Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektértékelés, projektmonitoring Lengyel Katalin programigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektértékelés, projektmonitoring Lengyel Katalin programigazgató."— Előadás másolata:

1 Projektértékelés, projektmonitoring Lengyel Katalin programigazgató

2 Tartalomjegyzék 1.Az értékelés, a monitoring és az ellenőrzés 2.Az értékelés célja 3.Az értékelés helye a projektciklusban 4.Az értékelés típusai és funkciói 5.A monitoring fogalma és funkciói 6.A monitoring beszámolási rendszere

3 Monitoring, ellenőrzés, értékelés A monitoring folyamatos adatgyűjt é sen alapszik, amely alapj á n a menedzsment vizsg á lhatja a tev é kenys é g előrehalad á s á t a kitűz ö tt c é lok viszonylat á ban. Az ellenőrz é s a folyamatok, tev é kenys é gek á lland ó fel ü lvizsg á lat á t jelenti, c é lja a szab á lytalans á gok, csal á sok, vissza é l é sek kiszűr é se. Az é rt é kel é s a projekt eg é sz é nek á ttekint é se, c é lja a tev é kenys é gek hat á s á nak vizsg á lata a megoldani k í v á nt t á rsadalmi-gazdas á gi probl é ma viszonylat á ban (relevancia, eredm é nyess é g é s hat é konys á g)

4 A három tevékenység viszonya InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Jogi és adminisztratív előírások Eredményesség Társadalmi elvárások, problémamegoldás

5 Input, output, eredmény, hatás Input: A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai és emberi erőforrások Output: a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok) Eredmény: a tevékenységből származó közvetlen előnyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok) Hatás: a tevékenység hosszabb távú (közvetett) következményei (átfogó célok)

6 Ellenőrzés, monitoring, értékelés Tevékenység EllenőrzésMonitoringÉrtékelés CélA szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában IdőbeliségFolyamatos, a programvégrehajtás során Folyamatos, a programvégre- hajtás során Pontszerű, előzetes és utólagos A tevé- kenység végzője szerint Külső vagy belsőBelső (kívülről támogatható) Külső A tevé- kenység jellege Operatív Elemző-tudományos A vissza- csatolás módja SzankcióKiigazítás az eredményesség érdekében Tanulási folyamat

7 Értékelés

8 az a tevékenység, amelyet a projektek hatékonyságának mérésére előzetesen, közben és a befejezést követően hajtanak végre mutatószámok alkalmazásával. Hatékonyság: a meghatározott célkitűzések elérése érdekében kifejtett hatás.

9 Az értékelés során a közösségi támogatások hatékonyságát vizsgálják. Összehasonlítják az elvárt és az elért hatásokat. Mérik az esetleges különbségeket. Vizsgálják az eltérések okait.

10 Az értékelés feltárja a tervezés és a végrehajtás gyengeségeit és hiányosságait. A következő projekt tervezésénél figyelembe vehető tapasztalatok keletkeznek.

11 Az értékelés célja: a jó projekt ismérvek vizsgálata Releváns (jelentős, fontos) Kereslet vezérelt (pozitív hatású) Cél-orientált (stratégiai szemléletű) Támogatható (anyagilag: megfelel a kiírás feltételeinek, erkölcsileg: megfelel az érintettek igényeinek)

12 Megvalósítható Munkaterve logikus, következetes Eredményei mérhetőek (objektíven is !) Költségvetése reális, megalapozott Munkamegosztása világos Kockázatai minimálisak és ismertek

13 Fenntartható A projekt által létrehozott előnyök a fejlesztés után tartósan biztosíthatóak. A további működtetés nem ütközik külső ill. belső akadályokba. külső tényezők: gazdasági szabályozók, jogi háttér változása belső tényezők: működtetési források, likviditás, személyi feltételek

14 Az értékelés típusai 1.Előzetes: „ex-ante” 2.Közbenső „mid-term” 3.Utólagos „ex-post” Ezek kiegészülhetnek eseti („ad-hoc”) értékelésekkel.

15 Az értékelések helye a projektciklusban Probléma -és funkció meghatározás Lezárás Megvalósítás Terv kidolgozás Kockázatfelmérés, prognosztizálás Döntés Előzetes értékelés Közbenső értékelés Utólagos értékelés

16 Az értékelések jellemzői projektciklus szintje vizsgált információk értékelés típusa értékelés jellemzője Tervezés tervadatok, inputok, tapasztalatok előzetes „ex-ante” hatás- és relevancia vizsgálat Végrehajtás tevékenységek, outputok, eredmények időközi „mid-term” hasznossági és hatékonysági vizsgálat Befejezés outputok, eredmények, hatások utólagos „ex-post” eredményességi és fenntarthatósági vizsgálat

17 Az előzetes értékelés funkciói a projektben foglalt általános célok, specifikus célok és tevékenységek közötti kapcsolatok következetességének vizsgálata, az output-, eredmény- és hatás indikátorok teljességi és tartalmi vizsgálata, a (számszerűen) kifejezett célok realitásának vizsgálata.

18 Az előzetes értékelés céljai javítani a projekt belső logikáján, javítani a projekt külső koherenciáján, közreműködni a célkitűzések és a mutatók előzetes meghatározásában, elősegíteni a projekt célkitűzéseinek megvalósítását.

19 Az előzetes értékelés vizsgálati kritériumai relevancia, megvalósíthatóság, fenntarthatóság. A „jó projekt” ismérvei

20 1.Relevancia Helyzetvizsgálat: a projekt valós problémák megoldására koncentrál, az érintett kedvezményezettek számára megfelelő mértékben nyújt pozitív hatást. a.) Pontosan meghatározásra került a kedvezményezetti kör? b.) Meghatározták-e a kedvezményezettek konkrét problémáit? c.) A probléma elemzése teljeskörű volt? d.) Bizonyítják-e az átfogó célok a projekt gazdasági, társadalmi fontosságát? e.) Meghatározza-e a kedvezményezettek helyzetének javulását a projekt konkrét célja? f.) Bemutatásra kerül-e a projekt eredményeinek szükségessége?

21 2. Megvalósíthatóság Előzetes elemzés: a projekt megéri a kockázatot és megvan a végrehajtásához szükséges kapacitás. a.) A projekt konkrét célja valóban hozzájárul az átfogó célok megvalósításához? b.) A célcsoport számára nyújtott szolgáltatásként lett definiálva az eredmény? c.) A projekt tervezett céljai megvalósulnak-e, ha elérjük a megfogalmazott eredményeket? d.) A célok kellő mértékben indokolják az alkalmazott eszközöket? e.) Figyelembe lesznek véve a legfontosabb külső körülmények? Elfogadható-e bekövetkezésük kockázata? f.) Képes lesz-e a végrehajtó intézmény megvalósítani a projektet?

22 3. Fenntarthatóság Előzetes bizonyítás: a projekt befejezése után is megmaradnak az elért eredmények. a.) A jelentős szervek továbbra is támogatják az adott politikát? b.) Az adott technológia megfelel a helyi körülményeknek? c.) Nem borul-e fel az ökológiai egyensúly? d.) A kedvezményezett sajátjának érzi-e a projektet? e.) A projekt nyújtotta előnyökhöz minden egyes kedvezményezett hozzáférhet? f.) A végrehajtó intézmények a projekt befejezése után is képesek lesznek követni a hatásokat? g.) Megbízható a jövedelmezőségi elemzés?

23 Időközi „mid-term” értékelés vizsgálja a számszerűsített indikátorok által kimutatott hatékonyságot, illetve az indikátorok jelentőségét és minőségét.

24 Az időközi értékelés céljai -felmérni a projekt előrehaladását, vizsgálva mennyire érte el céljait, -módosítani a projekt célkitűzését, ha szükség van rá a valós előrehaladás alapján, -felülvizsgálni a projektben megfogalmazott tevékenységek finanszírozhatóságát, -igazolni az esetleges pénzügyi átcsoportosításokat, -minősíteni a projekt menedzsmentjét.

25 Az időközi értékelés minősítési kategóriái (a célkitűzések megvalósítása szerint) 1. Kiemelten eredményes ("Highly satisfactory"), 2. Eredményes ("Satisfactory"), 3. Kevéssé kielégítő ("Less then satisfactory„), 4. Kiemelten eredménytelen ("Highly unsatisfactory").

26 Utólagos „ex-post” értékelés funkciói: Az utólagos értékelés az elvárt célokat hasonlítja az elért célokhoz a záró adatok alapján. -utólag igazolni a projektet, -értékelni a projekt hatásait, -elemezni az adatokat tapasztalatcsere céljából, -az értékelés útján szerezni új tapasztalatokat.

27 Monitoring A projekt fizikai és pénzügyi megvalósításának nyomon követése Értékelés Két állapot közötti változás vizsgálata (tervezett – megvalósult)

28 Projektmonitoring

29 A monitoring definíciója Általánosságban: folyamatos adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás a döntés(ek) előkészítése érdekében. Szűkebb értelemben: egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követése, azt vizsgálva, hogy biztosított-e a célok elérése az eltervezett módon (a munka- és ütemterv, a pénzügyi terv, stb. szerint).

30 A monitoring főbb jellemzői Hatékony eszköz a management kezében Folyamat, nem egyszeri tevékenység Konkrét, jól meghatározott célja van – ami egyértelműen elkülöníti az ellenőrzéstől Adatokat, információkat gyűjt a megvalósításról, a kitűzött célokhoz hasonlítja azokat Felhívja a figyelmet a céloktól való eltérésekre Lehetővé teszi a management számára, a beavatkozást.

31 Kinek és miért van szüksége a monitoringra? Menedzsmentnek, mert szüksége van olyan információkra, amelyek alapján eldöntheti: az adott tevékenység, fejlesztés megvalósítása sikeres-e.

32 Finanszírozóknak, mert a monitoring révén már a megvalósítás során hozzájut a projekttel kapcsolatos információkhoz; szükség esetén időben be tud avatkozni; képet kap arról, hogy a támogatott projekt mennyire járul hozzá saját céljai teljesüléséhez; a támogatás folyósítását szorosabban kapcsolhatja a fizikai teljesítéshez; kikényszerítheti a támogatás hatékony felhasználását.

33 A jó monitoring rendszer ismérvei Kialakításra kerül már a tervezési szakaszban, ahhoz szorosan kapcsolódik. Biztosítja a szükséges információk rendszeres gyűjtését. Olyan formában biztosítja az információkat, mely alkalmas a menedzsment döntések megalapozására. Biztosítja a szükséges információkat a donor szervezetek felé.

34 A projekt monitoring beszámolási rendszere

35 Monitoring Végig kíséri a projekt életciklusát tervezés megvalósítás működtetés

36 A monitoring rendszer alapja – a projekttervezés Logframe

37 A monitoring beszámoló jellemzői Általában negyedévente kell benyújtani. Mérföldkövek. Kifizetésekhez is kötődik. Célja: –Információszolgáltatás, –kifizetési kérelmek alátámasztása, –eltérések indoklása. Projekt típusa és mérete szerint jelentősen eltérhet tartalmában, formájában.

38 A beszámoló tartalma –a célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsíthető eredmények bemutatását (logframe!!!); –a céloktól, tervektől való jelentős eltérések, megfelelő indoklással együtt (pl. a projekt környezetében bekövetkezett változások ismertetése); –beszámoló a közbeszerzéssel, illetve a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint; –információk a projekt pénzügyi megvalósulásáról (ténylegesen felmerült költségek).

39 A beszámoló tartalma Csatolandó dokumentumok –az előrehaladást igazoló dokumentumok; –a közbeszerzési eljárások dokumentumai; –a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok; –eredeti számlák vagy hitelesített számla másolatok, és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok.

40 A monitoring információ hasznosulása A projektszervezeten belül (belső monitoring) A Strukturális Alapok intézményrendszerében (külső monitoring)

41 A működtetési időszak monitoringja a támogatási szerződésben meghatározott; bizonyos időközönként adatszolgáltatás biztosítása a projekt fenntartási időszak végéig; projekt fenntartási jelentés.

42 A monitoring szintjei KTK Monitoring Bizottság OP Monitoring Bizottság OP Irányító Hatóság Közreműködő szervezet Címzett (pályázó) Projekt monitoring Program monitoring KTK Irányító Hatóság

43 Pályázó Közreműködő/ végrehajtó szervezet ESZA Kht. Közvetítő/végrehajtó szervezet ÁFSZ Közvetítő/végrehajtó szervezet OMAI Közvetítő/végrehajtó szervezet OFA Közvetítő/végrehajtó szervezet ESzCsM HEFOP Irányító Hatóság FMM HEFOP Monitoring Bizottság AVOP Irányító Hatóság FVM ROP Irányító Hatóság MEH TFH KIOP Irányító Hatóság GKM GVOP Irányító Hatóság GKM AVOP Monitoring Bizottság GVOP Monitoring Bizottság KIOP Monitoring Bizottság ROP Monitoring Bizottság KTK Monitoring Bizottság Európai Bizottság KTK Irányító Hatóság MEH NFTH

44 A közreműködő szervezetek által végzett monitoring Intézkedés-monitoring: a program- monitoring inputja –projektadatok összesítése, intézkedés-szintű adatok generálása –jelentés az Irányító Hatóság felé –számítógépes rendszer (EMIR). Projekt-monitoring –az egyes projektek megvalósulásának nyomonkövetése –a projekt teljesítményének összhangja a pályázatban leírtakkal –szükség esetén közbelépés, beavatkozás.

45 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Projektértékelés, projektmonitoring Lengyel Katalin programigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések