Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről •Fehérgyarmat •2009. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről •Fehérgyarmat •2009. november."— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről •Fehérgyarmat •2009. november

2 2 Tartalom •Általános kérdések •Jelentéstételi kötelezettség •Szerződés módosítás •Beszámolási kötelezettség •Elszámolási kérdések

3 3 1.1. Jogszabályi és eljárásrendi háttér •EU-s jogforrások  Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete  A Tanács 1083/2006/EK rendelete  A Bizottság 1828/2006/EK rendelete •Hazai jogforrások  281/2006. Korm. rendelet  217/1998. Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről  16/2006. MeHVM-PM együttes rendelet  2000. évi C. törvény a számvitelről  (Pályázati útmutató F6. Vonatkozó jogszabályok listája)‏

4 Általános kérések •2 alapvető projekttípus: •1 fordulós pályázatok: támogatási döntés – szerződés •2 fordulós pályázatok: előzetes támogatási döntés – projektfejlesztés – 2. körös pályázat benyújtása – támogatási döntés – szerződés

5 Általános kérdések •Projektkezdés időpontja 1.Támogatási szerződés előtt 2.Támogatási szerződéssel egy időben 3.Támogatási szerződést követően •Projektkezdés előtt CSAK előkészítési soron szereplőn költség számolható el! •Projekt megindítása TSZ kötés előtt a kedvezményezett felelőssége (költségek és közbeszerzési eljárások vonatkozásában fontos ez

6 Általános kérdések •Menedzsment-struktúra -Projektmenedzser -Pénzügyi vezető -Adminisztratív koordinátor -Egyéb (szakmai vezető, műszaki vezető) •Külső-belső menedzsment (!) •Menedzsment költségek elszámolhatósága (!)

7 Általános kérdések •Feladatok TSZ kötés előtt (2 fordulós pályázatok esetében e feladatok a 2. fordulós útvonalterv részeként történik) -Igazolások, dokumentumok beszerzése -Költségvetés aktualizálása -Cselekvési- és ütemterv aktualizálása -Cash-flow aktualizálása -Tájékozódás a kedvezményezett „háza táján” -Tájékozódás a releváns körülményekről (jogi környezet, pénzügyi környezet, stb.)

8 Általános kérdések •Menedzsment felállítását követően: 1.Projektindító értekezlet 2.Iktatási rend kialakítása 3.Felelősségi körök rögzítése (formális és informális értelemben) 4.Szerződések szolgáltatókkal (kommunikáció, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kiviteli tervezés) 5.Iratminták összeállítása 6.Monitoring mutatók, indikátorok mérésének megkezdése

9 Általános kérdések •Monitoring mutatók, indikátorok: •E számokat ellenőrzik, ezek teljesítésétől függ a támogatási összeg kifizetése!!! •Építés – pl.: építési napló •Eszközbeszerzés – pl.: szállítólevelek, szerződések •Szolgáltatás – pl.: jelenléti ívek, teljesítési igazolások, fotódokumentáció

10 Általános kérdések •Neuralgikus pontok •KÖZBESZERZÉS -Szerződések mihamarabbi megkötése -Közbeszerzési terv ellenőrzése -Közbeszerzési szabályzat ellenőrzése -Előkészítés nyomon követése -Bonyolítás ellenőrzése -Eredmény megvédése! (kívül-belül!!!)

11 Általános kérdések •Neuralgikus pontok •KOMMUNIKÁCIÓ •- Teljes bizonytalanság támogatói és támogatott oldalon a kommunikációs csomagokról -Arculati elemek bizonytalansága – aktív kommunikáció a KSZ-szel -Figyelem a kommunikációs szolgáltató és a támogatott kapcsolatára!!!

12 Általános kérdések •Neuralgikus pontok •HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS -KSZ, IH, EKKE, ÁSZ, ESZ •Pontos iktatás, dokumentumok előkészítése •Menedzsment tagok és egyéb szereplők (pl.: műszaki ellenőr!!!) előzetes felkészítése •Maximális kooperáció

13 13 Jelentési kötelezettségek •+ A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, illetve a Támogatási Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. •+ Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér - haladéktalanul (Tervezett és tényleges között max. 3 hónap) •+ A megjelölt kapcsolattartó adatainak változásáról – haladéktalanul •+ Kedvezményezett azonosító adatainak változásáról, annak bekövetkeztét követő 5 napon belül •+ A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban bekövetkező valamennyi változást - haladéktalanul •A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

14 14 Változás bejelentés •(formanyomtatványon, indoklással) •adminisztratív okokból szükséges változások; •a projekt megvalósításának befejezése előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik; •a projekt összköltségének húsz százalékát nem meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása; •a cselekvési ütemterv tevékenységeinek átütemezése esetén, amennyiben a projekt végrehajtásának időtartama nem változik, vagy csökken; •az aláírásra jogosult személy(ek), pénzügyi kötelezettségvállalók személyének és adatainak megváltozása esetén; •ha eredménytelen lett a projekt bármely elemére vonatkozó közbeszerzési eljárás, vagy késedelmes/hibás teljesítés merült fel bármely már megkötött szerződés vonatkozásában.

15 15 II. Szerződésmódosítás •A támogatási szerződés az alábbi formában módosulhat:  Változás bejelentés  Szerződésmódosítás • Kedvezményezett vagy • KSZ által kezdeményezett szerződésmódosítás • Formanyomtatvány használata = szerződésszerű teljesítés

16 16 Szerződésmódosítás 1.Kedvezményezett által kezdeményezett (formanyomtatványon, indoklással) •a projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; •a projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása (kumulatív); •10 százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a támogatási szerződésben rögzített célértékhez képest (kumulatív); •változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

17 17 Szerződésmódosítás 2.KSZ által kezdeményezett •  Intézményrendszer  Jogszabályi környezet  Program környezetének általános változása következtében •

18 18 Beszámolási kötelezettség •Projekt Előrehaladási jelentés •(PEJ) •Célja: rendszeres időközönként beszámolni a projekt előrehaladásáról - legalább 6 havonta •De: 1 éves megvalósítású projektek esetén csak egy jelentés kötelező •A PEJ teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy a kedvezményezettek által a projekt időszak alatt folytatott tevékenységek illeszkednek-e a támogatási szerződésben foglaltakhoz illetve, hogy eleget tesznek-e az ott meghatározott kötelezettségeiknek. Az előrehaladási jelentés a szakmai előrehaladás bemutatására számszerű és szöveges adatokat kér a kedvezményezettektől.

19 19 Beszámolási kötelezettség •Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ)  Benyújtandó: elektronikusan és papír alapon •NFÜ honlapról letöltött nyomtatvány kitöltésével és CD-re mentésével •(Letölthető formanyomtatvány és kitöltési útmutató: •http://www.nfu.hu/egysegesites_es_egyszerusites_az_umft_pal yazatainak_kifizetesi_es_nyomonkovetesi_rendszereben) •az NFÜ honlapján található Pályázó Tájékoztató Felületről on- line PEJ kitöltő alkalmazás használatával •(Elérése: www.nfu.hu vagy emir.nfu.hu/nd/umft)www.nfu.hu  Határidő: befejezést követő 1 hónap  Hiánypótlás: csak 1 alkalommal (határideje megegyezik a Záró Kifizetési Kérelem hiánypótlásának határidejével)  Amennyiben a ZPEJ nem kerül benyújtásra, a záró kifizetési kérelmet nincs mód elfogadni. Csúszik a kifizetés.

20 20 2.1. Kifizetési igénylések típusai  Előleg  előleg fizetési kérelem szerződéskötést követő 3 hónapon belül  projektzárásig fizetési kérelem benyújtása kötelező, ellenkező esetben visszafizetés (módosított szabály)  a támogatás rendeltetésnek megfelelő felhasználása, ellenkező esetben visszafizetés!  az előleg elszámolás bármikor megkezdhető, legkésőbb a projekt zárásakor kötelező

21 21 Kifizetési igénylések típusai  Időközi kifizetési kérelem  az igényelt összeg legalább a támogatási összeg 10%-a (és legalább 100.000 Ft)‏  formai és tartalmi ellenőrzés ⇨ egyszeri hiánypótlás (benyújtási határidő: legfeljebb 30 nap)‏  elutasított számla a következő kérelemmel benyújtható (legkésőbb a záró kifizetési kérelemmel)‏

22 22 Kifizetési igénylések típusai  Záró kifizetési kérelem  még el nem számolt számlák  KÖTELEZŐ MELLÉKLETE A ZPEJ  előleg elszámolás (kiegyenlített számlákkal)‏  benyújtás: a megvalósítás határidejét követő 1 hónap, DE szállítói finanszírozás esetén a megvalósítás határidejét megelőző 60 naptári nap

23 23 Finanszírozási módok •Utófinanszírozás  előleg igénybevétele esetén csak utófinanszírozás lehetséges  minden számla kiegyenlítését szükséges igazolni  a kifizetési kérelem beérkezését követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra (a hiánypótlás idejét nem beleértve)‏  a kifizetés a Támogatási szerződésben rögzített bankszámlaszámra,  VAGY  a támogatást megelőlegező hitelintézet bankszámlájára  történhet (engedményezési szerződés alapján)‏

24 24 Finanszírozási módok •Szállítói finanszírozás  az önerő kiegyenlítését szükséges igazolni  teljesítésigazolás  a beérkezést követő 30 napon belül kerül a támogatás folyósításra (a hiánypótlás idejét nem beleértve)‏  nettó 1 millió forintot meghaladó bizonylatok esetén  kifizetés közvetlenül a szállító részére  előkészítési költségek és bérjellegű juttatások esetében nem alkalmazható (számla alapú projektmenedzsment költségek nettó 1 m Ft feletti számla esetében lehetséges)‏ •Vegyes finanszírozás  szállítói ÉS utófinanszírozás

25 25 Köztartozás  Kedvezményezett  a folyósítás feltétele a köztartozás- mentesség a pénzügyi teljesítés időpontjában (számla kiegyenlítésének dátuma)‏  Szállító  közbeszerzési eljárással kiválasztott szállító esetében  a pénzügyi teljesítés időpontjában nem lehet 15 napot meghaladó köztartozása Köztartozás esetén a kifizetés felfüggesztésre kerül! (adóigazolás) ‏

26 26 Számlák, szerződések •Számlával szembeni követelmények  ÁFA törvény előírásai szerint kiállított  a Kedvezményezett nevére szól  projektazonosító és „a … számú projekthez támogatás elszámolására benyújtásra került” felvezetése a számlára  hitelesített, másolati példány (eredeti, első példányról)‏  teljesítés igazolása az eredeti számlán cégszerű aláírással  összhang a kapcsolódó szerződéssel (teljesítés dátuma, tárgya, vállalkozói díj)‏  100 000 Ft támogatási igény alatt elegendő a számlaösszesítő  kifizetést igazoló dokumentumok hitelesített másolatának benyújtása  külföldi számla esetén fő tartalmi elemekről a Kedvezményezett által hitelesített fordítás

27 27 Számlák, szerződések •Szerződéssel szembeni követelmények  hatályba lépése nem korábbi, mint a pályázat befogadásának dátuma (kivéve előkészítési költségek)‏  a tevékenység befejezése nem későbbi, mint a projektmegvalósítás dátuma  pénzügyi ütemezés összhangja a részteljesítésekkel, részszámlákkal  ha a tevékenység nem csak a projekthez kapcsolható, akkor megfelelő arányosítási módszertan szükséges!  az esetleges módosítások is benyújtandók!  szóbeli megállapodásról szóló nyilatkozat lehetősége

28 28 Benyújtandó dokumentumok •Eredeti példány  Támogatási szerződésben rögzített biztosítékok iratanyaga (új bankszámla nyitása esetén is)‏  kifizetési kérelem formanyomtatvány  összesítő táblázatok (alátámasztó dokumentáció ellenőrzése a helyszínen)‏  Másolati példány  „minden más”  hitelesítés módja: eredetivel megegyező, aláírási joggal bíró képviselő által hitelesített másolat

29 29 Benyújtandó dokumentumok  Igénybevett szolgáltatások  számla vagy számlaösszesítő (a korábban leírt módon)‏  kifizetés igazolása  piaci ár igazolása (nettó 1 m Ft felett)  szerződés, megrendelő vagy nyilatkozat  teljesítés igazolása (beszámoló projektmenedzsment esetében/köteles példány )‏

30 30 Benyújtandó dokumentumok  Személyi jellegű költségek  személyi jellegű költségek összesítő táblája  kifizetés igazolása (nettó bér + minden munkáltatót terhelő és munkavállalótól levont járulék)‏  munkaszerződés/kinevezés/megbízási szerződés/célfeladat kiírás (első kifizetésnél és változás esetén)‏  munkaköri leírás munkáltató és munkavállaló által aláírva (első kifizetésnél és változás esetén)‏  munkaidő nyilvántartás – munkabér-arányos elszámolás esetén

31 31 Benyújtandó dokumentumok  Egyéb személyi jellegű (utazási) költségek  utazási és kiküldetési költségek összesítő táblája  kifizetés igazolása  Eszközbeszerzés  számla vagy számlaösszesítő (a korábban leírt módon)‏  kifizetés igazolása  piaci ár igazolása  szállítói szerződés/megrendelő/nyilatkozat/adás-vételi szerződés  átadás-átvételi jegyzőkönyv (azonosító számmal, pl. gyári szám) – szoftverek esetében is!  szállítólevél devizás számla esetében  üzembe helyezési okmányok

32 32 Benyújtandó dokumentumok  Építés, felújítás, bővítés  számla  kifizetés igazolása  piaci ár igazolása  kivitelezői szerződés (része a fizetési ütemezés!)‏  hatósági engedélyek  teljesítés igazolása:  5 millió Ft támogatástartalom alatt vállalkozó nyilatkozata  5 millió Ft támogatástartalom felett műszaki ellenőri igazolás (akár az eredeti számlán is)‏  építési napló (engedélyköteles beruházásnál) vagy kivitelezői nyilatkozat (nem engedélyköteles beruházásnál) az első kifizetési kérelemhez

33 33 Benyújtandó dokumentumok  Saját teljesítés  saját teljesítés összesítő táblázat  az összesítőben szereplő, számlák, bizonylatok, kimutatások hiteles másolata (a közvetlen önköltség alátámasztására)‏  Igazolás, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdona  nyilatkozat saját teljesítésről

34 34 Kifizetési kérelem •Általános előírások  megvalósítás során legalább egyszer kötelező  online számlakitöltő használata, ÉS  dokumentáció papír alapú benyújtása (beérkezés dátuma, hitelesség eltérés esetén)‏  cégszerű aláírás, regisztrált mérlegképes könyvelő általi ellenjegyzés  támogatási/engedményezési/vállalkozási szerződésben rögzített bankszámlaszám  nyilatkozatok hiánytalan kitöltése

35 35 Kifizetési kérelem •Eljárásrendi lépések  benyújtás: a megvalósítás határidejét követő 1 hónap, DE szállítói finanszírozás esetén a megvalósítás határidejét megelőző 60 naptári nap  hiánypótlási felszólítás: beérkezéstől számított 30 (szállítói finanszírozás esetén 15) naptári nap  egyszeri hiánypótlás lehetősége (30 naptári nap, DE szállítói finanszírozás esetében 15 naptári nap)‏  a határidő lejártát követő 8 nap után a hiánypótlással érintett rész elutasítása  utófinanszírozás esetén a kifizetési kérelem beérkezését követő 60, szállítói finanszírozás esetén 30 naptári napon belül kerül a támogatás folyósításra (a hiánypótlás idejét nem beleértve)‏

36 36 100 ezer Ft alatti számlák összesítője

37 37 Leggyakoribb hibák •Nem használják az on-line számla kitöltőt •Nem nyújtanak be piaci ár igazolására alátámasztó dokumentumot •Záró kifizetési kérelemhez nem csatolnak záró Projekt Előrehaladási Jelentést (ZPEJ)‏ •Teljesítés igazolás hiányzik •Projekt menedzsment költség esetén hiányzik a beszámoló az elvégzett tevékenységről  Szerződés vagy nyilatkozatot arról, hogy nem kötöttek szerződést

38 38 •Köszönöm!


Letölteni ppt "Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről •Fehérgyarmat •2009. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések