Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IPR dokumentációjáról Bedőné Fatér Tímea IPR szaktanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IPR dokumentációjáról Bedőné Fatér Tímea IPR szaktanácsadó."— Előadás másolata:

1 Az IPR dokumentációjáról Bedőné Fatér Tímea IPR szaktanácsadó

2  Mi a minimális?  Mi az optimális?  Intézménytől függ  Egyelőre nincs központi ajánlás  OH ellenőrzés szempontjai „A sok papír között ne vesszen el a gyerek”

3 A jó dokumentáció célja  rögzíti a „játékszabályokat”  támpont a következetes szakmai munkához  igazolja az elvégzett munkát  nem az a cél, hogy legyen, hanem hogy használjuk ( egyértelműen segíti és nem hátráltatja a jó működést)

4 A dokumentáció minősége  precíz – mapparendszer, (tanéves vagy tematikus bontás)  jól strukturált – mindenki számára könnyen hozzáférhető ami őrá tartozik  formailag következetes (fejléc: iskola neve, azonosítója…)  naprakész, valós idejű (dátumozott)  bizonyító erejű, megfelel az állítások alátámasztására (aláírások)  nem formális, – látszik, hogy működő programra épül

5 IPR dokumentáció (…egyféle csoportosítás)  A nyilvántartás  Alapdokumentumokban  Stratégia  Megvalósítás  Egyéni fejlesztés és értékelés  Egyéb, IPR elemekhez kapcsolódó dokumentumok  Pályázati dokumentumok

6 Alapdokumentumokban megjelenő IPR elemek (a felsorolás nem teljes körű, csak kis ötletadó kíván lenni az adaptációs munkához)

7 Alapító okiratban  Tartalmazza, hogy az intézmény e tevékenységet végzi a 11/1994-es MKM rendelet vonatkozó pontjai (39.§ D., E.,) szerint.

8 pl. Nevelési Programban Iskolában folyó nevelő-oktató munka Pedagógiai alapelvei Céljai Feladatai Eljárásai Az alkalmazás feltételei (I.) Integrációs stratégia kialakítása (I/1) Heterogén osztályok (I/2.2) Helyzetelemzés ( I/1.1) Célrendszer (I/1.2)

9 pl. Nevelési Programban - Személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok - Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek - Kulcskompetenciákat fejlesztő programok, programelemek (II/1) - Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek (II/2)

10 pl. Nevelési Programban A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztés lehetőségei Együttműködések, partnerségi kapcsolatok (I/3)

11 pl. Helyi tantervben A tanuló tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése, értékelése Műhelymunka, a tanári együttműködés formái (II/4) A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei (II/5)

12 pl. Intézményi Minőségirányítási Programban  Minőségcélok  Intézményi értékelés  Belső működés  csoportvezetők ped. kompetenciái  Ped. munka ellenőrzése  ellenőrzés területei  mérések területei  Ped. teljesítmény értékelés szempontjai...  IPR céljai  Intézményi önértékelés  Műhelymunka…  IPR vezető, módszertani csoport vezető…  HHH szülőkkel kapcs.tartás  bemeneti mérések  egyéni fejlesztési tevékenység  integrációt támogató módszerek alkalmazása …

13 pl. Szervezeti és Működési Szabályzatban  Szervezeti felépítés  hatáskörök,feladatkörök  kapcsolattartás rendje  Külső kapcsolatok rendszere  Hagyományok ápolása  IPR menedzsment és a munkacsoportok  …  IKCS  Mutikulturális tartalmak …

14 pl. Házirendben  Tanulók jogai esélyegyenlőségi szempontok …  Tanórán kívüli foglalkozások  A napköziotthon, a tanórai foglalkozások …

15 A nyilvántartás dokumentumai  HHH szülői nyilatkozatok – jegyzőnél (iskola legalább egy hitelesített névsort kap)  Egyetértő szülői nyilatkozatok – iskolában (állítólag már nem kötelező)  Statisztikák  Létszámok, névsorok*  Szülői kapcsolattartás (jelenléti ívek, értékelő naplóban aláírás…)* *  …

16 Csak egy-egy ötlet…

17

18 IPR stratégia  Éves ütemterv (integrációs éves cselekvési terv) (Esélyegyenlőségi tervhez, IPR programelemekhez illeszkedik)  Helyzetelemzés (kiinduló állapot, a jelenleg megvalósuló IPR programelemek)  Intézményi célok(elérni kívánt célállapot az IPR alapú fejlesztésben)  Feladatok, határidők, felelősök, eredményességi kritériumok  IPR-hez kapcsolódó elemek megjelenhetnek:  *Erőforrástervben megjelenhetnek (eszköz - és humán erőforrás, képzések, nevelői IPR-es kompetenciákról)  *Szervezetfejlesztési tervben megjelenhetnek (SZMSZ-ből kiindulva, - szervezet átstrukturálása és a szükséges pedagógus készségek)  *Beiskolázási tervben (demográfiai adatok, beiskolázási terület nagysága)

19 Megvalósítás  Menedzsment és munkacsoportok dokumentumai  Az ellátott feladatra szóló megbízás a tagoknak  Munkaterv  Megbeszélések, értekezletek feljegyzései  Tevékenységnapló / tanév végi beszámoló  Teljesítésigazolás

20 Iskolába kerülés előkészítése  Óvoda – iskola átmenet programja  Egyéb, együttműködésnél hasznos dokumentáció  Óvodai mérések  Szakvélemények  Közös programok feljegyzései v. képei

21 Együttműködések, partnerség  Műhelymunka, tanári együttműködéshez pl.: (csak ötletek)  belső továbbképzések anyagai  szakmai találkozók anyagai  belső hospitációs terv  Partneri együttműködési megállapodások és/vagy kommunikációs tervek pl.:  Szülői Szervezettel  Családsegítő Szolgálattal  Szakmai és szakszolgálatokkal  Középfokú intézménnyel (ha releváns)  CKÖ - vel  Civil szervezetekkel  …

22 Egyéni fejlesztés dokumentációja  ötvözi valamennyi „szereplő” munkáját  elért eredményeink minősítik  Tanuló adatai  Helyzetfelmérés dokumentumai  Egyén fejlesztési terve  Egyéni fejlesztési/fejlődési napló  Szöveges, árnyalt értékelés

23 Helyzetfelmérés  „ Bemeneti mérések” (rajzok, tesztek, kérdőívek, feladatlapok) pl.:  alapkészségek  tehetségterületek  tanulási képességek  tanulás iránti attitűd  tanulási stílus  kommunikáció  szocializáció  társas kapcsolatok, együttműködés  viselkedéskultúra  emocionális tényezők  énkép, önértékelés … ahol a problémát észleljük.  Családlátogatás tapasztalatai  Gyermekkel történő irányított beszélgetés  Pedagógusok, segítő szakemberek véleményei  Osztálytársak – szociometria ….

24 Egyéni fejlesztési terv  Helyzetelemzés  Fejlesztési területek  Fejlesztési célok  Konkrét feladatok  pedagógiai módszerek, eszközök  felelősök  bevont szakemberek  határidők  elvárt eredmény indikátorok

25 Fejlesztést-fejlődést követő napló A megvalósulás folyamatát, tapasztalatait, eredményeit rögzíti.  A tanórákon vagy azokon kívül konkrétan megvalósult egyéni fejlesztések (pl. milyen keretek közt, milyen módon, tevékenységgel és mit fejlesztettünk)  Időpontok  Folyamatban elért részeredmények, megfigyelések, tapasztalatok  Megvalósító pedagógusok, szakemberek feljegyzései, aláírása  szöveges értékelések, javaslatok *Portfólió (különböző formákban, meghatározott szempontok szerint összeállított – nem kötelező)  Gyermekmunkák, felmérések, feladatlapok ….

26 Egyéb…  Megvalósuló IPR programok dokumentumai  jelenléti ívek, kérdőívek, emlékeztetők,feljegyzések, fotók…  Tanulókövetés egyéb dokumentumai  Kompetenciamérések eredményei – HH, HHH tanulók  Középiskolai adatok – összesítő  Feladat és tevékenységtábla (kiegészítő illetményhez)

27 A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok  benyújtott pályázati anyag  együttműködési megállapodás, és vállalások  költségvetés terve  év végi önértékelés dokumentumai  pénzügyi elszámolás – összesítője


Letölteni ppt "Az IPR dokumentációjáról Bedőné Fatér Tímea IPR szaktanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések