Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus kormányzás – átlátható kormányzás Mikor indul, meddig jut? 2008. március 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus kormányzás – átlátható kormányzás Mikor indul, meddig jut? 2008. március 12."— Előadás másolata:

1 Elektronikus kormányzás – átlátható kormányzás Mikor indul, meddig jut? 2008. március 12.

2 Közigazgatási helyzetkép •A legfontosabb megállapítások: •A közigazgatási hatósági eljárások nem kellően hatékonyak, általában túl lassúak és átláthatatlanok, •A magyar közigazgatás arányaiban azonos létszámmal, de magasabb költséggel működik, mint az uniós átlag, •Még nem kielégítő az info- kommunikációs technológiák használata, a megfelelő tartalmak és szolgáltatások kínálata csekély, a szolgáltatások statikusak, kevéssé interaktívak és nem felhasználóbarátak, •Elmaradottak a kapcsolódó háttérfolyamatok és rendszerek, hiányzik az interoperabilitás, valamint az állampolgárok megfelelő biztonságú elektronikus azonosíthatósága, •A hátrányos helyzetű térségekben a lakosság nehezen fér hozzá az IKT szolgáltatásaihoz. A közigazgatás átfogó működési problémái Központi elektronikus szolgáltató rendszer A közigazgatási szolgáltatások törvényi háttere A leggyakrabban keresett szolgáltatások fejlettsége Háttérintézmények informatika helyzete Közigazgatási szolgáltató kultúra e-Szolgáltatások az önkormányzatoknál

3 Az átalakulás három fő iránya •Az IT fejlesztéseknek a kormányzati intézményeket középpontba állító hagyományos ügyintézési filozófiával ellentétben, az állampolgárok és a vállalkozások köré kell épülniük. • jelentősen csökkentheti a papír alapú munkavégzést, • a duplikációk kiszűrésével növeli hatékonyságot, • elégedettebbé teszi a felhasználókat, •A közigazgatásnak a „shared services” szolgáltatási kultúra felé kell elmozdulnia – a front office, a back office és az információ, valamint infrastrukturális területeken. •A hatékonyság érdekében szükséges a standardizáció, egyszerűsítés •funkcionális feladatok megosztása és integrációja, •Szükséges a közigazgatási hozzáértés és tudás szélesítése és mélyítése, •ügyfélorientált kultúra kiépítése, •IKT fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismeretek és képességek terén. Professzionális megvalósítás Ügyfél orientált állampolgári és vállalkozási szolgáltatások Integrált kormányzati szolgáltatások  Ügyfél

4 Háttérszabályok •Elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény •dokumentumhitelesítési célú nyilvános kulcsú technológia •a hiteles elektronikus dokumentum •archiválás •A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény •az információs önrendelkezés alapján •15/1991. (IV. 13.) AB határozat •célhoz kötöttség elve •az átlátható adatkezelést szolgáló, az adatalany számára biztosított jogok •Európában kivételként (Németországgal együtt) tilos az általános célú azonosító használata •Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény •a közadatok újrahasznosításának jogi szabályozása •Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról •Most készülünk áttérni a közlönyök megjelenítésében az elektronikus példány elsődlegességére •A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

5 Alapjogszabály: közigazgatási eljárási törvény •160. § (1) törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikusan is intézi •2005. november 1. napjától az ügyfelek számára igénybe vehetővé kellett (volna) tenni. •Elvileg csak átmeneti felmentések •Az önkormányzatok 83 %-a hozott az elektronikus ügyintézést kizáró rendeletet •Folyamatban van a Ket. felülvizsgálata – még nem ismert, mikor kerül a kormány elé, de alapvető változást jó láthatóan nem fog hozni •Nincs döntő áttörés

6 Elektronikus hatósági ügyintézés •törvény eltérő rendelkezése hiányában - az ügyfél és az eljárásban részt vevő más személy nem kötelezhető arra, hogy eljárási cselekményeit elektronikus úton végezze. •Kivételek - Járulékbevallás (foglalkoztatóknak) - Adóbevallás (minden adónemben) – aki járulékbevallásra kötelezett - A Magyarországon telephellyel nem rendelkező elektronikus kereskedelmi szolgáltató - A munkáltatók magányugdíjpénztári tagdíj bevallása - Cégeljárás (2008. július 1-től) •Az ügyfelet az eljárás bármely szakaszában megilleti az a jog, hogy válasszon az ügyintézés hagyományos és elektronikus formája között. •Az ügyfél az esetben is kérheti a hatóság a döntését hagyományos úton történő kézbesítését, ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be. •Az ügyfél azt is kérheti, hogy a hatóság a döntés tényéről csak elektronikus értesítést küldjön, és a hatóság a döntését a központi rendszerben biztosított biztonságos, csak az ügyfél számára hozzáférhető, ideiglenes tárolóhelyre továbbítsa

7 Azonosítás és a képviselet •Az elektronikus ügyintézés során csak az az ügyfél járhat el, akinek személye a Ket. 160. § (2)-(3) bekezdései, illetőleg a 193/2005. Korm. rendeletben foglaltak szerint azonosítható (a rendelkezést az ügyfélkapu vonatkozásában a 182/2007. Korm. rendelet pontosította) •Két azonosítási modell (nincs több megengedve) •Legalább fokozott biztonságú, közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással (egy tanúsítványben a személyről rögzített adatok önmagukban nem elégségesek az egyértelmű azonosításhoz) •Ügyfélkapu igénybevételével (jelenleg felhasználói név, jelszó párral) •Képviseleti jogosultság •Elektronikus meghatalmazás (193/2005. Korm. rend. 28. §) •Az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített szervezeti név nem elég •Egyéb esetekben jelenleg még el kell juttatni magát a meghatalmazás az ügyintéző szervezethez hagyományos módon - Kivétel – APEH meghatalmazás módosítása

8 A központi elektronikus szolgáltató rendszer  Ügyfél Központi elektronikus Szolgáltató rendszer BEDSZ - biztonságos elektronikus Dokumentum továbbítási szolgáltató réteg Vezérlő logika Üzenet-feldolgozó alrendszer Tár K e z e l ő Értesítési tárhely ügyféltárak: átmeneti és tartós tár, értesítési cím Szervezeti postafiók hivatali tár fogadó felület-logisztika Biztonsági alrendszer integritás és megváltoztathatatla nság Ügyfélkapu bejelentkeztető felület eID/jelszavas Személyazonosító alrendszer Link: Ágazati portálok Kormányzati portál Elektronikus ügyintézések: Ügytár, ügyindítás, űrlapkitöltés, direkt, el. aláírásos ügyintézés., lekérdezések, Letöltések kulcstár, Űrlapok, szerkesztők Publikus Tájékoztatás KÜKKÜK Hivatali kapu elektronikus ügyintézés üzenetek ellenőrzése, átvétel-átadása, logisztikája, időbélyeg, napló Közmű kiszolgáló rendszerek Belső szolgál- tatások Fórumok, viták, bejelen- tések Hirdet- mény- kezelő Idő - bélyeg Belső közmű Címtár levelező Hivatali feldolgozó Háttér és Szolgáltató rendszerek Háttér rendszerek: Okmányirodák, Népesség nyilvántartó Reg DB, stb. Ágazati Szolgáltató rendszerek: -APEH elektronikus bevallás, OEP TAJ Jogosultság/képviselet kezelő adattovábbítás törvény alapján Csatl. Hivatali kliensek Csatl. Hivatali kliensek EKGEKG

9 A kormányzati portál látogatottsága

10 Ügyfélkapu regisztráció

11 GDP és ügyfélkapu

12 Ügyfélkapu bejelentkezés – cél szerint

13 Biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás •Alapvető célja a rendelkezésre állásban és a terhelésben jelentkező egyenetlenségek kezelése, a biztonságos és hiteles kommunikáció biztosítása •az ügyfél számára az ügyfélkapun keresztül, a csatlakozott szervezet számára pedig a hivatali kapun keresztül érhető el •Alapesetként az ingyenes általános nyomtatványtervezővel készített elektronikus dokumentumok közlekedtetése, a hozzá kapcsolódó költcsönös igazolásokkal, azonosításokkal •Az ügyfelek számára biztonságos ingyenes ideiglenes és tartós tárolóhely •Ez az üzenetmodell mivel szabványos XML elemekből áll, a közbeszerzésben is alkalmazható – a titkosítással megoldható meghatározott időben történő megismerhetőség is

14 Dokumentumforgalom

15 Kormányzati ügyfél-tájékoztató központ •az ügyintézéssel kapcsolatos – nem konkrét ügyre vonatkozó – kérdésekben tájékoztatást nyújtó, továbbá az ügyfél kellő biztonsággal történő azonosításának lehetősége esetén a konkrét ügyek intézésében is segítséget nyújtó szolgáltatást végző szervezet •telefon, sms, telefax, e-mail •az országon belül, helyi díjazású tarifával a 189-es kék számon •panaszt a beérkezéstől számított egy munkanapon belül továbbítja az illetékes közigazgatási szervhez. •ha az illetékes szervtől 15 napon belül nem érkezik visszajelzés, úgy a KÜK kérdést intéz a közigazgatási szervhez az adott panasz elintézésének helyzetéről •az első megkereséstől számított 30 nap elteltével nem érkezik meg a panaszra adott válasz vagy annak jelzése, hogy a panasz elbírálása előreláthatólag 30 napnál tovább tart, úgy a panaszt a KÜK az illetékes közigazgatási szerv felügyeleti szervéhez továbbítja és ennek tényéről az ügyfelet tájékoztatja •az ügyfélkapu és a KÜK működésével, működtetésével kapcsolatos panaszokre, kérdésekre, javaslatokra a működtető szervezet 15 napon belül a kormányzati portálon válaszol.

16 A következő időszak feladatai •Törvény az elektronikus közszolgáltatásokról (nem csak közigazgatás) •Azonosítás – biztonság, megbízhatóság fokozása •Az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek valóságossá tétele (több csatorna) •Az adatvédelmi követelményeket kielégítő adatszolgáltatás ügyfeleknek és közigazgatási szervek között •Biztonságos tárhely szolgáltatás sz ügyfelek számára a közigazgatással folytatott kommunikációhoz •Elektronizált ügyiratkezelés, tárolás, archiválás, személyes virtuális irattár •Proaktív szolgáltatások és az adatvédelmi követelmények összhangj a •Központosított (osztott) szolgáltatások a közigazgatásban •Elektronikus fizetés a közigazgatásban •Elektronikus számlabefogadás

17 Cél: Együttműködő e-közigazgatási alrendszerek Nehézség Együttműködés – Szakmai konszenzus és koordináció Minimálisan szükséges szakmai előírások – Egyértelmű feltételek - Következetesség Sok alrendszer, sok projektgazda - elkülönült fejlesztés Megoldandó Garancia

18 Az összehangolás eszközrendszere SZAKMAI KOORDINÁCIÓ AUDIT SOA ALAPÚ ÁTALAKÍTÁS KÖVETELMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉS SZABVÁNYTÁR MŰKÖDTETÉS KOORDINÁCIÓ Folyamat- leírás Inter- operabilitás Szabvá- nyosítás IT biztonság SOA keret- rendszer Projekt keret- rendszer TUDÁSHÁTTÉR

19 Működési modell Forrás: BME IT 2

20 Interoperabilitás

21 Szabványtár •Alkalmazandó előírásokat, szabványokat, javaslatokat tárolja és publikálja •Folyamatos karbantartás! (pl.: SAGA, e-GIF) vizsgálat alatt javasolt kötelező új fejlesztéshez nem tiltott Jelenleg tervezet szinten az ITKTB honlapján: http://www.itktb.hu/resource.aspx?ResourceID=IHM_IOP_Szabvt_v014_e_elka_2006_04_12_doc_V1

22 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Szittner Károly karoly.szittner@ekk.gov.hu Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ


Letölteni ppt "Elektronikus kormányzás – átlátható kormányzás Mikor indul, meddig jut? 2008. március 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések