Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A portfólió mint az individuális, kutató szemléletű tanulás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A portfólió mint az individuális, kutató szemléletű tanulás"— Előadás másolata:

1 A portfólió mint az individuális, kutató szemléletű tanulás
és mint a fejlesztő értékelés egy lehetséges módszere © Maul Borbála – Pethőné Nagy Csilla Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola 2009 Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményéhez készült portfólió egyik szabadon választható dokumentuma – Drávai Diana jelmeztervei (Ádám, Éva, Lucifer) az egyiptomi színhez, karton, textil (2009)

2 Mi a tanulói portfólió? A tanulói portfólió a tanuló előre meghatározott cél- és szempontrendszer alapján összeállított munkáinak gyűjteménye, vagy e gyűjteményből a tanuló által összeállított reprezentatív mintasor. Megvilágítja a tanuló egy adott témában és meghatározott idő alatt szerzett tudását, jártasságát, előrehaladását. Támogatja a diák önálló, aktív, kutató szemléletű, felfedező részvételét a téma elsajátításában. A portfólió a tanulási folyamatban nyújtott tanulói teljesítmény és fejlődés átfogó, komplex értékelési módszere is.

3 Milyen oktatáspolitikai célok megvalósítását támogathatja?
A kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Egységes alapokra épülő differenciálás A fejlesztési célokkal adekvát tanítási folyamat,tevékenység (Nat, 2007)

4 Milyen oktatáspolitikai célok megvalósítását támogathatja?
A gimnázium a tantárgyi képzésben előnyben részesíti a képességfejlesztést, ezért az elméleti ismeretek és a pragmatikus, alkalmazott tudás meggyőző összekapcsolására törekszik. Ugyanilyen fontos az egyes diszciplínák közötti koherencia megteremtése: az, hogy az oktatás mindenkor vegye figyelembe a tantárgyak metszéspontjában elhelyezkedő közös tartalmakat és fejlesztési feladatokat. (OM Kerettanterv a gimnáziumok számára)

5 Milyen oktatáspolitikai célok megvalósítását támogathatja?
A gimnáziumi nevelés és oktatás egyik alapvető célja, hogy a tanulókat összefüggésekben és rendszerben való gondolkodásra nevelje, és megtanítsa őket a hatékony tanulási módok alkalmazására. Tegye képessé őket információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs társadalomban való eligazodásra. Követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló vélemény kialakítására, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre, illetve tudásuk folyamatos bővítésére. (OM Kerettanterv a gimnáziumok számára)

6 Milyen oktatáspolitikai célok megvalósítását támogathatja?
A beszédkészség fejlesztése, a szóbeli szövegek megértésére, értelmezésére és alkotására, a kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés. A középiskola szintjének megfelelő szövegértés fejlesztésében követelmény az elemzési, szövegértelmezési jártasság színvonalának emelése és az elemzés kiterjesztése. A szövegalkotás folyamatos fejlesztése, a személyiséget kifejező, egyéni stílus bátorítása. A szövegértés és -alkotás képessége ezen a fokon kiterjed az egyén magánéletének és társas-társadalmi életének minden szóbeli és írásbeli megnyilatkozására valamennyi kommunikációs funkcióban és műfajban. A tanulási képesség fejlesztésének fontos területe a kapcsolatteremtés és az együttműködés képességének alakítása a társakkal, a szöveggel; a nyelvhasználat, a gondolkodás, a viselkedés és érzelemkifejezés összefüggéseinek megértése. Feladata másrészt a kognitív képességek tevékenységekben való alakítása Az irodalmi műveltség elsajátítása Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai érzékenység a logikus gondolkodás képességének növelése, az önismeret, az önkritikai érzék folyamatos fejlesztése (OM Kerettanterv a gimnáziumok számára, Magyar nyelv és irodalom)

7 Milyen szerepe lehet a portfóliónak a tehetséggondozásban, differenciálásban?
Tantárgyi kereten belül Osztálytermi környezetben (inkluzív szemlélet - pedagógiai közgondolkodás) Egyéni fejlesztési tervek alapján (individualitás, differenciálás) Dúsítás és/vagy elmélyítés Kutató szemlélet és kutatásmódszertan Kognitív önszabályozás, metakogníció

8 Kutatási feladat * „Szervusztok Pajtikák!”
Vitéz László modern kori életre keltője, Kemény Henrik, egy híres bábjátékos dinasztiatagja tagja. Nézz utána a bábjátékos dinasztiának a világhálón. Mutasd be Kemény Henrik munkásságát körülbelül egy oldal terjedelemben. A Google képkereső programja segítségével illusztrálhatod is munkádat.

9 Kutatási feladat ** Az új Nemzeti Színház Madách művével
nyílt meg március 1-én. A Tragédiát Szikora János rendezte, Az előadás sokakból jókora felháborodást váltott ki. „A színpad szinte üres, az arkangyalok eltörpülnek Isten előtt, aki – egy hatalmas vetítővászon.” „Az első emberpár mindkettőjüket ölelő, kéken világító zigóta belsejében gurul, kering a színpadon.” Nézd meg az előadást DVD-n! Gyűjts kritika-részleteket, nézz utána, milyen rendezői felfogás jellemezte az előadást, miért dicsérték és miért kritizálták! Kutatásodról írj 3-4 oldalas, saját véleményt is tartalmazó összegzést.

10 Szövegértési feladat*
„Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy” – mondja Lucifer, amikor az Úr megátkoz és neki ad az Éden fái közül kettőt. Madách drámai költeményének számos sora az említetthez hasonlóan szállóigévé vált. Gyűjts minél több (8-10) szállóigét a tragédiából, és értelmezd a kettéosztott napló technikájával. A bal oszlopba írd be a szállóigét (jelöld a szín számát és a szereplőt is). A jobb oldali oszlopban magyarázd meg: a) mit jelent az adott szállóige a műben, b) illetve példázd, milyen hétköznapi helyzetben, helyzetre használjuk, használhatjuk ma.

11 Szövegértési feladat**
Olvasd el Jonathan Swift Gulliver utazásai című regényének negyedik részéből (Utazás a nyihahák országába) a nyolcadik fejezetet. Keress 3-4 szempontot, majd hasonlítsd össze a nyihahák és a falanszter ésszerűen berendezett Társadalmát szemponttáblázattal! Formálj saját véleményt e fikciós világokról! Írásod körülbelül 2 oldal terjedelmű lehet.

12 Szövegalkotási feladat*
Beckett műve, a Godot-ra várva a XX. századi dráma egyik legnagyobb hatású alkotása. Több szállal kötődik a romantikus drámai költeményekhez, ugyanakkor kérdésfelvetése a modern ember léthelyzetére (világba vetettség) irányul. Írj (színi)kritikát a képek alapján a Stanfordi Nyári Színház 2005-ös Godot-ra várva előadásának díszleteiről, jelmezeiről, fényeffektjeiről! Például vizsgálhatod a következőket: a színészek testbeszéde a színpadi tér formái, a szereplők és a tér kapcsolata a figura és a jelmez kapcsolata a díszlet színeinek, formáinak, elemeinek rendszere, többletjelentéseik a fényeffektek szerepe a látványban és jelentésben

13 Szövegalkotási feladat***
Egy meg nem váltás történet – Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba (1953) Írj „meg nem váltás” jelenetet! Az alábbiakban információkat olvashatsz a drámáról. Válassz ki a cselekményből egy elemet, válassz helyszínt és szereplőket is. Írj meg egy olyan jelenetet, amelyikben a Kurrubi-ban megtestesülő megváltás- ígéret az emberi világban „zátonyra fut”.

14 Individualitás és kooperáció?
A pedagógiai közgondolkodásban egymással ellentétes, szembeállítható fejlesztési és munkaformák Kombinálhatóság A heterogenitás nyújtotta lehetőségek kihasználása (tanulássegítés, attitűdalakítás) Minden tanuló saját portfólióját tervezi és készíti, különböző tanulási utat jár be, de konzultációval tanulópár vagy tanulócsoport támogatja

15 Milyen egy lehetséges, az individuális és kooperatív tanulást kombináló folyamat?
Első hét Tanári nyomon követés, mintavétel (akár internetes kapcsolattartással) Tanári előkészítés: Céladás Tervezési útmutató Folyamatterv Értékelési szempontok Határidők Példázás Egyéni fejlesztési tervek Egyéni tervezés a dokumentumtípusok kiválasztása a szempontoknak megfelelően Bibliográfia A kutatás megkezdése Portfólió-gondozás tanórán: párban vagy csoportban 1-2 félig vagy vázlatosan kész dokumentum kritikai megbeszélése (szükség szerint 15-20 perc a tanórából)

16 Második hét, harmadik hét, esetleg negyedik…
Milyen egy lehetséges, az individuális és kooperatív tanulást kombináló folyamat? Második hét, harmadik hét, esetleg negyedik… Egyéni kutatás,kidolgozás A kritika tárgyává tett dokumentumok átdolgozása, befejezése, véglegesítése Újabb dokumentumok Kidolgozásának megkezdése A bírálat kultúrája és módszertana kritikai kérdezés kritikai észrevétel tárgyilagosság támogató-segítő hozzáállás Portfólió-gondozás tanórán: párban vagy négyfős csoportban (szükség szerint 15-20 perc a tanórából) Tanári nyomon követés, mintavétel

17 Milyen egy lehetséges, az individuális és kooperatív tanulást kombináló folyamat?
Záró hét A portfólió dokumentumainak véglegesítése Nyelvi korrektúra Önértékelés az értékelési szempontok teljesülésének Ellenőrzése A visszatekintő-reflektáló esszé megírása Reflektálás a portfóliók legsikerültebb darabjainak közzététele és megbeszélése 6-8 fős csoportokban Tanári, visszacsatolás Szóbeli és írásbeli FEJLESZTŐ értékelés (egyéni és osztályszintű)

18 Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményéhez készült portfólió
egyik szabadon választható dokumentuma – Kovács Árpád, Pászti Renátó számítógépes képei, valamint Zentai Diana krétarajza, színpadkép a Falanszter, az Űr és az Eszkimó színhez (2009)

19 Előnyök? Motiválja a tanulókat (önálló döntések, tervezés, létrehozás értékelés). Kialakul a „tulajdonosság” érzése. Erősödik a kognitív önszabályozás. Elmélyültebb tanulást tesz lehetővé. Felkészít az élethosszig tartó tanulásra. Támogatja a procedurális tudás kialakulását. Segíti olyan kompetenciák fejlődését, amelyek meghatározók az önművelés, a munkába állás és a továbbtanulás szempontjából is. Sikerélményt ad. Támogatja a saját tanulási utakat. A tanár egyénre szabott, differenciált fejlesztést tervezhet és támogathat. Az értékelésnél nyilvánvalóvá válik számára a fejlődés. Tanítványai olyan készségei, képességei kerülhetnek felszínre, amelyekkel addig nem találkozott. Mivel a tanuló több munkáját értékeli, lehetővé válik a tanulói teljesítmény árnyaltabb megítélése. Változatos értékelésmódokat tesz lehetővé.

20 Hátrányok? A diák számára idő- és munkaigényes.
Szükség van bizonyos attitűdökre, viselkedésformákra (belső motiváltság, feladatorientáltság, kitartás, korrekciós képesség, a tanulói reflexivitás és autonómia bizonyos szintje). Tanulási stratégiák, módszerek és eljárások bizonyos szintű ismeretét feltételezi a tanuló részéről. Esetenként nehéz elfogadni a differenciált fejlesztés, feladatadás tényét. Szüksége van a tanulónak reális önbizalomra és önismeretre. A tanárnak idő- és munkaigényes. Releváns ismeretek szükségesek a tanulók beállítódásáról, motivációiról, ismeret és készség-képesség jellegű tudásáról. Fontos tanári kompetenciákat (tervezés, céladás, kreativitás, döntés, nyomon követés, tanulássegítés, értékelés) és viselkedésformákat (bizalom, rugalmasság, támogatás) igényel. A folyamatértékelésnek és a produktumok értékelésének vannak nehézségei. Nehéz az érdemi visszacsatolás és a közzététel megszervezése és kivitelezése.

21 Alkalmazásának terjedése?
Érettségi vizsgarendszer rajz és vizuális kultúra emberismeret, mozgóképkultúra és médiaismeret projektfeladatainak egyes elemei A bolognai folyamat tanárképzési rendszerében Tanári MA – féléves egyéni gyakorlat – tanári kompetencia-térképre tervezett, portfólióban dokumentált gyakornoki tevékenység (a portfólió a tanári képesítővizsga részét képezi)


Letölteni ppt "A portfólió mint az individuális, kutató szemléletű tanulás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések