Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRZÉKELÉS (SZENZÁCIÓ) - ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) Látni a láthatatlant, hallani a hallhatatlant...

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRZÉKELÉS (SZENZÁCIÓ) - ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) Látni a láthatatlant, hallani a hallhatatlant..."— Előadás másolata:

1 ÉRZÉKELÉS (SZENZÁCIÓ) - ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) Látni a láthatatlant, hallani a hallhatatlant...

2 Ajánlott irodalom Ádám György (1987): A megismerés csapdái Magvető Kiadó, Budapest Gregory, R.L. (1974): Az értelmes szem Gondolat Kiadó, Budapest Hebb, D.O. (1995): A pszichológiai alapkérdései XII. fejezet. Gondolat Kiadó, Budapest Kardos Lajos (1982): Az érzékeléstől a cselekvésig Tankönyvkiadó, Budapest, 17-38.p. Neisser, U. (1984): Megismerés és valóság Gondolat Kiadó, Budapest Robert, Sekuler – Randolph, Blake (2000): Észlelés Osiris Kiadó, Budapest

3 Érzékelés és észlelés közvetlen kapcsolatot biztosítanak a külvilág és a személyiség között; az érzéki megismerés részei; a megismerés jelenségi oldalához tartoznak; a megismerés első és legfontosabb lépcső- fokát jelentik; az objektív valóság rajtuk keresztül jut a birto- kunkba; egyidőben, egymásra épülten, ugyanannak a folyamatnak a részeként történik mindkettő; az agy különböző területeihez kötődnek.

4 Érzékelés Észlelés egyszintű folyamat, analizá- ló jellegű; a környezet fizikai (/kémiai) energiáira adott megkülön- böztető idegi válasz, az in- formáció regisztrálása; egyes tulajdonságokat (való- ságmozzanatokat) ragadunk dunk meg vele; tárgyiasulatlan benyomáso- kat szerzünk a segítségével; eredménye az érzéklet – az egyszerű inger tapasztalása (olyan idegi információ, mely az érzékszervektől érkezik az agyhoz). összetett, többszintű, szin- tetizáló jellegű; egész személyiségünk részt vesz, és benne korábbi ta- pasztalatainknak is fontos szerep jut benne; a megismerés tárgyának össz- jellegében, vagyis jelentésben való tükröződése; tárgyi egészeket fogunk fel a segítségével; eredménye az é szlelet - az egy- szerű érzékletek integrációja (agyi kognitív folyamatok hatá- rozzák meg, melyeket különbö- ző szubjektív faktorok befolyá- solnak).

5 Az emberi információfeldolgozó rendszer általános modellje Feldolgozás Érzékszervi tár Alakfelismerés Figyelem STM LTM Tárolás Magasabb kognitív funkciók Előhívás Problémamegoldás Következtetés Nyelv Látás bemenet Hallás bemenet Érzékelés – észlelés Kimenet (Forrás: Izsó 2001)

6 A közvetlen megismerés „szervei” - ANALIZÁTOROK Környezeti hatások bemenő ingerek (érzékszerv - fizikai rendszer ) receptor afferens pálya AGYI KÖZPONT érzéklet, észlelet specifikus érzőpálya nem specifikus érzőpálya efferens pálya ( végrehajtó szerv) effektor Feladata: - felveszi a neki megfelelő ingert, - átalakítja szállítható idegi impulzussá (transzdukció): elektrokémiai kód - ingerület, - felerősíti az idegimpulzust. Analizátor = külső és belső ingerhatások felvételére specializálódott értékelő apparátus parancs

7 A receptorok osztályozása Az inger forrásának a szer- vezethez viszonyított helye szerint exteroreceptorok: ◘ telereceptorok, ◘ kontaktreceptorok, interoreceptorok: ◘ proprioreceptorok, ◘ viszceroreceptorok. Az ingerforrás neme szerint fotoreceptorok, mechanoreceptorok, thermoreceptorok, kemoreceptorok, ozmoreceptorok. (Sherrington felosztása alapján)

8 Az érzékszervek csak azokat az ingereket tudjuk felfogni, amelyek Meghatározott intenzitásúak: ◘ abszolút küszöb/ingerküszöb, ◘ különbségi küszöb (diszkrimináció kérdése). Megfelelő ideig hatnak Minőségileg megfelelnek az érzékszerveknek Az inger intenzitását és a minőségét kódoljuk!

9 Az észlelés és a valóság viszonya Pszichofizika (Weber, Fechner, Helmholtz) inger és válasz matematikai eszközökkel való leírása küszöbprobléma - „minden vagy semmi” abszolút küszöb □ alsó küszöb □ felső küszöb észlelési tartomány különbségi küszöb Szignáldetekciós elmélet ( Green és Swets, 1966) „jelészrevétel” küszöbprobléma - döntés kérdése (döntési kritérium) inger – válasz kombinációk: inger válasz + + találat + - kihagyás - + téves riasztás - - helyes kihagyás

10 Az érzékleti modalitások (az érzékelés fajtái) Látás Hallás Szaglás Ízlelés Bőrérzékletek (tapintás, hőmérséklet, fájdalom) Egyéb testérzékletek (kinesztézis, vesztibuláris)

11 Az észlelést befolyásoló tényezők előzetes tapasztalatok, ismeretek, pillanatnyi hangulatállapot, pillanatnyi szükségletek, érdeklődési kör, kulturális élettér.

12 Az észlelőrendszer feladatai 1 1. (Téri) lokalizáció - Hol van? Honnan jött? 1.1. tárgyak kiemelése, elkülönítése (figura és háttér, csoportosítás – perceptuális csoporto- sítás törvényszerűségei) 1.2. távolságészlelés (távolsági jelzőmozzanatok: monokuláris és binokuláris, szemmozgásos jelzőmozzanatok) 1.3. mozgásészlelés (sztroboszkópikus mozgás, indukált mozgás, valódi mozgás)

13 Az észlelőrendszer feladatai 2 2. (Alak)felismerés – Mi ez? 2.1. Formaészlelés (forma = méret + alak) (perceptuális törvényszerűségek + vonásdetektor-elképzelés) Marr (1982) felismerési szakaszai:  korai szakasz (tárgyak leírása primitív vonásokkal: vo- nalak, szögek, élek)  késői szakasz (a korai szakasz felismeréseit összeha- sonlítja a különböző kategóriákba tar- tozó tárgyak vizuális emlékezetben ör- zött alakleírásával) 2.2. Mintázatfelismerés templátegyeztetés: az észleletei mintázatot összevet- jük a memóriánkban tárolt prototípusokkal (Selfridge és Neisser, 1960), tulajdonságegyeztetés: az észlelt mintázat tulajdon- ságait összevetjük a memóriánkban tárolt tulajdon- ság-együttesekkel (Sternberg, 1959).

14 Az észlelőrendszer feladatai 3 3. Perceptuális konstanciák (észlelési állandóságok) Az észlelt tárgy percepciója ugyanaz marad akkor is, ha a tárgy (külső disztális inger) közvetlen érzékelése (belső proxi- mális inger) megváltozik.  Formái: ▪ nagyság, ▪ alak, ▪ világosság, ▪ szín, ▪ hely.  A konstanciák az evolúció ill. az egyéni fejlődés (tanulás) termékei.

15 Észleléselméletek ElméletA szenzoros információ szerepe A magasabbrendű folyamatok szerepe Konstruktív (intelligens, alkotó) (top-down: felülről-lefelé irányuló fo- lyamatok) Hemholtz Az észlelés alapját egyszerű, de kétér- telmű ingerek adják. A szenzoros in- formáció szerepe: ennek alapján követ- keztetünk az ingerrel kapcsolatban. Az észleléshez fel kell építeni és interpre- tálni kell a szenzoros információt: az ész- lelés aktív és konstruktív. Az ingerek bonyolultak  jelentését a kogníció /magasabb rendű agyi folyama- tok határozzák meg: előzetes tapasztala- tok, elvárások, stb. - ezek alapján ér- telmezzük a szenzoros ingereket. Közvetlen (bottum-up: alulról-felfelé irányuló fo- lyamatok) Gibson ökológiai modellje Teljes, összetett ingerek (→ az ingerek gazdagok) az észlelés számára szükséges összes információt tartalmazzák. Az in- formáció rendezett és egyértelmű. Nincs szerepük, hiszen az észlelés ön- magában elegendő, a fontos döntéseknél nincs idő bonyolult kognitív értékelési folyamatokra - az evolúció alakította a perceptuáis rendszereket – tehát nincs szükség a magasabb rendű folyamatokra  elégséges a háttér kontextuális informá- ciója; csak az input befolyásolja.. Szintézis lehetősége (Nisser) A környezet ingerei irányítják a feldol- gozást – ez módosíthatja a múltbeli ta- pasztalatok alapján kialakult sémákat (tudást). A sémák hatnak az infomációfeldolgzás- ra.

16 Észleléselméletek magyarázata MÁS MENTÁLIS FOLYAMATOK KÖRNYEZETI INGER ÉRZÉKELÉS PERCEPTUÁLIS SZERVEZŐDÉS SZINTJE AZ ÉSZLELET KATEGÓRIÁBA SOROLÁSA A Z A D A T O K (I N P U T) Á L T A L I R Á N Y Í T O T T F O L Y A M A T O K. AKÉSŐISZELEKCIÓEHHEZAAKÉSŐISZELEKCIÓEHHEZA F O L Y A M A T H O Z K A P C S O L H A T Ó. Érzékelési folyamat Mélységi jelzőmozzanatok Perceptuális konstanciák Figura-héttér elrendeződés Részenkénti összehasonlítás Motiváció Tudás, emlékezet Elvárások, hiedelmek

17 Perceptuális fejlődés nativista felfogás: az észlelés képessége velünk született; empirista felfogás: az észleléshez tanult tapasz- talatok szükségesek; az észlelőrendszerek genetikailag meghatáro- zottak, de fejlődésükhöz tapasztalatok szüksé- gesek.

18 Észlelési funkciók mozgási (kinesztikus), tér-, idő-, egyensúlyi, szervi észlelés.

19 Tükrözési hibák Érzéki csalódások:  kontrasztcsalódások,  függőleges vonalakat túlbecsüljük,  mozgáscsalódások. Illúzió Hallucináció


Letölteni ppt "ÉRZÉKELÉS (SZENZÁCIÓ) - ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) Látni a láthatatlant, hallani a hallhatatlant..."

Hasonló előadás


Google Hirdetések