Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM - A HELYI KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE - Kisbér, 2007. szeptember 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM - A HELYI KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE - Kisbér, 2007. szeptember 11."— Előadás másolata:

1 AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM - A HELYI KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE - Kisbér, 2007. szeptember 11.

2 Az igénylés és kifizetés általános feltételei  Támogatási szerződés megkötése  Támogatásigénylési csomag (TICS) benyújtása a gesztorhoz v. MVH regionális kirendeltségére – mérföldkő időpontjában (+/-15 nap), legkorábban az aláírást követő 30-ik napon, legkésőbb a projekt befejezését követő 30-ik napon belül.  Az elszámolás formai, tartalmi ellenőrzése, hiánypótlás, befogadás – a támogatási összeg 60 napon belül átutalással, teljesítés- és forrásarányosan kerül kifizetésre.

3 Általános szabályok  A projektet a szerződés aláírását követő 60 napon belül meg kell kezdeni, a pályázó által megjelölt záró időpontban, de legkésőbb 2008. szeptember 1-ig be kell fejezni (= TICS benyújtás).  Akkor tekinthető befejezettnek, ha a pályázatban és szerződésben meghatározott célok a szabályoknak megfelelően teljesülnek.  A záró elszámolás befogadásától számított 5 évig üzemelteti, használja, fenntartja.  A költségtervvel szembeni megtakarítás esetén a támogatás összege arányosan csökken, a többlet költség pedig a pályázót terheli.  Szerződés megszegés szabálytalanságkezelési eljárást von maga után, végső esetben a támogatás folyósításának felfüggesztése, a kifizetett összeg kamattal növelt értékének visszafizetése.  Közbeszerzési eljárásra nem kötelezett senki. Biztosítékadási kötelezettsége nincs senkinek.

4 Általános szabályok  Támogatható költségek: a projektidőszak alatt felmerült támogatási szerződésben szereplő jogosult, igazolt költségek (ÁFA alanyiság függvényében)  Kezdési időpont = vállalkozói szerződés megkötésének, építési napló megnyitásának, megrendelés keletkezésének, számla keletkezésnek dátuma

5 Támogatásigénylés  Mérföldkövekhez igazodó teljesítés és forrásarányos támogatásigénylés.  A megfelelő dokumentumok rendelkezésre állnak (szerződés, számla, számlarészletező, bankszámlakivonat/kiadási pénztárbizonylat, teljesítésigazolás) – Kedvezményezett neve, címe, projekt neve, azonosítószáma, szállító/szolgáltató neve, címe, összeg, tevékenység, dátum, aláírás  Minden dokumentumon szerepeljen a jobb felső sarokban a dokumentumot tartalmazó táblázat azonosítója és sora (pl: A1/1)  Az eredeti dokumentumokra rávezetésre kerül: - az AVOP azonosítószám, - a mérföldkő száma (pl. 3/1), - ‘AVOP támogatás elszámolására benyújtásra került’ szöveg

6 Támogatásigénylés TICS-ot egy eredeti (!), és egy azzal mindenben megegyező a Kedvezményezett által hitelesített másolati példányban (szöveg, dátum, aláírás) személyesen (Kedvezményezett, vagy meghatalmazottja) kell benyújtani a gesztorhoz, vagy az MVH regionális kirendeltségére, előtte szükséges időpontot egyeztetni.  A támogatási szerződésben szereplő mérföldkő napján, +/-15 nap.  A támogatásigénylést mérlegképes könyvelőnek v. könyvvizsgálónak kell ellenjegyezni - számviteli törvény alapján könyvvitel vezetésére kötelezett Kedvezményezett esetén, - nem kötelezett, de a teljes projektköltség meghaladja a 20 millió forintot.

7 Támogatásigénylés  Számla  Formai, tartalmi szempontból a számviteli törvénynek megfelel (VTSZ/SZJA szám szerepel rajta!),  A Kedvezményezett nevére, címére állították ki,  Fizikai teljesítése megtörtént (teljesítésigazolás, átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállító, stb.),  Igazoltan kiegyenlítésre került,  Ehhez a projekthez tartozik, más programhoz még nem került benyújtásra,  A szükséges adatok (3) szerepelnek rajta,  Előleg számla végszámlával együtt elszámolható.

8 Támogatásigénylés  Egyéb igazoló bizonylatok A kifizetés igazolását szolgáló dokumentum – bankszámlakivonat / banki igazolás, kiadási pénztárbizonylat+könyvelési dokumentáció, szállítói igazolás Adás-vételi szerződés, vállalkozási szerződés, ha ez nem releváns  megrendelés és megrendelés visszaigazolása Számla részletező kimutatás, ha a számla összevont költségtételeket tartalmaz Teljesítési igazolás, amely a költség típusától függően lehet szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, teljesítésigazolás, teljesítési jegyzőkönyv Projekt befejezésekor – szakhatósági engedélyek (használatbavételi, üzemeltetési, forgalomba helyezési), nem engedélyköteles beruházásnál üzembe helyezési jegyzőkönyv

9 Támogatásigénylés  További dokumentumok Személyi jellegű költségek esetén: munka-/megbízási- szerződés, munkaköri leírás, bérjegyzék, bankszámlakivonat, jelentéti ívek Gép, berendezés beszerzés esetén: minőségi bizonyítvány, garancia levél, üzembe helyezési / aktiválási jegyzőkönyv, tárgyi eszköz nyilvántartás Építési beruházás esetén: kiviteli terv, építési napló, kivitelezői nyilatkozatok, műszaki vezető és műszaki ellenőr jogosultság igazolásának másolata, műszaki átadási-átvételi jegyzőkönyv, engedélyek (használatbavételi, üzemeltetési, forgalomba helyezési)

10 Támogatásigénylés Oktatás, képzés esetén: képzési tematika, képzési napló, képzési szerződés, jelenléti ív, vizsgajegyzőkönyv, tandíj bizonylatok, fotók Rendezvény esetén: program, meghívó, jelenléti ív, fotók Tanulmány, terv, kiadvány esetén: 1 pld, Kedvezményezett nyilatkozata (hasznosítható értéket képvisel) Saját előállítású beruházás esetén (a bekerülési érték = közvetlen ktg. aktivált értéke): a TE aktivált értékébe tartozik a saját v. bérelt munkaeszközzel saját munkavállalóval végzett munkák önköltsége, a vásárolt anyagok, eszközök értéke, a megrendelt szolgáltatások díja, idegen kivitelezői munkadíj. Osztó-, és pótlékoló kalkulációs módszerrel önköltségszámítás. A költségeket a számviteli törvénynek megfelelően kiállított belső bizonylatokkal szükséges alátámasztani.

11 Támogatásigénylés A támogatásigénylési csomag részei (letölthető a www.bakonyalja-leader.hu, vagy www.mvh.gov.hu honlapokról):www.bakonyalja-leader.hu www.mvh.gov.hu  Említett dokumentumok a megfelelő táblázatok mögött (a táblázatok kézzel és géppel is kitölthetők)  F0450 nyomtatvány – AVOP LEADER+ támogatásigénylés  F0451 A táblázat – Költségnyilatkozat számlákkal alátámasztott költségekhez  F0452 B táblázat – Költségnyilatkozat egyéb számviteli bizonylatok alapján felmerült költségekhez  F0453 C táblázat – egyéb igazoló dokumentumokhoz  F0454 ÁFA nyilatkozat  F0455 Egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés mérföldkövenként  F0458 Átadás-átvételi jegyzőkönyv  Meghatalmazás  Béradatlap  EPEJ, PEJ

12 A szükséges táblázatok kitöltése  Géppel, kézzel kitölthető  Fejlécben az adatok kitöltése minden lapon (Kedvezményezett neve, AVOP azonosító, mérföldkő száma), dátum és aláírás  A csomag összeállítását a rendelkezésre álló dokumentumok ellenőrzésével, a szükséges információk rávezetésével kezdjük  Ezek alapján kitöltjük az A (számlákat vezetjük), B (nem számla, pl. bérkifizetés, melyet korábban a béradatlapon részleteztünk, itt összesen tüntetjük fel), C (igazoló dokumentumok, pl. bankszámlakivonat, szerződések, stb. – mindig hivatkozva a számla számára, amelyhez tartozik + sorszámozás!) táblázatokat értelemszerűen.

13 A szükséges táblázatok kitöltése  Ezek alapján töltjük ki az F0450 nyomtatványt Itt fontos: adatok megegyezzenek a támogatási szerződésben és a többi táblázaton szereplő adatokkal, az elszámolt és igényelt támogatás összege = az A+B táblázatok összesen sorában szereplő összegekkel (TSZ-el összhangban van) rendelkezni szükséges az előleg elszámolással kapcsolatban nyilatkozatok, mérlegképes könyvelő/könyvvizsgáló ellenjegyzése (igazoló dokumentum csatolása).  EPEJ kitöltése (számadatok egyezése!) – projekt megvalósítás lépései, tervtől való eltérés szöveges bemutatása  ÁFA nyilatkozat, meghatalmazás  Átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltése, ha a teljes csomag összeállt (darab, illetve oldalszám)

14 A támogatásigénylés feldolgozása  Folyósítási feltételek:  jogosultság, teljes körűség  nincs folyamatban szabálytalansági eljárás  az elszámolást érintő szerződésmódosítás nincs folyamatban  nincs 60 napot meghaladó köztartozás  nem áll csőd-, felszámolási, stb. eljárás alatt  Hiánypótlás (gesztorszervezet 10 napon belül, 15 napos határidővel) személyesen v. postán Gesztor előzetes formai vizsgálat – 1. hiánypótlás – továbbítás MVH-ba – 2. hiánypótlás  A TICS befogadása – értesíti a Kedvezményezettet  60 napon belül az elfogadott támogatási összeg folyósítása Kedvezményezett bankszámlájára

15 A támogatásigénylés feldolgozása  Helyszíni ellenőrzés Tárgya: a teljes beruházás, időszak: megvalósítás és a működtetés 5 éve Lehet dokumentum alapú, illetve teljes körű helyszíni A rendezvények időpontját a gesztor előre jelentette. Az ellenőrök kb. egy héttel előtte bejelentkeznek telefonon, egy alkalommal lehet időpont módosítást kérni.  Az időközi kifizetéseknek nem előfeltétele az előleg teljes összegének elszámolása. Az előleg és az időközi kifizetés nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. Az előlegtörlesztés összegét a hivatal állapítja meg az egyes mf-nél elszámolt összegek alapján.

16 Projektjelentések  Projekt előrehaladási jelentés (PEJ) 6 hónapra vonatkozik, 10 millió forint támogatási összeg alatt, vagy 6 hónapnál rövid idejű projekt esetében egyetlen jelentés benyújtása kötelező a befejezést követő 15 napon belül  Egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés (EPEJ) Minden TICS mellé kötelező, tehát mérföldkövenként  Fenntartási jelentés évente 5 éven át

17 Szerződésmódosítás  Az MVH regionális kirendeltségéhez intézett levélben (nincs formanyomtatvány), indoklással, az azt alátámasztó dokumentumokkal  Egy adott mérföldkőhöz csatlakozóan legalább előtte 1 nappal  Ha érinti a kérelem az adott mérföldkövet, a támogatás folyósítása felfüggeszthető  A kérelem elbírálása 30 nap (- hiánypótlás)  Szerződésmódosítás szükséges, ha: • a költségek költségkategóriák szerinti bontása a teljes támogatási összeg 20%-át meghaladó mértékben változik, • évek között átcsoportosítás esetén, • a projekt műszaki tartalmának változása esetén, • a kedvezményezett adatainak változása esetén, • a támogatásra jogosultság tekintetében változás következik be, • a megvalósítás meghiúsul, akadályba ütközik, változik a ütemezése.

18 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! MVH RIK Rasovszky Zita - vezető számlakezelési szakreferens 88/814-956 rasovszky.zita@mvh.gov.hu AGÓRA VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Bauer Zsolt, Szencz Zsanett 34-598-004 agora@alapitvanyagora.t-online.hu www.bakonyalja-leader.hu


Letölteni ppt "AVOP LEADER+ TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM - A HELYI KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE - Kisbér, 2007. szeptember 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések