Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM"— Előadás másolata:

1 AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM - A HELYI KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE - Kisbér, szeptember 11.

2 Az igénylés és kifizetés általános feltételei
Támogatási szerződés megkötése Támogatásigénylési csomag (TICS) benyújtása a gesztorhoz v. MVH regionális kirendeltségére – mérföldkő időpontjában (+/-15 nap), legkorábban az aláírást követő 30-ik napon, legkésőbb a projekt befejezését követő 30-ik napon belül. Az elszámolás formai, tartalmi ellenőrzése, hiánypótlás, befogadás – a támogatási összeg 60 napon belül átutalással, teljesítés- és forrásarányosan kerül kifizetésre.

3 Általános szabályok A projektet a szerződés aláírását követő 60 napon belül meg kell kezdeni, a pályázó által megjelölt záró időpontban, de legkésőbb szeptember 1-ig be kell fejezni (= TICS benyújtás). Akkor tekinthető befejezettnek, ha a pályázatban és szerződésben meghatározott célok a szabályoknak megfelelően teljesülnek. A záró elszámolás befogadásától számított 5 évig üzemelteti, használja, fenntartja. A költségtervvel szembeni megtakarítás esetén a támogatás összege arányosan csökken, a többlet költség pedig a pályázót terheli. Szerződés megszegés szabálytalanságkezelési eljárást von maga után, végső esetben a támogatás folyósításának felfüggesztése, a kifizetett összeg kamattal növelt értékének visszafizetése. Közbeszerzési eljárásra nem kötelezett senki. Biztosítékadási kötelezettsége nincs senkinek.

4 Általános szabályok Támogatható költségek: a projektidőszak alatt felmerült támogatási szerződésben szereplő jogosult, igazolt költségek (ÁFA alanyiság függvényében) Kezdési időpont = vállalkozói szerződés megkötésének, építési napló megnyitásának, megrendelés keletkezésének, számla keletkezésnek dátuma

5 Támogatásigénylés Mérföldkövekhez igazodó teljesítés és forrásarányos támogatásigénylés. A megfelelő dokumentumok rendelkezésre állnak (szerződés, számla, számlarészletező, bankszámlakivonat/kiadási pénztárbizonylat, teljesítésigazolás) – Kedvezményezett neve, címe, projekt neve, azonosítószáma, szállító/szolgáltató neve, címe, összeg, tevékenység, dátum, aláírás Minden dokumentumon szerepeljen a jobb felső sarokban a dokumentumot tartalmazó táblázat azonosítója és sora (pl: A1/1) Az eredeti dokumentumokra rávezetésre kerül: az AVOP azonosítószám, a mérföldkő száma (pl. 3/1), ‘AVOP támogatás elszámolására benyújtásra került’ szöveg

6 Támogatásigénylés TICS-ot egy eredeti (!), és egy azzal mindenben megegyező a Kedvezményezett által hitelesített másolati példányban (szöveg, dátum, aláírás) személyesen (Kedvezményezett, vagy meghatalmazottja) kell benyújtani a gesztorhoz, vagy az MVH regionális kirendeltségére, előtte szükséges időpontot egyeztetni. A támogatási szerződésben szereplő mérföldkő napján, +/-15 nap. A támogatásigénylést mérlegképes könyvelőnek v. könyvvizsgálónak kell ellenjegyezni számviteli törvény alapján könyvvitel vezetésére kötelezett Kedvezményezett esetén, nem kötelezett, de a teljes projektköltség meghaladja a 20 millió forintot.

7 Támogatásigénylés Számla
 Formai, tartalmi szempontból a számviteli törvénynek megfelel (VTSZ/SZJA szám szerepel rajta!),  A Kedvezményezett nevére, címére állították ki,  Fizikai teljesítése megtörtént (teljesítésigazolás, átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállító, stb.),  Igazoltan kiegyenlítésre került,  Ehhez a projekthez tartozik, más programhoz még nem került benyújtásra,  A szükséges adatok (3) szerepelnek rajta,  Előleg számla végszámlával együtt elszámolható.

8 Támogatásigénylés Egyéb igazoló bizonylatok
A kifizetés igazolását szolgáló dokumentum – bankszámlakivonat / banki igazolás, kiadási pénztárbizonylat+könyvelési dokumentáció, szállítói igazolás Adás-vételi szerződés, vállalkozási szerződés, ha ez nem releváns  megrendelés és megrendelés visszaigazolása Számla részletező kimutatás, ha a számla összevont költségtételeket tartalmaz Teljesítési igazolás, amely a költség típusától függően lehet szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, teljesítésigazolás, teljesítési jegyzőkönyv Projekt befejezésekor – szakhatósági engedélyek (használatbavételi, üzemeltetési, forgalomba helyezési), nem engedélyköteles beruházásnál üzembe helyezési jegyzőkönyv

9 Támogatásigénylés További dokumentumok
Személyi jellegű költségek esetén: munka-/megbízási- szerződés, munkaköri leírás, bérjegyzék, bankszámlakivonat, jelentéti ívek Gép, berendezés beszerzés esetén: minőségi bizonyítvány, garancia levél, üzembe helyezési / aktiválási jegyzőkönyv, tárgyi eszköz nyilvántartás Építési beruházás esetén: kiviteli terv, építési napló, kivitelezői nyilatkozatok, műszaki vezető és műszaki ellenőr jogosultság igazolásának másolata, műszaki átadási-átvételi jegyzőkönyv, engedélyek (használatbavételi, üzemeltetési, forgalomba helyezési)

10 Támogatásigénylés Oktatás, képzés esetén: képzési tematika, képzési napló, képzési szerződés, jelenléti ív, vizsgajegyzőkönyv, tandíj bizonylatok, fotók Rendezvény esetén: program, meghívó, jelenléti ív, fotók Tanulmány, terv, kiadvány esetén: 1 pld, Kedvezményezett nyilatkozata (hasznosítható értéket képvisel) Saját előállítású beruházás esetén (a bekerülési érték = közvetlen ktg. aktivált értéke): a TE aktivált értékébe tartozik a saját v. bérelt munkaeszközzel saját munkavállalóval végzett munkák önköltsége, a vásárolt anyagok, eszközök értéke, a megrendelt szolgáltatások díja, idegen kivitelezői munkadíj. Osztó-, és pótlékoló kalkulációs módszerrel önköltségszámítás. A költségeket a számviteli törvénynek megfelelően kiállított belső bizonylatokkal szükséges alátámasztani.

11 Támogatásigénylés A támogatásigénylési csomag részei (letölthető a vagy honlapokról): Említett dokumentumok a megfelelő táblázatok mögött (a táblázatok kézzel és géppel is kitölthetők) F0450 nyomtatvány – AVOP LEADER+ támogatásigénylés F0451 A táblázat – Költségnyilatkozat számlákkal alátámasztott költségekhez F0452 B táblázat – Költségnyilatkozat egyéb számviteli bizonylatok alapján felmerült költségekhez F0453 C táblázat – egyéb igazoló dokumentumokhoz F0454 ÁFA nyilatkozat F0455 Egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés mérföldkövenként F0458 Átadás-átvételi jegyzőkönyv Meghatalmazás Béradatlap EPEJ, PEJ

12 A szükséges táblázatok kitöltése
Géppel, kézzel kitölthető Fejlécben az adatok kitöltése minden lapon (Kedvezményezett neve, AVOP azonosító, mérföldkő száma), dátum és aláírás A csomag összeállítását a rendelkezésre álló dokumentumok ellenőrzésével, a szükséges információk rávezetésével kezdjük Ezek alapján kitöltjük az A (számlákat vezetjük), B (nem számla, pl. bérkifizetés, melyet korábban a béradatlapon részleteztünk, itt összesen tüntetjük fel), C (igazoló dokumentumok, pl. bankszámlakivonat, szerződések, stb. – mindig hivatkozva a számla számára, amelyhez tartozik + sorszámozás!) táblázatokat értelemszerűen.

13 A szükséges táblázatok kitöltése
Ezek alapján töltjük ki az F0450 nyomtatványt Itt fontos: adatok megegyezzenek a támogatási szerződésben és a többi táblázaton szereplő adatokkal, az elszámolt és igényelt támogatás összege = az A+B táblázatok összesen sorában szereplő összegekkel (TSZ-el összhangban van) rendelkezni szükséges az előleg elszámolással kapcsolatban nyilatkozatok, mérlegképes könyvelő/könyvvizsgáló ellenjegyzése (igazoló dokumentum csatolása). EPEJ kitöltése (számadatok egyezése!) – projekt megvalósítás lépései, tervtől való eltérés szöveges bemutatása ÁFA nyilatkozat, meghatalmazás Átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltése, ha a teljes csomag összeállt (darab, illetve oldalszám)

14 A támogatásigénylés feldolgozása
Folyósítási feltételek: jogosultság, teljes körűség nincs folyamatban szabálytalansági eljárás az elszámolást érintő szerződésmódosítás nincs folyamatban nincs 60 napot meghaladó köztartozás nem áll csőd-, felszámolási, stb. eljárás alatt Hiánypótlás (gesztorszervezet 10 napon belül, 15 napos határidővel) személyesen v. postán Gesztor előzetes formai vizsgálat – 1. hiánypótlás – továbbítás MVH-ba – 2. hiánypótlás A TICS befogadása – értesíti a Kedvezményezettet 60 napon belül az elfogadott támogatási összeg folyósítása Kedvezményezett bankszámlájára

15 A támogatásigénylés feldolgozása
Helyszíni ellenőrzés Tárgya: a teljes beruházás, időszak: megvalósítás és a működtetés 5 éve Lehet dokumentum alapú, illetve teljes körű helyszíni A rendezvények időpontját a gesztor előre jelentette. Az ellenőrök kb. egy héttel előtte bejelentkeznek telefonon, egy alkalommal lehet időpont módosítást kérni. Az időközi kifizetéseknek nem előfeltétele az előleg teljes összegének elszámolása. Az előleg és az időközi kifizetés nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. Az előlegtörlesztés összegét a hivatal állapítja meg az egyes mf-nél elszámolt összegek alapján.

16 Projektjelentések Projekt előrehaladási jelentés (PEJ)
6 hónapra vonatkozik, 10 millió forint támogatási összeg alatt, vagy 6 hónapnál rövid idejű projekt esetében egyetlen jelentés benyújtása kötelező a befejezést követő 15 napon belül Egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés (EPEJ) Minden TICS mellé kötelező, tehát mérföldkövenként Fenntartási jelentés évente 5 éven át

17 Szerződésmódosítás Az MVH regionális kirendeltségéhez intézett levélben (nincs formanyomtatvány), indoklással, az azt alátámasztó dokumentumokkal Egy adott mérföldkőhöz csatlakozóan legalább előtte 1 nappal Ha érinti a kérelem az adott mérföldkövet, a támogatás folyósítása felfüggeszthető A kérelem elbírálása 30 nap (- hiánypótlás) Szerződésmódosítás szükséges, ha: a költségek költségkategóriák szerinti bontása a teljes támogatási összeg 20%-át meghaladó mértékben változik, évek között átcsoportosítás esetén, a projekt műszaki tartalmának változása esetén, a kedvezményezett adatainak változása esetén, a támogatásra jogosultság tekintetében változás következik be, a megvalósítás meghiúsul, akadályba ütközik, változik a ütemezése.

18 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! MVH RIK
Rasovszky Zita - vezető számlakezelési szakreferens 88/ AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Bauer Zsolt, Szencz Zsanett


Letölteni ppt "AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések