Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hatáskör változás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban Tamásné Czinege Csilla Igazgató APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hatáskör változás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban Tamásné Czinege Csilla Igazgató APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága."— Előadás másolata:

1 Hatáskör változás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban Tamásné Czinege Csilla Igazgató APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

2 Jogszabályi háttér 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról (Krtv.) 2009.évi CXVI. Törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról (Evö. tv.) 2009. évi …. Törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről

3 I.A jogszabály módosítás célja: Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése  egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve)  egy befizetés Eredmény:  önkormányzati adóhatóságok terheinek csökkenése  a helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi

4 II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a 2010 – 2011-es években  Az önkormányzati adóhatóság feladatai:  a 2010. adóév még átmeneti időszak  a 2009. évi bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig)  a 2010. március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás is az önkormányzatnál))  a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik  a 2010. január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként  elévülés: 2010. január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés)

5  Az állami adóhatóság feladatai  hatáskörét 2010. január 1-jével kezdődő adóéveket érintően gyakorolja  a 2010. március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti  2010. szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti  a tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el  hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a 2009. december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el  hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítója

6 III. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása 5 főszámla : 640 helyi iparűzési adó 641 helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék 642 helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék 643 helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság 644 helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság Alszámlák önkormányzatonként megbontva

7 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása befizetések elszámolása :  a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik  elszámolási szabály:  a kimutatott kötelezettségek alapján  először a korábban esedékes tartozásokra  azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában  túlfizetés összege nem kerül felosztásra felosztás:  a bevételre jogosult települési önkormányzatok között  a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában  a befizetés teljesítéstől számított 30 napon belül  a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja utalás:  felosztást követő 5 napon belül  késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet

8 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása „Előlegutalások”  az esedékességet megelőző munkanapon  települési önkormányzat költségvetési számlájára  az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak 2010. szeptember 15.  utalás 2010. szeptember 14-én  adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét (amelyet a 2010. június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni)  ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval 2010. december 20.  utalás 2010. december 17-én  az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét  ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval  ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

9 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása  2011. március 15.  utalás 2011. március 15-ét megelőző munkanapon  adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a 2010. június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni)  ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval  2011. május 31. utalás 2011. május 30-án a 2009. adóévre benyújtott bevallás alapján megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet  ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval  ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

10 IV. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás  ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében)  az állami adóhatóság 30 napos határidő kitűzésével felhívja az önkormányzatot a különbözet visszafizetésére  Amennyiben az önkormányzat visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az állami adóhatóság az önkormányzat költségvetési számlájával szemben hatósági átutalási megbízást bocsát ki  Ha ez az intézkedés részben vagy egészben eredménytelen, az állami adóhatóság a következő kiutaláskor a vissza nem fizetett összeget beszámítja

11 V. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok Ellenőrzés:  adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként Fizetési könnyítés, adómérséklés:  a kérelem tárgyában az állami adóhatóság dönt  az állami adóhatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 napon belül megküldi az önkormányzati adóhatósághoz, és a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi ipar űzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot  Az önkormányzati adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül elektronikus úton megküldött nyilatkozat útján értesíti az állami adóhatóságot a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról.A határidő jogvesztő!  Az állami adóhatóság a fizetési könnyítés iránti kérelem tárgyában rendelkező első fokú határozatot az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján, a nyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül kiadmányozza.

12 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ART. 133/B.§, 134/A.§) KÉRELEM APEH ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA HATÁROZAT 5 NAP 30 NAP 15 NAP JOGORVOSLAT APEH

13 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI APEH: - ADÓZÓ KÉRELMÉT 5 NAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ -AKTUÁLIS FOLYÓSZÁMLA ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT ÖNKORMÁNYZAT: -A HOZZÁ ÉRKEZETT KÉRELMEKRŐL HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATJA AZ APEH-ET - 30 NAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL RÉSZLETESEN INDOKOLT NYILATKOZATTAL KÖZLI A FELTÁRT TÉNYÁLLÁST, DÖNTÉSÉT, ANNAK INDOKAIT (elutasít, engedélyez, pótlékmentesen, pótlékkötelesen, feltételesen stb.)ELEKTRONIKUSAN

14 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT KAPCSÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS ART SZABÁLYOK 1.KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG 2.NEM ENGEDÉLYEZHETŐ: a)FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS A MEGFIZETETT HELYI ADÓRA [133.§ (3) b)] b)MÉRSÉKLÉS A KIEGYENLÍTETT ADÓRA [134.§, 134/A. §] 3.NEM VÁLLALKOZÓ MAGÁNSZEMÉLY MÉRSÉKLÉSI KÉRELME ESETÉBEN NEM SZABHATÓ FELTÉTEL [134.§(3)] 4.RÉSZLETEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN A KEVDEZMÉNYT ELVESZTI AZ ADÓZÓ [133.§ (9)]

15 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI APEH: -AZ ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZATTAL EGYEZŐEN KIADMÁNYOZZA A HATÁROZATOT -NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN ÖNÁLLÓAN DÖNT -KÖNYVELI A DÖNTÉST AZ ADÓZÓ FOLYÓSZÁMLÁJÁN -FIGYELEMMEL KÍSÉRI A TELJESÍTÉST, NEM TELJESÍTÉS ESETÉN „VISSZARENDEZI” A KEDVEZMÉNYT -SZÜKSÉG ESETÉN VISSZAKÖVETELÉSI ELJÁRÁST INDÍT -ELBÍRÁLJA A JOGORVOSLATI KÉRELMEKET az önkormányzati nyilatkozathoz a jogorvoslati eljárásban és a megismételt eljárásban nincs kötve

16 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI TERVEZETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉHEZ (APEH) ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KITÖLTENDŐ ELEKRONIKUS ŰRLAP TARTALMA: 1.KÉRELEM ADATAI 2.ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA 3.FELTÁRT TÉNYÁLLÁS 4.NYILATKOZAT INDOKOLÁSA -- - - - - - - -

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hatáskör változás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban Tamásné Czinege Csilla Igazgató APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések