Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektek pénzügyi elszámolása. Határidőre benyújtott PEJ  Megfelelően rendszerezett, átlátható beszámoló:  Szakmai beszámoló  Pénzügyi beszámoló 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektek pénzügyi elszámolása. Határidőre benyújtott PEJ  Megfelelően rendszerezett, átlátható beszámoló:  Szakmai beszámoló  Pénzügyi beszámoló "— Előadás másolata:

1 Projektek pénzügyi elszámolása

2 Határidőre benyújtott PEJ  Megfelelően rendszerezett, átlátható beszámoló:  Szakmai beszámoló  Pénzügyi beszámoló  Csatolt bizonylatok, számlák, szerződések, dokumentumok  Meghatározott formai és tartalmi elemek  A támogatási szerződésben rögzített ütemezésben, háromhavonta  A projekt végén zárójelentés

3 Pénzügyi beszámoló  A pénzügyi beszámoló részei:  Támogatásigénylő  Számlaösszesítő  Csatolt számlák, szerződések, bizonylatok, teljesítésigazolások  Előírt formanyomtatványok használata

4 Támogatásigénylő  Teljesítés időpontja:  Előleg: 2009. szeptember 22.  Közbenső kifizetés: a beszámolási időszak utolsó napja  Bizonylat kelte: kitöltés dátuma  Bizonylat sorszáma: 1, 2, 3  Csak az adott időszakban felmerült költségeit tartalmazza  Beküldött ÁFA-nyilatkozat figyelembevételével  ÁFA –törvény változása miatt 2 lehetőség elszámoláskor  Pályázatban beadott ütemezéssel összhangban (TSZ módosítás)  Nem lehet új költségvetési sorokat betervezni  Számszaki hibák (összeadás, betű≠ szám)  Nem megfelelő vagy hiányzó aláírás

5 Elszámolható költségek  Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:  A Projekt megvalósítási időszakon belül merülnek fel, kifizetésük megtörtént  A költségek felmerülése igazolható  A projekt megvalósítása érdekében merültek fel

6 Számlaösszesítő  Aláírt eredeti példány + 2 másolat  Sorszámozott számlák (eredeti számláról készített hitelesített másolatot /az eredeti)  Záradékolás  Eredeti bizonylaton, elszámolni kívánt összeg + pályázati reg. Szám  Hitelesítés  Záradékolt, eredeti bizonylat fénymásolatára  Pecséttel vagy kék tollal  Dátum + aláírás (szervezet képviselője)  Hiányosan kitöltött, olvashatatlan, nem szabályos aláírással benyújtott bizonylat másolat nem elfogadható

7 Számlák  Tartalmilag és formailag feleljen meg az ÁFA törvény előírásainak  Számszakilag megfelelő en legyen  Támogatott nevére és címére kiállítva  Ha nem a székhelyre szól a számla → igazolni kell a kapcsolatot ( pl. bérleti szerződés)  A bizonylat tartalma kapcsolódjon a pályázati célhoz  Pályázati reg. szám feltüntetése a számlán, megrendelőn  Minden tételhez pénzügyi kifizetést igazoló bizonylat is (hitelesített másolatban)  Ha nem jelzi egyértelműen melyik bizonylathoz kapcsolódik a fizetés, ráírni a sz la számát, összegét

8 Szerződések - Teljesítésigazolások  Szerződések  Több beszámolási időszak/több számlához kapcsolódó  Munkaszerződés (benne hivatkozás a projektre)  Részmunkaidő/Munkaköri leírás/Munkaidő nyilvántart.  Megbízási szerződés (benne hivatkozás a projektre)  Bérleti szerződés  Eszközbeszerzés → Szállítói szerződés/Megrendelő  Teljesítésigazolások  Szállítólevél  Átadás-átvételi jegyzőkönyv  Személyi jellegű költségek esetén bérjegyzék  A feladat eredményeként elkészült produktum

9 Külföldi számlák  Fordítás szükséges (kedvezményezett által hitelesítve) :  számla sorszám a,  kiállításának időpontj a, a teljesítés időpontj a,  a vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezés e, mennyiség e, egységár a  érték e a kiállító ország pénznemében  érték e Forintban  Átszámításnál alkalmazott árfolyam:  számla kifizetésének napján jegyzett MNB középárfolyam (fordításon)  váltási jegyzéken szereplő árfolyam (csatolni kell )  Záradékolás, hitelesítés

10 Közbeszerzési eljárás  Nettó 8 millió és 53 millió forint között általános egyszerű közbeszerzési eljárás  2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről  Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, amennyiben a beszerzés értéke meghaladja az 500.000 forintot:  Legalább 3 árajánlat (elszámoláskor)  Tartalmukban azonosak, összehasonlíthatóak

11 A Támogatási szerződés módosítása  A TSZ-ben rögzített bármely költségvetési sor ….%- ot meghaladó mértékben változik  A ±….%-on belüli eltérések a sorok/fősorok között a TSZ módosítása nélkül átcsoportosíthatóak  Projekt összköltség nő → kedvezményezett saját forrásból  Projekt összköltség csökken → támogatás összegét arányosan csökkenteni  Csak olyan tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg  Csak a szerződés lejártát megelőzően  A támogatási összeg folyósítása a kérelem elbírálásáig felfüggesztésre kerülhet

12 Praktikus tanácsok  Olvassa el újra a Pályázatát és a benyújtott ÁFA- nyilatkozatot!  Nézze át a TSZ-ben jóváhagyott költségvetést!  Költségvetésből kiindulva → pénzügyi elszámolás  A költségvetési alsorok alapján kezdje összeválogatni a számlákat  Túllépés lehetőségével kell-e élni?  A támogatás összege nem növelhető  Ha a számlák még nem teljesen adják ki a 100%-ot → folytassa a feltöltést! (A számlák az adott időszak költségeit kell, hogy igazolják).

13 Praktikus tanácsok  A feltöltést addig végezze, amíg az igényelt támogatás összegét kiadja a számlák elszámolni kívánt értéke.  Egy számlán szereplő tételek eltérő költségvetési sorokon?  A számlán szereplő záradékban az elszámolt teljes összeg szerepeljen  Számlaösszesítőben részletezze, hogy melyik sorra mennyit számol el a számla értékéből

14 Praktikus tanácsok  Ha megvan az összes számla → hozzátársítani a kifizetést igazoló bizonylatokat  Bankszámlakivonat, kiadási pénztárbizonylat  Minden költség kifizetését igazolja!  Bizonylatonként ellenőrizni!  1 bankszámla több számla kifizetését igazol → bankszámlakivonat hiteles másolatát elég egyszer benyújtani (1 eredeti+2 másolat), de bejelölni, mely tételek kifizetését igazolja!  Ha megvan az összes számla + teljesítési bizonylat → számlaösszesítő kitöltése (alá kell írni!)

15 Praktikus tanácsok  Számlaösszesítő elkészítése után ZÁRADÉKOLÁS  Minden költséget igazoló dokumentumot  Eredeti számlára rávezetni a számlából elszámolni kívánt összeget  Mozgó záradék = támogatás nem szerződés szerinti felhasználása  A számlán feltüntetett záradék összege = a számlaösszesítőben szereplő összeggel

16 Praktikus tanácsok  Záradékolás után HITELESÍTÉS  Minden dokumentumot (számlák, bankkivonatok, szerződések, stb.)  Oka: nem az eredeti dokumentumokat kell beküldeni  A záradékolt, eredeti bizonylatokat kell lemásolni  Szervezet hivatalos képviselője hitelesíti (dátum, aláírás, kék tollal vagy pecséttel)  Aláírás egyezzen a szerződéshez benyújtott aláírási címpéldánnyal!  Az aláírt komplett beszámolót (szakmai, pénzügyi + bizonylatok) aláírni, beküldeni


Letölteni ppt "Projektek pénzügyi elszámolása. Határidőre benyújtott PEJ  Megfelelően rendszerezett, átlátható beszámoló:  Szakmai beszámoló  Pénzügyi beszámoló "

Hasonló előadás


Google Hirdetések