülések mozgókönyvtári ellátásához pályázati támogatások szakmai feladatokra felhalmozási, beruházási támogatások, EU-s fejlesztési források

16 3000-nél kisebb, nem város 2655 település 114 806229 762413 5729182 296 124574 0310 3 283 727 3000 nagyobb nem város 171 település 36 85873 727132 709295737 155184 28936 858 1 091 010 megye- székhelyek18 település 88 926177 852320 1347111 778 510444 62888 926 2 632 197 Szentendre nélkül város, m.jogú v. 309 település 172 012344 034619 2611 3763 440 248860 062168 826 5 088 398 fővárosi és kerületek együtt 86 684173 370312 0666931 733 685433 42186 684 2 565 857 mind 499 286998 7451 797 7413 9949 985 7222 496 431381 294 14 661 187 Alapterület (50 m2 /eFő Gyarapítá s100 db/ 1000 fő Gyarapí- tás eFt (1800Ft/ db) Könyvtár os (0,4 /efő) Könyvtá- ros bér+jár. 2,5 mFt/fő nméteren ként 5 eFt/ év egyéb személyi+ járulék 5%

17 MEGYEI bontás települé- sek száma Alapterület (50 m2 /eFő Gyarapítás 100 db/ 1000 fő Gyarapí-tás eFt (1800Ft/db) Könyvtáro s (0,4 /efő) Könyvtá- ros bér+jár. 2,5 mFt/fő nméteren ként 5 eFt/ év egyéb személyi+ járulék 5% Összesen Bács-K11926 24252 49194 484210524 841131 21019 762 770 297 Baranya30119 57339 15870 484157391 45597 86412 714 572 517 Békés7518 09036 18465 131145361 80290 45114 968 532 352 BAZ35834 24068 503123 305274684 793171 19821 489 1 000 785 Csongrád6021 09142 18875 938169421 827105 45718 428 621 650 Fejér10821 30642 61876 712170426 120106 53015 593 624 955 Győr-M-S18322 49845 00581 009180449 967112 49214 647 658 115 Hajdú-B8226 98453 97597 155216539 674134 91923 411 795 158 Heves12115 39930 80855 454123307 98576 9968 348 448 784 Jász-Nk7819 33838 68069 624155386 75296 68816 258 569 322 Komárom7615 57131 14356 057125311 41177 85311 427 456 748 Nógrád13110 09620 20436 36781201 91950 4804 265 293 031 Pest18761 878123 759222 7664951 237 561309 39054 777 1 824 495 Somogy24515 89731 80357 245127317 94779 4877 907 462 586 Szabolcs-Sz-B22927 77555 564100 015222555 496138 87416 614 810 999 Tolna10911 55923 12341 62192231 18357 7966 730 337 330 Vas21612 88425 78046 404103257 68864 4227 616 376 130 Veszprém21717 82935 66664 199143356 57389 14311 374 521 289 Zala25814 35228 72351 701115287 04371 7618 283 418 788 Összesen Budapest nélkül3153412 602825 3751 485 6753 3018 252 0372 063 009294 610 12 095 331 megyeivel megnövelve 891 4051 604 5293 5658 912 2002 228 050318 178 13 062 957


Letölteni ppt "Konszolidációs törvény a megyei intézmények állami fenntartásba vételéről MIK-ek Gazdálkodási önállóság megszüntetése – megtartása Vezetők Új helyzet "

Hasonló előadás


Google Hirdetések