Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pályázat megvalósításának kötelező elemei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pályázat megvalósításának kötelező elemei"— Előadás másolata:

1 A pályázat megvalósításának kötelező elemei
Közoktatási Igazgatóság A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei Berecz Árpádné folyamatmenedzser 1

2 A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései
Közoktatási Igazgatóság A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 2

3 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések
Közoktatási Igazgatóság TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) 3

4 Intézményi fejlesztések elemei 1.
Közoktatási Igazgatóság Intézményi fejlesztések elemei 1. Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 4

5 Intézményi fejlesztések elemei 2.
Közoktatási Igazgatóság Intézményi fejlesztések elemei 2. Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 5

6 Intézményi fejlesztések elemei 3.
Közoktatási Igazgatóság Intézményi fejlesztések elemei 3. Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; 6

7 Mit kell tudni a programcsomagokról?
Közoktatási Igazgatóság Mit kell tudni a programcsomagokról? A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásokban a projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a tankönyvjegyzékről (a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet választani. A pályázat keretében kizárólag ezeknek a kritériumnak megfelelő rendelések számolhatóak el. 7

8 A támogatási összegből
Közoktatási Igazgatóság A TÁMOP /08/1. és TÁMOP /08/2. pályázati kiírásokban részt vevő intézményeknek a programban részt vevő tanulócsoportok részére február 28-a után, a befogadást követően, a pótrendelés keretében kell beszereznie a tankönyveket, tanulói taneszközöket. Az iskola pótrendeléseket szeptember 5-ig küldhet a kiadóknak. A támogatási összegből az oktatásért felelős miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (pedagógiai rendszerek) részeként jóváhagyott információhordozók, tankönyvek, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi MKM rendelet 7. számú mellékletében felsorolt eszközök vásárolhatók. 8

9 A kompetenciafejlesztő tankönyvekről
Közoktatási Igazgatóság A kompetenciafejlesztő tankönyvekről A 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben megjelent kompetenciafejlesztő oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve. Amennyiben valamely tankönyvkiadó fejlesztését e kerettantervre építi, akkor az így létrehozott és minősített tankönyvek, segédanyagok "kompetenciafejlesztőnek" tekinthetők, e meghatározás címükben is feltüntethető, és a tankönyvek hivatalos jegyzékében a Kompetenciafejlesztő tananyagok között szerepelhetnek. Az ezzel az igénnyel fejlesztett tankönyvek tankönyvvé nyilvánításra való felterjesztésekor a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet 1. számú melléklete szerint a kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy az anyag az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott és kiadott kompetenciafejlesztő kerettanterv felhasználásával, arra épülve készült. 9

10 A kompetencia alapú tananyag definíciója
Közoktatási Igazgatóság A kompetencia alapú tananyag definíciója Egy olyan oktatási program része, amely moduláris felépítésű, tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. A kompetencia alapú tananyag korszerű pedagógiai kultúrára és tanulásszervezési eljárásokra épül. (Forrás: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet) 10

11 Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás
Közoktatási Igazgatóság Alapelvek Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás Életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („kevesebb több”) Megváltozott tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció Árnyalt értékelés Tanári szerepváltozás Befogadó környezet 11

12 A programcsomag elemei
Közoktatási Igazgatóság A programcsomag elemei szakmai koncepció alapelvek, elméleti háttér, stratégia, célcsoport programtanterv célok, követelmények, tananyag, az értékelés elvei információhordozók, interaktív gyakorlóeszközök, kapcsolódó elemek tanulói eszközök tanári eszközök: modulleírások a feldolgozás menete, tevékenységek, eszközök, módszerek értékelési eszközök követelményrendszer, önellenőrző és diagnosztikus mérőeszközök a pedagógus felkészülését segítő eszközök akkreditált továbbképzési programok mentorok (programtanácsadók), módszertani fórumok, segédlettár a program támogató rendszere

13 Tanulók véleménye Tetszik a program, mert sokat játszunk.”
Közoktatási Igazgatóság Tanulók véleménye Tetszik a program, mert sokat játszunk.” „A tanító néni is velünk játszik.” „Olyan osztálytársaimmal is közelebbi kapcsolatba kerületem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem.” „ Olyan jó, hogy nem kell mindig a padban ülni egész órán.” „ Közelebbről megismerjük, hogy a másik hogyan gondolkodik.” „ Jó, hogy történelem és magyar órán a matekot is gyakoroljuk.” „ Jók az igazlátó lapok, mert magunkba nézünk.” 13

14 Közoktatási Igazgatóság
Óvodák, kollégiumok óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása, 14

15 Alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztési feladatai
Közoktatási Igazgatóság Alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztési feladatai Fejlesszen, alkalmazzon olyan tananyagokat, pedagógiai koncepciót, tanulói és tanári segédanyagokat, értékelési eszközöket, pedagógus továbbképzési programot, amelyek – az esztétikai-művészeti kompetenciák intenzív fejlesztésével egyidőben – hozzájárulnak a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján. 15

16 Intézményi fejlesztések elemei 4.
Közoktatási Igazgatóság Intézményi fejlesztések elemei 4. Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy). 16

17 Közoktatási Igazgatóság
Tantárgytömbösítés Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg. 17

18 Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint
Közoktatási Igazgatóság Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. 18

19 Közoktatási Igazgatóság
Pályázati magyarázat A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A megadott időkeret( %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum. 19

20 Közoktatási Igazgatóság
Pályázati magyarázat 2 Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is. ( Teljesíthető a tantárgytömbösített oktatás pl., a nyelvi előkészítő évfolyamon.) 20

21 Közoktatási Igazgatóság
Elvárások A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak: Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként Legalább egy témahét megszervezése tanévenként Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként 21

22 Az oktatási folyamat az oktatás tartalma (új kompetenciák),
Közoktatási Igazgatóság Az oktatási folyamat az oktatás tartalma (új kompetenciák), rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team), szervezési módok (egyéni, pár, csoport, frontális) szervezeti formák (45’, blokk, tantárgytömbösítés) módszerek (kooperatív, projekt, esettanulmány). 22

23 Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola
Közoktatási Igazgatóság Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik. Számítás alapja: 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái. 23

24 Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola
Közoktatási Igazgatóság Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik. Számítás alapja: 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái. 24

25 Példa egy osztályra 5-6. évfolyam:
Közoktatási Igazgatóság Példa egy osztályra 5-6. évfolyam: Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra. 7-8. évfolyam: Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra. 25

26 Évfolyamonként 1 osztályos iskola esetében éves szakrendszerű óra
Közoktatási Igazgatóság Évfolyamonként 1 osztályos iskola esetében éves szakrendszerű óra 2x629= 1258 óra és 2X925=1850 óra, összesen:3108 óra, melynek 5 % 155 óra heti 4 óra 10 % 310 óra 8 óra 15% 465 óra óra másképpen 5 % tanulócsoportonként évente óra 10 % óra 15 % óra 26

27 Évfolyamonként 3 osztály esetén
Közoktatási Igazgatóság Évfolyamonként 3 osztály esetén 6x629=3774 óra és 6X925=5550 óra összesen 9324 óra melynek 5 % 466 óra ez tanulócsoportonként 39 óra Ugyanaz az óraszám jön ki tanulócsoportonként. 27

28 Példák Tantárgyak heti óraszáma: pl. 7. évfolyam: magyar 3
Közoktatási Igazgatóság Példák Tantárgyak heti óraszáma: pl. 7. évfolyam: magyar 3 történelem 2 angol 3 matematika 4 biológia 1,5 2/1 kémia 1,5 1/2 fizika 1,5 1/2 földrajz 1,5 2/1 számítástechnika 1 rajz 1 ének 1 technika 1 testnevelés 3 28

29 A hét: Művészetek, stb., hete pl. 7. évfolyam:
Közoktatási Igazgatóság A hét: Művészetek, stb., hete pl. 7. évfolyam: magyar vagy3x tömbösítés történelem angol földrajz számítástechnika 1 rajz ének testnevelés 3 29

30 B hét Tudományok hete angol 2 matematika 4+4 4x biológia 2+1 1
Közoktatási Igazgatóság B hét Tudományok hete angol 2 matematika x biológia kémia fizika számítástechnika 1 technika testnevelés 3 30

31 Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor
Közoktatási Igazgatóság Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor A tanulók heti óraszámára A pedagógusok kötelező óraszámára A pedagógusok túlórakeretére Tanítási időkeretre A tantárgy éves óraszámára A tantárgyfelosztásra A bevont és nem bevont osztályok órarendjére A tanítás minőségére 31

32 Tömbösített oktatás- nem szakrendszerű oktatás kapcsolata
Közoktatási Igazgatóság Tömbösített oktatás- nem szakrendszerű oktatás kapcsolata A tömbösített nem szakrendszerű oktatást témakörök zárásakor, félévi értékelés után vagy tanév végi ismétléskor ugyancsak lehet alkalmazni. Arra is van lehetőség, hogy az osztályokban témanapokat, heteket vezethessenek be, amelyek keretében a diákok élményszerűen sajátíthatják el a tananyagot. A nem szakrendszerű oktatás rugalmas időkeretei miatt az is előfordulhat, hogy egy tanóra nem negyvenöt percig, hanem rövidebb vagy éppen hosszabb ideig tart. 32

33 Együttműködés- ráhangolás az intézményben
Közoktatási Igazgatóság Együttműködés- ráhangolás az intézményben Összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása). Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével. 33

34 Együttműködés- ráhangolás 2
Közoktatási Igazgatóság Együttműködés- ráhangolás 2 Projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival. Értékelési eszközök megalkotása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával (pl. feladatlap, témazáró, vizsga tételsor stb.) 34

35 Együttműködés- ráhangolás 3
Közoktatási Igazgatóság Együttműködés- ráhangolás 3 A tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén. Az iskolai internetes labor közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. 35

36 Együttműködés- ráhangolás 4
Közoktatási Igazgatóság Együttműködés- ráhangolás 4 Az iskolai könyvtár közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. Az iskolai honlap közös szerkesztése a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. A „rokon” tantárgyak tanárai egyeztetnek a tankönyvrendelés során. 36

37 A pedagógusok szerepe Pozitív tanulási légkört alakít ki
Közoktatási Igazgatóság A pedagógusok szerepe Pozitív tanulási légkört alakít ki Megtanít tanulni Együttműködik más szakos kollégáival Iskolában is tud gondolkodni Tapasztalatcserékre jár A tanulót partnernek tekinti 37

38 A pedagógusok szerepe 2 Példát mutat
Közoktatási Igazgatóság A pedagógusok szerepe 2 Példát mutat Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza Felhasználja a tanulók tapasztalatait A diákkultúrára, a tanulók világára is épít Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad 38

39 Intézményi fejlesztések elemei 5.
Közoktatási Igazgatóság Intézményi fejlesztések elemei 5. műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület) 39

40 NAT és a műveltségterületek
Közoktatási Igazgatóság NAT és a műveltségterületek A Nat-ban -megjelenése óta - a tantárgyi keretek helyett műveltségi területeken belül fogalmazódnak meg a követelmények (fejlesztési feladatok) – ezzel is hangsúlyozva a világ megismerésének komplexitását, és a területeken belüli egységes szemlélet fontosságát. 40

41 „Új tudás műveltség mindenkinek” cselekvési program
Közoktatási Igazgatóság „Új tudás műveltség mindenkinek” cselekvési program Kiemelten hangsúlyozza az egységes tantárgyi rendszerbe integrált természettudományos oktatás elterjesztését, amellyel hatékonyabbá, a gyakorlati életben használhatóbbá kívánja tenni az iskolai oktatást. 41

42 Természettudományos kompetencia
Közoktatási Igazgatóság Természettudományos kompetencia Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. 42

43 Természettudomány tantárgy
Közoktatási Igazgatóság Természettudomány tantárgy A természettudományos műveltség elsajátítása, illetve a környezeti és egészségnevelés hatékonyabbá tétele érdekében kialakított tantárgy. Ember a természetben műveltségi terület, De a Földünk és környezetünk, az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületek tantervi tananyagtartalmát, fejlesztési feladatait is magába foglalhatja. 5-8. évfolyamokon átveheti a természetismeret, a fizika, a kémia és a biológia – részben átveheti a földrajz valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek – szerepét, feldolgozva azok általános műveltségi tartalmait. 43

44 A tanulásszervezés sikerének néhány alapelve
Közoktatási Igazgatóság A tanulásszervezés sikerének néhány alapelve Differenciálás Egyéni különbségek figyelembevétele Tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése Szociális készségek fejlettsége Szociális kompetencia Divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret Motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia Ergonómia 44

45 Milyen egy tanterem? Lehetséges?
Közoktatási Igazgatóság Milyen egy tanterem? kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás Lehetséges? 45

46 Milyen egy másik tanterem?
Közoktatási Igazgatóság Milyen egy másik tanterem? feladat kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás 46

47 Problémák, leküzdendő gátak
Közoktatási Igazgatóság Problémák, leküzdendő gátak Szelektív iskolarendszer Homogén csoportokra törekvés Ismeretközpontúság Tanárközpontúság A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly A tantárgyak közötti integráció hiánya „Krétapedagógia” 9. Merev hagyományok, pl. ergonómiai 47

48 A PROJEKT MÓDSZER Reformpedagógia
Közoktatási Igazgatóság A PROJEKT MÓDSZER Reformpedagógia John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait. 48

49 Jellemzői Közoktatási Igazgatóság A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység, A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata, (Hortobágyi Katalin, 2002) 49

50 Jellemzői A pedagógiai projekt mindig komplex,
Közoktatási Igazgatóság A pedagógiai projekt mindig komplex, A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése, A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze. 50

51 A PROJEKTMÓDSZER CÉLJA
Közoktatási Igazgatóság A PROJEKTMÓDSZER CÉLJA sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék. 51

52 Közoktatási Igazgatóság
A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása. A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. 52

53 Hogyan fogjunk a projekt megszervezéséhez?
Közoktatási Igazgatóság Hogyan fogjunk a projekt megszervezéséhez? A tervezés szakaszai: témaválasztás, tervkészítés, adatgyűjtés, a téma feldolgozása, a termék, produktum összeállítása, a projekt értékelése, a termék, produktum bemutatása. 53

54 A pedagógiai projektek fajtái
Közoktatási Igazgatóság A pedagógiai projektek fajtái 1. Témaválasztás módja szerint: Pedagógusok hirdetik meg, Diákok azonos érdeklődés mentén, Megadott téma feldolgozása, Szigorúan meghatározottak a feldolgozás szempontjai. 54

55 2. Tartalma, témája szerint:
Közoktatási Igazgatóság 2. Tartalma, témája szerint: Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projekt Tananyaghoz csak részben kapcsolódó projekt A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt 55

56 3. Tanítási időhöz való viszonya alapján
Közoktatási Igazgatóság 3. Tanítási időhöz való viszonya alapján Hagyományos órakereteket változatlanul hagyja Epochális oktatás, tantárgytömbösítés A tanítási szünetekhez kapcsolódó szaktáborok, gyermekfoglalkozások, műhelymunkák, alkotótáborok 56

57 Rövid távú projekt (1-2 nap) Középtávú projekt (1-2 hét)
Közoktatási Igazgatóság 4. Időtartam alapján Rövid távú projekt (1-2 nap) Középtávú projekt (1-2 hét) Hosszú távú projekt (több hét, félév, év) 57

58 Közoktatási Igazgatóság
Mintaprojektek 5. évfolyam A kommunikáció általános modellje Az információ és az informatika Jog Tér Idő Mozgás Hazai tájaink 6. évfolyam Az információ és az informatika I. Az információ és az informatika II. Könyvtárhasználat Ügyeink intézése Tudomány és technika térben és időben Víz Levegő Környezetünk állapota 58

59 PROJEKTLEÍRÁS Órakeret Évfolyam Cél Kulcsfogalmak Partnerek
Közoktatási Igazgatóság Órakeret Évfolyam Cél Kulcsfogalmak Partnerek Felhasználható források 59

60 Lépések, tevékenységek Munkaformák, módszerek Feltételek, eszközök
Közoktatási Igazgatóság Lépések, tevékenységek Munkaformák, módszerek Feltételek, eszközök NAT-kapcsolódások: műveltségi területek, kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok Tantervi, tantárgyi kapcsolódások 60

61 Közoktatási Igazgatóság
Köszönöm a figyelmet! Berecz Árpádné folyamatmenedzser 61


Letölteni ppt "A pályázat megvalósításának kötelező elemei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések