Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hatáskör változás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hatáskör változás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban"— Előadás másolata:

1 Hatáskör változás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban
Tamásné Czinege Csilla Igazgató APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

2 Jogszabályi háttér 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról (Krtv.) 2009.évi CXVI. Törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról (Evö. tv.) 2009. évi …. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről

3 A jogszabály módosítás célja:
Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve) egy befizetés Eredmény: önkormányzati adóhatóságok terheinek csökkenése a helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi

4 II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a 2010 – 2011-es években Az önkormányzati adóhatóság feladatai: a adóév még átmeneti időszak a évi bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig) a március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás is az önkormányzatnál)) a tevékenységüket december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik a január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként elévülés: január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés)

5 Az állami adóhatóság feladatai
hatáskörét január 1-jével kezdődő adóéveket érintően gyakorolja a március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti 2010. szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti a tevékenységüket december 31-ét követően megszüntető adózók január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítója

6 III. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
5 főszámla: 640 helyi iparűzési adó 641 helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék 642 helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék 643 helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság 644 helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság Alszámlák önkormányzatonként megbontva

7 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
befizetések elszámolása: a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik elszámolási szabály: a kimutatott kötelezettségek alapján először a korábban esedékes tartozásokra azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában túlfizetés összege nem kerül felosztásra felosztás: a bevételre jogosult települési önkormányzatok között a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában a befizetés teljesítéstől számított 30 napon belül a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja utalás: felosztást követő 5 napon belül késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet

8 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
„Előlegutalások” az esedékességet megelőző munkanapon települési önkormányzat költségvetési számlájára az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak 2010. szeptember 15. utalás szeptember 14-én adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét (amelyet a június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni) ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval 2010. december 20. utalás december 17-én az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

9 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
2011. március 15. utalás március 15-ét megelőző munkanapon adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni) ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval 2011. május 31. utalás május 30-án a adóévre benyújtott bevallás alapján megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

10 IV. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás
ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében) az állami adóhatóság 30 napos határidő kitűzésével felhívja az önkormányzatot a különbözet visszafizetésére Amennyiben az önkormányzat visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az állami adóhatóság az önkormányzat költségvetési számlájával szemben hatósági átutalási megbízást bocsát ki Ha ez az intézkedés részben vagy egészben eredménytelen, az állami adóhatóság a következő kiutaláskor a vissza nem fizetett összeget beszámítja

11 V. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok
Ellenőrzés: adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként Fizetési könnyítés, adómérséklés: a kérelem tárgyában az állami adóhatóság dönt az állami adóhatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 napon belül megküldi az önkormányzati adóhatósághoz, és a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi ipar űzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot Az önkormányzati adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül elektronikus úton megküldött nyilatkozat útján értesíti az állami adóhatóságot a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról.A határidő jogvesztő! Az állami adóhatóság a fizetési könnyítés iránti kérelem tárgyában rendelkező első fokú határozatot az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján, a nyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül kiadmányozza.

12 ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ART. 133/B.§, 134/A.§) KÉRELEM ÖNKORMÁNYZAT APEH 5 NAP APEH ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA Art. 133/B § (1) Az állami adóhatóságnál települési önkormányzatonként kimutatott és nyilvántartott helyi iparűzési adót érintő fizetési könnyítés engedélyezése vagy annak elutasítása első fokon az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján történik. A fizetési könnyítés iránti kérelmet az állami adóhatósághoz kell előterjeszteni. Az állami adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben nem vizsgálja. Az állami adóhatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 napon belül megküldi az önkormányzati adóhatósághoz, és a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi iparűzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül elektronikus úton megküldött nyilatkozat útján értesíti az állami adóhatóságot a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról. A önkormányzati adóhatóság nyilatkozata részletesen indokolja a fizetési könnyítés feltételeit (esedékességi időpont, részletek összege, pótlékszámítás, stb.) vagy az elutasítás okait, illetve a fizetési könnyítés iránti kérelem elbírálásához szükséges és az általa feltárt tényállást. Az állami adóhatóság a fizetési könnyítés iránti kérelem tárgyában rendelkező elsőfokú határozatot az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján, a nyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül kiadmányozza. (2) Az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló, a nyilatkozat elküldésére meghatározott határidő jogvesztő, ennek elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult. (3) A fizetési könnyítésről rendelkező első fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, ideértve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt új eljárást is. A jogorvoslati eljárásban az állami adóhatóság nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához. (4) Ha az adózó a fizetési könnyítési kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be, az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot, amelyik – ha a feltételek fennállnak – intézkedik a végrehajtás szüneteltetése iránt. Az értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül az állami adóhatóság a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi iparűzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. (5) Ha az önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést engedélyez és a fizetési könnyítéssel érintett tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B. § alapján előlegként átutalta az önkormányzatnak, az állami adóhatóság haladéktalanul intézkedik a fizetési könnyítéssel érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése érdekében. LÉNYEGBEN EZZEL AZONOS A MÉRSÉKLÉSI KÉRELMEK KEZELÉSÉNEK MENETE. 30 NAP 15 NAP HATÁROZAT JOGORVOSLAT

13 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
APEH: - ADÓZÓ KÉRELMÉT 5 NAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ AKTUÁLIS FOLYÓSZÁMLA ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT ÖNKORMÁNYZAT: A HOZZÁ ÉRKEZETT KÉRELMEKRŐL HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATJA AZ APEH-ET 30 NAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL RÉSZLETESEN INDOKOLT NYILATKOZATTAL KÖZLI A FELTÁRT TÉNYÁLLÁST, DÖNTÉSÉT, ANNAK INDOKAIT (elutasít, engedélyez, pótlékmentesen, pótlékkötelesen, feltételesen stb.) ELEKTRONIKUSAN

14 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT KAPCSÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS ART SZABÁLYOK KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG NEM ENGEDÉLYEZHETŐ: FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS A MEGFIZETETT HELYI ADÓRA [133.§ (3) b)] MÉRSÉKLÉS A KIEGYENLÍTETT ADÓRA [134.§, 134/A. §] NEM VÁLLALKOZÓ MAGÁNSZEMÉLY MÉRSÉKLÉSI KÉRELME ESETÉBEN NEM SZABHATÓ FELTÉTEL [134.§(3)] RÉSZLETEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN A KEVDEZMÉNYT ELVESZTI AZ ADÓZÓ [133.§ (9)]

15 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
APEH: AZ ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZATTAL EGYEZŐEN KIADMÁNYOZZA A HATÁROZATOT NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN ÖNÁLLÓAN DÖNT KÖNYVELI A DÖNTÉST AZ ADÓZÓ FOLYÓSZÁMLÁJÁN FIGYELEMMEL KÍSÉRI A TELJESÍTÉST, NEM TELJESÍTÉS ESETÉN „VISSZARENDEZI” A KEDVEZMÉNYT SZÜKSÉG ESETÉN VISSZAKÖVETELÉSI ELJÁRÁST INDÍT ELBÍRÁLJA A JOGORVOSLATI KÉRELMEKET az önkormányzati nyilatkozathoz a jogorvoslati eljárásban és a megismételt eljárásban nincs kötve Az adóhatóság az önkormányzat döntését első fokú eljárásában nem vizsgálhatja felül, ahhoz teljes egészében kötve van. A nyilatkozattal egyező tartalommal adja ki a határozatot. Nyilatkozat hiányában, vagy elkésett nyilatkozat esetén önállóan dönt. A 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nincs. Az első fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, ideértve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt új eljárást is. A jogorvoslati eljárásban az állami adóhatóság nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához. Ha az önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést/mérséklést engedélyez és a fizetési könnyítéssel érintett tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B. § alapján előlegként átutalta az önkormányzatnak, az állami adóhatóság haladéktalanul intézkedik a fizetési könnyítéssel érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése érdekében.

16 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
TERVEZETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉHEZ (APEH) ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KITÖLTENDŐ ELEKRONIKUS ŰRLAP TARTALMA: KÉRELEM ADATAI ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA FELTÁRT TÉNYÁLLÁS NYILATKOZAT INDOKOLÁSA Az önkormányzati nyilatkozathoz az APEH várhatóan rendszeresít egy elektronikus űrlapot, melyen az önkormányzatok, az APEH által feldolgozható, egységes formában : közölhetik a döntést, rögzíthetik a kérelem, és a döntés részletes adatait a feltárt tényállást a döntés indokolását A PONTOS KIALAKÍTÁS ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA TOVÁBBI EGYEZTETÉST IGÉNYEL

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hatáskör változás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések