Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatási szerződéstől…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatási szerződéstől…"— Előadás másolata:

1 Támogatási szerződéstől…
(csak egészségeseknek!)

2 Döntés, Támogatási szerződéskötés
Írásbeli értesítés pályázó „kedvezményezett” benne Támogatási szerződés előkészítésének feltételei: aláírási címpéldány; alapító (létesítő) okirat; az önrész rendelkezésre állását igazoló dokumentumok vagy nyilatkozatok; amennyiben a pályázó lefolytatott közbeszerzési eljárást, a megjelent hirdetmény, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezés, jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint a vállalkozói szerződést; a projekt megkezdéséhez szükséges jogerős hatósági engedély(ek); a beruházással érintett terület rendezett tulajdoni viszonyait igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti szerződés). költségvetési táblázatok biztosíték igazolása

3 Hiánypótlás 30 nap A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok és az aláírt támogatási szerződés benyújtásának határideje a támogató döntésről szóló levél kézhezvételétől számított legfeljebb 60. nap. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatásról szóló döntés érvényét veszti. Ha a maximális határidőn belül a szerződéskötésre a támogatottnak fel nem róható okból nem került sor, a közreműködő szervezet a határidőt egy alkalommal, hivatalból vagy a kedvezményezett kérelmére legfeljebb 45 nappal, különös méltánylást érdemlő esetben a kedvezményezett kérelmére legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.

4 A támogatási szerződés módosítása
A Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást –annak bekövetkeztét követő 8 naptári napon belül köteles írásban bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. A Támogatási Szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg és a projekt az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti írásban. A kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell a Közreműködő Szervezethez benyújtania, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Közreműködő Szervezet írásban értesíti a Kedvezményezettet.

5 A támogatási szerződés módosítását kell kezdeményezi, ha
a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; a projekt összköltségének összesen 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest; a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet; az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át; a kedvezményezett adólevonási jogosultságában változás áll be; változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

6 Közbeszerzésekkel kapcsolatos tudnivalók
A közbeszerzés a közpénzekkel való felelős, hatékony gazdálkodás egyik alapvető eszköze. A támogatás megítélése esetén a projekt megvalósításába bevonandó kivitelezőt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót, azaz a Vállalkozót vagy Megbízottat a pályázóknak versenyeztetéssel kell kiválasztaniuk. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szabályai szerint kell a Vállalkozókat, Megbízottakat kiválasztani. Közbeszerzési kötelezettség akkor áll fenn, ha a beszerzés nettó értéke a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárt eléri vagy meghaladja.

7 Nemzeti értékhatár Az új egyszerű közbeszerzési eljárásokra január 1-jétől december 31-éig: árubeszerzés esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; építési koncesszió esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

8 A projektek kommunikációja
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítás–KÖTELEZŐ! A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő kommunikációs csomagok közül a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározottat köteles megvalósítani. A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során az „Arculati Kézikönyv”-ben szereplő logókat, betűtípusokat, színeket, méreteket stb. köteles használni. A projektgazda a Közreműködő Szervezetnek küldött jelentéseiben kell ismertesse és megfelelő módon (pl. fényképekkel) igazolja a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei teljesítését.

9

10 A projekt megkezdésére vonatkozó szabályok
Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Projekt-előkészítési tevékenység megvalósítása nem jelenti a projekt megkezdését.

11 A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok minősülnek:
építési beruházás esetén a kivitelezői (vállalkozási) szerződés hatályba lépésének napja tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (együttesen: eszközök) beszerzése esetén az első beszerzett eszköz megrendelésének dátuma szolgáltatás, egyéb tevékenység esetén megrendelés időpontja, előzetes megrendelés hiányában, a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja oktatás, képzés, rendezvény esetén az első ilyen esemény napja; a tevékenység végrehajtásában résztvevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasításban e projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont egyéb esetekben az alábbiak közül a legkorábbi időpont: nem előkészítési költségnek minősülő számla, vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplő fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítás és a bizonylat kiegyenlítés dátuma Ha a projekt keretében több fejlesztési terület támogatására kerül sor, a fentiek szerint meghatározott időpontok közül a legkorábbit kell a projekt megkezdésének tekinteni.

12 Finanszírozási módok típusai
Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátá- masztó dokumentum teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. Szállítói finanszírozás: Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre. Vegyes finanszírozás: a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését.

13 Kifizetési igénylések
A támogatási összeg folyósítása Forintban Folyamatosan Számlák alapján összeállított időközi és záró kifizetési igénylések alapján Folyósítás feltétele: nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás. Típusai: előleg időközi záró

14 Előleg Pályázati útmutató és Támogatási szerződés szabályozza:
előleg mértéke (támogatás maximum hány százaléka lehet); hány részletben (egy vagy több); maximum mekkora összegben; meddig igényelhető. Csak utófinanszírozású költségekre! Kifizetésének feltételei: a Támogatási Szerződés hatályba lépése; szabályszerűen kitöltött Előlegigénylési nyilatkozat benyújtása; az előírt biztosítékok meglétének igazolása; egyéb feltételek teljesítése.

15 Időközi kifizetés igénylés
amennyiben előleg volt: előleg fizetésétől számított x (6-8) hónapon belül be kell nyújtani, kiegyenlített számlákon, ill. számviteli bizonylatokon kell alapulnia amennyiben előleg nem volt: a támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni szükséges On-line számlakitöltőben elektronikusan és papír alapon

16 Alátámasztó dokumentumok:
Számlaösszesítő (formanyomtatvány vagy számlakitöltő programban kell adatokat felvinni és nyomtatni); Piaci ár igazolás (3 db árajánlat); Szerződések/megrendelők/nyilatkozatok arról, hogy nem kötöttek írásbeli szerződést; Teljesítési igazolás, üzembe helyezési jegyző- könyv, tárgyi eszköz nyilvántartó lap; Számlák Kedvezményezett nevére kiállított számlák hitelesített (cégszerűen aláírt), másolati példányban. Az eredeti számlán cégszerű aláírással kell a teljesítést igazolni, illetve a számlára rá kell vezetni a projektazonosítót és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget.

17 Alátámasztó dokumentumok:
Személyi jellegű (bér és járulékok) költség esetén: munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, munkaköri leírás, munkaidő nyilvántartás (munka- bér arányos elszámolása esetén); Építés esetén építési napló, mérnök/műszaki ellenőr igazolása, használatba vételi engedély; Kifizetést igazoló bizonylatok: Bankkivonatok; pénztárbizonylatok; elektronikus bankkivonatok. Szállítói finanszírozás esetén a számla nem támogatásból kiegyenlített részének kifizetését kell igazolni (önerő és a levonható ÁFA).

18 Záró kifizetés igénylés
A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra még be nem adott, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint kötelező mellékleteként a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló zárójelentés (ZPEJ). Ezt követően a projekt keretében további számlák elszámolására, illetve támogatás kifizetésére már nincs lehetőség. A záró kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok köre az időközi igényléshez benyújtandó dokumentumokon kívül: Záró projektelőrehaladási jelentés Könyvvizsgálói igazolás Építés esetén jogerős használatba vételi engedély Határideje: a projekt szerződésszerű teljesülését (projekt fizikai megvalósítását) követő egy hónap.

19 On-line számlakitöltő
A számlakitöltő alkalmazásba az NFÜ honlapján Lehet belépni a regisztrációs levélben megküldött azonosítószám és jelszó segítségével. Biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását. A számlakitöltő használata kötelező, de nem mentesíti a kedvezményezettet az elszámolási csomag papír alapon történő benyújtásától.

20 Projekt-előrehaladási jelentés (PEJ)
Igazolja, hogy támogatási szerződésben foglalt vállalások folyamatosan teljesülnek, a projekt teljesítése hogyan halad, a tervezett ütemezés tartható-e (indoklás). A kedvezményezett a szerződés megkötésétől havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikus (on-line PEJ kitöltő) és papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a közreműködő szervezet részére. Határideje: a jelentés tárgyát képező időszak utolsó napjától számított 10 munkanap. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a projekt megvalósítás időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés ZPEJ) kell benyújtania. Dia

21 Projekt-előrehaladási jelentés (PEJ)
A jelentés része a szakmai és a pénzügyi beszámoló, amely segítségével a kedvezményezett azt igazolja, hogy a projektet a pályázatban leírt módon és költségeken valósítja meg. Ezen felül a jelentés –az előírások függvényében – tartalmazhatja közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (fényképek, szórólapok, kiadvány stb.) minden olyan egyéb dokumentumot, amely a projekt sikeres megvalósulását bizonyítja. Dia

22 Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha
a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél, vala- mennyi támogatott tevékenység szerződésszerűen teljesült; a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént; a támogatással létrehozott fejlesztések, beszerzett eszközök aktiválásra kerültek; a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, teljes üzemszerű működés megindulását lehetővé tevő jogerős hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal rendelkezik; elszámolását benyújtotta, azt a KSZ jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerződésben meghatározott időpontig (fenntartási kötelezettség végéig) nem idegeníthető el, nem adható bérbe, illetve nem terhelhető meg. Dia

23 Monitoring mutatók Indikátor megnevezése M.e. Bázis érték 2011. 11.25 2012. 2013. 11.26 2014. 2015. 2016. 2017. Teremtett munkahelyek száma 152 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága 4000 4.000 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottságának növekedése % 200 400 600 800 1000 Támogatott turisztikai attrakciók nettó értékesítési árbevételének növekedése Ft Megépült létesítmény területe m2 Korszerűsített létesítmény területe 2174,57 Létrejövő turisztikai szolgáltatások száma db 2 Bővített turisztikai szolgáltatások száma

24 A projekt zárása A projekt megvalósításának lezárására akkor kerül sor, amikor a pályázatban meghatározott célok és feladatok a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesültek. A kedvezményezettnek a projekt fizikai megvalósítását követően, a támogatási szerződésben megjelölt időpontban (projektzárást követő 30 napon belül) zárójelentést kell benyújtania a Közreműködő Szervezethez. A projektzáró jelentést az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.

25 Fenntartási kötelezettség
A projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, a támogatással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a pályázatban vállalt szakmai tartalommal változatlanul fenntartja és üzemeltetését biztosítja. A KSZ a vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási időszakban is ellenőrzi. A fenntartási időszakban évente fenntartási jelentés kell benyújtani a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napját követő napon belül. A fenntartási időszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerűsítésére támogatásban nem részesülhet.

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Támogatási szerződéstől…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések