Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD dardai@lib.pte.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD dardai@lib.pte.hu."— Előadás másolata:

1 FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD

2 Mottó: „Mondd el – elfelejtem, Magyarázd el – megértem,
Csináld velem – megtanulom”! (Benjamin Franklin)

3 Új trendek - paradigmaváltás
Történettudományok A XIX. századi történetírás hagyományainak meghaladása (esemény-, állam-, politikatörténet, nagyhatalmak, hősök története, stb.) A XX. századi marxista történetírás meghaladása (osztályharc, lineáris fejlődésmenet, preferált témák, stb.)

4 Az elmozdulás új irányai
erős társadalomtudományi megközelítés szinkron-, rendszerszemlélet globális és multiperspektivikus megközelítés kultúr-, művelődés-, technika-, nő-, információtörténeti témák „posztmodern” témák, stb.

5 Neveléstudományok lifelong learning (LLL) – edukatív társadalom
kommunikációs forradalom – információs társadalom Tanulásfelfogások változása Iskolai tudás – gyakorlati (hasznos) tudás A XXI. századi oktatás elvárásai (Delors-jelentés, 1999) Megtanulni megismerni Megtanulni dolgozni Megtanulni együtt élni másokkal Megtanulni élni

6 Tanulásfelfogások módosulása
Ókor, középkor: interpretált rendszer elsajátítása, dogmák, tanulás élőszóval, reprodukció Örökség: tudás tisztelete, deduktív logika, tanító, tanítás dominanciája, verbalizmus Klasszikus pedagógia: ismeretforrás a valóság észlelése, tantárgyak, metodika kialakulása, ismeretátadás Örökség: szemléltetés, induktív logika, tananyag-központúság, normatív értékek, a tanuló passzivitása, a nevelés szerepe

7 Napjaink: LLL, edukatív társadalom, önképzés
Reformpedagógia: társadalmilag szükséges ismeretek elsajátítása, integrált műveltségterületek, ismeretszerzés Örökség: gyermekközpontúság, társadalmi szerepre felkészítés, oktatás, nevelés + képzés szerepe Napjaink: LLL, edukatív társadalom, önképzés Elvárás: Információkeresés és -kezelés, csoportmunka, adaptív, rugalmas gondolkodás, problémamegoldó tanulás

8 Új pedagógiai kultúra Az oktatás feladata: nem „ünnepi”, hanem „alkalmazkodó” tudás kialakítása Tanulás: nem pusztán befogadás, hanem aktív részvétel Az oktatás nem tanár-, hanem tanuló centrikus Módszerek: tanáré + tanulóé Differenciált tanulásszervezés Ellenőrzés: nemcsak ismeretek, hanem képességek is

9 A történelemtanítás célja
„Narratív kompetencia” A történelmet megismerni (kultúraközvetítő funkció) A történelmet értelmezni (értékközvetítő funkció) A történelem segítségével orientálódni (szocializációs és perszonifikációs funkció)

10 A történelemtanítás feladata
Ismeretközvetítés Ismeretek Tények Fogalmak Összefüggések Általános Történelmi műveltség Gondolkodásfejlesztés Intellektuális kompetenciák, képességek kialakítása Önállóság Kritikai készség Vitakészség Beleérző/átérző képesség Kreativitás Problémamegoldás Érték/normaközvetítés Pozitív életszemlélet Nemzeti identitás Európaiság Demokrácia Humanizmus Az élet, a környezet védelme Nyitottság Tolerancia Társadalmi közéleti tevékenység Szociális felelősség

11 Követelmények Nemcsak tartalmak, hanem képességek mérése is
Nemcsak tartalmi, hanem a műveleti szintek mérése is

12 Az elsajátítás szintjei
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?) TÉNYEK (Adatok, elemi információk) FOGALMAK (törvények, konvenciók és szabályok) ÖSSZEFÜGGÉSEK (Alapelvek, elméletek, rendszerek) ISMERET = egyszerű reprodukció MEGÉRTÉS - Egyszerűbb fogalmak, összefüggések megértése; - Bonyolultabb fogalmak, összefüggések (átkódolás, értelmezés, transzformálás) megértése ALKALMAZÁS - Alkalmazás ismert, tanult szituációban; Alkalmazás új szituációban MAGASABBRENDŰ MŰVELETEK Analízis - Szintézis - Értékelés MŰVELETI KÖVETELMÉNYEK (Hogyan, milyen szinten kell tudni?)

13 Követelmények tipizálása – az elsajátítási szintek szerint
1. Tények, fogalmak, összefüggések – felismerése, reprodukálása Információt aláhúzni, kigyűjteni, bekarikázni, melléírni, leolvasni stb. Megállapítani, hogy az információ melyik forrásban szerepel. Forrást (szerzőjét, témáját, idejét stb.) felismerni. Fogalmat azonosítani stb.

14 2. Egyszerűbb fogalmak, összefüggések megértése
Fogalmak definiálása, értelmezése Fogalmak hozzárendelése korokhoz, személyekhez stb. Információt hiányzó szövegbe, táblázatba, ábrába, térképbe beírni Szakkifejezéseknek saját szóval való körülírása Képek szimbolikus tartalmának megértése, saját szóval való kifejezése (dekódolás) Stb.

15 3. A tanultak alkalmazása
Célok, okok, következmények felismerése Célok, okok, következmények megkülönböztetése egymástól Források alapján egyszerű következtetések megfogalmazása Ok-okozati összefüggések bemutatása Állítások igaz-hamis minősítése Képek szimbolikus jelentésének megfogalmazása Stb.

16 4. Magasabb rendű műveletek – analízis, szintézis, értékelés
Történelmi események közötti kapcsolatok megtalálása Események diakron és szinkron szemléletű ábrázolása Multiperspektivikus megközelítés alkalmazása Kontroverzív források értelmezése Kontroverzív források értékelése Igaz, hamis állítások megfogalmazása Érvelés Stb.

17 ÖSSZEGEZVE: A történelmi tanulás típusai
képességorientált tanulóorientált önálló produktív emocionális és pragmatikus. ismeretorientált tanárorientált irányított receptív és reproduktív kognitív és eszközjellegű

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM – TEVÉKENYSÉG KÖZPONTÚ TANÍTÁS (ELVEK ÉS MÓDSZEREK) Dr. Dárdai Ágnes, PhD dardai@lib.pte.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések