Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékteremtő folyamatok számvitele. Az értékteremtő folyamat szakaszai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékteremtő folyamatok számvitele. Az értékteremtő folyamat szakaszai."— Előadás másolata:

1 Értékteremtő folyamatok számvitele

2 Az értékteremtő folyamat szakaszai

3 Az értékteremtő folyamat tartalma

4 A gazdasági tevékenység csoportjai a számvitelben

5 Összköltség eljárással0Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatásban A.II. Aktivált saját teljesítmények értéke A.II. Értékesítés közvetlen költ- ségei A.IV. Anyagjellegű ráfordítások A.IV. Értékesítés közvetett költ- ségei A.V. Személyi jellegű ráfordítások A.VI. Értékcsökkenési leírás Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás rá- fordításai az eredménykimutatások­ban

6 Input folyamatok számvitele

7  A vállalkozás a tulajdonosoktól, tagoktól, befekte- tőktől időbeli korlátozás nélkül véglegesen meg- kapott, és azzal megszűnéséig, vagy a tulajdono- sok ellenkező tartalmú döntéséig rendelkezhet,  a tulajdonosok, tagok, befektetők az adózott ered- ményből a vállalkozásban hagy­tak,  a vállalkozás a számviteli törvényben megha- tározott eszközök felértékelésével képzett,  jogszabályok alapján kell a saját tőkében bemu- tatni. Saját tőke tartalma

8 I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény D. Saját tőke a mérlegben

9 A jegyzett tőke elnevezése társasági formánként

10  Törzsrészvény  Elsőbbségi részvények (Maximum a jegyzett tőke 50 százalékáig)  Dolgozói részvény (felemelt alaptőke 15 %-áig)  Kamatozó részvény (részvénytőke 10 %-áig)  Visszaváltható részvény (részvénytőke 10 %-áig)  Ideiglenesen kibocsátott részvények  Részvényutalvány  Ideiglenes részvény  Átváltoztatható kötvények (jegyzett tőke 50 százaléká- ig) Részvényfajták

11  Részjegytőke  Befektetői részjegytőke (maximum a teljes részjegytőke 30 százalékáig) Szövetkezeti tulajdon formái

12  Pénzbetét A bejegyzési kérelem beérkezéséig meg kell fizetni:  Kft minimum 50 %,  Egyszemélyes Kft minimum 100 eFt  Részvénytársaság minimum 25 %  Apport Teljesítési határidők:  Kft három éven belül  Részvénytársaságnál 5 éven belül  Egyszemélyes társaságoknál a társasági szerződés aláírásával azonnal át kell adni. Jegyzett tőke növelésének formái

13  Társasági szerződés dátuma és a cégbírósági bejegyzés közti időszak kezelése  Cégbírósági bejegyzésig nem teljesített tagi hozzájárulások kezelése  Apporthoz kapcsolódó felelősségvállalások szabályozása (5 év)  Az apport értékének ellenőrzése Alapítói tőkejuttatás céljának és formájának összehangolása

14  Jegyzett tőke,  Jegyzett be nem fizetett tőke: - jegyzett tőkeként elfogadott összeg + jegyzéskor befizetett összeg + apport társasági szerződés szerinti összege - el nem fogadott túljegyzések visszafizetendő összege + a mérleg fordulónapig teljesített befizetések = jegyzett, be nem fizetett tőke Alapítói tőkejuttatás bekerülési értéke

15  Részvénykönyv (nem elég)  Tagnyilvántartás (Szövetkezetek) Jegyzett tőke analitikus nyilvántartása

16  a tulajdonos nevének, azonosító adatai (lakcím, adóazonosító szám, anyja neve, TB szám),  a vagyoni betét névértéke,  a ténylegesen befizetett vagyoni betét összege,  a tag által jegyzett, de még be nem fizetett tőkerész összege,  a vagyoni betéthez kapcsolódó speciális jogok,  a vagyoni betét ellenében kibocsátott értékpapír azonosító adatai. Jegyzett tőke nyilvántartás kötelező tartalma

17 Jegyzett tőke növelésének főkönyvi könyvelése

18  Befektetői túlkínálat  Veszteségek fedezése  Jogszabályok alapján  Ellenőrzések előző éveket érintő hatása Tőkejuttatás tulajdonosi jogok nélkül

19  D.III. Tőketartalék  D.IV. Eredménytartalék  D.V. Lekötött tartalék Tulajdonosi jogokat nem biztosító tőkeelemek számviteli besorolása

20 Főkönyvi nyilvántartás D.III.Tőketartalék

21 Főkönyvi nyilvántartás D.IV. Eredménytartalék

22 Főkönyvi könyvelés D.V. Lekötött tartalék

23  F.I. Hátrasorolt kötelezettségek  F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek  F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek Visszterhes tőkejuttatások

24  ténylegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátottak,  a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó partner egyetértését a be­so­ro­lással (a nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozás adósságainak rendezésébe),  a kölcsönnyújtó követelése a törlesztések sorrendjé- ben a tulajdonosok előtti leg­u­tolsó helyen áll, azt a vál- lalkozás felszámolása esetén csak a többi hitelező ki­e­ lé­gítése után lehet kifizetni,  a kölcsön visszafizetési határideje határozatlan, vagy jövőbeni eseményektől függ,  eredeti futamideje meghaladja az öt évet,  törlesztése az eredeti lejárat, vagy a szerződésben ki- kötött felmondási idő előtt nem lehetséges. F.I. Hátrasorolt kötelezettségek

25 F.I. Hátrasorolt kötelezettségek csoportosítása

26 F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek csoportosítása Tartozás tartalma szerint F.II.1. Hosszú lejáratra ka- pott kölcsönök F.II.2. Átváltoztatható köt- vények F.II.3. Tartozások kötvény- kibocsátásból F.II.4. Beruházási és fejlesz- tési hitelek F.II.5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek F.II.8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Tulajdonosi kapcsolat F.II.6. Tartós kötelezettsé- gek kapcsolt vállalkozással szemben F.II.7. Tartós kötelezettsé- gek egyéb részesedési vi- szonyban lévő vállalkozás- sal szemben

27  F.III.1. Rövid lejáratú kölcsönök  F.III.2. Rövid lejáratú hitelek  F.III.3. Vevőktől kapott előlegek  F.III.6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalko- zással szemben  F.III.7. Rövid lejárató kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vál­lal­­ko­zással szemben. Rövid lejáratú kötelezettségek

28  Forintban vállalt kötelezettségek  Devizában vállalt kötelezettségek 1.a gazdasági esemény napján érvényes MNB árfolyam, 2.a választott pénzintézet vételi és eladási árfolyamának átlaga, 3.ha az előbbiek egyike sem biztosít megbízható és valós összképet, akkor a vá­lasz­tott pénzintézet vételi, vagy eladási árfolyama, 4.ha nincs az előbbiek szerinti árfolyam, akkor a szabadpiaci valuta árfolyam, ha ez sincs, akkor országos napilapban közzétett árfolyamokkal számított árfolyam Általában a számlavezető pénzintézet Kötelezettségek értékelése

29 Kötelezettségek számviteli nyilvántartása


Letölteni ppt "Értékteremtő folyamatok számvitele. Az értékteremtő folyamat szakaszai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések