Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ugrás az első oldalra ÚJ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA.. 2006. október Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ugrás az első oldalra ÚJ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA.. 2006. október Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter."— Előadás másolata:

1 Ugrás az első oldalra ÚJ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA.. 2006. október Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter

2 Ugrás az első oldalra Területfejlesztési politika feladatai: n az ország területileg harmonikus és hatékony működésének biztosítása n az ország kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlődésének megteremtése n a területi lemaradás mérséklése

3 Ugrás az első oldalra A területfejlesztési politika eszközei: n Központi területfejlesztési beavatkozások n Területileg összehangolt szakpolitikák, országos fejlesztési stratégiák, programok n Területrendezés n A regionális, megyei kistérségi és egyéb területi szintek fejlesztéspolitikái n Vidékfejlesztés n Város- és falufejlesztés

4 Ugrás az első oldalra Területfejlesztési alapelvek: n Szubszidiaritás és decentralizáció n Térségi és táji szemlélet, valós térszerveződések követése n Rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztések n Hatékonyság és koncentráció n Fenntarthatóság és biztonság n Nyilvánosság és partnerség n Átláthatóság, monitoring és értékelés

5 Ugrás az első oldalra A területfejlesztés hosszútávú feladatai 2020-ig: n Térségi versenyképesség erősítése n Érdemibb területi felzárkóztatás n Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem n Területi integrálódás Európába (nemzeti, regionális, megyei, kistérségi, települési) n Decentralizáció – régiók és kistérségek

6 Ugrás az első oldalra Középtávú feladatok a területfejlesztésben 2013-ig: n Versenyképes budapesti metropolisz térség megteremtése n Régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése (policentrikus városhálózat) n Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása (elérhetőség, kistérségi központok) n Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és területfejlesztési tématerületetek (Balaton, termálkincs, megújuló energiaforrások) n Határmenti területek fejlesztése, határon átnyúló térségi együttműködés (európai területi együttműködés részeként) n Vidékies (rurális) térségek területileg integrált fejlesztésének priorizálása

7 Ugrás az első oldalra A célok elérésének eszközei:  decentralizáció erősítése a szubszidiaritás alapján,  költségcsökkentés, egyszerű és hatékony működés  a források átlátható kezelése, a kihelyezés biztonságának, valamint a tervezhetőség garantálása minden érintett szereplő számára,  fókuszált fejlesztések, egyszerűsödjön az intézményrendszer, csökkenjen a résztvevő szervezetek száma, tiszta kompetenciák (felelősségek) alakuljanak ki. Megvalósítás az intézmény- és eszközrendszer átalakításával.

8 Ugrás az első oldalra Országos Területfejlesztési Tanács n Megőrzi területfejlesztési politika átalakításában betöltött szerepét. n A területfejlesztés legmagasabb szintű partnerségén alapuló intézménye lesz. n Módosítás célja, hogy a jövőben még hatékonyabban képviselje és érvényesítse a területfejlesztési politika céljait. n Az OTT a területfejlesztés és rendezés legmagasabb szintű szakmai egyeztetési fóruma, az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter konzultatív testülete. n A szavazati jogú tagok körének kibővítése: F a kistérségek képviseletével F területfejlesztés tudományos szakmai hátterét jelentő intézetek képviselőivel (MTA RKK, Tudományegyetemek). n A megnövekedett létszám indokolhatja egy-egy szakterülettel foglalkozó szakbizottság létrehozását állandó vagy eseti jelleggel.

9 Ugrás az első oldalra Regionális Fejlesztési Tanács feladatai: A fejlesztést és programozást alapvetően a régió szintjén kell megoldani. n Az RFT a régióban a területfejlesztési feladatok megoldásáért felelős testület. n A régión belüli, kistérségi és megyei fejlesztési koncepció és programok összehangolása a RFT feladata. n A feladatokat ki kell egészíteni az uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatokkal, az alábbiak szerint:  elfogadja a regionális operatív programot,  kidolgozza, az operatív program időtartamára szóló akcióterveket,  közreműködik a projektek kiválasztásában, együttdöntési joga van a ROP IH-val. n az RFT-k tevékenységének irányítása, összehangolása az ÖTM miniszter feladata.

10 Ugrás az első oldalra Regionális Fejlesztési Tanács működése: n A tanácsok összetételét át kell alakítani, a kormányzati és helyi képviselők jelenlegi arányának megtartásával és a partnerség elvének érvényesülésével: Területfejlesztésben érintet minisztériumi képviselők Kistérségek képviseletének biztosítása Gazdasági kamarák és OÉT képviselők részvétele n A tanács elnöki pozíciójának megerősítése (erős, főállású regionális elnök). n A Kormányzati képviselők munkáját, az egységes kormányzati álláspont kialakítása és képviselete érdekében az ÖTM miniszter képviselője koordinálja. n RFÜ-k átalakítása: Többségi állami tulajdon biztosítása ROP-ok végrehajtásában közreműködői szervezet Titkársági feladatok különválasztása

11 Ugrás az első oldalra Térségi Fejlesztési Tanács n A térségi fejlesztési tanácsok létrehozásának lehetőségét ki kell terjeszteni a kistérségi fejlesztési tanácsokra is. n A régiók, a megyék, valamint a kistérségek is saját döntési hatáskörükben, és saját forrásaik felhasználásával, továbbra is létrehozhatnak térségi fejlesztési tanácsot. Azonban nem kapnak külön költségvetési támogatást a térségi fejlesztési tanácsok létrehozására, működtetésére. n Indokolt, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács továbbra is a Tftv. által kötelezően működjön, a központi költségvetésben biztosított működési és fejlesztési forrásokkal.

12 Ugrás az első oldalra Megyei Területfejlesztési Tanács A megyei területfejlesztési tanács megmarad de, feladat és hatásköre jelentősen módosul. n A megyei területfejlesztési tanácsok feladat- és hatáskörében a megyei fejlesztési koncepciók, programok kidolgozása és elfogadása, a kistérségi fejlesztési programok összehangolása, a kistérségek fejlődésének elősegítése és a korábbi kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése marad. n A jelenlegi megyei területfejlesztési tanácsokhoz decentralizált fejlesztési források a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe kerülnek. n A megyei fejlesztési koncepciók, programok elfogadásához az RFT egyetértése szükséges, ezzel biztosítható a különböző szintű programok egymásra épülése, közöttük az összhang megteremtése.

13 Ugrás az első oldalra Kistérségi Fejlesztési Tanács A területfejlesztési feladatainak megerősítése érdekében: n A regionális operatív program alapján kidolgozza saját stratégiai programját, valamint a rövidtávú akció terveket. n Az együttműködés erősítése érdekében a kistérségi fejlesztési programok, tervek a regionális fejlesztési tanács egyetértése esetén fogadhatók el. n A fejlesztési célú támogatások odaítélése során előnyben részesülnének azok a fejlesztések, amelyek a kistérségi fejlesztési programban szerepelnek. n A kistérség véleményét, állásfoglalását ki kell kérni az adott kistérségben megvalósuló beruházás támogatásáról. n A kistérségi megbízottak intézményét törvényi szinten szabályozzuk. A kistérségi megbízottak az ÖTM miniszter megbízásából szavazati jogú tagként vegyenek részt a kistérségi fejlesztési tanács munkájában. n Szükséges a kistérségi körzetközpontok településein, RFÜ „végpontokat” létrehozni.

14 Ugrás az első oldalra Az új eszközrendszer n Országgyűlési határozat helyett törvényi szabályozás: Decentralizáció elvei (feladat, forrás, döntés) Kedvezményezett térségek besorolási elvei n Pénzügyi eszközök (EU és hazai források) n Tervszerződés rendszere n Területi tervek új rendszere n Területi Információs Rendszer (TeIR) megerősítése

15 Ugrás az első oldalra Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ugrás az első oldalra ÚJ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA.. 2006. október Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések