Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei 1 Közoktatási Igazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei 1 Közoktatási Igazgatóság."— Előadás másolata:

1 A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei 1 Közoktatási Igazgatóság Berecz Árpádné folyamatmenedzser

2 A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései kompetenciaalapú oktatás A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása újszerű megoldások és együttműködések A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása esélyegyenlőségük A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 2 Közoktatási Igazgatóság

3 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) digitális írásbeliség A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) 3 Közoktatási Igazgatóság

4 Intézményi fejlesztések elemei 1. Intézményi fejlesztések elemei 1. Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés- szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 4 Közoktatási Igazgatóság

5 Intézményi fejlesztések elemei 2. Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 5 Közoktatási Igazgatóság

6 Intézményi fejlesztések elemei 3. választott kulcskompetencia területen Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; 6 Közoktatási Igazgatóság

7 Mit kell tudni a programcsomagokról? tankönyvjegyzékről kompetencia alapú oktatási programok kritériumnak megfelelő rendelések számolhatóak el. A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásokban a projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a tankönyvjegyzékről (a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet választani. A pályázat keretében kizárólag ezeknek a kritériumnak megfelelő rendelések számolhatóak el. 7 Közoktatási Igazgatóság

8 A TÁMOP-3.1.4./08/1. és TÁMOP-3.1.4./08/2. pályázati kiírásokban részt vevő intézményeknek a programban részt vevő tanulócsoportok részére február 28-a után, a befogadást követően, a pótrendelés keretében kell beszereznie a tankönyveket, tanulói taneszközöket. Az iskola pótrendeléseket szeptember 5-ig küldhet a kiadóknak. A támogatási összegből kompetencia alapú oktatási programok az oktatásért felelős miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (pedagógiai rendszerek) részeként jóváhagyott információhordozók, tankönyvek, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi MKM rendelet 7. számú mellékletében felsorolt eszközök vásárolhatók. 8 Közoktatási Igazgatóság

9 A kompetenciafejlesztő tankönyvekről A 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben megjelent kompetenciafejlesztő oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve. Amennyiben valamely tankönyvkiadó fejlesztését e kerettantervre építi, akkor az így létrehozott és minősített tankönyvek, segédanyagok "kompetenciafejlesztőnek" tekinthetők, e meghatározás címükben is feltüntethető, és a tankönyvek hivatalos jegyzékében a Kompetenciafejlesztő tananyagok között szerepelhetnek. Az ezzel az igénnyel fejlesztett tankönyvek tankönyvvé nyilvánításra való felterjesztésekor a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet 1. számú melléklete szerint a kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy az anyag az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott és kiadott kompetenciafejlesztő kerettanterv felhasználásával, arra épülve készült. 99 Közoktatási Igazgatóság

10 A kompetencia alapú tananyag definíciója Egy olyan oktatási program része, amely – moduláris felépítésű, – tanuló- és tevékenységközpontú, – differenciált módszerek alkalmazására épülő, – egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. A kompetencia alapú tananyag korszerű pedagógiai kultúrára és tanulásszervezési eljárásokra épül. (Forrás: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet) 10 Közoktatási Igazgatóság

11 Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás  Életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („kevesebb több”)  Megváltozott tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció  Árnyalt értékelés  Tanári szerepváltozás  Befogadó környezet 11 Alapelvek Közoktatási Igazgatóság

12 A programcsomag elemei szakmai koncepció programtanterv tanulói eszközök tanári eszközök: modulleírások értékelési eszközök a pedagógus felkészülését segítő eszközök a program támogató rendszere célok, követelmények, tananyag, az értékelés elvei információhordozók, interaktív gyakorlóeszközök, kapcsolódó elemek alapelvek, elméleti háttér, stratégia, célcsoport a feldolgozás menete, tevékenységek, eszközök, módszerek követelményrendszer, önellenőrző és diagnosztikus mérőeszközök akkreditált továbbképzési programo k mentorok (programtanácsadók), módszertani fórumok, segédlettár Közoktatási Igazgatóság

13 Tanulók véleménye Tetszik a program, mert sokat játszunk.” „A tanító néni is velünk játszik.” „Olyan osztálytársaimmal is közelebbi kapcsolatba kerületem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem.” „ Olyan jó, hogy nem kell mindig a padban ülni egész órán.” „ Közelebbről megismerjük, hogy a másik hogyan gondolkodik.” „ Jó, hogy történelem és magyar órán a matekot is gyakoroljuk.” „ Jók az igazlátó lapok, mert magunkba nézünk.” 13 Közoktatási Igazgatóság

14 Óvodák, kollégiumok óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása, 14 Közoktatási Igazgatóság

15 Alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztési feladatai Fejlesszen, alkalmazzon olyan tananyagokat, pedagógiai koncepciót, tanulói és tanári segédanyagokat, értékelési eszközöket, pedagógus továbbképzési programot, amelyek – az esztétikai-művészeti kompetenciák intenzív fejlesztésével egyidőben – hozzájárulnak a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján. 15 Közoktatási Igazgatóság

16 Intézményi fejlesztések elemei 4. szakrendszerű Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy). 16 Közoktatási Igazgatóság

17 Tantárgytömbösítés Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg. 17 Közoktatási Igazgatóság

18 Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. 18 Közoktatási Igazgatóság

19 Pályázati magyarázat A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A megadott időkeret( 5-10-15 %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum. 19 Közoktatási Igazgatóság

20 Pályázati magyarázat 2 Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is. ( Teljesíthető a tantárgytömbösített oktatás pl., a nyelvi előkészítő évfolyamon.) 20 Közoktatási Igazgatóság

21 Elvárások A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak: – Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként – Legalább egy témahét megszervezése tanévenként – Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként 21 Közoktatási Igazgatóság

22 Az oktatási folyamat az oktatás tartalma (új kompetenciák), rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team), szervezési módok (egyéni, pár, csoport, frontális) szervezeti formák (45’, blokk, tantárgytömbösítés) módszerek (kooperatív, projekt, esettanulmány). 22 Közoktatási Igazgatóság

23 Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik. Számítás alapja: 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái. 23 Közoktatási Igazgatóság

24 Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik. Számítás alapja: 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái. 24 Közoktatási Igazgatóság

25 Példa egy osztályra 5-6. évfolyam: Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra. 7-8. évfolyam: Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra. 25 Közoktatási Igazgatóság

26 Évfolyamonként 1 osztályos iskola esetében éves szakrendszerű óra 2x629= 1258 óra és 2X925=1850 óra, összesen:3108 óra, melynek 5 %155 óra heti4 óra 10 %310 óra8 óra 15%465 óra 12 óra másképpen 5 % tanulócsoportonként évente 39 óra 10 % 78 óra 15 % 117 óra 26 Közoktatási Igazgatóság

27 Évfolyamonként 3 osztály esetén 6x629=3774 óra és 6X925=5550 óra összesen 9324 óra melynek 5 %466 óra ez tanulócsoportonként 39 óra Ugyanaz az óraszám jön ki tanulócsoportonként. 27 Közoktatási Igazgatóság

28 Példák Tantárgyak heti óraszáma: pl. 7. évfolyam: magyar3 történelem2 angol3 matematika4 biológia1,5 2/1 kémia1,5 1/2 fizika1,5 1/2 földrajz1,5 2/1 számítástechnika1 rajz1 ének1 technika1 testnevelés3 28 Közoktatási Igazgatóság

29 A hét: Művészetek, stb., hete pl. 7. évfolyam: magyar3+32 vagy3x tömbösítés történelem2+22 angol3+12 földrajz1+21 számítástechnika1 rajz1+12 ének1+12 testnevelés3 29 Közoktatási Igazgatóság

30 B hét Tudományok hete angol2 matematika4+44x biológia2+11 kémia2+11 fizika1+21 számítástechnika1 technika1+11 testnevelés3 30 Közoktatási Igazgatóság

31 Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor A tanulók heti óraszámára A pedagógusok kötelező óraszámára A pedagógusok túlórakeretére Tanítási időkeretre A tantárgy éves óraszámára A tantárgyfelosztásra A bevont és nem bevont osztályok órarendjére A tanítás minőségére 31 Közoktatási Igazgatóság

32 Tömbösített oktatás- nem szakrendszerű oktatás kapcsolata A tömbösített nem szakrendszerű oktatást témakörök zárásakor, félévi értékelés után vagy tanév végi ismétléskor ugyancsak lehet alkalmazni. Arra is van lehetőség, hogy az osztályokban témanapokat, heteket vezethessenek be, amelyek keretében a diákok élményszerűen sajátíthatják el a tananyagot. A nem szakrendszerű oktatás rugalmas időkeretei miatt az is előfordulhat, hogy egy tanóra nem negyvenöt percig, hanem rövidebb vagy éppen hosszabb ideig tart. 32 Közoktatási Igazgatóság

33 Együttműködés- ráhangolás az intézményben Összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása). Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével. 33 Közoktatási Igazgatóság

34 Együttműködés- ráhangolás 2 Projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival. Értékelési eszközök megalkotása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával (pl. feladatlap, témazáró, vizsga tételsor stb.) 34 Közoktatási Igazgatóság

35 Együttműködés- ráhangolás 3 A tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén. Az iskolai internetes labor közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. 35 Közoktatási Igazgatóság

36 Együttműködés- ráhangolás 4 Az iskolai könyvtár közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. Az iskolai honlap közös szerkesztése a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal. A „rokon” tantárgyak tanárai egyeztetnek a tankönyvrendelés során. 36 Közoktatási Igazgatóság

37 Pozitív tanulási légkört alakít ki Megtanít tanulni Együttműködik más szakos kollégáival Iskolában is tud gondolkodni Tapasztalatcserékre jár A tanulót partnernek tekinti 37 A pedagógusok szerepe Közoktatási Igazgatóság

38 A pedagógusok szerepe 2 Példát mutat Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza Felhasználja a tanulók tapasztalatait A diákkultúrára, a tanulók világára is épít Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad 38 Közoktatási Igazgatóság

39 Intézményi fejlesztések elemei 5. műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület) 39 Közoktatási Igazgatóság

40 NAT és a műveltségterületek A Nat-ban -megjelenése óta - a tantárgyi keretek helyett műveltségi területeken belül fogalmazódnak meg a követelmények (fejlesztési feladatok) – ezzel is hangsúlyozva a világ megismerésének komplexitását, és a területeken belüli egységes szemlélet fontosságát. 40 Közoktatási Igazgatóság

41 Új tudás műveltség mindenkinek” cselekvési program „Új tudás műveltség mindenkinek” cselekvési program Kiemelten hangsúlyozza az egységes tantárgyi rendszerbe integrált természettudományos oktatás elterjesztését, amellyel hatékonyabbá, a gyakorlati életben használhatóbbá kívánja tenni az iskolai oktatást. 41 Közoktatási Igazgatóság

42 Természettudományos kompetencia Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. 42 Közoktatási Igazgatóság

43 Természettudomány tantárg Természettudomány tantárgy A természettudományos műveltség elsajátítása, illetve a környezeti és egészségnevelés hatékonyabbá tétele érdekében kialakított tantárgy. Ember a természetben műveltségi terület, De a Földünk és környezetünk, az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületek tantervi tananyagtartalmát, fejlesztési feladatait is magába foglalhatja. 5-8. évfolyamokon átveheti a természetismeret, a fizika, a kémia és a biológia – részben átveheti a földrajz valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek – szerepét, feldolgozva azok általános műveltségi tartalmait. 43 Közoktatási Igazgatóság

44 A tanulásszervezés sikerének néhány alapelve Differenciálás – Egyéni különbségek figyelembevétele – Tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése Szociális készségek fejlettsége – Szociális kompetencia – Divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret Motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia Ergonómia 44 Közoktatási Igazgatóság

45 Milyen egy tanterem? kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás L e h e t s é g e s ? 45 Közoktatási Igazgatóság

46 Milyen egy másik tanterem? kommunikáció kooperáció csoportmunka helyváltoztatás f e l a d a t 46 Közoktatási Igazgatóság

47 Problémák, leküzdendő gátak 1. Szelektív iskolarendszer 2. Homogén csoportokra törekvés 3. Ismeretközpontúság 4. Tanárközpontúság 5. A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak 6.A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly 7.A tantárgyak közötti integráció hiánya 8.„Krétapedagógia” 9. Merev hagyományok, pl. ergonómiai 47 Közoktatási Igazgatóság

48 A PROJEKT MÓDSZER Reformpedagógia John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait. 48 Közoktatási Igazgatóság

49 Jellemzői A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység, A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata, (Hortobágyi Katalin, 2002) 49 Közoktatási Igazgatóság

50 Jellemzői A pedagógiai projekt mindig komplex, A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése, A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze. 50 Közoktatási Igazgatóság

51 A PROJEKTMÓDSZER CÉLJA sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék. 51 Közoktatási Igazgatóság

52 A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása. A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. 52 Közoktatási Igazgatóság

53 Hogyan fogjunk a projekt megszervezéséhez? A tervezés szakaszai: témaválasztás, tervkészítés, adatgyűjtés, a téma feldolgozása, a termék, produktum összeállítása, a projekt értékelése, a termék, produktum bemutatása. 53 Közoktatási Igazgatóság

54 A pedagógiai projektek fajtái 1. Témaválasztás módja szerint: – Pedagógusok hirdetik meg, – Diákok azonos érdeklődés mentén, – Megadott téma feldolgozása, – Szigorúan meghatározottak a feldolgozás szempontjai. 54 Közoktatási Igazgatóság

55 2. Tartalma, témája szerint: Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projekt Tananyaghoz csak részben kapcsolódó projekt A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt 55 Közoktatási Igazgatóság

56 3. Tanítási időhöz való viszonya alapján Hagyományos órakereteket változatlanul hagyja Epochális oktatás, tantárgytömbösítés A tanítási szünetekhez kapcsolódó szaktáborok, gyermekfoglalkozások, műhelymunkák, alkotótáborok 56 Közoktatási Igazgatóság

57 4. Időtartam alapján Rövid távú projekt (1-2 nap) Középtávú projekt (1-2 hét) Hosszú távú projekt (több hét, félév, év) 57 Közoktatási Igazgatóság

58 Mintaprojektek Mintaprojektek http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232715&ctag=ar ticlelist&iid=1 http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232715&ctag=ar ticlelist&iid=1 5. évfolyam A kommunikáció általános modellje Az információ és az informatika Jog Tér Idő Mozgás Hazai tájaink 6. évfolyam Az információ és az informatika I. Az információ és az informatika II. Könyvtárhasználat Ügyeink intézése Tudomány és technika térben és időben Víz Levegő Környezetünk állapota 58 Közoktatási Igazgatóság

59 PROJEKTLEÍRÁS Órakeret Évfolyam Cél Kulcsfogalmak Partnerek Felhasználható források 59 Közoktatási Igazgatóság

60 Lépések, tevékenységek Munkaformák, módszerek Feltételek, eszközök NAT-kapcsolódások: műveltségi területek, kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok Tantervi, tantárgyi kapcsolódások 60 Közoktatási Igazgatóság

61 Köszönöm a figyelmet! Berecz Árpádné folyamatmenedzser berecz.arpadne@educatio.hu 06-30-682-2347 61 Közoktatási Igazgatóság


Letölteni ppt "A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben A pályázat megvalósításának kötelező elemei 1 Közoktatási Igazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések