Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG."— Előadás másolata:

1 FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD dardai@lib.pte.hu FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD dardai@lib.pte.hu dardai@lib.pte.hu

2 Mottó: „Mondd el – elfelejtem, Magyarázd el – megértem, Csináld velem – megtanulom”! (Benjamin Franklin)

3 Új trendek - paradigmaváltás Történettudományok  A XIX. századi történetírás hagyományainak meghaladása (esemény-, állam-, politikatörténet, nagyhatalmak, hősök története, stb.)  A XX. századi marxista történetírás meghaladása (osztályharc, lineáris fejlődésmenet, preferált témák, stb.)

4 Az elmozdulás új irányai erős társadalomtudományi megközelítés erős társadalomtudományi megközelítés szinkron-, rendszerszemlélet szinkron-, rendszerszemlélet globális és multiperspektivikus megközelítés globális és multiperspektivikus megközelítés kultúr-, művelődés-, technika-, nő-, információtörténeti témák kultúr-, művelődés-, technika-, nő-, információtörténeti témák „posztmodern” témák, stb. „posztmodern” témák, stb.

5 Neveléstudományok  lifelong learning (LLL) – edukatív társadalom  kommunikációs forradalom – információs társadalom  Tanulásfelfogások változása  Iskolai tudás – gyakorlati (hasznos) tudás  A XXI. századi oktatás elvárásai (Delors-jelentés, 1999) Megtanulni megismerni Megtanulni megismerni Megtanulni dolgozni Megtanulni dolgozni Megtanulni együtt élni másokkal Megtanulni együtt élni másokkal Megtanulni élni Megtanulni élni

6 Tanulásfelfogások módosulása Ókor, középkor: interpretált rendszer elsajátítása, dogmák, tanulás élőszóval, reprodukció Örökség: tudás tisztelete, deduktív logika, tanító, tanítás dominanciája, verbalizmus Klasszikus pedagógia: ismeretforrás a valóság észlelése, tantárgyak, metodika kialakulása, ismeretátadás Örökség: szemléltetés, induktív logika, tananyag-központúság, normatív értékek, a tanuló passzivitása, a nevelés szerepe

7 Reformpedagógia: társadalmilag szükséges ismeretek elsajátítása, integrált műveltségterületek, ismeretszerzés Örökség: gyermekközpontúság, társadalmi szerepre felkészítés, oktatás, nevelés + képzés szerepe Napjaink: LLL, edukatív társadalom, önképzés Elvárás: Információkeresés és - kezelés, csoportmunka, adaptív, rugalmas gondolkodás, problémamegoldó tanulás Elvárás: Információkeresés és - kezelés, csoportmunka, adaptív, rugalmas gondolkodás, problémamegoldó tanulás

8 Új pedagógiai kultúra Új pedagógiai kultúra  Az oktatás feladata: nem „ünnepi”, hanem „alkalmazkodó” tudás kialakítása  Tanulás: nem pusztán befogadás, hanem aktív részvétel  Az oktatás nem tanár-, hanem tanuló centrikus  Módszerek: tanáré + tanulóé  Differenciált tanulásszervezés  Ellenőrzés: nemcsak ismeretek, hanem képességek is

9 A történelemtanítás célja „Narratív kompetencia”  A történelmet megismerni (kultúraközvetítő funkció)  A történelmet értelmezni (értékközvetítő funkció)  A történelem segítségével orientálódni (szocializációs és perszonifikációs funkció)

10 A történelemtanítás feladata IsmeretközvetítésIsmeretekTényekFogalmakÖsszefüggésekÁltalánosTörténelmiműveltség Intellektuális kompetenciák, képességek kialakítása Önállóság Kritikai készség Vitakészség Beleérző/átérző képesség Kreativitás Problémamegoldás Érték/normaközvetítés Pozitív életszemlélet Nemzeti identitás Európaiság Demokrácia Humanizmus Az élet, a környezet védelme Nyitottság Tolerancia Társadalmi közéleti tevékenység Szociális felelősség Gondolkodásfejlesztés

11 Követelmények Nemcsak tartalmak, hanem képességek mérése is Nemcsak tartalmak, hanem képességek mérése is Nemcsak tartalmi, hanem a műveleti szintek mérése is Nemcsak tartalmi, hanem a műveleti szintek mérése is

12 Az elsajátítás szintjei Az elsajátítás szintjei TÉNYEK (Adatok, elemi információk) FOGALMAK (törvények, konvenciók és szabályok) ÖSSZEFÜGGÉSEK (Alapelvek, elméletek, rendszerek) ISMERET = egyszerű reprodukció MEGÉRTÉS - Egyszerűbb fogalmak, összefüggések megértése; - Bonyolultabb fogalmak, összefüggések (átkódolás, értelmezés, transzformálás) megértése ALKALMAZÁS - Alkalmazás ismert, tanult szituációban; - Alkalmazás új szituációban MAGASABBRENDŰ MŰVELETEK - Analízis - Szintézis - Értékelés TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?) MŰVELETI KÖVETELMÉNYEK (Hogyan, milyen szinten kell tudni?)

13 Követelmények tipizálása – az elsajátítási szintek szerint 1. Tények, fogalmak, összefüggések – felismerése, reprodukálása - Információt aláhúzni, kigyűjteni, bekarikázni, melléírni, leolvasni stb. - Megállapítani, hogy az információ melyik forrásban szerepel. - Forrást (szerzőjét, témáját, idejét stb.) felismerni. - Fogalmat azonosítani - stb.

14 2. Egyszerűbb fogalmak, összefüggések megértése - Fogalmak definiálása, értelmezése - Fogalmak hozzárendelése korokhoz, személyekhez stb. - Információt hiányzó szövegbe, táblázatba, ábrába, térképbe beírni - Szakkifejezéseknek saját szóval való körülírása - Képek szimbolikus tartalmának megértése, saját szóval való kifejezése (dekódolás) - Stb.

15 3. A tanultak alkalmazása - Célok, okok, következmények felismerése - Célok, okok, következmények megkülönböztetése egymástól - Források alapján egyszerű következtetések megfogalmazása - Ok-okozati összefüggések bemutatása - Állítások igaz-hamis minősítése - Képek szimbolikus jelentésének megfogalmazása - Stb.

16 4. Magasabb rendű műveletek – analízis, szintézis, értékelés - Történelmi események közötti kapcsolatok megtalálása - Események diakron és szinkron szemléletű ábrázolása - Multiperspektivikus megközelítés alkalmazása - Kontroverzív források értelmezése - Kontroverzív források értékelése - Igaz, hamis állítások megfogalmazása - Érvelés - Stb.

17 ÖSSZEGEZVE: A történelmi tanulás típusai ismeretorientált ismeretorientált tanárorientált tanárorientált irányított irányított receptív és reproduktív receptív és reproduktív kognitív és kognitív és eszközjellegű eszközjellegű képességorientált tanulóorientált önálló produktív emocionális és pragmatikus.

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések