Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében XVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Makkos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében XVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Makkos."— Előadás másolata:

1 Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében XVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Makkos Anikó NYME-AK

2 Mottó: „Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között” Nyelvromlás? „… újragondolásra szorul a nyelvi norma a magyarban” (Szépe 2001:91) ◦ idegen szavak beilleszkedése ◦ a hivatalos és a magánszféra nyelvhelyességének elválasztása

3 Milyenek diákjaink szövegei? Csak akkor tudunk segíteni, ha megértjük, hogy miért ilyenek a szövegek.

4 Írásbeli szövegalkotás a NAT-ban NAT 2003 (2007) A 3. évfolyamtól jelenik meg 1-4., 5-6., 7-8. és 9-12. évfolyamok → vizsgák végső célja a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi fogalmazási feladatára való felkészítés (Adamikné 2001)

5 Magyar nyelv és irodalom: Alapelvek, célok „az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata” (5. o.) (élő idegen nyelv, matematika, ember és társadalom, ember a természetben, földünk-környezetünk, művészetek, informatika, életvitel és gyakorlati ismeretek, testnevelés és sport) „Az irodalom mint nyelvi művészet a kultúra egyik fő hordozója és megújítója, miközben pedagógiai szempontból a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze.” (5. o., 3. mondat)(kiemelések tőlem) http://www.knok.sulinet.hu//konyvtar/dokumentumok/NAT-2003.pdf

6 Általános elvárás „Képes legyen önállóan olyan szövegek megalkotására, amelyek figyelembe veszik a beszédhelyzetet és a hallgatóság igényeit, a különféle szövegműfajok normáit, a morális, esztétikai és kulturális elvárásokat.” (5. o.)(kiemelések tőlem)

7 A fejlesztési feladatok szerkezete 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 2. Olvasás, írott szöveg megértése 3. Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 4. A tanulási képesség fejlesztése 5. Ismeretek az anyanyelvről 6. Ismeretek az irodalomról 7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

8 Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás íráskép – olvasható, esztétikus, hatékony mondat- és szövegalkotás – világos, kifejező, különféle szövegtípusokban nyelvtan, helyesírás, nyelvhelyesség – biztonságos, tudatos önkifejezés, kreativitás, nézőpontváltás, egyéni stílus anyaggyűjtés- és elrendezés, terjedelmesebb szövegek írása

9 A műveltségterület hangsúlyos elemei műfaji sokszínűség (min. 15) 7-8. évfolyamok  leírás, jellemzés, elbeszélés  személyes és olvasmányélmény  ismertetés különböző nézőpontokból  érvelés 9-12. évfolyamok  Az eddigiek, + levél, önéletrajz, kérvény, pályázat  sajtóműfajok, beszámoló  esszé, egyszerűbb értekezés, műértelmezés

10 A műveltségterület kiemelkedő elemei személyes, élményszerű írás önkifejező, kreatív írás stílusok és hangnemek sokszínűsége, egyéni stílus fejlesztése

11 Vizsgaszövegek I. felvételi feladatok (2004-2012) ◦ 10 perc ◦ 10-12 mondat ◦ kettő - négy műfaj: vélemény kifejtése, saját élmény elbeszélése (1x érvelés és leírás) ◦ változatos feladattípusok (kép, cím, szövegrészlet, csattanó) ◦ stílus: művelt köznyelv

12 Vizsgaszövegek I. hiányosságok ◦ a szövegek 31%-ának nincs címe ◦ nincs a szövegeknek címzettük, kontextusuk (kivéve 2007) ◦ a műfaj általában nincs megnevezve, csak a „fogalmazás” kifejezés jelenik meg ◦ csak egy irányító szempont van (kivéve 2012) ◦ csak egy hangnem, stílus ◦ nincs választási lehetőség 2007-től

13 Vizsgaszövegek II. érettségi feladatok (2005-2012) ◦ 180 perc ◦ 3-4 oldal (2005-6), 3-5 oldal (2007), 3-8 oldal (2008-) ◦ két műfaj: érvelés és műelemző esszé (önálló vagy összehasonlító) ◦ irányított fogalmazás több szempont alapján ◦ választási lehetőség ◦ stílus: művelt köznyelv

14 Vizsgaszövegek II. ellentmondások ◦ a szövegalkotási feladat az irodalom tantárgy tárgyi tudásának ellenőrzését szolgálja elsősorban ◦ nincs műfaji, stílusbéli sokszínűség ◦ nincs kreatív, önkifejező írás ◦ nincs cím ◦ kontextus a vizsgahelyzet, címzett a tanár

15 Következtetések a vizsgák szövegalkotási feladatai nem tükrözik a NAT-ban megfogalmazott, hangsúlyos elvárásokat (műfajok, stílusok, hangnemek sokszínűsége, önkifejező, élményszerű írás, a beszédhelyzet és a hallgatóság igényeinek megfelelő írásmű) jól ismert jelenség a vizsgák visszahatása az oktatása Mi lehet a gyakorlat?

16 A fogalmazás oktatásáról „Míg az alsó tagozatban a szövegalkotási készség fejlesztése többé-kevésbé szervezetten történik, az általános iskola felsőbb évfolyamain, valamint a középiskolában a tapasztalataim szerint a tantervek iránymutatása ellenére igen nagy nehézségekkel folyik a fogalmazástanítás.” (Antalné 2003:14)

17 A fogalmazásról „… legnehezebb készség a gyerek számára…, mert a fogalmazás elkészítéséhez mozgósítani kell az összes anyanyelvi készséget, s … mert többszörösen megosztott figyelmet kíván.” (Adamikné 2001:64) elmélyült figyelmet, kitartó koncentrálást igényel

18 Az írásbeli szövegalkotás értékelése a vizsgákon FELVÉTELI tartalom 30% szerkesztés 30% kifejezésmód /stílus/szóhasználat 10% (5%) helyesírás 20% nyelvhelyesség 10% (5%) íráskép 0% (10%) ÉRETTSÉGI tartalom 33,3% szövegalkotás 33,3% nyelvi megformálás 33,3% helyesírás -25% íráskép -5%

19 Írásbeli szövegalkotás a felsőoktatásban A tartalom az elsődleges, de ◦ a lexikai elemek konnexitása ◦ a mondatok kohéziója ◦ a szöveg tagolása, koherenciája ◦ az írásmű stílusa ◦ a nyelvhasználat ◦ a helyesírás ◦ a központozás komolyan befolyásolja a tartalom megítélését.

20 Kutatás hallgatók egy vagy két anyanyelvi szövege (maximum egy-egy gépelt oldal) a szövegek vizsgálata egy módosított, saját szempontsor alapján ◦ tartalom, íráskép nem része ◦ a szövegszerkesztők használatával módosul a helyesírás és megítélése is

21 A vizsgálat célja a szövegalkotás problémás területeinek feltárása, egy általános helyzetkép felvázolása a felsőoktatásban célzott képzés biztosítása, ami minőségi javulást eredményezhet az írásbeli munkák terén

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

23 Felhasznált irodalom Adamikné Jászó Anna (2001) Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig Trezor Kiadó, Budapest. Antalné Szabó Ágnes (2003) Az anyanyelvi nevelés új stratégiái Az előadás elhangzott: Szöveg-(félre)értés, A szövegértés helyzete mint nyelvstratégiai kérdés című konferencián, Budapest. Szépe György (2001) Nyelvpolitika: múlt és jövő Iskolakultúra, Pécs.


Letölteni ppt "Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében XVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Makkos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések