Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem EMVA III. tengely. KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem EMVA III. tengely. KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem EMVA III. tengely

2 KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési kérelem > támogatás igénylése (elszámolás) ‏ /utólagos finanszírozás/ Vállalt projekt teljesítését követ ő en az ügyfél által történt kifizetések utólagos elszámolása

3 Kett ő s finanszírozás elkerülése 1975/2006/EK rendelet alapján  Program szinten  Műveleti szinten  Bizonylati szinten MÁK által működtetett Országos Támogatási Monitoring Rendszer adatai alapján Köztartozás Nem kizáró > Adótartozás levonás

4 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt  nem formanyomtatványon vagy,  nem postai úton vagy ügyfélkapun,  nem a megadott határid ő ben nyújtották be, vagy  a f ő lap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelel ő módon van aláírva.

5 Benyújtandó mellékletek Kifizetési kérelemhez:  az els ő, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;  engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s hatáskörrel rendelkez ő építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez.

6 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: • 2007 évi XVII tv. 23/2007 FVM rendelet, intézkedésekre vonatkozó FVM rendeletek, MVH közlemények, • egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK,

7 Kérelmek benyújtása • postai úton, MVH által rendszeresített formanyomtatványon Feltétele: • az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott jóváhagyó támogatási döntéssel, és • eleget tesz a 23/2007 FVM rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban el ő írt feltételeknek. • Nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt term. személy gazdálkodásával összefügg ő végrehajtási eljárás alatt. • célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére • ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. • az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb abban a kifizetési id ő szakban kell benyújtani, amely a m ű velet megvalósulása után els ő ként nyílik meg.

8 Kérelmek feldolgozása • Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokumentális, valamint fizikális összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban el ő írtakra • Teljes kör ű adminisztratív ellen ő rzés • Egyszeri hiánypótlási lehet ő ség (egy tárgyra vonatkozóan) • Helyszíni ellen ő rzés

9 Projekt megkezdhető: • A támogatási rendeletek alapján megvalósuló fejlesztések a Vhr. rendelkezéseit ő l eltér ő en - projekt a felújítással korszer ű sítéssel járó beruházás (támogatási kérelem befogadását követ ő en) kivételével a támogatási kérelem benyújtását követ ő en az ügyfél saját felel ő sségére megkezdhet ő - abban az esetben kezdhet ő ek meg, ha az ügyfél rendelkezik a támogatási kérelem pozitív elbírálásáról szóló határozattal. • Kezdés id ő pontok: építési beruházás, nem beruházás jelleg ű m ű velet, tervezési, el ő készítési költség

10 Kifizetés alapja Elszámolható: • Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, m ű velet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményr ő l az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. • Projekt megkezdése utáni gazdasági eseményr ő l kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a m ű velet megkezdése el ő tti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. • Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.

11 Számviteli bizonylat • Meg kell felelni a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvény vagy a számla az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény formai vagy tartalmi el ő írásainak.

12 Számviteli bizonylat Számláról: • igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellen ő rzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 5 M felett kp. APEH bejelent ő ) csak készpénz és banki átutalás • jóváhagyott projekt • kedvezményezett nevére, címére kiállított • fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (el ő legszámla önmagában nem) • más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat • kötelez ő rájegyzések: bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ vagy VTSZ számát, az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtása került”.

13 Számla • Számla a befogadó felel ő ssége • Egyszer ű sített ill. számla • El ő leg, részszámla • Számlajavítások • APEH által jóváhagyott nyomdai sorszám • Teljesítés id ő pontja (ha nem azonos a kiállítással) • Fordított adózás • Nettó-bruttó • Fizetési határid ő (nem kötelez ő, szerz ő dés része)

14 Egyéb dokumentumok Kapcsolódó, igazoló dokumentumok összhangja: • írásos szerz ő dés • részletez ő kimutatás • teljesítés igazolás (m ű szaki átadás átvétel, teljesítési jegyz ő könyv, szállítólevél, stb..) • használatba vétel, üzembe helyezési jegyz ő könyv, T.e. • min ő ségi, megfelel ő ségi igazolások • könyvelés • szakhatósági engedélyek • építési napló

15 Építéssel járó tevékenységek • a) az els ő kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s építési engedély hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; • b) engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s hatáskörrel rendelkez ő építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez. • Építési beruházás esetén építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelez ő, ha a beruházás nem építési engedélyköteles.

16 Építéssel járó tevékenységek • Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a m ű velet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési) engedélyt is. • Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti m ű szaki tartalma a hatóság kötelez ő el ő írásainak teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napját megel ő z ő 30. napig módosítható, támogatás összege nem növelhet ő, kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelez ő el ő írását igazoló dokumentumot.

17 Egyéb feltételek • A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehet ő igénybe támogatás: az engedélyezési eljárás díja, szakért ő i, tervezési díj max 12% kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapban felmerült • A kifizetés az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történ ő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésr ő l szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül. • Döntéssel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l elkülönített nyilvántartást köteles vezetni

18 Jogkövetkezmények • A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének, m ű szaki tartalmának legalább 50 %-át kell teljesíteni. • Közbüls ő elszámolások során nem fizethet ő ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a.


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem EMVA III. tengely. KÉRELMEK • Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál • Kifizetési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések