Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.nfgm.gov.hu Területfejlesztés és az építés állami szabályozása Nyíregyháza, 2009. november 12. Cs. Pavisa Anna dr. főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.nfgm.gov.hu Területfejlesztés és az építés állami szabályozása Nyíregyháza, 2009. november 12. Cs. Pavisa Anna dr. főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési."— Előadás másolata:

1 www.nfgm.gov.hu Területfejlesztés és az építés állami szabályozása Nyíregyháza, 2009. november 12. Cs. Pavisa Anna dr. főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

2 www.nfgm.gov.hu

3 3

4 4 •Mi is az? –Az ágazati fejlesztések térbeli összehangolása •Miért van rá szükség? –A térségek fejlettségbeli egyenetlenségeinek kiegyenlítése –A térség adottságaira építő fejlesztések támogatása •Mit csinál? –Saját eszközrendszere van •területpolitika (elemzések, koncepciók; kevés szabályozás) •területfejlesztési támogatási rendszer – forrásarányát tekintve erős a decentralizáció –Intézményrendszer működtetése •Fontosabb jogszabályok –1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről –97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról –85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet az egyes decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú előirányzatok felhasználásának szabályairól T e r ü l e t f e j l e s z t é s

5 www.nfgm.gov.hu 5 JÖVŐKÉP: Területi harmónia HOSSZÚ TÁVÚ,ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKAI CÉLOK 1. Térségi verseny- képesség 3. Fenntartható területi fejlődés, örökségvédelem 4. Területi integrálódás Európába 5. Decentralizáció és regionalizmus 2. Területi felzárkózás ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER KÖZÉPTÁVÚ TERÜLETI CÉLOK RÉGIÓK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ALAPELV EKALAPELV EK 1. Versenyképes budapesti metropolisz- térség. Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése 2. Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése 3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása 4. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek,tématerületek - Balaton térség tartós versenyképességének megteremtése - Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása - A Duna-mente fenntartható fejlesztése -A termálvízkincs térségi hasznosítása -A megújuló energiaforrások részarányának növelése 5. Határ menti területek együttműködésének erősítése 6. Rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztési prioritásai 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára Közép – Magyar- ország Közép – Dunán- túl Nyugat – Dunán- túl Dél – Dunán- túl Észak – Magyar- ország Észak - Alföld Dél - Alföld

6 www.nfgm.gov.hu 6 •Mi is az? –A területfejlesztés eszköze –A területi fejlődés lehetőségeinek és korlátainak meghatározása •lehetőség = területbiztosítás a fejlesztésekhez •korlát = a környezeti-, természeti- kulturális és táji értékek védelme –A területhasználat műszaki megalapozása, tervezése •Miért van rá szükség? –A terület nem pótolható és nem bővíthető, ezért annak ésszerű, gondos felhasználása szükséges –Gyakorlatilag megalapozza az építési engedélyeket •Mit csinál? –A természeti erőforrások célszerű hasznosítására tesz javaslatot (szabályoz) –Kidolgozza a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerét (területrendezési tervek - tervhierarchia) •Fontosabb jogszabályok –1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről –2000. évi CXII. tv. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról –2003. évi XXVI. tv. az Országos Területrendezési Tervről T e r ü l e t r e n d e z é s

7 www.nfgm.gov.hu 7 •Miért van rá szükség? –Az építésügy az épített környezet alakításának, fejlesztésének és megóvásának össztársadalmi programja és eszközrendszere •Mit csinál? –Tervez •elkészíti az építésügy átfogó stratégiáját –Szabályoz •kidolgozza a stratégia alapján az építésügyi célok elérését szolgáló építésügyi jogszabályi környezetet •érvényre juttatja az építésügyi követelményeket a társtárcák joganyagaiban, •elősegíti az építési beruházások magas építészeti és építési minőségben történő megvalósítását, •meghatározza és összehangolja a hazai klímavédelem ágazati feladatait, •felügyeli az építésügyi hatósági rendszert. •Fontosabb jogszabályok •az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIIII. törvény (Étv.) •a GYORSÍTÁS I. és II. jogalkotási program keretében hozott intézkedések - http://www.e- epites.hu/jogszabalyok/hatalyos-lista/epitesugyre-vonatkozohttp://www.e- epites.hu/jogszabalyok/hatalyos-lista/epitesugyre-vonatkozo É p í t é s ü g y, é p í t é s z e t

8 www.nfgm.gov.hu 8 A k t u a l i t á s o k t e r ü l e t f e j l e s z t é s •Határmenti együttműködés (Magyarország - Szlovákia - Románia – Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013) –Célja olyan tevékenységek ösztönzése az Európai Unió támogatásával, amelyek intenzív és hatékony társadalmi és gazdasági együttműködést eredményeznek a határ- menti régióban –Támogatásra jogosult terület •HU – Sz-Sz-B és BAZ megyék; SK – Kassa és Eperjes megyék; RU - Szatmár, Máramaros és Szucsava megyék; UA – Kárpátalja, Csernovici és Ivano-Frankivszki megyék –A program keretében rendelkezésre álló ERFA forrás: 68 638 283 euro –A program prioritásai –A program Közös Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség –A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 22-ig történt meg, jelenleg a beérkezett pályázatok feldolgozása van folyamatban –A döntés várható időpontja: 2009 év vége-2010 év eleje

9 www.nfgm.gov.hu 9 A k t u a l i t á s o k t e r ü l e t r e n d e z é s •A megyei területrendezési tervek felülvizsgálata –A megyei területrendezési tervek felülvizsgálatát az OTrT 2008. júniusi módosítása tette aktuálissá •2010. december 31-ig a hatályos Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel összhangba kell hozni a tervhierarchia következő szintjét képező megyei területrendezési terveket •megyei önkormányzatok feladata az aktualizálás – hazai decentralizált pályázati támogatás is állt rendelkezésre e célra 2009-ben (CÉDE előirányzat b) jogcíme) –A felülvizsgálat alapelve • térség dinamizálódását segítő, kínálatot teremtő térszerkezeti elemek a megyei adottságait figyelembe véve egyensúlyukkal segítsék a megye integrálódását az európai térbe –A megyei területrendezési terv elfogadását követően csak az azzal összhangban lévő településrendezési tervek hagyhatók jóvá •fontos feladata éppen ezért a megyei területrendezési tervnek, hogy térben egymáshoz hangolja a települések egyedi szándékait, illetve a térségi igényeket –Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési terve •kiemelésre érdemes: egymásnak feleljen meg a Záhony különleges gazdasági övezetre 2008. decemberében elkészült szerkezeti terv és a megyei területrendezési terv –az összhang kialakítása különösen a közlekedési hálózat elemeire, illetve a terület-felhasználásra vonatkozik

10 www.nfgm.gov.hu 10 A k t u a l i t á s o k é p í t é s ü g y •Az építési beruházások ösztönzése, megvalósításának elősegítése –Kormányzati intézkedések három fő témakörben születtek •az építési beruházások előkészítésének gyorsítását szolgáló jogalkotás •a lánctartozás továbbterjedésének megakadályozása •az építési piacot élénkítő intézkedések –A jogalkotási program (GYORSÍTÁS II.) az alábbi területekre koncentrált •az építésügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése •az építéshez kapcsolódó ügyintézési határidők csökkentése •az építések engedélyezésének könnyítésével párhuzamosan az ellenőrzések számának növelése és szigorítása •az építési beruházások közbeszerzési eljárásokban érvényesítendő speciális szabályainak kidolgozása –A lánctartozás megakadályozása érdekében •a rezsióradíj minimális mértékének meghatározása az irreálisan alacsony vállalási ár elkerülése miatt •az építőipari kivitelezők regisztrációjának bevezetése •új jogintézmény az építtetői fedezetkezelő –Keresletnövelő intézkedések •EU fejlesztési forrásai felhasználásának megkönnyítése •2009-2010-ben mintegy 1800 mrd Ft beruházási értékű építési projekt valósul meg

11 www.nfgm.gov.hu Megtisztelő figyelmüket köszönöm !


Letölteni ppt "Www.nfgm.gov.hu Területfejlesztés és az építés állami szabályozása Nyíregyháza, 2009. november 12. Cs. Pavisa Anna dr. főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések