Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. évi CC. tv. figyelembe vételével. A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. évi CC. tv. figyelembe vételével. A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált,"— Előadás másolata:

1 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével

2

3 A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet!  Az ország leghátrányosabb 47 térségében 903 település, mely  Május 15-től 14 kistérség 177 településével bővült

4  A szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás.

5  Az a költség, ráfordítás, amely  a régi Btk. szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban,  az új Btk. szerinti vesztegetés és annak elfogadása, hivatali vesztegetés és annak elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és annak elfogadása, vagy befolyással üzérkedés, bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel.

6  Egyház  Egyházi jogi személy  Az „egyház” fogalma törlésre került a Tao. tv-ben  Egyházi jogi személy (2011. évi CCVI. törvény alapján) :  a bevett egyház (össz. 27. db) és  annak belső egyházi jogi személye  A vallási közösség nem tartozik ide!!!  Az 5. alaptörvény módosítással várhatóan újra változik majd.

7 2013-ban:  30 %-os tulajdoni részesedés  60 napon belül bejelenteni (xxT201T)  Változást csak akkor kell bejelenteni, ha a %-os mérték változik  1 év után nyereséggel elidegenítve AEE csökkentő 2014-től:  10 %-os tulajdoni részesedés  75 napon belül bejelenteni (xxT201T)  Változást csak akkor kell bejelenteni, ha a %-os mérték változik  1 év után nyereséggel elidegenítve AEE csökkentő

8 2013-ban:  az egyes beszámoló(k)ban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi piaci értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 % 2014-től:  az egyes beszámoló(k)ban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi könyv szerinti értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 % Termőföld (új fogalom) (4. § 45. pont) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld.

9  K+F kedvezmény: (7. § (1) bek. w) pont)  2014-től amennyiben egy Tao alany a saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység után nem érvényesíti teljes összegben a kedvezményt, a fennmaradó részt a kapcsolt vállalkozás is figyelembe veheti AEE csökkentő tételként.  Feltételek:  K+F tevékenység kapcsolódjon a két kapcsolt vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez,  a maradék kedvezményt igénybe vevő vállalkozás rendelkezzen az adóbevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó(k) által érvényesíthető összeget.  A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel, melyekről az adóbevallásban kell mindkét félnek adatot szolgáltatni.

10  Kisvállalkozói kedvezmény (7. § (1) bek. zs) pont)  Korábban használatba nem vett.....  szellemi termékek mellett bekerült a szoftver-termékek felhasználási joga is.  30 Milliós szabály maradt.  Nem jelentős összegű hiba (8. § (8) bek.)  Új előírás  Amennyiben korábbi években hibáztunk, és a most feltárt hiba nem jelentős összegű volt, akkor az a tárgyévi könyvelésben szerepelt, viszont önellenőrzés volt a bevallásnál és a tárgyévi adóalapnál AEE   2014-től választható, amennyiben a nem jelentős összegű hiba miatt AEE + tételt kellene elszámolni, akkor nem kell önellenőrzést végezni hanem a javítás a tárgyévi adóbevallásában vehető figyelembe és így nincs AEE + tétel.  Az önellenőrzés elhagyásának további feltétele, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét.

11  Kisvállalkozói kedvezmény (7. § (1) bek. zs) pont)  Korábban használatba nem vett.....  szellemi termékek mellett bekerült a szoftver-termékek felhasználási joga is.  30 Milliós szabály maradt.  Nem jelentős összegű hiba (8. § (8) bek.)  Új előírás  Amennyiben korábbi években hibáztunk, és a most feltárt hiba nem jelentős összegű volt, akkor az a tárgyévi könyvelésben szerepelt, viszont önellenőrzés volt a bevallásnál és a tárgyévi adóalapnál AEE   2014-től választható, amennyiben a nem jelentős összegű hiba miatt AEE + tételt kellene elszámolni, akkor nem kell önellenőrzést végezni hanem a javítás a tárgyévi adóbevallásában vehető figyelembe és így nincs AEE + tétel.  Az önellenőrzés elhagyásának további feltétele, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. Sztv. 3. § (3) bek. 4. pont. A nem jelentős összegű hiba értékhatára: Max. a mérlegfőösszeg 2 %-a, de ha az nem haladja meg az 1 M Ft-ot, akkor max. 1 M Ft.

12  A 2011. évi CII. tv. módosítása alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaság rendelkezhet 10 %-ot meghaladó részesedéssel, vagy szavazati joggal olyan cégben, amelynek főtevékenysége épületépítési projekt szervezése (TEÁOR 4110)!  Viszont az ilyen részesedés elidegenítéséből származó nyereségre nem lehet az adómentes kezelést (AEE –) alkalmazni.

13  A 2011. évi CII. tv. módosítása alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaság rendelkezhet 10 %-ot meghaladó részesedéssel, vagy szavazati joggal olyan cégben, amelynek főtevékenysége épületépítési projekt szervezése (TEÁOR 4110)!  Viszont az ilyen részesedés elidegenítéséből származó nyereségre nem lehet az adómentes kezelést (AEE –) alkalmazni. Min. 10 Mrd. induló tőke. Társasági forma: Nyrt. Meghatározott tevékenységre: saját tul. ing. adásvétel, bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés, vagyonkezelés. A biztosítók és hitelintézetek tulajdoni és szavazati jog korlátozása (10%-ban). NAV-hoz bejelenteni.

14  2011. évi CLXXV. tv. 2. § 7. pont alapján (Civil tv.) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele.  Ezek a szervezetek nem alkalmazhatják a közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális adóalap megállapítási lehetőségeket.  Ezt a korlátozást először abban az adóévben kell figyelembe venni, amikortól elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül (a bevételi küszöbérték túllépése miatt).

15  A beolvadás során megszűnő társaság tárgyévi negatív adóalapját a jogutód társaság a beolvadás évének AEE-e terhére számolhatja el.  Azonban továbbra is meg kell felelni a következő feltételeknek:  Átalakulást követően olyan tag szerez többségi befolyást a jogutód társaságban, amely az átalakulás előtt ugyanilyen befolyással rendelkezett a jogelődben és  a jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd tevékenységéből legalább egyből árbevételt szerez.  Viszont 2013-tól nem kell ezeket feltételeket teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követ két adóéven belül jogutód nélkül megszűnik, továbbá, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult.

16  Az adóév végén KKV-nak minősülő vállalkozás veheti igénybe.  A hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után adókedvezmény jár.  2014-től viszont a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel kamata után is jár az adókedvezmény!  Adókedvezmény mértéke:  a 2000. december 31-ét követően és 2013. december 31-éig megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 40 %-a,  a 2013. december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 %-a.  Ami maradt:  Max. évi 6 millió Ft-ig  Max. a tárgyévi adó 70 %-ig.  Továbbra is de-minimis támogatásnak minősül.

17  Az adóév végén KKV-nak minősülő vállalkozás veheti igénybe.  A hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után adókedvezmény jár.  2014-től viszont a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel kamata után is jár az adókedvezmény!  Adókedvezmény mértéke:  a 2000. december 31-ét követően és 2013. december 31-éig megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 40 %-a,  a 2013. december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 %-a.  Ami maradt:  Max. évi 6 millió Ft-ig  Max. a tárgyévi adó 70 %-ig.  Továbbra is de-minimis támogatásnak minősül. Mikrovállalkozás: amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió €-t. Kisvállalkozás: amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió €-t. Középvállalkozás: amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió €-t vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió €-t. KKV-k esetén az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése max. 25 %!

18  Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása (18. § (6) bek.)  Az alapítónak a tőkét befogadó, a vagyont kiadó adózónak, továbbá a tagnak (részvényesnek) a jegyzett tőke, tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetén is alkalmaznia kell a módosító tételeket, ha többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag (részvényes) teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból.  Az átalakulás esetében ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni!  Fejlesztési tartalék (pontosítás) (1. sz. mell. 12. pont)  Amennyiben fejlesztési tartalék felhasználásával történik tárgyi eszköz beszerzése, ill. előállítása és  a számított nyilvántartási érték 0-nál nagyobb,  akkor erre a részre az értékcsökkenési leírást el lehet kezdeni már az üzembe helyezésének napjától a bekerülési értékre vetített écs. kulccsal számítva.

19  Elismert költségnek minősül (3. sz. mell. B. rész 21. pont) :  2014-től az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele a Szja. tv. szerinti reprezentáció céljából történik  Sztv. 166. §, 167. § ( könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat?)  KATA  Tao  Ua. mint a KIVA  Tao  Adóelőleg bevallás a KATA alanyiság megszűnését követő 60 napon belül.  Adóelőleg a KATA alanyiság megszűnését követő naptólaz adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig, negyedévente a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetve.  Adóelőleg mértéke negyedévente:  Amennyiben a KATA alanyiság megszűnésének az éve 12 hónap volt akkor a megszűnés évében elszámolt bevétel 1 %-a.  Amennyiben a KATA alanyiság megszűnésének az éve 12 hónapnál kevesebb volt akkor a megszűnés évében elszámolt bevétel 12 hónapra számított összegének az 1 %-a.

20  A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan.  Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja.  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg!  Pótlólagos kiegészítő támogatás: ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, akkor adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget befizetni  Indokolás szerint a cél a szponzori, vagy támogatási összegek növelése!  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a teljesítést követően 8 napon belül a NAV-hoz be kell jelenteni! (SPORTBEJ) Elmulasztás esetén az adókedvezmény elvész.  2014-től a fel nem használt adókedvezményt 3 év helyett a támogatás évét követő 6. évig fel lehet használni!

21  A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan.  Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja.  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg!  Pótlólagos kiegészítő támogatás: ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, akkor adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget befizetni  Indokolás szerint a cél a szponzori, vagy támogatási összegek növelése!  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a teljesítést követően 8 napon belül a NAV-hoz be kell jelenteni! (SPORTBEJ) Elmulasztás esetén az adókedvezmény elvész.  2014-től a fel nem használt adókedvezményt 3 év helyett a támogatás évét követő 6. évig fel lehet használni! Elérhető adóelőny 10 %, vagy 19 %-ról lecsökken 2,5 %, vagy 4,75 %-ra 

22  Támogatás összege: 10.000 e Ft  Támogatáson elért adómegtakarítás: 1.000 e Ft  Kapható adókedvezmény (max. tárgyévi adó 70 %-áig): 10.000 e Ft  Eddigi összes adómegtakarítás: 11.000 e Ft  Fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 750 e Ft (el nem ismert ktg.)!

23  Elérhető adóelőny 2014-től 2,5 %, vagy 4,75 %  Támogatási igazolás: (2013.02.01-től)  max. az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben (a tárgyévi helyett) tartott előadásaiból származó jegybevétele 80%-a.  Filmalkotás esetén a a közvetlen filmgyártási költség 20%-a lehet a maximális támogatás.  A támogatásból adódóan ellenszolgáltatás nem lehetséges.  Az ezzel ellentétes megállapodás semmis!  2014-től itt is alkalmazni kell a kiegészítő támogatást!!!  Ua. mint a látvány-csapatsport támogatásánál!  A kiegészítő támogatást a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zr-nek a kincstárnál vezetett letéti számlájára kell megfizetni!  2014-től a fel nem használt adókedvezményt 3 év helyett a támogatás évét követő 6. évig fel lehet használni!

24  Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén a haszonkulcs-sáv az eddig 3-7 %- ról 3-10 %-ra emelkedett.  Szolgáltatások listája az 1. sz. mellékletben  Nyilvántartás alóli mentesülés 50 M Ft értékű szerződésnél  Korábban a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra kellett nézni  A módosítás során csak az adóévi teljesítést kell nézni!  Költség átterhelés már főtevékenységként is lehetséges

25  December 20-a!  Előző évi árbevétel meghaladta a 100 M Ft-ot  Bevallani a 1301-es nyomtatványon  Art. módosítás szerint visszamenőleg 2013-ra a mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, ha az adóalapot képez.

26 Minimálbér 101.500,- / 118.000,-

27  Öpt. szabályai alapján  Önkéntes pénztárba fizetett adomány  Munkáltató fizetheti  Munkavállaló és hozzátartozói részére  Célzott szolgáltatásra – adománynak minősül  Mértéke: alkalmazottak létszáma * minimálbér  Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg  A korábbi adományt a májusi 1308-as bevallásba  500.000-es korlátba nem tartozik bele!!!  Értékhatár felett egyes meghatározott juttatás!  Az Önkéntes pénztár által nyújtott célzott szolgáltatás adómentes!

28  Kamatjövedelem átsorolható az ellenőrzött tőkepiaci ügylet közé! Pl.: nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  beváltásából,  visszaváltásából,  átruházásából származó jövedelmek esetén.  Kizárólag a 2013. augusztus 01-e előtti kamatjövedelmekre vonatkozhat.  Nyilatkozni az év végéig a befektetési szolgáltató felé.  Miért éri meg?  Adókiegyenlítés lehetséges az ETÜ esetében.

29  Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet.  Maradt az eredeti összeg:  1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott  3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott  Elérhető adómegtakarítás 10.000,-/33.000,- eltartottanként.  Ha nincs elég szja alap, akkor a fel nem használt adómegtakarítás járulékkedvezményként figyelembe vehető!  Sorrend: 1. természetbeni egészségbiztosítási járulékra (4 %), 2. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra (3 %), 3. nyugdíjjárulékra (10 %).

30  Szülő, 3 kedvezményezett eltartottal, havi jövedelme 300.000,- Ft.  Hogyan veheti igénybe a családi kombinált kedvezményt?  Megoldás:  3 gyermekre az adóalap-kedvezmény 3 x 206.250,- = 618.750,- az erre eső adómegtakarítás 3 x 33.000 = 99.000,- Ft  Igénybe vehető adóalap-kedvezmény 300.000,-Ft, így a fizetendő szja 0,- Ft!  Igénybe NEM vett adóalap-kedvezmény 318.750,- Ft az erre eső adó 51.000,- Ft.  300.000 Ft-os jövedelem után fizetendő járulékok:  TEB 4 %12.000,-  PEB 3 % 9.000,-  Nyj 10 %30.000,-  Összesen: 51.000,- Ft  Fizetendő közteher a 1,5 %-os MEJ 4.500,- Ft összegben

31  Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet.  Maradt az eredeti összeg:  1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott  3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott  Elérhető adómegtakarítás 10.000,-/33.000,- eltartottanként.  Ha nincs elég szja alap, akkor a fel nem használt adómegtakarítás járulékkedvezményként figyelembe vehető!  Sorrend: 1. természetbeni egészségbiztosítási járulékra (4 %), 2. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra (3 %), 3. nyugdíjjárulékra (10 %).  100.000,- Ft esetén az összes levonandó közteher: 33 % !!!) 3 gyermek esetén az adó(járulék)megtakarítás 33.000,- Ft/fő  Társadalombiztosítási ellátás alapját nem befolyásolja!!!

32  A családi „kombinált” kedvezményt igénybe veheti a biztosított egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, társas vállalkozás tagja a  tényleges kivét,  átalányban megállapított jövedelem,  személyes közreműködés díjazása után veheti igénybe.

33  Nyilatkozat alapján veheti igénybe a munkavállaló  Amennyiben az adóelőleget a munkáltató állapítja meg, akkor a családi járulékkedvezmény megállapítására is kötelezett, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten NEM kéri a járulékkedvezményt!

34

35  Nyilatkozat alapján veheti igénybe a munkavállaló  Amennyiben az adóelőleget a munkáltató állapítja meg, akkor a családi járulékkedvezmény megállapítására is kötelezett, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten NEM kéri a járulékkedvezményt!  Az egyéni vállalkozó havonta (és nem negyedévente) állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt  Az őstermelő negyedévente állapítja meg maga után a családi kombinált kedvezményt  Minimum járulékalapból családi kombinált kedvezményt igénybe venni NEM lehet.  Megosztott felügyelet esetén az adóalap- és járulékkedvezményt is megosztva (50-50 %-ban) lehet érvényesíteni.  Bevallásban kötelező jelölni, hogy az eltartott melyik hónapokra vonatkozóan minősül kedvezményezett eltartottnak.  Amennyiben a jogosultak kombináltan vették igénybe a családi kedvezményt, akkor a bevallásban csökkenteni kell a családi kedvezményt, az igénybe vett családi járulékkedvezmény 625 %-val.

36  Egyedülálló anyuka 2 gyermekét egyedül neveli, havi 118.000,- Ft-os jövedelemmel.  Így az éves jövedelem 1.416.000,- Ft.  Megbízási szerződés alapján az év során 484.000,- Ft megbízási díjból származó jövedelmet is szerzett.  Év közben a munkabérrel szemben igénybe vett kedvezmény:  Adóalap-kedvezményből marad még 125000-118000=7000/hó (erre eső adó: 1120,- Ft/hó  Figyelembe vett járulékkedvezmény: TEB-ből 1120,- Ft/hó vagyis éves szinten 13.440,-  Év végi bevallásban az éves jövedelem 1.900.000,- Ft, melyre az egész évre vonatkozó családi adóalap-kedvezmény összegét (2x62500)x12=1.500.000,- Ft-ot csökkenteni kell a családi járulékkedvezmény 625 %-val, tehát 13.440 x 625 % = 84.000,- Ft-tal.  Így az összevont adóalap adóját (1.500.000-84.000) 1.416.000,- Ft-tal lehet családi adóalap-kedvezménnyel csökkenteni.

37  Magyar, vagy EGT tagállamban letelepedett üzleti biztosítóval kötött biztosítási szerződés  A biztosító teljesítése kizárólag a következő esetben lehet:  biztosított személy halála,  tb. nyugellátásra való jogosultság megszerzése,  legalább 40 %-os egészség károsodás,  a szerződéskori törvényes nyugdíjkorhatár elérése.  Keletkezett hozam kamatadó mentességet élvez  Befizetett összeg 20 %-a de max. évi 130 e Ft rendelkezés az adóról kedvezményként érvényesíthető  Külföldi biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítás esetén NAV által közzétett kibővített tartalmú igazolás szükséges (mivel a külföldi nem köteles adatszolgáltatásra a NAV felé).  Amennyiben a nyugdíjcél nem teljesül (nem történik nyugdíjszolgáltatás, átalakítják a szerződést), akkor a korábbi kedvezményeket 20 %-kal növelten kell visszafizetni

38  Önkéntes kölcsönös pénztárakba történő befizetés kedvezménye  Egyszerűsödés, mivel ha több típusba fizetünk, megszűnik a 100e, 120e, 130e, 150e-re vonatkozó adóról való rendelkezés korlátozása  Egységesen a befizetett összeg 20 %-a, max. évi 150.000,- Ft  Megmaradt a 24 hónapra lekötés és/vagy prevenciós szolg. ellenértékére vonatkozó + 10 %-os kedvezmény, de együtt is max 150 e Ft lehet.  Amennyiben csak egészség/önsegélyezőbe fizetünk, marad a régi korlátozás  NYESZ-R: maradt minden a régiben  Rendelkezés az adóról kedvezmények változásai:  Éves szinten max. 280.000,- Ft érvényesíthető!

39  Ahol a kamatjövedelemnél nem lehetséges szja és eho levonása  Pl.: nyereménybetétkönyvnél  2014-től a szokásos piaci érték 1,28-szorosa után:  16 % szja  6 % eho  Így a közterheket a magánszemélytől levontnak kell tekinteni!

40  Tartós befektetési szerződés megszűntetésével a pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket nem kiveszi, hanem transzferálja egy másik befektetési szolgáltatóhoz, vagy hitelintézethez – ez így nem minősül a lekötés megszakításának  15 napon belül meg kell történnie  Amennyiben az új helyen már van tbsz-e, akkor összevezetés történik  Amennyiben az új helyen még nincs tbsz-e, akkor újat nyitnak, de úgy kezelik, mintha az eredeti időpontban kötötték volna.  Részkivét lehetősége:  3 éves lekötést követően,  csak a lekötött pénzösszeg egy részénél történik hosszabbítás,  a továbbiakban le nem kötött összeget kifizetésre kerülhet.  Ebben az esetben a részkivét hozama után meg kell állapítani arányosan az adókötelezettséget.

41  Ingatlan = vagyoni értékű jog  Haszonélvezeti jog, bérleti jog stb.  Tehát a vagyoni értékű jog ( eddig csak a lakóingatlanhoz kapcsolódónál volt, 2014-től a nem lakóingatlanhoz kapcsolódó esetén is ) értékesítése esetén is érvényesíthető a lakóingatlanra és nem lakóingatlanra vonatkozó korrigálási lehetőség.  Termőföld értékesítése:  A 200 e Ft-ot meg nem haladó jövedelem adómentes,  viszont az eddigi 4.318.000,- Ft-os jövedelemkorlátot eltörlik,  mely már a 2013-as évre is alkalmazható.

42  2013-ban: az olyan személybiztosítás (élet-, a baleset- és a betegség-biztosítás), amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke. 2014-től (nézzük át a szerződési feltételeket!) :  Még módosítással sem lehet lejárati szolgáltatás, vagy visszavásárlás révén vagyoni érték kivonása.  Vagyoni érték lehet, ha a más által fizetett biztosításnál a jogosult díjkedvezményt, visszatérítést kaphatna.  A díjfizető viszont kaphat visszatérítést!  Nem kockázati a biztosítás, ha az esemény bekövetkezésekor a biztosító a szerződési feltételek alapján, max. a befizetett díj+hozam összegéig térít.  Csoportos biztosítás esetén azonos szolgáltatás tartalomnak kell lennie (nincs különbség dolgozó és főnök között)  Maradt a minimálbér 30 %-a mint adómentes díj/hó

43  A munkavállaló fennálló hitelének törlesztéséhez adott munkáltatói lakáscélú támogatás teljes adómentességet kap. Feltételek:  Támogatást hitelintézet, vagy kincstár útján lehet adni.  Max. a vételár, vagy építési ktg. 30 %-ig, de  5 év alatt max. 5 M Ft-ig.  Ne haladja meg a méltányolható lakásigényt (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet).  Mi a méltányolható lakásigény?  Beköltözők létszáma:  1-2 fő esetén 1-3 lakószoba között,  3 fő esetén 1,5-3,5 lakószoba között,  4 fő esetén 2-4 lakószoba között  minden újabb beköltöző + 0,5 lakószoba  Lakásvásárlás telekárat nem tartalmazó ára: 1 szobás lakás Bp-en 10.500 e Ft, máshol 9.500 e Ft 1,5 szobás lakás Bp-en 12.500 e Ft, máshol 11.500 e Ft 2 szobás lakás Bp-en 15.000 e Ft, máshol 14.000 e Ft 2,5 szobás lakás Bp-en 17.500 e Ft, máshol 16.500 e Ft 3 szobás lakás Bp-en 19.500 e Ft, máshol 18.500 e Ft……

44  Kölcsön elengedése adómentes, akár a szabadfelhasználású kölcsön esetén is és nem feltétel, hogy ingatlanon fennálló jelzálogjog biztosítsa az elengedett kölcsönt.  Amennyiben pénzügyi intézmény a fizetésképtelen adós fizetőképességének helyreállítása miatt nem kéri a hitel kamatát, akkor nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem, hanem adómentesség jár.  Csak független felek között alkalmazható! (vagyis a bank dolgozója nem)  Adómentesen adható sporteseményre szóló belépőjegy, vagy bérlet esetén megszűnt az évi 50 e Ft-os korlát!   Kulturális szolgáltatásnál maradt az 50 e Ft-os korlát.  Elengedett követelés ha az (10 e Ft helyett) a 20 e Ft-ot nem haladja meg  Üzleti biztosító is elengedhet 2014-től  Olyan szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást, az elszállásolást).  Az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat.

45 Minden maradt a régiben  Üdülési szolgáltatás (101.500,- Ft/fő)  Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány (12.500/8.000)  Iskolakezdési támogatás 30.450,- Ft  Helyi utazási bérlet  Iskolarendszerű képzés (253.750,- Ft)  Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás (50.750,-Ft )  Önkéntes (egészség/nyugdíj), önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. támogatás (30.450,-/50.750,-)  SZÉP kártya: évi 450.000,- Ft  + az évi 500 e Ft-os kereten felül Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adomány 101.500,- Ft/fő/év  A visszaváltható utalványok nem lehetnek béren kívüli, vagy adómentes juttatások!

46  Előző évre tekintettel kifizetett bér jan. 15. helyett jan. 10-ig!!!  2014. 03. 15-től lép hatályba  Ezért csak 2014-től alkalmazandó, tehát első ízben a 2015. jan. 10-ig kifizetett jövedelmeknél 

47  Egész évben tevékenységüket szüneteltető EV is élhet már 2013-ra vonatkozóan is:  munkáltatói adómegállapítással,  egyszerűsített bevallással,  adónyilatkozattal.  Családi kombinált kedvezmény igénybe vétele esetén havonta köteles az adóelőleget megállapítani.  Ha nincs járulékkedvezmény igénybe vétele, akkor az EV negyedévente köteles az adóelőleget megállapítani  Kisvállalkozói kedvezmény  Szoftvertermék beszerzésére is igénybe vehető  Kisvállalkozói adókedvezmény  2013. 12. 31-e után kötött beruházási hitel kamatának a 60 %-a, de max évi 6 M Ft.  A korábban felvett hiteleknél maradt a 40 %-os szabály  Mg-i őstermelő és EV esetén bevételnek minősül a káresemény miatti kártalanítás is, amit pl. jégverés miatt elvesztett termésre tekintettel kap

48  A kettős adóztatást kizáró egyezmények szerint a külföldi előadóművészek Magyarországon is adóztathatók!  2014-től ezért bevezetik az egyszerűsített eljárást!  Bármely 12 hónapban 183 napnál kevesebb Mo-i tartózkodás  FEOR szerinti tevékenységekre:  2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes,  2726 Színész, bábművész,  2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész,  2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész, vagy  3711 Segédszínész, statiszta.  200 e Ft-os bevételig adómentesség, felette a teljes összeg után adóköteles  Bevétel 70 %-a jövedelem (30 % ktg. vélelmezve)  Csak 16 % szja kötelezettség  Semmilyen kedvezmény nem érvényesíthető!  Nem keletkezik Tbj. szerinti biztosítási jogviszony, így nincs más közteher  Bevallás (egyszerűsített módon angol-magyar nyelven) és adó befizetés az elutazásig

49

50 az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény XI. fejezetében 

51

52 Nem változik  A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet.  FEOR 9-es  Törthónapra is érvényesíthető

53 Nem változik  Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal (erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell), a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében.  Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe.  Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja.

54  Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon (275 nap) belül legalább 6 hónapig (183 nap) álláskeresőként tartották nyilván.  A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni!  ÁFSZ igazolás kell.  A 2013-tól létesített munkaviszonyra lehet első ízben alkalmazni.  A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb 100.000 forint után 27 %-os adókedvezményt,  a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe.  Amennyiben a kedvezménnyel érintett 3 éven belül a munkáltató személyében változás történik, a fennmaradó részt az új munkáltatói is érvényesítheti!

55  A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 % szocho adókedvezmény,  a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % szocho adókedvezményt vehet igénybe.  Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani.  2014-től (GYED extra keretében) a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő foglalkoztatása esetén 4 + 2 év (69 hónapon belül)

56  A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint 27 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás első két évében,  14,5 % szocho kedvezmény a foglalkoztatás harmadik évében  A tényleges munkavégzés helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található.  A létszám megtartása feltétel!  A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén  2013. 07. 01-től már nem kötelező a nagy értékű beruházás!  Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató  2014-től 20 km-es körzeten belüli állandó lakcím esetén is jár a kedvezmény!

57  Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely,  Szocho kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint 27 %-a.  2014-től a doktori képzésben részt vevő hallgatónál, vagy doktorjelöltnél is érvényesíthető, de legfeljebb havi 200.000 Ft-os jövedelem 14,5 %-a a szocho kedvezmény.

58  A szocho megállapításánál ha egy megszűnt jogviszonyra tekintettel (pénzügyi nehézség miatt) késve történik meg a jövedelem kifizetése,  akkor a kifizetéskor úgy kell adóztatni, mintha az a jogviszony megszűnésekor kifizetésre került volna. (tehát a jogviszony megszűnésekor érvényes szabályok szerint – de nem írják elő az önellenőrzést)

59  Szocho alapja az EVA alap 4 %-s amennyiben:  legalább heti 36 órás jogviszonyban áll,  közép vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója,  ÚJ! a társas vállalkozásában a minimum járulékalap után a szocho-t megfizetik.  Év közben történő megszűnés esetén a megszűnés hónapjában (amennyiben az törthónap) az adóalapot a megszűnés hónapjára vonatkozóan napi arányosítással kell megállapítani.

60  Megszűnt 2014. 01. 01-től:  START kedvezmények  Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezmények  Karrier-híd program kedvezménye  A hallgatói munkaszerződéssel a szakmai gyakorlat vagy képzés keretében foglalkoztatott nappali tagozatos hallgató után nincs 27 % szocho – nem minősül biztosítottnak!  Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft/hó ( 227,- Ft/nap ) lesz  NAV hivatalból törli a kötelezettséget, amennyiben tudomására jut a külföldön tartózkodás, vagy a kötelezett halála.  A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni amennyiben:  keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül,  fogvatartott,  állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel,  ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel,  egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel,  foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát.

61  08. 01-től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett  Kamatjövedelmeket:  bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam;  a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem;  nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese);  a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja;  a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja;  a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész.

62  a 0 % Szja-s kamatjövedelem;  az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata);  az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban;  TBSZ számla, melyet 2013. 08.01-től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg

63  Ellátások halmozódhatnak:  Újabb gyermek születése esetén a meglévő ellátás megmarad, miközben az újszülött esetén tgyás kerül folyósításra.  Mehet együtt (két, vagy több gyermek esetén):  Tgyás – Gyed – Gyet – Táppénz - Baleseti táppénz  Ikergyermek esetén a gyed 3 éves korig jár, ha az ikrek idén születtek.  Gyed mellett lehetséges a munkavégzés, de csak a gyermek 1 éves kora után, akkor is, ha a gyermek bölcsiben, családi napköziben van, vagy házi gyermekfelügyelő vigyáz rá. Nincs óraszám megkötés.  Felsőoktatásban tanulók gyermekgondozási díja:  Gyermek születése előtt államilag elismert felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, magyar nyelvű képzésben legalább 2 aktív félévvel rendelkezik  Gyermekét saját háztartásban neveli  Anya magyar, vagy EGT állampolgár és rendelkezik bejelentett mo-i lakóhellyel.  Egyébként nem lenne jogosult Gyed-re

64

65

66  Személygépkocsi?  VTSZ 8703 !!!  Személy(ek) szállítására való  Vezetővel együtt max. 9 főt  Mindegy, hogy milyen üzemanyaggal megy  Forgalmi engedély „J” pontjánál: M1, vagy M1G

67  Beszerzés esetén:  Főszabályként az áfa nem levonható  Levonási jog:  Taxi szolgáltatásra használt szgk. legalább 90 %-ban  Bérbeadás útján történő hasznosítás legalább 90 %-ban  Továbbértékesítési célból (árukészlet)  2014-től a halottszállító szgk. is!  EU-s beszerzés esetén:  Új gépjármű (max 6 hónap, vagy max. 6000 km)  Áfa fizetési kötelezettség

68  Értékesítés 2013. 04. 20-ig:  Ha a beszerzés során áfa-t hárítottak át, amit nem lehetett levonni, akkor eladáskor áfa mentes  Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t, akkor eladáskor áfa felszámítási kötelezettség  Értékesítés 2013. 04. 21-től:  Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t (mert pl. msz- től, egyéb nem adóalany szervezettől vagy, árrés-adózótól vettük), akkor eladáskor áfa mentes!  Feltétel:  Ha áfa-s lett volna, az áfa levonási jogot akkor sem érvényesíthettük volna 

69  A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó 50%-a nem vonható le.  Ha a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként, akkor a teljes áfa levonható.  Főkötelem – mellékkötelem !!! Áru – szolgáltatás

70  Közlekedési eszközök hosszú távú bérbeadása (vízi közlekedési eszköznél 90 napot-, egyébnél 30 napot meghaladó)  Nem adóalany részére  A teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye!  Kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő hosszú távú – vagyis 90 napot meghaladó – bér­ beadása esetén a teljesítési hely a bérbeadás helye.

71  Jelenleg: részletfizetés vagy határozott időre szóló elszámolás esetén a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége (fizetési határidő).  2014. Július 1-től:  Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja!  Marad a teljesítés időpontja, mint fizetési határidő:  Amennyiben az új Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről (pl.: víz-, gáz-, villany szolgáltatás), nyújtott szolgáltatásról (pl.: távhőszolgáltatás), telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg.  Telekommunikációs szolgáltatató által, a telekommunikációs hálózaton keresztül nyújtott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amennyiben ezekre az eredeti telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszak részeként kerül sor. (pl.: telefonon vásárolt parkolás)

72  Az eddigi 77. § (1) bekezdésben lévő felsorolás helyett most már ide tartoznak:  minden olyan termékértékesítés, szolgáltatás-nyújtás, EU-s termékbeszerzés, ahol  szerződés- módosítása, vagy megszűnése miatt az előleg, vagy  a szerződés érvénytelen, vagy a Ptk. szabályai alapján létre sem jött és  az ellenérték egy részét, vagy egészét utólag visszatérítik, vagy már eleve ki sem fizetik.  A 77. § (2) bekezdésben benne maradt, hogy az adó alapja utólag csökken  ha a zárt végű pénzügyi lízing, a bérbeadás, vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az eredeti állapotot állítják helyre, de ha ez nem lehetséges, akkor az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik, illetve  a betétdíjas termék visszaváltása során a betétdíj visszatérítése esetén,  (ÚJ elem) az időszakos elszámolásos ügylet esetén amennyiben visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket.

73  Az eddigi 77. § (1) bekezdésben lévő felsorolás helyett most már ide tartoznak:  minden olyan termékértékesítés, szolgáltatás-nyújtás, EU-s termékbeszerzés, ahol  szerződés- módosítása, vagy megszűnése miatt az előleg, vagy  a szerződés érvénytelen, vagy a Ptk. szabályai alapján létre sem jött és  az ellenérték egy részét, vagy egészét utólag visszatérítik, vagy már eleve ki sem fizetik.  A 77. § (2) bekezdésben benne maradt, hogy az adó alapja utólag csökken  ha a zárt végű pénzügyi lízing, a bérbeadás, vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az eredeti állapotot állítják helyre, de ha ez nem lehetséges, akkor az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik, illetve  a betétdíjas termék visszaváltása során a betétdíj visszatérítése esetén,  (ÚJ elem) az időszakos elszámolásos ügylet esetén amennyiben visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket. Pl.: A havi átalányban megállapított vízdíj számlák alapján megfizetett összeg magasabb, mint az elszámolási időszak (pl. éves) fogyasztás alapján fizetendő összeg.

74 ÚJ előírás a (4) bek., mint közvetett pénzvisszatérítés   3 oldalú ügylet!  Adóalap csökkentésre jogosító ügylet: az adóalany az üzletpolitikájában részletesen rögzített feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt térít vissza olyan adóalany vagy nem adóalany részére, aki (amely) azt a terméket/szolgáltatást, amelynek beszerzése, igénybevétele pénzvisszatérítésre jogosít, nem közvetlenül tőle szerezte be, vette igénybe.  A pénzt visszatérítő adóalany utólag csökkentheti azon termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása adóalapját, amelyre vonatkozóan a pénzt visszatéríti.  További feltételek:  a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet belföldi legyen és  a visszatérítendő összeg alacsonyabb legyen, mint a pénzvisszatérítésre jogosító ügyletben lévő mennyiség (pl. darabszám) szorozva az adóalap csökkentésre jogosító eredeti ügyletben lévő legalacsonyabb bruttó egységárral,  a pénzt visszatérítő rendelkezzen a pénzvisszatérítésre jogosító ügyletet igazoló számla másolati példányával, mely igazolja, hogy az ügylet belföldi, illetve rendelkezzen az üzletpolitikában rögzített összeg megtérítésének (kp, vagy átutalás) bizonylatával, mely tartalmazza a pénzvisszatérítésre jogosult nevét, címét, adóalany esetén az adószámát, és az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatás az adott ügylet vonatkozásában.

75  A gyártó/nagyker (havi bevalló) egy promóció keretében meghirdeti, hogy bárki, aki a kiskereskedőknél vásárol egyszerre 4 db-ot az általa gyártott/forgalmazott prémium kategóriás gumiabroncsot, annak 20.000,- Ft-ot utólag visszatérít. Ennek feltétele, hogy a kiskereskedőnél történő vásárlásról szóló számla másolatát beküldje.  Gyártó/nagyker a prémium kategóriás gumiabroncsokat a kiskereskedők részére legalacsonyabb áron darabonként bruttó 13.970,- Ft-ért adja el.  Egy vevő március 10-én vásárol egyszerre 4 db prémium kategóriás nyári gumiabroncsot, összesen 101.600,- Ft értékben. A vásárlásról (nevére és címére) szóló számla másolatát a vevő beküldte március 25-én a gyártó/nagyker részére. Ez alapján április 15-én megtörténik a visszafizetés.  Elszámolás:  Pénzvisszatérítésre jogosító ügylet mennyisége: 4 db, melynek figyelembe vételével (4 x 13.970) 55.880,- Ft-nál alacsonyabb összegű lehet a visszatérítés.  A gyártó/nagyker visszatéríti a 20.000,- Ft-ot bizonylat alapján.  A gyártó/nagyker az áprilisi bevallásban (pénzvisszatérítés hónapjában) az adóalap csökkentésre jogosító ügyletre vonatkozóan 15.748,- Ft-tal csökkentheti az adóalapját, mely 4.252,- Ft fizetendő áfa csökkenését eredményezi.  Amennyiben a vevő adóalany (havi bevalló) a pénzvisszatérítésről szóló bizonylaton a neve és címe mellett szerepeljen az adószáma is, mivel ez alapján 4.252,- Ft összegű levonható áfa-t csökkentő tétele keletkezik április hónapra (pénzvisszatérítés hónapjára) vonatkozóan.

76  2014-től jogalkalmazás segítése érdekében,  egy helyre gyűjtötték, a XI. fejezetbe a levonható és fizetendő adó utólagos korrekciójára vonatkozó szabályokat.  153/B. § -153/D. §-ig.  Új elemek:  A közvetett pénzvisszafizetés esete;  Egyértelmű jogalkalmazás miatt rögzítve, hogy amennyiben történt számlakibocsátás (ezzel áfa köt. is), de utólag a számlakibocsátó bizonyítja a teljesítés hiányát, akkor az érvénytelenítő bizonylat alapján a fizetendő adó utólagos csökkentését önellenőrzéssel kell bevallani és nem az érvénytelenítés időszakában!

77  Termékexport adómentességének feltétele – többek között – termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja.  Amennyiben ez nem igazolható, akkor az értékesítés során nincs áfa mentesség (tehát áfa-t kell áthárítani, akár visszamenőleg is, melyet 2013-ig még utólag sem lehet elhagyni).  Azonban 2014-től, ha a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása.  A fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása leghamarabb abban az adó-megállapítási időszakban lehetséges, amelyben a kiléptető hatóság igazolása és a módosító számla a jogosult rendelkezésére áll.

78  Személygépkocsinál megmaradt, kivéve 2014. 01. 01- től a halottszállító szgk. esetében. Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó korrekció kiterjesztése (135-136. §)  A 60/240 hónapos figyelési időszak 2014-től alkalmazandó az ingó-, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén is, mely  a 2014. előtt beszerzett vagyoni értékű jogok esetén választható, de a nyilvántartásaiban ezt rögzíteni kell.  Új előírás: a tárgyi eszköz átadása apport, jogutódlás, üzletágátadás esetén a 60/240 hónapos figyelési időszak az átvevő részéről időarányosan tovább kell vinni. Az átvétel évében az átvevőnek úgy kell tekinteni, mintha egész évben használta volna, de csak időarányosan kell a számítást elvégezni.

79  A 6/A. sz. mellékletben felsorolt mg-i termények esetén FAD marad 2018. év végéig (2014. 07. 01. helyett) Nyugta (173.§.)  Amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít (pl. koncertjegy, színházjegy, stb.), akkor a nyugta kibocsátásának a kelte helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető!  2014. július 1-től lehetőség van elektronikusan is kibocsátani a nyugtát (pl. Interneten vásárolt mozijegy, belépőjegy, stb.)  A nyugta kibocsátásának időpontjától a nyugta megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a nyugta eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.

80  A 6/A. sz. mellékletben felsorolt mg-i termények esetén FAD marad 2018. év végéig (2014. 07. 01. helyett) Nyugta (173.§.)  Amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít (pl. koncertjegy, színházjegy, stb.), akkor a nyugta kibocsátásának a kelte helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető!  2014. július 1-től lehetőség van elektronikusan is kibocsátani a nyugtát (pl. Interneten vásárolt mozijegy, belépőjegy, stb.)  A nyugta kibocsátásának időpontjától a nyugta megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a nyugta eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Amennyiben a magánszemély 2014. január 20-án megvásárolja egy május 15-i koncert belépőjegyét (mely egyben nyugta is), akkor azon a január 20-át már nem kell feltüntetni.

81  2014-től lehetőség van az Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletekről is kiállítani,  tehát a „fordított adózás” hatálya alá eső ügyeletek esetén is.

82  3. sz. melléklet I. rész 19-24-es pontok  2014. 01. 01-től 27 %-ról 5 %-ra csökken az áfa mértéke  Cél:  Áfa csalások visszaszorítása  Likviditás növelése a belföldi beszerzés vonatkozásában

83

84  Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól:  lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés  Új eljárási illetékmentesség:  az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány

85  2014. 01. 01-től ajándékozási illetékmentességek:  az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül  (öröklés és visszterhes is !!!)  a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés,  az osztalékra vonatkozó követelés elengedése,  a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban a követelés elengedése, feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja  2014. 01. 01-től a termőföld-szerzés mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, ha a vagyonszerző a saját művelést legkésőbb a birtokba adástól számított 1 éven belül megkezdi (korábban nem volt időbeli megkötés).

86  Telek szerzés esetén illeték felfüggesztés majd törlés, amennyiben 4 éven belül beépítésre kerül!  2014-től törlésre kerül a felfüggesztett illeték:  ha a jogerős használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem a telek eredeti (illeték felfüggesztéssel érintett) megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.  Amennyiben a felfüggesztett illeték törlésének van helye, a lakóház felépítésére nyitva álló 4 éves határidő azonban 2014. január 1-jéig még nem telt el és a vagyonszerző az illetéket már megfizette, akkor annak visszatérítését 2014. január 1-jétől kezdődően kérheti az állami adóhatóságtól!  Amennyiben az örökös illetékfelfüggesztéssel érintett telket örököl, nem köteles a 4 éven belüli beépítésre, viszont ebben az esetben köteles az eredeti illeték megfizetésére.

87  Közigazgatási hatósági eljárásban illetékmentes a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás.  Bírósági eljárás során illetékmentes a polgári ügyekben az eljárást megindító beadvány idézés kibocsátása - nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat, cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása - nélküli elutasításáról rendelkező döntés elleni fellebbezés.  2014. 03. 15-től ha Zrt  Nyrt: speciális 500 e Ft-os változásbejegyzési illetékkötelezettség keletkezik (de ebben benn van az egyidejűleg bejelentett más változás illetéke is).

88  Ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban szerzett vagyoni betét  2014-től mindegy, hogy mi a főtevékenység,  az ilyen társaságban szerzett üzletrész visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá tartozik.  35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.  Szállás időben megosztott használati joga is vagyoni értékű jog lett (Time share szerződések)  Így ennek átruházása illetékköteles.

89

90  Csak akkor nem választható a KATA alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti  68.20 számú „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből” bevételt szerzett  Tehát lehet bevétele:  66.22 számú Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységből  66.29 számú Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységből  Bejelentkezés nyomtatványai:  13T201 - Egyéni cég, KKT., Bt.  13T101 - aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, pl.: egyéni ügyvéd  13T101E - egyéni vállalkozók

91  Pontosították a főállású kisadózó fogalmát  Nem lesz főállási, akinek több jogviszonyból van együtt legalább heti 36 órás munkaviszonya  Nem lesz főállású, aki máshol főfoglalkozási egyéni, vagy társas vállalkozó, vagy máshol főállású kisadózó.  Kata-plusz: saját döntés alapján a főállású esetén választható magasabb összegű tételes adó  75.000,- Ft, mely havi 136.250,- Ft ellátási alapot eredményez.  Előtársasági időszak alatt is lehet KATA alany  Nem kell az előtársasági szabályokat alkalmazni  Nem kell bevételi nyilvántartást vezetni, ha a bizonylat megőrzéssel is megállapítható a bevétel megszerzésének időpontja.  Adótartozást nettó módon veszik figyelembe  Adóalanynak nem minősülő személytől (magánszemély kivételével) kapott évi 1 M Ft-ot meghaladó bevételről is adatszolgáltatás van (tehát ha külfölditől szerzi a bevételt).  Adatszolgáltatási kötelezettség, ha adóalanynak nem minősülő más személytől (pl. külföldi vállalkozás) szerzett 1 M Ft-ot meghaladó bevételt  Belföldi üzleti partner pedig nem a januári 1408-ban, hanem egy külön nyomtatványon tesz adatszolgáltatást TESZOR szám nélkül

92  Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba  A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (13T203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik.  Év közbeni belépés esetén nincs a Tao vonatkozásában soron kívüli bevallási kötelezettség!  Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál:  Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft  FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft  Részmunkaidősöknél időarányosan!

93  Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek:  Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel).  Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel.  A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel  KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek:  A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel)  A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel)  A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel)  A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel)  A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel)

94  Évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan, várhatóan kell megállapítani.  Többi feltétel nem változott  Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti:  Az előző időszakra tekintettel megfizetett KATA is!  A KIVA alapjának a számításánál figyelmen kívül kell hagyni a KIVA előtt teljesített pótbefizetés KIVA időszakban történő visszafizetését.  Már a 2013-as évre is lehet alkalmazni!

95

96  KATA alany a tételes adó választását kötelező bejelenteni:  alanyiság kezdő napját követő 15 napon belül,  vagy az adóév január 15-ig.  KATA alany tételes adó esetén is köteles bevallást benyújtani, amennyiben:  az önk. rendelete szerinti kedvezményt kíván érvényesíteni,  megfizetett e-útdíjat szeretné beszámítani,  foglalkoztatás növelés miatti 1M Ft/fő adóalap mentességet szeretne érvényesíteni.  2013-ra visszamenőlegesen a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tgk-val rendelkező által megfizetett e-útdíj 7,5 %-a a fizetendő IPA-ból levonható  Mobilszolgáltatók (árbevétel legalább 75 %-a vezeték nélküli távközlési tevékenységből áll) esetén az IPA alap 20 %-át köteles a székhely és a fizikai telephelyek között,  személyi jellegű ráfordításaik arányában,  eszközértékarányosan, vagy  a kettő elemeit vegyítő komplex megosztási módszerrel. A maradék 80 %-ot továbbra is előfizetők számlázási címe szerinti települések között kell megosztani.

97  Telekadó mentesség jár a:  belterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, max. 1 hektáros földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja;  az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó,  jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve,  ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

98

99  Adószám felfüggesztése 180 napra megmaradt.  Azonban ha a felfüggesztés ideje alatt a felfüggesztésre okot adó körülményeknek nem orvosolja (bevallás, befizetés, stb.) akkor egyből törlik az adószámot (törlési eljárás megindítása helyett).

100  Amennyiben a bevallást benyújtására az esedékesség előtt került sor  2014-től lehetőség nyílik ezt is önellenőrizni  Nem kell megvárni az esedékesség időpontját. 

101  2014. 01. 01-től a folyamatban lévő ügyekben is jogosult az ellenőr  megismerni az adatfeldolgozó szoftvereket (pl. a könyvelő programokat) az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében;  az adatfeldolgozó szoftverek (pl.: könyvelő programok) vizsgálatával lefolytatni az ellenőrzést.  2014. 07. 01-től a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető (ügyfélkapus tárhelyen keresztül).  2014. 07. 01-től az elektronikus irat kézbesítésének a napja a tárhelyre küldött levél megnyitása.

102  Kizárólag az adózó adókötelezettségének, vagy annak hiányának megállapítására kerülhet sor!  Tehát a még nem létező adózók adókötelezettsége vonatkozásában nem lehet feltételes adómegállapítást kérni, de  biztosítják az előzetes konzultáció lehetőségét (100 e Ft-ért cserébe) a befektetők számára, hogy a jövőben megalapítandó adózó esetében tisztázzák esetleges kérdéseket.  Egyfokú lesz az eljárás, tehát csak bírósági felülvizsgálatra van lehetőség  Ügyintézési határidő  Alap: 60 napról 75 napra (+ 60 nappal hosszabbítható)  Sürgősségi eljárásban: 30 napról 45 napra (+ 30 nappal hosszabbítható)  Ügyintézés díja (most már nem az ügylet értéke határozza meg)  Alap esetben: 5 M Ft;  Sürgős esetben: (felár + 3 M Ft) 8 M Ft;  Tartós feltételes adómegállapítás: 8 M Ft;  Tartós feltételes adómegállapítás sürgősen: (felár + 3 M Ft) 11 M Ft;

103  Iratanyag 60 napon túl is külön engedély nélkül, az eljárás befejezéséig az adóhatóságnál maradhat.  Adóregisztrációs eljárásba az egyszemélyes gazdasági társaságok is beletartoznak (KOCKERD is).

104


Letölteni ppt "2013. évi CC. tv. figyelembe vételével. A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések