Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi technikus Szakmai vizsga Környezetgazdálkodás vizsgarész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi technikus Szakmai vizsga Környezetgazdálkodás vizsgarész."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi technikus Szakmai vizsga Környezetgazdálkodás vizsgarész

2 A környezetvédelmi technikus szakképesítés elágazásai Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Vízgazdálkodó

3 Moduláris szakmaszerkezet A rokonszakmák közös tudásanyagát ugyanaz a követelménymodul tartalmazza Aki egy szakma megszerzése során sikeresen vizsgázott egy modulból, annak nem kell a második szakma tanulásakor ebből a modulból vizsgáznia

4 Közös modulok a környezetvédelmi technikus szakképesítésben Általános környezetvédelmi feladatok Környezetvédelmi technikus feladatok

5 Az elágazások moduljai a Környezetvédelmi technikus szakképesítés esetén Energetikai környezetvédő feladatok Hulladékgazdálkodó feladatok Környezetvédelmi berendezés üzemeltető feladatok Környezetvédelmi méréstechnikus feladatok Nukleáris energetikus feladatok Vízgazdálkodó feladatok

6 A moduláris vizsga jellemzői: Modulokból kell vizsgázni Egy-egy modul vizsgája több vizsgarészből állhat A vizsgarészeket a szakmai-és vizsgakövetelményekben meghatározott %- ban kell értékelni

7 A környezetvédelmi technikus szakképesítés vizsgarészei 1. Vizsgarész 1214-06 Általános környezetvédelmi feladatok 2. vizsgarész 215-06 Környezetvédelmi technikus feladatok A harmadik vizsgarész az elágazásokhoz tartozik

8 2. vizsgarész 215-06 Környezetvédelmi technikus feladatok Környezetgazdálkodás A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya  feladat 100%

9 A szóbeli tételek alapja: a SZVK Az SZVK főbb tartalmi elemei  ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK  EGYÉB ADATOK  MUNKATERÜLET  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK  VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

10 A szakmai követelménymodul tartalma Feladatprofil Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek Személyes kompetenciák Társas kompetenciák Módszerkompetenciák

11 Feladatprofil: Nyilvántartja a rendszerparamétereket Nyilvántartja a veszélyes anyagokat Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz Figyelemmel kíséri az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásait Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat

12 Feladatprofil Részt vesz az emissziós mintavételekben, mérésekben Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában Részt vesz a tanúsítás előkészítésében Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában, fejlesztésében Ellenőrzi a szennyezett területeket Bírságokat számol Részt vesz üzembe helyezési eljárásban

13 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Környezetterhelés mérésének szabályai C Talajterhelő technológiák C Vízterhelő technológiák C Levegőterhelő technológiák C Környezeti zajterhelések B Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai B Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai

14 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai C Piaci, pénzügyi alapismeretek C Ipari termelés környezeti hatásai C Környezetvédelmi bírságok C Környezeti hatásvizsgálat B Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) C Elérhető legjobb technológia előírásai (BAT)

15 Szakmai ismeretek fogalma A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

16 A szakmai ismeretek típusai “A” típus (legmagasabb) Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. “B” típus A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

17 A szakmai ismeretek típusai “C” típus (középső) A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

18 A szakmai ismeretek típusai “D” típus Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. “E” típus (legalacsonyabb) A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

19 Szakmai készség fogalma A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

20 A szakmai készség szintjei 5. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. 4. szint A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

21 A szakmai készség szintjei 3. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmaiirányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 2. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására.

22 A szakmai készség szintjei 1. szint A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

23 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség

24 Egyéb kompetenciák Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Precizitás Társas kompetenciák: Kompromisszumkészség Közérthetőség Módszerkompetenciák: Értékelési képesség

25 Kompetenciaalapú oktatás A z az oktatás, amely el ő re meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanulók tudását, teljesítményét i ndividualizált módon mérik. Kompetenciaalapú oktatásnak a képességek, készségek, fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.

26 A k ompetencia fogalma A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és v iselkedésjegyek összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére

27 A hagyományos oktatás jellemz ő i tartalom alapúak meghatározott időegységekre terveznek csoportos haladásra készültek tanár/tanítás központúak általános célkitűzéseket tartalmaznak korlátozott gyakorlati tananyagot tartalmaznak késleltetett a visszajelzés a hatékonyságról az értékelés általános szempontok alapján történik

28 A kompetenciaalapú oktatás jellemz ő i teljesítményre alapoz figyelembe veszi az egyéni haladás t tanulásközpontú gyakorlat-orientált azonnali visszajelzés t ad az értékelés teljesítmény alapú, leírt kritériumok alapján

29 A kompetenciaalapú oktatás kulcsfogalmai ö nállóság e gyüttm ű ködés e mpátia problémamegoldás k onfliktuskezelés ö nreflexió kritikus gondolkodás közösségi részvétel

30 Környezetgazdálkodás Szóbeli tételsor A 20 tételhez tartozó ismeretek a régi OKJ szerinti tantárgyak tükrében: Környezettechnika Technológiák környezetszennyezése Környezetgazdaságtan Munkavédelem Jogi ismeretek Egyéb

31 1. Ön egy ipari vállalatnál környezetvédelmi technikusként dolgozik, s munkája során a technológiai kibocsátások ellenőrzése a feladata. Ismertesse a technológia fogalmát, típusait, a technológiai menedzsment szerepét! Információtartalom vázlata:  A technológia fogalma, a technológiák típusai  A technológiamenedzsment fogalma és szerepe  A technológia helye a vállalat tevékenységében  Technológiai életciklusok  A technológiai stratégia  Az integrált szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés, az IPPC  Elérhető legjobb technológia (BAT), az elérhető legjobb megoldás (BATNEEC), a BATReF előírásai

32 Az IPPC (www.ippc.hu) Az IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK számú irányelv rövidítése 1999. október 30-ától EU-szerte bevezetésre került. Az Európai Unió kiemelkedő fontosságú környezetvédelmi jogszabálya, amely az ipari jellegű kibocsátásokat hivatott környezetvédelmi szempontból, integrált szemlélettel szabályozni. Fő célja egy, az egész Európát felölelő integrált szennyezés-ellenőrzési rendszer bevezetése, mely biztosítja a környezet mint egységes egész magas szintű védelmét.

33 2. Ön egy környezetvédelmi felügyelőségen dolgozik, ahol az a feladata, hogy feltárja a régió talajszennyező forrásait. Milyen tevékenységek talajszennyezését vizsgálná? Információtartalom vázlata: A mezőgazdaság talajszennyezése: műtrágyák, növényvédő szerek helytelen használatának káros hatása a talajra A gépipar talajszennyezése: olaj- és fémszennyezés A közlekedés talajszennyezése Az illegális hulladéklerakás talajszennyezése A csatornázatlan területek talajszennyezése

34 3. Ön egy települési önkormányzatnál dolgozik, ahová bejelentés érkezik, hogy a helyi patakban a halak elpusztultak. Milyen vízszennyezést okozó tevékenységeket vizsgálna ki? Információtartalom vázlata: A hűtővizek szerepe a kohászati technológiákban, a vizek hő- szennyezettségének környezeti hatásai A gépipari felületkezelési technológiák és szennyvizeik A papírgyártás technológiája, vízfelhasználása és vízszennyezése A textilipar technológiái, vízfelhasználása és vízszennyezése Az élelmiszeripar technológiái, vízfelhasználása és vízszennyezése A bőripar technológiái, vízfelhasználása és vízszennyezése A mezőgazdasági kemikáliák és az állattenyésztés vízszennyezése Atomerőművek vízszennyezési kockázatai

35 4. Ön egy települési önkormányzatnál dolgozik és azt tapasztalja, hogy az immissziós mérési adatok egy része jelentősen túllépi a határértékeket. Milyen tevékenységeket vizsgálna ki, hogy a további levegőminőség-romlást megakadályozza? Információtartalom vázlata: Fosszilis tüzelésű fűtőművek, erőművek fűtőanyagai, légszennyezése A közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés légszennyezése, a közlekedési rendszerek összehasonlítása környezetvédelmi szempontból Az építőipar technológiái, légszennyezése A bányászat, kohászat technológiái, légszennyezése Légszennyező vegyipari technológiák (salétromsav- gyártás, kénsavgyártás)

36 5. Ön a vállalat belső auditjának keretében mintát vetet a pontforrások füstgázából, a szennyvízből, a talajból és a keletkező hulladékokból. Ismertesse a mintavétel szabályait! Információtartalom vázlata: A minta fogalma, fajtái, mintavételi szabványok A füstgáz-mintavétel szabályai, eszközei A szennyvíz-mintavétel szabályai, eszközei A talaj mintavétele, a minta előkészítése, talajkivonatok készítése A veszélyes hulladékok mintavétele

37 6. Ön egy 150 000 lakosú településen működő üzem környezetvédelmi megbízottja. Köteles-e adatokat szolgáltatni a környezet zajkibocsátásáról? Foglalja össze a környezeti zaj értékelésére és kezelésére vonatkozó ismereteket! Információtartalom vázlata: Környezeti zaj fogalma, napi, napközbeni, esti, éjszakai zajjellemzők A stratégiai zajtérkép fogalma, alapkövetelményei, a készítésére kötelezettek köre, a zajterhelési zajtérkép és a konfliktustérkép fogalma A zajjellemzők meghatározása A zajtérkép készítésére kötelezett önkormányzat közigazgatási határán belül működő üzemi létesítmény adatszolgáltatása a környezeti zajkibocsátásáról Az intézkedési terv minimális tartalmi követelményei

38 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről A stratégiai zajtérképre vonatkozó rendelkezések Az intézkedési tervre vonatkozó rendelkezések Zajjellemzők meghatározása

39 7. Ön egy környezetvédelmi laboratóriumban dolgozik, s munkája során számos veszélyes anyaggal találkozik. Foglalja össze a veszélyes anyagokkal kapcsolatos nyilvántartási előírásokat! Információtartalom vázlata: A veszélyes anyag, veszélyes készítmény fogalma A kémiai biztonság, biztonsági adatlapok Az EINECS- és az ELINCS-jegyzék A veszélyes anyagok bejelentése, értékesítése Foglalkozási expozíciós határértékek A veszélyes készítmények nyilvántartása, nyilvántartási adatlap, az ETTSZ A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése, a kémiai terhelési bírság

40 8. Ön tanárától egy biztonsági adatlapot kap tételéhez (NP, PK és NKP kevert műtrágya biztonsági adatlapja). Tanulmányozza a biztonsági adatlapot, és válaszoljon az információtartalomban feltett kérdésekre! Információtartalom vázlata: Melyek a biztonsági adatlap főbb tartalmi elemei? Mi a CAS szám? Mire utalnak az R és S mondatok és számok? Milyen veszélyjeleket ismer? Milyen elsősegély-nyújtási teendői vannak savmarás, égés, ájulás, mérgezés esetén? Milyen tűzveszélyességi osztályokat ismer? Milyen tűzoltó anyagokat és eszközöket lehet alkalmazni tűz esetén? Mit jelent az LD-50? Milyen egyéni védőeszközöket ismer?

41 A tanítás során felhasználható anyagok A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól Biztonsági adatlap.lap.hu

42 9. Ön egy vállalat technológiai adatainak nyilvántartási feladatait látja el. Ismertesse az erre vonatkozó szabályokat, előírásokat! Információtartalom vázlata: A technológiák bemenő anyagai: a nyersanyag, az alapanyag, az adalékanyag és a segédanyag fogalma A technológiák kimenő anyagai: a termék, a melléktermék, a félkész termék és a technológiai hulladék fogalma Anyagokra vonatkozó adatok nyilvántartása Az anyagmérleg, az energiamérleg, a hulladékmérleg A fajlagos mennyiségek Technológiai paraméterek nyilvántartása

43 10. Ön egy vállalat hulladék-nyilvántartási és - adatszolgáltatási feladatait látja el. Ismertesse az erre vonatkozó szabályokat, kötelezettségeket! Információtartalom vázlata: A hulladék jellemző adatainak nyilvántartása A KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok Hulladék-bejelentő lapok (HT, HB, HK) Nem veszélyes hulladékok nyilvántartása hulladékonként, ill. technológiánként Veszélyes hulladékok nyilvántartása hulladékokként, ill. technológiánként Nyilvántartás hulladékkezelők részére

44 11. Ön egy vállalat légszennyezésének nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatait látja el. Ismertesse az erre vonatkozó szabályokat, kötelezettségeket! Információtartalom vázlata: Légszennyező források és a források mérési eredményeinek nyilvántartása Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentések (LAL) Változás-bejelentés Levegőtisztaság-védelmi éves bejelentések (LM) Javítójelentés Ózonkárosító anyagok bejelentése

45 12. Ön egy vállalat szennyvízkibocsátásának nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatait látja el. Ismertesse az erre vonatkozó szabályokat, kötelezettségeket! Információtartalom vázlata: A szennyvíz mérési eredményeinek nyilvántartása Vízjogi engedélyek és adatainak nyilvántartása Vízhasználók adatainak nyilvántartása: A, B, C adatlapok Üzemi fogyasztók adatainak nyilvántartása: D, E, F adatlapok Létesítési és szüneteltetési engedélyek nyilatkozatának nyilvántartása: L adatlap Felszíni vízminőség-védelmi alapbejelentés (VAL) Felszíni vízminőség-védelmi éves bejelentések (VÉL) Változás bejelentése

46 13. A vállalat, ahol Ön dolgozik, környezetirányítási rendszert szeretne kiépíteni, ill. tanúsíttatni. Ön környezetvédelmi szakemberként melyik környezetirányítási rendszer kiépítését javasolná a vállalat vezetésének? Hasonlítsa össze az ISO 14 001 és az EMAS környezetirányítási rendszerét! Információtartalom vázlata: Az ISO 14 001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer alapelvei és elemei A KIR kidolgozása A tanúsítás Az EU környezeti auditálási rendelete, a EMAS alapelvei Az ISO 14 001 és az EMAS összehasonlítása

47 14. Ön egy tervezett új hulladéklerakó környezeti hatásvizsgálatában vesz részt. Ismertesse a hatásvizsgálat célját, feladatait, és hasonlítsa össze a környezetvédelmi felülvizsgálattal! Információtartalom vázlata: A hatásvizsgálat célja, feladata Az előzetes környezeti hatástanulmány A részletes környezeti hatástanulmány A környezetvédelmi engedély A környezetvédelmi felülvizsgálat és a környezetvédelmi teljesítményértékelés A KHT és a környezeti felülvizsgálat összehasonlítása

48 15. Ön napi munkája során ellenőrzi a technológiai előírásoknak megfelelő működtetést, ill. a kibocsátási adatokat. Milyen jogi következményei vannak a szabálytalan működtetésnek, ill. a határértéken felüli kibocsátásoknak? Információtartalom vázlata:  Levegőtisztaság-védelmi emissziós határértékek  A levegőtisztaság-védelmi bírság  A vízszennyező anyagok kibocsátási határértékei  A vízbírság és a csatornabírság  A hulladékbírság  A környezeti zajterhelés határértékei, a zajbírság

49 16. Az Ön cége környezetterhelési díjat fizet. Miért kell ezt fizetnie? Milyen egyéb gazdasági eszközt ismer a környezetvédelem területén? Információtartalom vázlata: A környezetterhelési díj A környezetterhelési díj számítása Az igénybevételi járulék A termékdíj, a termékdíj-köteles termékek köre A betétdíj Környezetvédelmi támogatások

50 17. Ön egy termelő vállalatnál dolgozik, ahol a termékeket a piacon szeretnék értékesíteni. Foglalja össze a termelési és értékesítési körfolyamat főbb fogalmait! Információtartalom vázlata: A vállalat fogalma, célja, egyszerűsített modellje A vállalat és a környezet kapcsolata A termelési körfolyamat, termelési tényezők A kereslet fogalma, a keresletet befolyásoló tényezők A kínálat fogalma, elemei, a kereslet-kínálat összhangja A piac fogalma, fajtái, szereplői, a piackutatás

51 18. Önnek előadást kell tartania a piacgazdaság működésének környezeti követelményeiről. Milyen főbb témákat foglalna össze? Információtartalom vázlata: A piacgazdaság fogalma, jellemzői A külső gazdasági hatások (externáliák) fogalma és jellemzői A környezeti károk és környezetvédelmi költségek viszonya Makro- és mikroszintű környezeti kár

52 19. Környezetvédelmi megbízottként Ön szeretné meggyőzni a vállalat vezetését, hogy a vállalati imázs javítása érdekében tevékenységük során erősítsék az ökológiai szempontok érvényesülését. Milyen egyéb indokokkal érvelne, és milyen ellenvéleményekre kell felkészülnie? Információtartalom vázlata: A marketing és az ökomarketing fogalma A vállalati marketing területei Ökomarketing-stratégiák Az ökomarketing előnyei és kockázatai

53 20. Az Ön környezetvédelmi szolgáltató cége hitelt szeretne felvenni egy beruházás megvalósításához. Milyen lehetőségei vannak? Ismertesse az ehhez kapcsolódó pénzügyi alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: A pénz fogalma, funkciói A pénzügyi piac A bankrendszer Passzív, aktív és semleges bankműveletek A hitelkérelem, a hitelkérelem elbírálása A hitelbiztosíték típusai, a hitel kamata A hitelszerződés megkötése és a hitel folyósítása

54 Az 54 850 01 0010 54 01 azonosító számú, Energetikai környezetvédő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: 45% 2. vizsgarész: 30% 3. vizsgarész: 25%

55 Az osztályzat kialakítása 81–100% jeles (5) 71–80%jó (4) 61–70%közepes (3) 51–60% elégséges (2) 0–50%elégtelen (1) Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

56 Köszönöm a figyelmet! Lukács Lászlóné szakmai ig.h. Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola, Miskolc


Letölteni ppt "Környezetvédelmi technikus Szakmai vizsga Környezetgazdálkodás vizsgarész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések