Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatok szerepe a parlagfű elleni hatósági védekezésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatok szerepe a parlagfű elleni hatósági védekezésben"— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatok szerepe a parlagfű elleni hatósági védekezésben
Bukovinszki Károly Pest Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatósága

2 Néhány adat a parlagfűről
A parlagfű 1 g pollenjében millió pollenszem van. Egy átlagos növény 8 milliárd virágporszem termelésére képes 2-3 hónap alatt. A pollenek a széllel igen nagy távolságokra (akár km) is eljuthatnak. Pollenjének erős allergén tulajdonságát az okozza, hogy nagyon aktív, gyors diffúzióra képes, igen hatékony antigéneket (allergiát kiváltó anyagokat) tartalmaz.

3 A parlagfű fertőzés gyakorisága

4

5 Parlagfűvel összetéveszthető gyomnövények
Fehér üröm Fekete üröm

6 Parlagfűvel összetéveszthető gyomnövények
Vadkender

7 A parlagfű elleni védekezés
jogszabályi alapjai az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény (Éltv.) a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (parlagfű rendelet) az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (bírság rendelet)

8 A parlagfű elleni védekezés
jogszabályi alapjai a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet (ÖK rendelet) 1. § g) pontja A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

9 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) A földhasználó és a termelő köteles védekezni, d) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), e) keserű csucsor (Solanum dulcamara), f) selyemkóró (Asclepias syriaca), g) aranka fajok (Cuscuta spp.),   (2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjába tartozó gyomnövények irtását virágzásuk előtt végre kell hajtani.

10 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) A termelő, illetve a földhasználó köteles… c) az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét. (4) A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

11 2008. évi XLVI. törvény 50. § (4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. (5) A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot - ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné - hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. (6) A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

12 2008. évi XLVI. törvény 50.§ (7) Közérdekű védekezés elrendelése kultúrnövény esetén A földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 59. § (3) A növényvédelmi bírság Ft. 60. § (1) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki… c) a 17. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét, továbbá a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja; (2) A bírság ismételten is kiszabható. 64. § (3) Növényvédelmi bírság adók módjára behajtható.

13 194/2008 (VII.31.) Korm. rendelet 3.1. belterületen: 50 m2-ig
Ft m2 Ft m2 Ft 200 m2 - 1 ha- ig Ft 1 ha- tól – Ft

14 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. § (1) a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága b) belterületen jegyző rendeli el a közérdekű védekezést. (2) Belterületi önkormányzati ingatlan esetében a növény- és talajvédelmi igazgatóság rendeli el a közérdekű védekezést. 2. § (1) A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

15 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 3. § (1) Helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez. (2) külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. (3) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság észleli a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegését, megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a közérdekű védekezés elrendeléséhez szükséges adatok beszerzése érdekében.

16 2004. évi CXL. törvény helyszíni ellenőrzés
Jegyző ÉS/VAGY növényvédelmi felügyelő Ket. 94. § (1) „Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette, c) … a hatóság a jegyzőkönyv jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. (5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján megkeresett szerv a megkeresést érdemben megvizsgálja, és saját intézkedéséről vagy az ilyen intézkedés mellőzésének okáról a megkereső hatóságot harminc napon belül tájékoztatja.

17 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt védekezési kötelezettség megszegése esetén a növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága jogosult. (5) A közérdekű védekezés elrendelésére külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága jogosult. Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat nem tesz eleget a védekezési kötelezettségének, a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága rendeli el a közérdekű védekezést.

18 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § (6) A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontja alapján első fokon hozott döntése esetében másodfokon a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága jár el.

19 A hatósági eljárás megindítása
Az eljárás indulhat: hivatalból más hatóság megkeresésére bejelentésre (személyesen, írásban, ingyenes „zöld szám”). 2004. évi XXIX. törvény §-a - 8 nap áttétel /bejelentőt értesíteni/ - 30 nap elbírálás Értesítés: már nem szükséges a helyszíni ellenőrzést megelőzően. A bizonyítási eljárás befejezését követő 8 napon belül ugyanakkor a bizonyítékokat az ügyféllel ismertetni kell a Ket. 70. §-a alapján.

20 Helyszíni szemle Jegyzőkönyv: Ket. 39. § előírásain túl 221/2008. Korm rendelet 1. sz. melléklete ajánlott, de nem kötelező Rögzíteni kell: a fertőzött terület nagyságát, a fertőzöttség mértékét (%-ban), parlagfű fenológiai állapotát, magasságát, más allergén gyomnövények jelenlétét, ingatlan leírását. Területek beazonosítása: helyrajzi számmal. (Adatok ingatlanügyi hatóságtól kérhetők). Egyéb bizonyítási eszközök: fénykép, térkép, ügyféli nyilatkozat, tanúbizonyítás, egyéb okiratok, stb.

21 Helyszíni szemle Lezárt terület felnyitása: Éltv. 50. § (6) bek. alapján „…érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.” Ket. 57/B. §-a (1) bek. szerint „a hatóság a rendőrség közreműködését kérheti.” (4) bek. szerint „a helyszíni szemlét a hatóság a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja. „ De előzetes, vagy ha ez késedelmet jelent utólagos ügyészi jóváhagyásra van szükség. Jkv. – 5 nap

22 Közérdekű védekezés elrendelése
A bizonyítékok összegyűjtése után azonnal határozattal elrendelhető. Határozat tartalma: helyrajzi szám, m2, elvégzéssel megbízott vállalkozó. Végrehajtás: a határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. Fellebbezésnek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. Határozat közlése: postai úton vagy hirdetmény útján a Ket. szabályai szerint ki kell függeszteni. A végrehajtással nem kell megvárni a 15 napot!

23 Bizonyítékok ismertetése
KET 70. § (1) Ha a hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról való értesítését mellőzte, és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, annak befejezésétől számított nyolc napon belül értesíti az ügyfelet, hogy az – az iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével – megismerhesse a bizonyítékokat, azokra nyolc napon belül észrevételt tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő.

24 Közérdekű védekezés költsége
Ha a földhasználó az elrendelést követően maga teljesít és bejelenti a hatóságnak, akkor csak a hatósági eljárással kapcsolatos költségek terhelik. Ha a megbízott vállalkozó végzi el a közérdekű védekezést, akkor az ügyfél köteles megfizetni a vállalkozó díját és az eljárással kapcsolatos költségeket.

25 Pénzügyi lebonyolítás
A jegyző a költségek előlegezését már a közérdekű védekezés elrendelése után kérheti az PMKH-tól, amely köteles az igény beérkezését követő 8 napon belül a költségeket megelőlegezni. A jegyző az előlegezni kért költségekbe már köteles beleszámítani a várható vállalkozói díjat, a földhivatal és a saját költségeit. A vállalkozó számlát állít ki, melyet felülvizsgálatra és jóváhagyásra megküld a jegyzőnek, aki a védekezés elvégzését igazolja, a vállalkozó díját kifizeti. A kifizetéssel egy időben végzésben kell kötelezni a földhasználót a megfizetésre. Ha a földhasználó 15 napon belül nem fizet, a jegyző köteles végrehajtási eljárást indítani.

26 Másodfokú hatósági eljárás, bírósági felülvizsgálat
Közérdekű védekezés elrendelése Jegyző elsőfok NTI másodfok Növényvédelmi bírság kiszabása NTI elsőfok NÉBIH NTAI másodfok Bírósági felülvizsgálat: másodfokú határozat keresettel támadható a megyei Bíróságnál. Előterjesztés: közléstől számított 30 napon belül. Keresetnek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. Külön kell a Bíróságtól kérni a végrehajtás felfüggesztését!

27 Keresetlevél felterjesztése
A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 330. § (2) bekezdése szerint „A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.” - öt napon belül felterjeszti a másodfokú szervhez, amely tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz.”

28 Hiányosságok Nincs jegyzőkönyv Nincs hrsz. Nincs fenológia Nincs dátum
Terület leírása: „nagyon gazos terület” - NTI eljárás megszüntetése Hibás önkormányzati eljárások: saját hatáskörben felügyeleti szervként megszünteti az elsőfokú eljárást

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az önkormányzatok szerepe a parlagfű elleni hatósági védekezésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések