Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkalmazotti teljes í tm é ny é rt é kel é s é s k ö zalkalmazotti minős í t é s az int é zm é nyi minős é gir á ny í t á si programban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkalmazotti teljes í tm é ny é rt é kel é s é s k ö zalkalmazotti minős í t é s az int é zm é nyi minős é gir á ny í t á si programban."— Előadás másolata:

1 Alkalmazotti teljes í tm é ny é rt é kel é s é s k ö zalkalmazotti minős í t é s az int é zm é nyi minős é gir á ny í t á si programban

2 www.qualy-co.hu2 A pedagógus (közalkalmazott) teljesítményértékelés célja Olyan pedagógus, (nem pedagógus) és vezetőértékelési rendszer kialakítása, amely alapján megítélhető a pedagógus (közalkalmazott) és a(z) (intézmény)vezető, mint munkavállaló teljesítménye, értékelhetővé válik tevékenységének szakmai eredményessége.

3 www.qualy-co.hu3 A közalkalmazotti törvény (Kjt.) módosítása  Kjt. 40.§ előírja, hogy a közalkalmazottakat minősíteni kell, meghatározza annak eszközét (minősítő lap), időpontjait, illetve ciklusát, eljárásrendjét. Kjt. 40.§ (8) bek.  A közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat.  a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas,  b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas,  c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas,  d) harminc százalék alatt alkalmatlan

4 www.qualy-co.hu4 A közalkalmazotti törvény (Kjt.) módosítása Kjt. 40.§ (12) bek.  Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha törvény a munka értékelésével kapcsolatosan e szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak tekintetében, és végrehajtási rendelet a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározza a minősítési eredménnyel való egyenértékűség feltételeit.

5 A közoktatási törvény (Kt.) módosítása Kt. 40.§ (11)  Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat.  intézményeknek 2009. augusztus 31.-ig ki kell egészíteniük a MIP-t a nem pedagógus közalkalmazottak teljesítményértékelésével www.qualy-co.hu5

6 6 Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet  A Kt. 40. §-ának (11) bekezdésében szabályozott minőségirányítási programban a teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámokat is az alábbiak szerint (4 fokú skála!):  a) kiemelkedő minősítés három pont,  b) megfelelő minősítés kettő pont,  c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont, ____________________________________  d) nem megfelelő minősítés nulla pont.

7 Intézményvezetők www.qualy-co.hu7

8 8 Az intézményvezető („magasabb vezető”) értékelésének helye Munkáltatói jog gyakorlása:  Intézményvezető – fenntartó  Egyéb vezetők – intézményvezető ((fő)igazgató)  A IMIP szabályozása az intézmény alkalmazottaira (vezetőire) terjed ki Az intézményvezető teljesítményének értékelése a fenntartó feladata – ezért szabályozásának az ÖMIP-ben a helye!

9 www.qualy-co.hu9 Értékelési területek Az értékelési területek meghatározása az intézményvezetői feladatok alapján (7 fő-, összesen 40 részterület):  Vezetői felkészültség, kompetenciák birtoklása és alkalmazása  Tanügyigazgatási feladatok ellátása  Nevelési-oktatási folyamatok irányítása  Gazdálkodási tevékenység irányítása  Humánerőforrás fejlesztés és gazdálkodás  Szervezetfejlesztés  Kapcsolattartás, információ és kommunikáció

10 www.qualy-co.hu10 Követelmények (elvárások)  Az egyes részterületekhez követelményeket (elvárásokat) szükséges meghatározni  A követelmények teljesülését meghatározott skálával szükséges értékelni (a pontszámok esetleges súlyozása lehetséges) Követelmények meghatározása és rögzítése nélkül nem lehetséges az értékelés elvégzése!

11 www.qualy-co.hu11 Egy példa a követelmények meghatározására Terület: Humánerőforrás fejlesztése  Részterület: Továbbképzés tervezése 1. A középtávú továbbképzési program, éves beiskolázási terv csak formális dokumentumként létezik. 2. Az éves beiskolázási terv csak a pedagógusok igényeihez alkalmazkodik. 3. A szükséges humánerőforrás alapján tervezett a továbbképzés, de a beiskolázás sokszor a pillanatnyi intézményi és munkavállalói igények alapján változik. 4. A pedagógiai program megvalósításához szükséges kompetenciáknak megfelelően, hosszútávon a pedagógus igényeit is figyelembe véve alakul a továbbképzés tervezése és megvalósítása.

12 Pedagógusok és alacsonyabb szintű vezetők értékelése www.qualy-co.hu12

13 www.qualy-co.hu13 Az értékelés szintjei  Alapvető, minden pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása  Specifikált, a vezetői és az egyes speciális (pl. osztályfőnöki) tevékenységekhez kapcsolódó különleges elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása  Kiemelkedő, a munkaköri leírásából nem következő, de az intézmény számára hasznos teljesítmény megállapítása

14 www.qualy-co.hu14 Feltételek  A pedagógus és a vezető által egyaránt aláírt (elfogadott) munkaköri leírás megléte  Szabályozott legyen a közép- és felsővezetők feladata és tevékenysége a pedagógusértékelés megvalósításában  Szabályozott legyen a pedagógusok önértékelésének kötelezettsége, ideje és eljárásrendje  Terjedjen ki a kötelező munkaidő egészére (heti 40 óra)

15 www.qualy-co.hu15 Az értékelés alapelvei  Az értékelés legyen alkalmas a pedagógus, mint munkavállaló teljesítményének megállapítására  Az értékelés fejlesztő célú, támogatja a szakmai önmegvalósítás kibontakozását  Az értékelés összekapcsolódik a pedagógus szakmai tevékenységének eredményességével  Támaszkodjon az intézményben követett eddigi gyakorlat felhasználható elemeire

16 www.qualy-co.hu16 Az értékelés alapelvei  A pedagógusok értékelése mindenkire kiterjed, elfogadott és nyilvános eljárásrend szerint történik  A pedagógusértékelés összekapcsolódik az intézményen belüli előmeneteli rendszerrel, jogszabályi kereteken belül az illetmény megállapításával A pedagógusok teljesítményértékelését az általuk végzett tevékenységek minden fő területére kiterjedően meghatározott követelmények egyértelművé tétele teszi lehetségessé.

17 www.qualy-co.hu17 Területek (1) Az alapvető elvárásokhoz kapcsolódó területek:  Tanórai nevelő-oktató munka  Tanórán kívüli, a gyermekkel, tanulóval együtt végzett nevelő-oktató munka  Az intézményi szintű programok szervezése és lebonyolítása  Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység  Azt intézmény, mint szervezet fejlesztésével és értékelésével összefüggő tevékenység  Az előírt adminisztráció elvégzése

18 www.qualy-co.hu18 Területek (2) A specifikált elvárásokhoz kapcsolódó speciális feladatkörök, területek:  Vezető-helyettesi, igazgató-helyettesi munka  Osztályfőnöki munka  Munkaközösség-vezetői (team-vezetői) munka  Minőségügyi vezetői munka  Speciális feladatokhoz (reszortokhoz) kapcsolódó munka  Egyéb specializáció

19 www.qualy-co.hu19 Példa a követelményre Terület: tanórai nevelő-oktató munka Részterület: A tanulók értékelése  A helyi tanterv alapján elvárt követelmények megismertetése  Minimum köv. : Gondoskodik arról, hogy a tanulók és a szülők ismerjék meg a helyi tanterv követelményeit, az ellenőrzés, értékékelés, osztályozás rendszerét, módját.  Optimum köv. : A PP vonatkozó fejezeteit, valamint a HT- ben előírt követelményeket maradéktalanul betartja

20 www.qualy-co.hu20 Az értékelés eredménye  A pedagógus teljesítményértékelése az alapvető és a rá vonatkozó specifikált elvárások teljesítése alapján történik.  Az egyes pedagógus csoportoknak más-más lesz a 100%-os teljesítmény maximális pontszáma.  A vezetők teljesítményértékelése az alapvető elvárások közül a tanórai nevelő-oktató munka területének és a vezetői területhez kapcsolt specifikált elvárások teljesítésének alapján történik.

21 www.qualy-co.hu21 Az értékelés eredménye Összetevők:  Önértékelési pontszám + vezető értékelése pontszám átlaga  Előny: a pedagógus önértékelése fontos elem  Hátrány: a nem objektív önértékelés torzulást okozhat  Írásos kiegészítés

22 www.qualy-co.hu22 A Kjt. és a teljesítményértékelés összhangba hozása  A pedagógus teljesítményértékelési területekhez kapcsolódó pontértékek beállítása az alábbiak szerint:  kiemelkedő eredmény (3 pont): az optimum követelmények teljesítése esetén  megfelelő eredmény (2 pont): a minimumot meghaladó, de az optimumot el nem érő teljesítmény esetén  kevéssé megfelelő eredmény (1 pont): a minimum követelmények teljesítése esetén _____________________________________________  nem megfelelő eredmény (0 pont): a minimum követelmények nem teljesítése esetén

23 www.qualy-co.hu23 A minősítés eredménye (most)  A minősítés végső eredménye megállapításakor a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 8.§ (2) bekezdésében meghatározott ponthatárokat kell alkalmazni:  kiválóan alkalmas (80-100%)  alkalmas (60-79%)  kevéssé alkalmas (30-59%)  alkalmatlan (30% alatt)

24 Nem pedagógus alkalmazottak www.qualy-co.hu24

25 www.qualy-co.hu25 Nem pedagógus alkalmazottak  Meg kell határozni az egyes munkakörökhöz kapcsolódó elvárt kompetenciákat és tevékenységeket, amelyet a munkaköri leírások alapján célszerű elvégezni.  Minimum és optimum követelmények meghatározása.  A nem-pedagógus alkalmazottak esetében a Kjt. mellékletében megadott minősítési lapot is lehet alkalmazni.

26 www.qualy-co.hu26 Minősítési lap  3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai  3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek  3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka  3.3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség  3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat  3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

27 A teljesítményértékelési rendszer alkalmazását támogató szoftver www.qualy-co.hu27

28 A nyitó oldal www.qualy-co.hu28

29 Az egyes pedagógus értékelő lapja www.qualy-co.hu29

30 Az értékelés eredménye (1) www.qualy-co.hu30

31 Az értékelés eredménye (2) www.qualy-co.hu31

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Alkalmazotti teljes í tm é ny é rt é kel é s é s k ö zalkalmazotti minős í t é s az int é zm é nyi minős é gir á ny í t á si programban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések