Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felelősségbiztosítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felelősségbiztosítás"— Előadás másolata:

1 Felelősségbiztosítás
Készítette: Prikidánovics Ilona Sebők Nóra

2 Nem életbiztosítási ág ágazatok szerinti besorolása (2003. évi LX
Nem életbiztosítási ág ágazatok szerinti besorolása (2003. évi LX. Törvény 1. sz. melléklete alapján) Baleset Betegség Casco: szárazföldi járműre, sínpályához kötött járműre, légi járműre, vízi járműre Szállítmány Tűz és elemi károk Egyéb vagyoni károk Felelősség: szárazföldi-, légi-, vízi járművekkel összefüggő Általános felelősség Hitel, kezesség, különböző pénzügyi veszteségek, jogvédelem, segítségnyújtás Temetési biztosítás

3 Felelősségbiztosítás
A biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet; a kártérítési kötelezettség alól mentesíti a károkozót a szerződésben meghatározott esetekben.

4 Gépjárművek felelősségbiztosítása
A legtöbb európai államban a gépjármű felelősségbiztosítás kötelező. Magyarország: a kötelező rendszer évtizedes múltra tekint vissza 1982-ig a biztosítási díjat az üzembentartók egyénileg fizették 1982-től július 1-ig a biztosítási díjat beépítették a benzin árába 58/1991./IV.13./Korm.r. a gépjárművek üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról A gépjármű üzembentartója a közúti forgalomban csak akkor vehet részt, ha érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik. A Magyar Köztársaság területén közlekedő gépjármű üzembentartója köteles biztosítási szerződést kötni.

5 Gépjárművek felelősségbiztosítása
A biztosítási szerződés alapján a biztosító a gépjármű üzemeltetése során okozott kárt megtéríti. A biztosítás kiterjed arra a kárra is, amelyért a biztosított munkaadói minőségben felel, ha az üzemi balesetet a gépjármű üzemeltetésével okozták. A biztosító összegszerű korlátozás nélkül köteles helytállni a károsulttal szemben.

6 Gépjárművek felelősségbiztosítása
Biztosítási díj: Hosszú időn át jogszabály által megállapított hatósági díj volt kizárta a díjversenyt a társaságok között. 1998.jan.1.: pénzügyminiszteri rendelet Megállapítja a gépjármű-felelősségbiztosítás díjkalkulációjának és eredmény-elszámolásának rendjét a biztosítás alapdíját és az attól való pozitív és negatív irányú eltérés lehetséges szempontjait. Bonus-malus rendszer: 6 bonus és 4 malus osztályból áll Lényege: díjkedvezményben részesíti a bonus osztályba tartozókat, míg a halmozottan károkozókat magasabb díj (malus) fizetésével szankcionálják.

7 Általános felelősség Csoportjai: Tulajdonosi felelősségbiztosítások
Termékfelelősség-biztosítások Szakmai felelősségbiztosítások

8 A tulajdonosi felelősségbiztosítások
Alapelve: a tulajdonos köteles mindent megtenni a tulajdona miatt bekövetkező károk megakadályozása, kár okozása esetén a károsultak kártalanítása végett Kettős szolgáltatást nyújt a biztosítottnak: megtéríti a más által támasztott megalapozott kárigényeket elhárítja a más által támasztott megalapozatlan kárigényeket 4 fajta , a tulajdonostól eltérő személyes jogállás van: - ún. betérő - ún. engedélyezett - látogató - a gyermekek védelmét szolgáló

9 További sajátosságok Gépjármű tulajdonosainak felelősségbiztosítása
Ún. kormányzati felelősség - Tulajdonosi felelősség - Ún. közszolgáltatói felelősség Vállalkozásokhoz kapcsolódó felelősségbiztosítás - Általános felelősség - Termékfelelősség - Ún. szerelési-kivitelezési felelősség - Szerződéses felelősség - Fővállalkozói felelősség - Környezetszennyezés miatti felelősség - Tűzvédelmi felelősség - Italárusítási vagy kocsmázási felelősség - Menedzser felelőssége - Személyiségi jogok megsértéséért kifizetett kártérítés - Bizományosi felelősségbiztosítás Társadalmi szervezetek felelőssége Munkáltatói felelősség Szülői felelősség

10 Termékfelelősségi biztosítások
A termék előállítója, illetve ha az „ismeretlen”, akkor a forgalomba hozója felel minden, a termék esetleges hibája miatt bekövetkező valamennyi kárért, azaz mind a közvetlen, mind a közvetett károkért.

11 Termékfelelősségi károk csoportjai
Tervezési hiba Fejlesztési hiba Gyártási hiba Nem jellemző selejt Használati utasítás hibája

12 Termékfelelősség jellemzői
A termék gyártója, illetve forgalmazója nem csak magáért, hanem az alkalmazottaiért is felel. A minőségi ellenőrzés jelentőségét támasztja alá az, hogy a forgalomba hozó az okozásért és nem a hibáért felelős. A forgalomba hozó felelőssége gyakorlatilag korlátlan.

13 A termékfelelősség elévülése
Elvileg a termék forgalomba hozatalát követő 10. év után A kár felismerhetőség- felismerését követő harmadik év után szűnik meg a gyártó felelőssége

14 Példák napjaink gyakorlatából
Termékfelelősség-biztosítás pl.: Egy építkezési vállalkozó téglát rendel egy téglagyárban. A megrendelésben kiköti, hogy a tégláknak cm2-ként 350 kg súlyt kell kibírniuk. A téglagyár elfogadja a megrendelést és leszállítja a téglákat. A vállalkozó beépíti a téglákat a földszint és az emelet között. Az első emeleti tetőrész lebetonozása után a téglák részben megroppannak, a tetőrész összeomlik, mivel a téglák nem bírják ki az előírt terhelést. Ebben az esetben a tégla gyártójának kell megtérítenie a kárt, kivéve ha Termékfelelősség-biztosítással rendelkezik. Munkáltatói felelősségbiztosítás: A Munka törvénykönyve kimondja, hogy a munkáltató köteles biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit. A munkahelyi balesetért elsősorban a munkáltatót terheli a felelősség, és kártérítésre kötelezhető. Kivéve, ha kötött erre irányuló biztosítási szerződést. Pl.: Pécs; Meghalt egy munkás az M6-os autópálya építési területén Birján közelében hétfő este. Egy ott dolgozó munkagép magasra nyúló gémje akadt el a magasfeszültségű vezetékbe - a földön tartózkodó 50 éves férfi pedig hozzáért a lengő teherhez, amely sodrony acéllal volt összekötve a géphez.

15 Szakmai felelősségbiztosítások
A szakmai felelősségbiztosítások gondatlanság, mulasztás (omissions), vagy tévedés, hiba (errors) esetén bekövetkezett kár ellen nyújtanak védelmet. A szakmai felelősségbiztosítás értelmében a biztosító vállalja a biztosítottat a Ptk. szerint terhelő kártérítési kötelezettség teljesítését, amennyiben a kárt a szerződésben megjelölt hivatás gyakorlása közben a szakmai szabályok be nem tartásával okozták a megrendelőnek. Több szakmában is a működés feltétele a jogszabály által előírt felelősségbiztosítás. Fontosabb szakmai felelősségbiztosítások: Orvosi felelősségbiztosítás (medical malpractice) Jogi felelősségbiztosítás (legal malpractice) Mérnökök, építő(művésze)k felelősségbiztosítása Utazási irodák felelősségbiztosítása (Él)sportolók sportbiztosítása

16 Orvosi felelősségbiztosítás
Minden olyan esetre anyagi védelmet ígér a biztosító, amikor igazolható: az ésszerűen viselkedő orvos nem úgy tett volna, vagy egyértelműen gondatlanság, mulasztás történt. Összegszerű korlátozások nélküli konstrukciók a kifizetett összegek és ezáltal a biztosítási díjak nagyon magasak lehetnek.

17 Orvosi felelősségbiztosítás
Bíróságon kívüli megegyezések technikái: (Alternative Dispute Resolution Techniques – ADR) Döntőbírósági (arbitration) módszer: a vitafelek megállapodnak abban, hogy egy harmadik, semleges felet (szakértőt) felkérnek, és annak döntését önként elfogadják Közvetítős (mediation) módszer: felhatalmaznak általában egy harmadikat (pl. ügyvédi irodát) a két fél (jogi képviselői) közötti alkudozás elősegítésére Szerkesztett megállapodási technika (strukture settlement): a károsult kombinált szolgáltatásban részesülhet, amelyben a biztosító az összeg kifizetését elnyújtva, az ügyfél igényeit a lehető legjobban figyelembe véve teljesíti.

18 Jogi felelősségbiztosítás
Kezdetekben: a bizonyított (el)mulasztás, vagy az iskolapélda-szerű tévedés esetén támadták meg az ügyvédeket. Ma nem-optimális ügyvédi védelem miatti kártérítések igénylése, illetve alkalmankénti bírósági megítélése is

19 Mérnökök és építő(művésze)k felelősségbiztosítása
Az általuk tervezett, illetve kivitelezett épületek hibája miatt is bekövetkező közvetlen és közvetett károkra nyújthat védelmet. Potenciálisan egyre bővülő biztosítási piac a kockázat növekedése miatt. Kiegészítő módszerek: a veszélyes anyagok jegyzékének állandó „naprakész” nyilvántartása, a biztosító és a viszontbiztosító közös „bejárása” (inspekciója), az építtetők „megtakarítási terveinek” különösen alapos (felül)vizsgálata, a biztosítási összeg korlátozása, stb.

20 Utazási irodák felelősségbiztosítása
A biztosító 2 féle kockázatot vállal át: Az utazásszervezői vagy –közvetítői minőségben elkövetett szerződésszegésből (nem teljesítésből) adódó károkat fizeti meg a biztosító (pl. nem megfelelő szállodai elhelyezés, programok elmaradása…). Az utazásszervező tartós vagy időleges nem fizetése miatt történő biztosítói kockázat-átvállalások. Kizárások köre: a biztosítók pontosan meghatározzák Pl.: az olyan károkat, amelyek az utazási iroda saját vendéglátó egységében, a hibás árelszámolás / fizetés miatt, saját alkalmazott vagy üzlettárs (üzemi) baleseténél, háborús vagy elháríthatatlan természeti események, stb. miatt adódnak, a biztosító nem téríti meg. A biztosítási díj függ: a vállalt, illetve kizárt kockázatok körétől, a felelősségvállalás mértékétől, az általában előírt önrészesedés nagyságától, a forgalom rendszerességétől, az utazásszervező „jó vagy rossz hírétől”, és természetesen a konjunkturális helyzettől együttesen.

21 (Él)sportolók sportbiztosítása
Főbb sajátosságai: adott sportoló (esetleg csapat vagy sportklub) által másik sportolónak okozott kárért való felelősségvállalás a hazai kórházi ápolási költségek egy részének átvállalása betegség idején táppénz-kiegészítés olimpiai kiküldöttek pl. sérülés miatti lemaradása esetén a – pont vagy éremszerzés miatt remélhető – rendkívüli jövedelmét (részben) pótló egyösszegű térítés elmaradó szokásos (normál) jövedelem elmaradása esetére kötött szerződés sportbiztosítási szerződést lehetséges egyénileg vagy egy-egy csapatra vonatkozóan a sportágakat 5-6 csoportba sorolják sérülésveszélyesség alapján sakkozók -tól az ejtőernyősök -ig

22 Egyéb szakmai felelősségbiztosítások
Gyógyszerészek felelősségbiztosítása Könyvvizsgálók felelősségbiztosítása Biztosítási alkuszok (biztosítási brókerek) felelősségbiztosítása Vadászok felelősségbiztosítása Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Informatikusok szakmai felelőssége Környezetvédelmi felelősségbiztosítások Stb.

23 Példák napjaink gyakorlatából
Pl.: Egy háziorvos hibás diagnózisa következtében a beteg két napon belül meghal. Ebben az esetben a háziorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással. Orvosi műhibák: Szentes; Egy nőgyógyászati beavatkozás után három héttel meghalt egy 31 éves fiatalasszony a szentesi kórházban. 2008. November, Szentes; Az Egészségbiztosítási Felügyelethez fordultak panasszal annak a másfél éves orosházi kislánynak a szülei, aki torz arccal, ajak-, állcsont- és szájpadlás-hasadékkal született a szentesi kórházban. Rendellenességét megszületéséig nem diagnosztizálták, a zárójelentésben pedig fiúként könyvelték el. Állatorvosi felelősség: Pl.:Egy lovat megvizsgálás céljából kalodába vezettek. A ló megijedt, felugrott, és a kaloda rúdjába felnyársalta magát. Ebben az esetben is az állatorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Állat-egészségügyi felelősségbiztosítással.

24 Példák napjaink gyakorlatából
Könyvvizsgálói felelősségbiztosítás: Pl.: A könyvelő elüt két számot, amikor a számlát számítógépre rögzíti. Az ebből eredő kárt a könyvelőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával. Építészeti felelősségbiztosítás: Pl.: Egy épületgépész nem megfelelő helyre tervezte a lakóház közös helységében elhelyezendő vízórákat, így a benne lévő víz megfagyott, majd az időjárás enyhülésével felengedett és eláztatta a földszinten lévő lakásokat. Az ebből eredő kárt a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.

25 Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 


Letölteni ppt "Felelősségbiztosítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések